47/1979

Alkuperäinen sopimus: 10/1958

SOPIMUS Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Sopimusvaltioiden hallitukset ovat sopineet seuraavista muutoksista 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehtyyn passintarkastuksen poistamista pohjoismaiden välisillä rajoilla koskevaan sopimukseen.

1 artikla

12 päivänä heinäkuuta 1957 tehdyn sopimuksen 2 artikla saa seuraavan sanamuodon:

"Jokaisen sopimusvaltion on toimitettava passintarkastus pohjoismaisilla ulkorajoillaan maahan saapuvien henkilöiden osalta. Sopimusvaltio toimittaa passintarkastuksen harkintansa mukaan maastalähtijöiden osalta pohjoismaisilla ulkorajoillaan.

Jokaisen sopimusvaltion on käytettävä tarkastuskorttia (saapumiskorttia) apuvälineenä tarkastaessaan maahan saapuvaa

a) ulkomaalaista, joka on viisumivelvollinen jossakin sopimusvaltiossa, mikäli tämä valtio vaatii tarkastuskorttia.

b) ulkomaalaista, jota jokin sopimusvaltio hänen maastapoistumistaan koskevan päätöksen yhteydessä on kieltänyt palaamasta ilman erityistä lupaa."

2 artikla

12 päivänä heinäkuuta 1957 tehdyn sopimuksen 3 artikla saa seuraavan sanamuodon:

"Saapumiskortti säilytetään saapumisvaltiossa. Jos ulkomaalaiselle on myönnetty viisumi toiseen pohjoismaiseen valtioon, lähetetään jäljennös kortista tälle valtiolle."

3 artikla

12 päivänä heinäkuuta 1957 tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kappale saa seuraavan sanamuodon:

"Aluksen henkilöstöön kuuluvaan ulkomaalaiseen, joka saapuu maahan ei-pohjoismaisesta valtiosta, ei sovelleta 2 ja 6 artiklan määräyksiä. Kuitenkin on aluksen henkilöstöön kuuluva, ei-pohjoismaisesta valtiosta saapunut ulkomaalainen, jonka päästökatselmus on suoritettu jossakin pohjoismaisessa valtiossa, käsiteltävä maahan saapuvana ulkomaalaisena 2 ja 6 artiklan mukaisesti."

4 artikla

12 päivänä heinäkuuta 1957 tehdyn sopimuksen 8 artikla saa seuraavan sanamuodon:

"Sopimusvaltiolla on oikeus toimittaa pistokoetarkastuksia pohjoismaisen valtion vastaisella rajallaan. Sopimusvaltio voi sen lisäksi toimittaa passintarkastuksen pohjoismaisen valtion vastaisella rajallaan katsoessaan sen tarpeelliseksi sopimusvaltioiden eriävistä viisumivelvoitteista johtuvan laajan laittoman maahansaapumistoiminnan estämiseksi. Mainittua tarkastusta koskeva päätös voidaan tehdä korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Mikäli sopimusvaltio toimittaa 1 kappaleen mukaisen passintarkastuksen, on ulkomaalainen velvollinen näyttämään passinsa ja antamaan pyydetyt tiedot.

Mikäli sopimusvaltio päättää 1 kappaleen 2 ja 3 lauseen mukaisesti, että passintarkastus toimitetaan sen ja toisen pohjoismaisen valtion välisellä rajalla, raukeaa 10 artiklan mukainen takaisinottovelvollisuus toisen pohjoismaisen valtion kohdalta henkilöihin nähden, jotka ovat saapuneet kyseisenä ajanjaksona.

Jokainen sopimusvaltio voi toisen sopimusvaltion vastaiselta rajaltaan käännyttää ulkomaalaisen, jolla ei ole maahantulolupaa tähän valtioon."

5 artikla

12 päivänä heinäkuuta 1957 tehdyn sopimuksen 10 artiklan 3 kappale saa seuraavan sanamuodon:

"1 ja 2 kappaleen määräykset eivät koske ulkomaalaista, joka on oleskellut takaisin lähettämistä vaativassa valtiossa vähintään 6 kuukautta siitä ajankohdasta lukien, jolloin hän luvattomasti saapui maahan, tai joka luvattoman maahantulonsa jälkeen on saanut siellä oleskeluja/tai työluvan. Takaisinottovelvollisuus edellyttää, että takaisinottopyyntö esitetään kuukauden kuluessa siltä, jolloin viranomaiset ovat saaneet tietää ulkomaalaisen olevan maassa."

6 artikla

12 päivänä heinäkuuta 1957 tehdyn sopimuksen 11 artikla saa seuraavan sanamuodon:

"Sopimusvaltiot ovat toisen sopimusvaltion pyynnöstä velvollisia suorittamaan ulkomaalaisen etsintää. Etsintään on ryhdyttävä välittömästi sen jälkeen kun pyyntö siitä on esitetty. Etsintäpyynnön tulee sisältää mahdollisimman tarkat tiedot ulkomaalaisesta.

Samalla kun sopimusvaltio ilmoittaa toiselle sopimusvaltiolle toivovansa ulkomaalaisen merKitsemistä toisten sopimusvaltioiden karkoitettujen ulkomaalaisten luetteloihin tai ulkomaalaisen poistamista sanotuista luetteloista, on mikäli mahdollista lyhyesti mainittava perusteet siihen."

7 artikla

12 päivänä heinäkuuta 1957 tehdyn sopimuksen 1-3 liitteen voimassaolo lakkaa.

8 artikla

Tämä muutossopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua sen allekirjoittamispäivämäärästä.

Tämän vakuudeksi sopimuspuolten valtuuttamat edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Kööpenhaminassa 27 päivänä heinäkuuta 1979 yhtenä suomen-, islannin-, norjan-, ruotsin- ja tanskankielisenä kappaleena, josta Tanskan ulkoministeriö toimittaa oikeiksi todistetut jäljennökset muiden sopimusvaltioiden hallituksille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.