41/1979

Merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskeva TOIMINTASOPIMUS

Tämän toimintasopimuksen allekirjoittajat:

ottaen huomioon, että Merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskevan yleissopimuksen osapuolina olevat valtiot ovat siinä sitoutuneet allekirjoittamaan, tai määräämään asianomaisen toimielimen allekirjoittamaan tämän toimintasopimuksen,

sopivat seuraavasta:

I artikla
Määritelmät

(1) Tässä sopimuksessa:

(a) "yleissopimus" tarkoittaa Merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskevaa yleissopimusta ja sen liitettä;

(b) "järjestö" tarkoittaa yleissopimuksella perustettua Merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT);

(c) "kuoletus" sisältää poiston; se ei sisällä korvausta pääoman käyttämisestä.

(2) Yleissopimuksen 1 artiklan määritelmiä sovelletaan tähän sopimukseen.

II artikla
Allekirjoittajien oikeudet ja velvollisuudet

(1) Jokainen allekirjoittaja saa yleissopimuksen ja tämän sopimuksen mukaisesti allekirjoittajille kuuluvat oikeudet ja sitoutuu täyttämään näissä kahdessa asiakirjassa sille asetetut velvoitteet.

(2) Jokaisen allekirjoittajan on johdonmukaisesti noudatettava yleissopimuksen ja tämän sopimuksen määräyksiä.

III artikla
Pääomasuoritukset

(1) Jokaisen allekirjoittajan tulee osallistua järjestön pääomatarpeisiin sijoitusosuutensa mukaisessa suhteessa ja se saa pääoman palautusta ja korvausta pääoman käytöstä sen mukaan kuin neuvosto päättää yleissopimuksen ja tämän sopimuksen mukaisesti.

(2) Pääomatarpeisiin kuuluvat:

(a) kaikki välittömät ja välilliset INMARSATin avaruusosan suunnittelusta, kehittämisestä, hankkimisesta, rakentamisesta ja perustamisesta sekä sopimusoikeuksien vuokraamisesta ja järjestön muun omaisuuden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset;

(b) järjestön toimintaan, ylläpitoon ja hallintoon tarvittavat varat odotettaessa tällaisten kustannusten kattamiseen riittävien tulojen saantia VIII artiklan 3 kappaleen mukaisesti;

(c) allekirjoittajien XI artiklan mukaiset suoritukset.

(3) Neuvoston vahvistama korko on lisättävä neuvoston määräämän suorituspäivän jälkeen maksamatta oleviin summiin.

(4) Jos sijoitusosuuksien V artiklan mukaisen käytön perusteella tapahtuvaa ensimmäistä määräämistä edeltävänä aikana pääomasuoritusten kokonaismäärä, joka allekirjoittajien edellytetään suorittavan talousvuoden aikana, on yli 50 prosenttia IV artiklassa määrätystä tai sen mukaisesta pääoman ylärajasta, neuvoston tulee harkita muiden järjestelyjen hyväksymistä, mukaanluettuna väliaikainen lainarahoitus, antaakseen niiden allekirjoittajien, jotka niin haluavat, maksaa lisäsuoritukset seuraavina vuosina erissä. Neuvosto vahvistaa näissä tapauksissa käytettävän koron, joka vastaa järjestölle aiheutuvia lisäkustannuksia.

IV artikla
Pääoman yläraja

Allekirjoittajien nettopääomasuorituksien ja järjestön sopimusperusteisten suorittamatta olevien pääomasitoumusten summalla on oltava yläraja. Tämä summa muodostuu allekirjoittajien III artiklan mukaisesti tekemistä yhteenlasketuista pääomasuorituksista vähennettynä niille tämän toimintasopimuksen mukaisesti takaisinmaksetulla yhteenlasketulla pääomalla, lisättynä järjestön sopimusperusteisten pääomasitoumusten suorittamatta olevalla määrällä. Alkupääoman yläraja on 200 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Neuvostolla on oikeus tarkistaa pääoman ylärajaa.

V artikla
Sijoitusosuudet

(1) Allekirjoittajien sijoitusosuudet määräytyvät INMARSATin avaruusosan käytön perusteella. Jokaisen allekirjoittajan sijoitusosuus on yhtä suuri kuin sen prosentuaalinen osuus kaikkien allekirjoittajien INMARSATin avaruusosan kaikesta käytöstä. INMARSATin avaruusosan käyttö mitataan järjestön INMARSATin avaruusosan käytöstä yleissopimuksen 19 artiklan ja tämän sopimuksen VIII artiklan mukaan kantamien maksujen perusteella.

(2) Sijoitusosuuksien määräämistä varten käyttö molempiin suuntiin on jaettava kahteen samanveroiseen osuuteen, alusosuuteen ja maaosuuteen. Osuus, joka liittyy alukseen, josta liikenne on lähtöisin tai jonne se päättyy, kuuluu sen sopimuspuolen allekirjoittajalle, jonka alaisena alus liikennöi. Osuus, joka liittyy maa-alueeseen, jolta liikenne on lähtöisin tai jonne se päättyy, kuuluu sen sopimuspuolen allekirjoittajalle, jonka alueelta liikenne on lähtöisin tai jonne se päättyy. Milloin kuitenkin jonkin allekirjoittajan osalta alusosuuden suhde maaosuuteen ylittää 20:1, tälle allekirjoittajalle tulee neuvostolle tehdystä anomuksesta määrätä käyttö, joka on yhtä suuri kuin kaksi kertaa maaosuus tai 0,1 prosentin sijoitusosuus, kumpi tahansa on suurempi. Meriympäristössä toimivat rakennelmat, joille neuvosto on antanut luvan käyttää INMARSATin avaruusosaa, katsotaan aluksiksi tämän kappaleen tarkoitusta varten.

(3) Ennen sijoitusosuuksien määräämistä käytön perusteella 1, 2 ja 4 kappaleen mukaisesti jokaisen allekirjoittajan sijoitusosuus vahvistetaan tämän toimintasopimuksen liitteen mukaisesti.

(4) Käyttöön perustuva sijoitusosuuksien ensimmäinen määrääminen 1 ja 2 kappaleen mukaisesti on tehtävä vähintään kaksi, mutta enintään kolme vuotta INMARSATin avaruusosan toimintakäytön alkamisesta lukien Atlantin, Tyynen valtameren ja Intian valtameren alueilla neuvoston määräämänä tiettynä päivänä. Ensimmäistä määräämistä varten käyttö on mitattava tällaista määräämistä edeltävänä yhden vuoden aikana.

(5) Käytön perusteella tehtävän ensimmäisen määräämisen jälkeen sijoitusosuudet on uudelleen määrättävä oleviksi voimassa:

(a) yhden vuoden väliajoin sijoitusosuuksien käyttöön perustuvan ensimmäisen määräämisen jälkeen kaikkien allekirjoittajien edellisen vuoden käytön pohjalla;

(b) tämän sopimuksen tullessa uuden allekirjoittajan osalta voimaan;

(c) allekirjoittajan jäsenyydestä eroamispäivänä tai sen jäsenyyden lakkaamispäivänä.

(6) Neuvosto määrää sen allekirjoittajan sijoitusosuuden, joka tulee allekirjoittajaksi ensimmäisen käyttöön perustuvan sijoitusosuuden määräämisen jälkeen.

(7) Siltä osin kuin sijoitusosuus määrätään 5 kappaleen b tai c kohdan tai 8 kappaleen mukaisesti kaikkien muiden allekirjoittajien sijoitusosuuksia on tarkistettava siinä suhteessa kuin heidän vastaavat sijoitusosuutensa ennen tarkistusta ovat toisiinsa. Allekirjoittajan erotessa tai jäsenyyden lakatessa 8 kappaleen mukaisesti määrättyjä 0,05 prosentin sijoitusosuuksia ei tule nostaa.

(8) Tämän artiklan määräyksistä huolimatta millään allekirjoittajalla ei saa olla 0,05 prosenttia pienempää osuutta sijoitusosuuksien kokonaismäärästä.

(9) Sijoitusosuuksia uudelleen määrättäessä minkään allekirjoittajan osuutta ei ole lisättävä kerralla yli 50 prosentilla alkuperäisestä osuudesta tai vähennettävä yli 50 prosentilla senhetkisestä osuudesta.

(10) Sen jälkeen, kun 2 ja 9 kappaletta on sovellettu, neuvoston on pantava saataville ja jaettava jakamattomat sijoitusosuudet niiden allekirjoittajien kesken, jotka haluavat lisätä sijoitusosuuksiaan. Sellaisen lisäjaon ei tule lisätä mitään osuutta yli 50 prosentilla allekirjoittajan senhetkisestä osuudesta.

(11) Jäljellä olevat jakamattomat sijoitusosuudet, kun 10 kappaletta on sovellettu, on jaettava allekirjoittajien kesken suhteessa niihin sijoitusosuuksiin, joita muuten olisi sovellettu uuden määräämisen jälkeen huomioonottaen 8 ja 9 kappaleet.

(12) Allekirjoittajan hakemuksesta neuvosto voi antaa sille 1-7 ja 9-11 kappaleen mukaisesti määrättyä osuutta pienemmän sijoitusosuuden, jos muut allekirjoittajat ottavat vapaaehtoisesti kokonaan vähennyksen lisäämät sijoitusosuudet. Neuvoston tulee hyväksyä menettelytavat vapautuneen osuuden tai osuuksien tasapuoliseksi jakamiseksi niiden allekirjoittajien kesken, jotka haluavat lisätä sijoitusosuuttaan.

VI artikla
Allekirjoittajien väliset rahasiirrot

(1) Tämän sopimuksen voimaantuloa seuraavan ensimmäisen määräämisen jälkeen joka kerran määrättäessä sijoitusosuuksia rahasiirrot allekirjoittajien välillä suoritetaan järjestön välityksellä 2 kappaleen mukaan sijoitetun arvioinnin perusteella. Tällaisten rahasiirtojen suuruudet määrätään jokaisen allekirjoittajan osalta soveltamalla arviointiin jokaisen allekirjoittajan uuden sijoitusosuuden ja sillä ennen määräämistä olleen sijoitusosuuden välistä mahdollista eroa.

(2) Arvioiminen toteutetaan seuraavasti:

(a) vähentämällä tarkistuksen suorittamispäivänä järjestön kirjanpitoon merkityn kaiken omaisuuden alkuperäisestä hankintahinnasta, mukaan luettuina kaikki kapitalisoidut palautukset ja kapitalisoidut kustannukset, seuraavat summat:

(i) yhteenlasketut kuoletukset järjestön kirjanpidon mukaan tarkistuksen suorittamispäivänä;

(ii) lainat ja muut järjestön maksettavat suoritukset tarkistuksen suorittamispäivänä;

b) tarkistamalla a kohdan mukaan saavutetut tulokset lisäämällä tai vähentämällä lisämäärä, joka vastaa vajausta tai vastaavasti ylijäämää järjestön pääoman käytön korvaukseksi suoritettavista maksuista tämän toimintasopimuksen voimaantulosta lukien arvioinnin suorittamispäivään saakka suhteessa kertyneeseen määrään, joka on tämän sopimuksen mukaan suoritettava pääomakäytöstä käyttäen korkokantaa tai korkokantoja, joka tai jotka olivat voimassa vastaavien korvauksien soveltamisajanjaksoina, neuvoston VIII artiklan nojalla tekemän päätöksen mukaisesti. Tällaisen maksuvajauksen tai ylijäämän arvioimiseksi suoritettava korvausmäärä on laskettava kuukausittain ja sen tulee olla suhteessa a kohdassa mainittujen tekijöiden nettomäärään.

(3) Tämän artiklan mukaan suoritettavat maksut allekirjoittajalle tai allekirjoittajilta on tehtävä neuvoston määräämänä päivänä. Neuvoston vahvistama korko on lisättävä määräpäivän jälkeen maksamatta olevaan summaan.

VII artikla
Käyttömaksujen suorittaminen

(1) Allekirjoittajien tai valtuutettujen tietoliikenneyksiköiden tulee suorittaa yleissopimuksen 19 artiklan mukaan vahvistetut käyttömaksut neuvoston hyväksymien järjestelyjen mukaisesti. Näiden järjestelyjen tulee noudattaa niin tarkoin kuin mahdollista omaksuttuja kansainvälisiä tietoliikenteen laskutusjärjestelyja.

(2) Ellei neuvosto toisin päätä, allekirjoittajat ja valtuutetut tietoliikenneyksiköt ovat vastuussa tietojen toimittamisesta järjestölle, jotta järjestö kykenisi määrittämään INMARSATin avaruusosan kaiken käytön ja määräämään sijoitusosuudet. Neuvoston on hyväksyttävä tietojen toimittamista järjestöille koskevat menettelytavat.

(3) Neuvoston tulee määrätä sopivat pakotteet niissä tapauksissa, jolloin käyttömaksujen suorittaminen on laiminlyöty neljän kuukauden ajan tai kauemmin eräpäivän jälkeen.

(4) Neuvoston vahvistamana korko on lisättävä neuvoston määräämän maksupäivän jälkeen suorittamatta oleviin summiin.

VIII artikla
Tulot

(1) Järjestön saamia tuloja tulee tavallisesti käyttää, siinä määrin kuin ne riittävät, seuraavassa järjestyksessä, ellei neuvosto toisin päätä:

(a) käyttö-, ylläpito- ja hallintokulujen kattamiseen.

(b) neuvoston mahdollisesti tarpeellisina pitämien käyttörahastojen perustamiseen.

(c) pääoman palautusten maksamiseen allekirjoittajille, heidän sijoitusosuuksiensa suhteessa, siihen määrään, jonka neuvosto on kuoletusta Varten asettanut ja joka on merkitty järjestön kirjanpitoon;

(d) allekirjoittajalle, joka on eronnut järjestöstä tai jonka jäsenyys on lakannut, XIII artiklan mukaan mahdollisesti maksettavan määrän suorittamiseen;

(e) käytettävissä olevan ylijäämän suorittamiseen allekirjoittajille pääoman käytön korvauksena heidän vastaavien sijoitusosuuksiensa kertymän mukaisessa suhteessa.

(2) Allekirjoittajille suoritettavan pääoman käytön korvausmäärää päättäessään neuvoston tulee ottaa huomioon INMARSATiin sijoittamiseen liittyvä riskivaara, ja tämän huomioonottaen vahvistaa korvausmäärä niin lähelle kuin mahdollista maailmanmarkkinoilla vallitsevaa korkokantaa.

(3) Siinä määrin kuin järjestön saamat tulot eivät riitä järjestön toiminta-, ylläpito- ja hallintokuluihin, neuvosto voi päättää rahoittaa alijäämän käyttämällä järjestön käyttörahastoja, sopimalla tililuotosta, ottamalla lainan tai pyytämällä allekirjoittajia tekemään pääomasuorituksia heidän senhetkisten sijoitusosuuksiensa mukaisessa suhteessa tai tällaisten toimenpiteiden yhdistelmällä.

IX artikla
Tiliselvitykset

(1) Allekirjoittajien ja järjestön välisiä III, VI, VII ja VIII artiklan mukaisia rahasuorituksia koskevat tiliselvitykset on tehtävä siten, että allekirjoittajien ja järjestön välillä siirretyt varat, samoinkuin järjestön käytössä olevat neuvoston tarpeellisiksi käyttövaroiksi määräämän ylittävät varat, on pidettävä niin pieninä kuin käytännössä on mahdollista.

(2) Kalkki maksut allekirjoittajien ja järjestön välillä tämän sopimuksen mukaisesti on tehtävä jossakin vapaasti vaihdettavassa velkojan hyväksymässä valuutassa.

X artikla
Velkojen rahoitus

(1) Järjestö voi neuvoston päätöksellä sopia tililuottojärjestelyistä rahoitusvajauksien kattamiseksi odotettaessa riittäviä tuloja tai pääomasuorituksia.

(2) Poikkeuksellisissa olosuhteissa järjestö voi neuvoston päätöksellä ottaa lainoja järjestön minkä tahansa yleissopimuksen 3 artiklan mukaisen toiminnan rahoittamiseksi tai sen tekemän velvoitteen täyttämiseksi. Tällaisten lainojen maksamatta olevat määrät katsotaan sopimukseen perustuviksi pääomavelvoitteiksi IV artiklan tarkoitusta varten.

XI artikla
Vastuu

(1) Jos järjestöä vaaditaan toimivaltaisen tuomioistuimen antamalla sitovalla päätöksellä tai sellaisen järjestelyn seurauksena, johon neuvosto on suostunut tai jonka se on hyväksynyt, maksamaan sellainen vaade siihen liittyvine kuluineen ja kustannuksineen, joka perustuu tekoon tai velvoitteeseen, jonka järjestö on yleissopimuksen tai tämän toimintasopimuksen mukaisesti tehnyt tai johon se on joutunut, allekirjoittajien tulee, sikäli kuin vaadetta ei suoriteta vahingonkorvauksella, vakuutuksella tai muilla taloudellisilla järjestelyillä, maksaa järjestölle vaateen suorittamaton määrä sijoitusosuuksiensa suhteessa velvoitteen syntymispäivänä huolimatta IV artiklassa olevasta tai sen mukaan määrätystä ylärajasta.

(2) Jos allekirjoittajaa tässä ominaisuudessaan vaaditaan toimivaltaisen tuomioistuimen antamalla sitovalla päätöksellä tai sellaisen järjestelyn seurauksena, johon neuvosto on suostunut tai johon se on antanut hyväksymisensä, maksamaan sellainen vaade, siihen liittyvine kuluineen ja kustannuksineen, joka perustuu tekoon tai velvoitteeseen, jonka järjestö on yleissopimuksen tai tämän toimintasopimuksen mukaisesti suorittanut tai johon se on niiden mukaisesti joutunut, järjestön tulee suorittaa korvausta allekirjoittajalle siihen määrään kuin allekirjoittaja on suorittanut vaateesta.

(3) Jos sellainen vaade esitetään allekirjoittajaa vastaan, tämän allekirjoittajan tulee, järjestön suorituksen edellytyksenä, viipymättä ilmoittaa vaateesta järjestölle, ja sen tulee varata järjestölle tilaisuus antaa neuvoja tai huolehtia puolustuksesta tai vaateen muusta järjestelystä ja sikäli kuin vaateen esittämispaikan tuomiovallan laki sallii, tulemaan asianosaiseksi oikeudenkäynnissä joko allekirjoittajan kanssa tai sen sijasta.

(4) Jos järjestöä vaaditaan suorittamaan korvausta allekirjoittajalle tämän artiklan mukaisesti, allekirjoittajien tulee siihen määrään kuin korvausta ei makseta vahingonkorvauksella, vakuutuksella tai muilla taloudellisilla järjestelyillä, suorittaa järjestölle maksamaton määrä vaaditusta korvauksesta sijoitusosuuksiensa mukaisessa suhteessa vaateen syntymispäivänä huolimatta IV artiklassa olevasta tai sen mukaan määrätystä ylärajasta.

XII artikla
Tietoliikennepalvelujen tarjoamisesta aiheutuvasta vastuusta vapauttaminen

Järjestö ei ole, eikä mikään allekirjoittaja tässä ominaisuudessaan, eikä kukaan virkailija tai työntekijä tai kukaan näistä,, eikä kukaan allekirjoittajan johtokunnan jäsenistä, eikä järjestön minkään elimen edustaja tehtäviään suorittaessaan, vastuussa allekirjoittajalle tai järjestölle menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu yleissopimuksen tai tämän toimintasopimuksen mukaisesti järjestetyn tai järjestettäväksi tarkoitetun tietoliikennepalvelun saamatta jäämisestä, viivästymisestä tai virheellisyydestä.

XIII artikla
Eroamista tai sopimuksen päättymistä koskevat järjestelyt

(1) Kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin allekirjoittajan eroaminen tulee voimaan tai jäsenyys päättyy yleissopimuksen 29 ja 30 artiklan mukaisesti, neuvoston tulee ilmoittaa allekirjoittajalle neuvoston suorittamasta allekirjoittajan taloudellista asemaa järjestöön nähden koskevasta arviosta sen eroamisen tai jäsenyyden päättymisen voimaantulopäivästä ja 3 kappaleen mukaisesti ehdotetuista järjestelyehdoista. Ilmoituksen tulee sisältää selvitys:

(a) määrästä, joka järjestön on maksettava allekirjoittajalle, laskettuna kertomalla sen sijoitusosuus eroamisen tai jäsenyyden päättymispäivänä VI artiklan mukaisesti suoritetussa arvioinnissa vahvistetulla määrällä samalta päivältä.

(b) määrästä; joka allekirjoittajan on maksettava järjestölle, ja joka vastaa sen osuutta ennen eroamispäätöstä koskevan ilmoituksen vastaanottamista tai tapauksesta riippuen ennen sopimuksen päättymisen voimaantuloa nimenomaisesti hyväksyttyjä sopimusvelvoitteita koskevista pääomaeristä, yhdessä maksun suorittamisaikataulua koskevan ehdotuksen kanssa;

(c) kaikista muista määristä, jonka allekirjoittaja on velkaa järjestölle eroamispäivänä tai sopimuksen päättymispäivänä.

(2) Neuvosto voi päättää 1 kappaleen mukaisessa arvioinnissaan vapauttaa allekirjoittajan kokonaan tai osittain vastuusta suorittaa osuutensa pääomakustannuksista, jotka perustuvat ennen eroamispäätöstä koskevan ilmoituksen vastaanottamista tai vastaavasti ennen sopimuksen päättymisen voimaantuloa nimenomaisesti hyväksytyistä sopimusvelvoitteista ja teoista tai laiminlyönneistä aiheutuviin velvoitteisiin.

(3) Edellyttäen, että allekirjoittaja suorittaa 1 kappaleen b ja c kohdan mukaiset velkamäärät, järjestön tulee ottaen huomioon VIII artikla maksaa takaisin allekirjoittajalle 1 kappaleen a ja b kohdassa tarkoitetut määrät samana ajanjaksona kuin jäljellä oleville allekirjoittajille maksetaan takaisin niiden osuudet tai aikaisemmin, jos neuvosto siten päättää. Neuvoston tulee määrätä korko, joka allekirjoittajalle tai allekirjoittajan on maksettava kulloinkin mahdollisesti suoritettaviksi erääntyneille määrille.

(4) Ellei neuvosto toisin päätä, tämän artiklan mukainen järjestely ei vapauta allekirjoittajaa sen velvollisuudesta suorittaa osuutensa sopimukseen perustumattomista velvoitteista, jotka johtuvat järjestön ennen eroamispäätöstä koskevan ilmoituksen vastaanottamista tai vastaavasti ennen sopimuksen päättymisen voimaantuloa suorittamista teoista tai laiminlyönneistä.

(5) Allekirjoittaja ei menetä mitään tässä ominaisuudessaan saavuttamiaan oikeuksia, jotka muuten jatkuisivat eroamisen tai sopimuksen päättymisen voimaantulopäivän jälkeen ja joista sille ei ole suoritettu hyvitystä tämän artiklan mukaisessa järjestyksessä.

XIV artikla
Maa-asemien hyväksyminen

(1) INMARSATin avaruusosan hyväksikäyttöä varten kaikki maa-asemat tarvitsevat järjestön hyväksymisen neuvoston yleissopimuksen 15 artiklan c kohdan mukaisesti määräämiä perusteita ja menettelytapoja noudattaen.

(2) Sen allekirjoittajan tai sopimuspuolen, jonka alueella maallaoleva maa-asema sijaitsee tai tulee sijaitsemaan, tai sopimuspuolen tai sopimuspuolen allekirjoittajan, jonka lainkäyttövallan alaisella aluksella tai meriympäristössä toimivalla rakennelmalla oleva maa-asema on saanut toimiluvan, tai sellaisen maa-aseman osalta, joka sijaitsee alueella tai aluksella tai meriympäristössä toimivalla rakennelmalla, jotka eivät ole sopimuspuolen tuomiovallan alaisuudessa, valtuutetun tietoliikennetoimielimen tulee tehdä järjestölle hakemus edellätarkoitetun hyväksymisen saamiseksi.

(3) Jokaisen 2 kappaleessa tarkoitetun hakijan tulee niiden maa-asemien osalta, joista se on tehnyt hakemuksen, olli vastuussa järjestölle siitä, että nämä asemat ovat järjestön määrittämien menettelytapojen ja standardien mukaisia, paitsi milloin hakemuksen tehneen allekirjoittajan määrännyt sopimuspuoli ottaa tämän vastuun.

XV artikla
INMARSATin avaruusosan käyttäminen

(1) Allekirjoittajan tai milloin kysymyksessä on sopimuspuolen tuomiovallan ulkopuolella oleva alue, valtuutetun tietoliikennetoimielimen on tehtävä järjestölle INMARSATin avaruusosan käyttöä koskeva hakemus.

(2) Järjestön tulee oikeuttaa käyttö neuvoston yleissopimuksen 15 artiklan c kohdan mukaisesti määräämiä perusteita ja menettelytapoja noudattaen.

(3) Jokainen allekirjoittaja tai tietoliikennetoimielin, jolle on myönnetty INMARSATin avaruusosan käyttöoikeus, on vastuussa kaikkien järjestön asettamien tällaista käyttöoikeutta koskevien ehtojen täyttämisestä paitsi siinä tapauksessa, että hakemuksen tehneen allekirjoittajan määrännyt sopimuspuoli ottaa vastuun käyttöoikeudesta kaikkien tai joidenkin maaasemien osalta, joita allekirjoittaja ei omista tai käytä.

XVI artikla
Riitaisuuksien ratkaiseminen

(1) Allekirjoittajien, tai allekirjoittajien ja järjestön välillä syntyvät riitaisuudet, jotka koskevat yleissopimuksen tai tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita, tulisi ratkaista riidan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos jokin asianosainen on vaatinut vuoden kuluessa ratkaisua, eikä ratkaisuun ole päästy, ja jos asianosaiset eivät ole sopineet jostakin erityisestä riitaisuuksien ratkaisumenettelystä, riita-asia on alistettava jonkin asianosaisen vaatimuksesta välitysmenettelyyn yleissopimuksen liitteen mukaisesti.

(2) Ellei toisin ole keskininsesti sovittu, järjestön ja yhden tai useamman allekirjoittajan välille syntyvät riitaisuudet niiden välillä solmituista sopimuksista on alistettava välitysmenettelyyn yleissopimuksen liitteen mukaisesti jonkin asianosaisen vaatimuksesta vuoden kuluessa siitä, kun jokin asianosaisista on vaatinut ratkaisua.

(3) Allekirjoittajaa, joka lakkaa olemasta allekirjoittaja, sitoo tämä artikla niiden riitaisuuksien osalta, jotka liittyvät sen oikeuksiin ja velvoitteisiin aiheutuen siitä, että se on ollut tämän sopimuksen allekirjoittaja.

XVII artikla
Voimaantulo

(1) Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoittajan osalta sinä päivänä, jona yleissopimus tulee voimaan asianomaisen sopimuspuolen osalta yleissopimuksen 33 artiklan mukaisesti.

(2) Tämä sopimus on voimassa niin kauan kuin yleissopimus on voimassa.

XVIII artikla
Muutokset

(1) Jokainen sopimuspuoli tai allekirjoittaja voi esittää muutoksia tähän sopimukseen. Ehdotetut muutokset on jätettävä johtokunnalle, jonka on ilmoitettava niistä muille sopimuspuolille ja allekirjoittajille. Neuvosto voi käsitellä muutosehdotuksen kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksesta. Tämän ajan kuluessa johtokunnan on pyydettävä ja jaettava tiedoksi kaikkien allekirjoittajien näkökannat. Neuvoston on käsiteltävä muutosehdotukset kuuden kuukauden kuluessa niiden jakamisesta tiedoksi. Yleiskokous tutkii muutosehdotuksen aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua neuvoston hyväksymisestä. Yleiskokous voi asiasisältöisellä päätöksellä missä tapauksessa tahansa lyhentää tätä määräaikaa.

(2) Mikäli yleiskokous vahvistaa neuvoston hyväksymän muutosehdotuksen, muutos tulee voimaan sadankahdenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut hyväksymisilmoituksen kahdelta kolmasosalta niistä allekirjoittajista, jotka yleiskokouksen vahvistaessa muutoksen olivat allekirjoittajia ja joilla oli silloin vähintään kaksi kolmasosaa kaikista sijoitusosuuksista. Vain asianomainen sopimuspuoli voi tehdä hyväksymisilmoituksen tallettajalle ja ilmoituksen tekeminen merkitsee sopimuspuolen hyväksyvän muutoksen. Tultuaan voimaan muutos sitoo kaikkia allekirjoittajia, myös niitä, jotka eivät ole sitä hyväksyneet.

XIX artikla
Tallettaja

(1) Tämän sopimuksen tallettaja on Valtioiden välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestöjen pääsihteeri.

(2) Tallettajan tulee viipymättä ilmoittaa kaikille allekirjoittaneille ja liittyneille valtioille ja kaikille allekirjoittajille:

(a) tämän sopimuksen jokaisesta allekirjoittamisesta;

(b) tämän sopimuksen voimaantulosta;

(c) jokaisesta tämän sopimuksen muutoksesta ja sen voimaantulosta;

(d) jokaisesta eroamisilmoituksesta;

(e) jokaisesta sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä tai lakkaamisesta;

(f) muista tätä sopimusta koskevista ilmoituksista ja tiedonannoista.

(3) Tämän sopimuksen voimaantultua tallettajan on lähetettävä oikeaksi todistettu jäljennös Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristölle rekisteröintiä ja julkaisemista varten Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Lontoossa 3 päivänä syyskuuta 1976 englannin, espanjan, ranskan ja venäjän kielellä, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, yhtenä alkuperäisenä kappaleena, joka talletetaan tallettajan huostaan, jonka on lähetettävä oikeaksi todistettu jäljennös jokaisen valtion hallitukselle, joka oli kutsuttu osallistumaan merenkulun kansainvälisen tekokuujärjestelmän perustamista koskevaan kansainväliseen konferenssiin, jokaisen muun valtion hallitukselle, joka allekirjoittaa yleissopimuksen tai liittyy siihen ja jokaiselle allekirjoittajalle.

LIITE Sijoitusosuudet ennen käytön perusteella tapahtuvaa ensimmäistä määräämistä

(a) Jäljempänä lueteltujen valtioiden allekirjoittajien alkusijoitusosuudet ovat seuraavat:


Yhdysvallat........................17,00
Yhdistynyt Kuningaskunta...........12,00
SNTL, Valkovenäjän SNT ja
Ukrainan SNT.......................11,00
Norja...............................9,50
Japani..............................8,45
Italia..............................4,37
Ranska..............................3,50
Saksan Liittotasavalta..............3,50
Kreikka.............................3,50
Alankomaat..........................3,50
Kanada..............................3,20
Espanja.............................2,50
Ruotsi..............................2,30
Tanska..............................2,10
Australia...........................2,00
Intia...............................2,00
Brasilia............................1,50
Kuwait..............................1,48
Puola...............................1,48
Argentiina..........................0,75
Belgia..............................0,75
Suomi...............................0,75
Saksan Demokraattinen Tasavalta.....0,74
Singapore...........................0,62
Uusi Seelanti.......................0,44
Bulgaria............................0,33
Kuuba...............................0,33
Indonesia...........................0,33
Iran................................0,33
Chile...............................0,25
Peru................................0,25
Sveitsi.............................0,25
Liberia.............................0,10
Algeria.............................0,05
Egypti..............................0,05
Ghana...............................0,05
Irak................................0,05
Thaimaa.............................0,05
Turkki..............................0,05
Kamerun.............................0,05
             Yhteensä 101,45

(b) Jokainen toimintasopimuksen allekirjoittaja, jonka edellä mainittu valtio on määrännyt, voi ennen yleissopimuksen ja toimintasopimuksen voimaantuloa hyväksyä suuremman kuin a kohdassa mainitun alkusijoitusosuuden jos:

(i) muut allekirjoittajat hyväksyvät vastaavasti pienemmän alkusijoitusosuuden; tai

(ii) yleissopimus tai toimintasopimus eivät ole tulleet voimaan kaksikymmentäneljä kuukautta sen jälkeen kun ne avattiin allekirjoittamista varten.

Asianomaiset allekirjoittajat ilmoittavat asiasta tallettajalle, jonka tulee laatia ja jakaa korjattu alkusijoitusosuuksia koskeva luettelo kaikille valtioille, jotka sisältyvät alkusijoitusosuusluetteloon.

(c) Valtion, jota ei ole a kohdassa mainittu, määräämän allekirjoittajan allekirjoittaessa toimintasopimuksen ennen sen voimaantuloa tulee ilmoittaa tallettajalle alkusijoitusosuutensa, joka vastaa sen ennakoitua suhteellista INMARSATin avaruusosan käyttöä. Tallettajan tulee lisätä uusi. allekirjoittaja ja sen alkusijoitusosuus a kohdan alkusijoitusosuuksien luetteloon. Korjattu luettelo on lähetettävä kaikille luettelossa mainituille valtioille. Neuvoston on tämän jälkeen hyväksyttävä tai tarkistettava uuden allekirjoittajan alkusijoitusosuus. Jos neuvosto tarkistaa osuutta, sen on tarkistettava suhteellisesti kaikkien allekirjoittajien alkusijoitusosuuksia ja tämän jälkeen kaikkien allekirjoittajien sijoitusosuuksia.

(d) Toimintasopimuksen tultua voimaan allekirjoittajien sijoitusosuudet määrätään tarkistamalla allekirjoittajien alkusijoitusosuuksia suhteellisesti siten, että kaikkien sijoitusosuuksien summa on 100 prosenttia.

(e) Neuvosto määrää jokaisen allekirjoittajan, joka ei sisälly a kohdan luetteloon, ja joka allekirjoittaa toimintasopimuksen sen voimaantulon jälkeen ja jokaisen alkusijoitusosuuksien luettelossa mainitun allekirjoittajan, johon nähden toimintasopimus ei ole tullut voihan kolmekymmentä kuusi kuukautta sen jälkeen kun se avattiin allekirjoittamista varten, alkusijoitusosuuden ja sen tulee sisältyä kaikkien allekirjoittajien tarkistettuun alkusijoitusosuuksien luetteloon.

(f) Kun uusi sopimuspuoli liittyy järjestöön tai kun sopimuspuoli eroaa järjestöstä tai kun sen jäsenyys lakkaa, kaikkien allekirjoittajien sijoitusosuudet määrätään tarkistamalla kaikkien allekirjoittajien alkusijoitusosuuksia suhteellisesti siten, että kaikkien sijoitusosuuksien yhteismäärä on 100 prosenttia.

(g) Toimintasopimuksen V artiklan 8 kappaleen mukaan määrättyjä 0,05 prosentin sijoitusosuuksia ei lisätä tämän liitteen c, d, e ja f kohdan mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.