51/1979

Asetus työntekijäin suojaamista ionisoivalta säteilyltä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään:

Kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1960 hyväksymä työntekijäin suojaamista ionisoivalta säteilyltä koskeva yleissopimus, jonka eduskunta on 7 päivänä kesäkuuta 1978 hyväksynyt ja Tasavallan Presidentti 31 päivänä elokuuta 1978 ratifioinut ja jonka ratifioinnin Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja on 16 päivänä lokakuuta 1978 rekisteröinyt, tulee Suomen osalta voimaan 16 päivänä lokakuuta 1979 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1979.

SOPIMUS (N:o 115), joka koskee työntekijäin suojaamista ionisoivalta säteilyltä

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

aloitettuaan Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kokoonkutsumana Genevessä 1 päivänä kesäkuuta 1960 neljännenkymmenennenneljännen istuntokautensa ja

päätettyään hyväksyä eräitä työntekijäin suojaamista ionisoivalta säteilyltä koskevia ehdotuksia, mikä asia on istuntokauden työjärjestyksen neljäntenä kohtana, sekä

päätettyään, että nämä ehdotukset laaditaan kansainvälisen sopimuksen muotoon,

hyväksyy tänä 22 päivänä kesäkuuta 1960 seuraavan sopimuksen, jonka nimenä on "Säteilysuojaussopimus, 1960":

I osa.

Yleisiä määräyksiä

1 artikla

Jokainen tämän sopimuksen ratifioiva Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltio sitoutuu panemaan sen täytäntöön lainsäädännöllä, käytännöllistä soveltamista koskevilla ohjeilla tai muulla sopivalla tavalla. Sopimuksen määräyksiä soveltaessaan asianomaisen viranomaisen on kuultava työnantajan ja työntekijän edustajia.

2 artikla

1. Tämä sopimus koskee kaikkia toiminnanaloja, joilla työntekijä työnsä aikana joutuu alttiiksi ionisoivalle säteilylle.

2. Tämä sopimus ei koske sellaisia suljettuina tai avoimina säilytettyjä radioaktiivisia aineita eikä sellaisia ionisoivaa säteilyä synnyttäviä laitteita, jotka niistä mahdollisesti saatavien säteilyannosten vähäisyyden vuoksi on jonkin 1 artiklassa mainitun täytäntöönpanotavan nojalla jätetty sopimuksen määräysten ulkopuolelle.

3 artikla

1. Uusimmat käytettävissä olevat tiedot huomioon ottaen on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta turvattaisiin työntekijäin tehokas suojaaminen ionisoivalta säteilyltä, mikäli koskee heidän terveyttään ja turvallisuuttaan.

2. Tässä tarkoituksessa on annettava tarvittavat määräykset ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin sekä huolehdittava siitä, että on saatavissa tehokkaan suojauksen järjestämiseksi tarpeellisia tietoja.

3. Tehokkaan suojauksen varmistamiseksi:

a) tulee niiden toimenpiteiden, joihin asianomainen jäsenvaltio sopimuksen ratifioituaan ryhtyy työntekijäin suojaamiseksi ionisoivalta säteilyltä, olla sopimuksen määräysten mukaiset;

b) on asianomaisen jäsenvaltion niin pian kuin mahdollista muutettava sopimuksen määräyksiä vastaaviksi ne toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt ennen sopimuksen ratifioimista ja edistettävä myös muiden, ratifioinnin aikaan sovellettavien toimenpiteiden muuttamista mainitulla tavalla;

c) on asianomaisen jäsenvaltion annettava sopimuksen ratifioidessaan Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle ilmoitus siitä, millä tavalla ja mihin työntekijäryhmiin sopimuksen määräyksiä sovelletaan, sekä sopimuksen soveltamista koskevissa selostuksissaan annettava tietoja siitä, kuinka soveltaminen on edistynyt;

d) on Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kolmen vuoden kuluttua siitä, kun sopimus ensiksi tuli voimaan, annettava yleiselle konferenssille erityinen selostus tämän momentin b kohdan soveltamisesta ja esitettävä siinä sopiviksi katsomansa ehdotukset asian vaatimiksi lisätoimenpiteiksi.

II osa.

Suojaustoimenpiteet

4 artikla

Edellä 2 artiklassa mainittu toiminta on siten järjestettävä ja suoritettava, että sopimuksen tässä osassa tarkoitettu suojaus aikaansaadaan.

5 artikla

On kaikin tavoin koetettava rajoittaa työntekijöiden joutuminen alttiiksi ionisoivalle säteilylle niin vähiin kuin se käytännössä on mahdollista, ja on kaikkien asianosaisten vältettävä tarpeetonta säteilyn alaiseksi joutumista.

6 artikla

1. Kehon ulko- tai sisäpuolella olevista säteilynlähteistä saadun ionisoivan säteilyn suurimmat sallitut annokset samoin kuin ne radioaktiivisten aineiden suurimmat sallitut määrät, jotka keho saa vastaanottaa, on määrättävä eri työntekijäryhmien osalta tämän sopimuksen I osan mukaisesti.

2. Suurimpia sallittuja annoksia ja määriä on jatkuvasti tarkistettava alan viimeisimmän tietouden mukaisesti.

7 artikla

1. On 6 artiklan mukaisesti määrättävä sopivat annosnormit työntekijöiden osalta, jotka suoranaisesti ovat säteilyn alaisessa työssä ja ovat

a) kahdeksantoistavuotiaita tai sitä vanhempia;

b) kahdeksaatoista vuotta nuorempia.

2. Kuuttatoista vuotta nuorempaa työntekijää älköön pidettäkö työssä, johon liittyy ionisoivaa säteilyä.

8 artikla

On 6 artiklan mukaisesti määrättävä sopivat annosnormit työntekijöiden osalta, jotka eivät suoranaisesti ole säteilyn alaisessa työssä, mutta jotka oleskelevat tai kulkevat paikoissa, joissa he saattavat joutua alttiiksi ionisoivalle säteilylle tai radioaktiivisille aineille.

9 artikla

1. On käytettävä tarkoituksenmukaisia varoitusmerkkejä ilmoittamaan ionisoivan säteilyn aiheuttamaa vaaraa. Työntekijöille on annettava kaikki tässä yhteydessä tarpeelliset tiedot.

2. Työntekijöille, jotka suoranaisesti ovat säteilyn alaisessa työssä, on ennen työhön ryhtymistä ja työn kestäessä annettava riittävät ohjeet heidän terveytensä suojelemista ja turvallisuutensa varmistamista tarkoittavista varotoimenpiteistä ja selitettävä syyt niihin ryhtymiseen.

10 artikla

Lainsäädännössä on siinä määrätyllä tavalla säädettävä ilmoitusvelvollisuus sellaisista töistä, joissa työntekijät työnsä aikana joutuvat alttiiksi ionisoivalle säteilylle.

11 artikla

On suoritettava työntekijöiden ja työpaikkojen asianmukaista tarkkailua, jotta voitaisiin mitata työntekijöiden alttiinaolo ionisoivalle säteilylle ja radioaktiivisille aineille ja siten todeta, noudatetaanko määrättyjä annosnormeja.

12 artikla

Kaikkien suoranaisesti säteilyn alaisessa työssä olevien työntekijöiden on ennen tällaiseen työhön ryhtymistä tai pian sen jälkeen alistuttava asianmukaiseen lääkärintarkastukseen sekä myöhemmin sopivin väliajoin suoritettaviin lääkärintarkastuksiin.

13 artikla

Jollakin 1 artiklassa mainitulla sopimuksen täytäntöönpanotavalla on määriteltävä ne olosuhteet, joiden vallitessa ionisoivalle säteilylle alttiina olemisen laadun tai asteen tai niiden molempien vuoksi on viipymättä ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin;

a) työntekijälle on suoritettava asianmukainen lääkärintarkastus;

b) työnantajan on tehtävä ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle tämän antamien määräysten mukaisesti;

c) säteilysuojaukseen perehtyneiden henkilöiden on tutkittava työntekijän työolosuhteet;

d) työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin teknillisten tutkimusten ja lääketieteellisten lausuntojen edellyttämien parannuksien aikaansaamiseksi.

14 artikla

Älköön ketään vastoin asiantuntevan lääkärin lausuntoa otettako työhön tai jatkuvasti pidettäkö työssä, jonka laadun vuoksi hän saattaa joutua alttiiksi ionisoivalle säteilylle.

15 artikla

Jokainen tämän sopimuksen ratifioiva jäsenvaltio sitoutuu perustamaan asianmukaisia tarkastuselimiä, valvomaan sopimuksen määräysten soveltamista tai varmistumaan siitä, että asianmukaista tarkastusta suoritetaan.

III osa.

Loppumääräykset

16 artikla

Tämän sopimuksen viralliset ratifioinnit on lähetettävä Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröitäviksi.

17 artikla

1. Tämä sopimus sitoo vain niitä Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden ratifioinnit pääjohtaja on rekisteröinyt.

2. Tämä sopimus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenvaltion ratifioinnit.

3. Sen jälkeen tämä sopimus tulee voimaan kunkin jäsenvaltion osalta 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin sen ratifiointi on rekisteröity.

18 artikla

1. Tämän sopimuksen ratifioinut jäsenvaltio voi viiden vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin sopimus ensiksi tuli voimaan, sanoa sen irti kirjelmällä, joka lähetetään Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan rekisteröitäväksi. Irtisanominen ei tule voimaan ennen kuin vuoden kuluttua sen rekisteröimisestä.

2. Tämän sopimuksen ratifioinut jäsenvaltio, joka ei vuoden kuluessa edellisessä momentissa mainitun viiden vuoden määräajan päättymisestä käytä tässä artiklassa määrättyä irtisanomisoikeutta, on sidottu sopimukseen uudeksi viisivuotiskaudeksi ja voi sen jälkeen tässä artiklassa määrätyin ehdoin sanoa irti sopimuksen kunkin viisivuotiskauden päätyttyä.

19 artikla

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioille tieto kaikista järjestön jäsenvaltioiden hänelle ilmoittamista ratifioinneista ja irtisanomisista.

2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille toisen hänelle ilmoitetun ratifioinnin rekisteröimisestä pääjohtajan on kiinnitettävä jäsenvaltioiden huomio sopimuksen voimaantulopäivään.

20 artikla

Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava kaikista edellisten artiklojen mukaisesti rekisteröimistään ratifioinneista ja irtisanomisista Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille täydelliset tiedot Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaista rekisteröintiä varten.

21 artikla

Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston on, milloin se katsoo tarpeelliseksi, annettava yleiselle konferenssille tämän sopimuksen soveltamista koskeva selostus sekä tutkittava, onko aihetta ottaa konferenssin työjärjestykseen kysymys sopimuksen täydellisestä tai osittaisesta muuttamisesta.

22 artikla

1. Mikäli konferenssi hyväksyy uuden sopimuksen, joka kokonaan tai osittain muuttaa tämän sopimuksen, eikä uusi sopimus määrää toisin, niin

a) kun jäsenvaltio ratifioi uuden muutetun sopimuksen aiheutuu tästä välittömästi ipso jure tämän sopimuksen irtisanominen 18 artiklan määräyksistä riippumatta, kun uusi muutettu sopimus tulee voimaan;

b) sen jälkeen kun uusi muutettu sopimus on tullut voimaan, eivät jäsenvaltiot enää voi ratifioida tätä sopimusta.

2. Tämä sopimus jää kuitenkin nykyisen muotoisena ja sisältöisenä voimaan niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat sen ratifioineet, mutta eivät ole ratifioineet muutettua sopimusta.

23 artikla

Tämän sopimuksen englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat kumpikin yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.