41/1979

Merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskeva YLEISSOPIMUS

Tämän yleissopimuksen osapuolina olevat valtiot,

ottaen huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmassa 1721 (XVI) esitetyn periaatteen, että tekokuiden välityksellä tapahtuvan tietoliikenteen tulisi olla maailman kansojen käytettävissä niin pian kuin mahdollista maailmanlaajuisella pohjalla ilman syrjintää,

ottaen huomioon 27 päivänä tammikuuta 1967 tehdyn valtioiden toimintaa johtavia periaatteita, niiden tutkiessa ja käyttäessä ulkoavaruutta, siihen luettuna kuu ja muut taivaankappaleet, koskevan yleissopimuksen asianomaiset määräykset ja erityisesti 1 artiklan, jossa määrätään, että ulkoavaruutta on käytettävä kaikkien maiden hyväksi ja niiden etujen mukaisesti,

ottaen huomioon että hyvin suuri osa maailmankaupasta on merikuljetuksista riippuvainen,

tietoisina siitä, että merkittäviä parannuksia merenkulun hätä- ja turvallisuusjärjestelmiin ja alusten väliseen ja alusten ja varustamoiden väliseen tietoliikenteeseen samoin kuin miehistön tai matkustajien ja maissa olevien henkilöiden välisiin yhteyksiin voidaan saada aikaan käyttämällä tekokuita,

vakaasti päättäneinä aikaansaada tässä tarkoituksessa kaikkien kansojen alusten hyväksi edistyneimmän käytettävissä olevan sopivan teknologian avulla edellytykset mahdollisimman tehokkaita ja taloudellisia välineitä varten, jotka ovat sopusoinnussa radiotaajuuksien spektrin ja tekokuiden kiertoradan mahdollisimman tehokkaan ja tasapuolisen käytön kanssa,

todeten, että merenkulun tekokuujärjestelmä käsittää liikkuvia maa-asemia ja maalla olevia maa-asemia sekä avaruusosan,

sopivat seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä yleissopimuksessa:

(a) "Toimintasopimus" tarkoittaa Merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskevaa toimintasopimusta ja sen liitettä.

(b) "Sopimuspuoli" tarkoittaa valtiota, jonka osalta tämä yleissopimus on tullut voimaan.

(c) "Allekirjoittaja" tarkoittaa sopimuspuolta tai 2 artiklan 3 kappaleen mukaisesti määrättyä toimielintä, jonka osalta toimintasopimus on tullut voimaan.

(d) "Avaruusosa" tarkoittaa tekokuita ja näiden tekokuiden seuraamiseen, kaukomittaukseen, ohjaukseen, valvontaan ja tarkkailuun sekä toiminnan ylläpitämiseen tarvittavia muita välineitä ja laitteita.

(e) "INMARSAT -avaruusosa" tarkoittaa INMARSATin omistamaa tai vuokraamaa avaruusosaa.

(f) "Alus" tarkoittaa minkä tahansa tyyppistä meriympäristössä toimivaa alusta. Se tarkoittaa muun muassa kantosiipialuksia, ilmatyynyaluksia, vedenalaisia aluksia, kelluvia aluksia ja lauttoja, joita ei ole pysyvästi ankkuroitu.

(g) "Omaisuus" tarkoittaa mitä tahansa, mikä voi olla omistusoikeuden kohteena, sopimusoikeudet mukaan lukien.

2 artikla
INMARSATin perustaminen

(1) Tällä yleissopimuksella perustetaan Merenkulun tietoliikenteen kansainvälinen tekokuujärjestö (INMARSAT), jota kutsutaan jäljempänä järjestöksi".

(2) Toimintasopimus tehdään tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti ja se avataan allekirjoittamista varten samaan aikaan kuin tämä yleissopimus.

(3) Jokainen sopimuspuoli allekirjoittaa toimintasopimuksen tai määrää asianomaisen, julkisen tai yksityisen, sopimuspuolen tuomiovallan alaisen toimielimen allekirjoittamaan toimintasopimuksen.

(4) Tietoliikennehallinnot ja toimielimet voivat, voimassa olevan valtionsisäisen lainsäädännön huomioon ottaen, neuvotella ja tehdä suoraan asianmukaiset liikennesopimukset, jotka koskevat heidän tämän yleissopimuksen ja toimintasopimuksen mukaisesti aikaansaatujen tietoliikennemahdollisuuksien käyttöään, samoin kuin sopimukset yleisölle annettavista palveluista, välineistöstä, tulojen jakamisesta ja niihin liittyvistä kaupallisista järjestelyistä.

3 artikla
Tarkoitus

(1) Järjestön tarkoituksena on asettaa käyttöön merenkulun viestinnän parantamiseksi tarvittava avaruusosa ja auttaa siten parantamaan hätäyhteyksiä ja ihmishengen turvallisuutta merellä koskevia yhteyksiä, alusten tehokasta käyttöä, merenkulun yleisiä sanomanvaihtopalveluita ja radiomääritysmahdollisuuksia.

(2) Järjestö pyrkii palvelemaan kaikkia alueita, joilla tarvitaan merenkulun tietoliikenneyhteyksiä.

(3) Järjestö toimii yksinomaan rauhanomaisia tarkoituksia varten.

4 artikla
Sopimuspuolen ja sen määräämän toimielimen suhteet

Milloin allekirjoittajana on sopimuspuolen määräämä toimielin:

(a) Sopimuspuolen ja allekirjoittajan välisiin suhteisiin sovelletaan asianomaista valtionsisäistä lakia.

(b) Sopimuspuoli antaa asianmukaiset valtionsisäisen lainsäädäntönsä mukaiset neuvot ja ohjeet taatakseen, että allekirjoittaja täyttää velvollisuutensa.

(c) Sopimuspuoli ei ole vastuussa toimintasopimuksesta aiheutuvista velvoitteista. Sopimuspuolen tulee kuitenkin taata, että allekirjoittaja, toteuttaessaan velvoitteensa järjestössä, ei toimi tavalla, joka on vastoin sopimuspuolen tämän yleissopimuksen tai siihen liittyvän kansainvälisen järjestelyn mukaisesti hyväksymiä velvoitteita.

(d) Jos allekirjoittaja irtisanoutuu tai sen jäsenyys lakkaa, sopimuspuolen tulee menetellä 29 artiklan 3 kappaleen tai 30 artiklan 6 kappaleen mukaisesti.

5 artikla
Järjestön toimintaa ja rahoitusta koskevat periaatteet

(1) Järjestö rahoitetaan allekirjoittajien suorittamilla maksuilla. Jokaisella allekirjoittajalla on rahoitusosuus järjestössä toimintasopimuksen mukaisesti määritellyn sijoitusosuutensa suhteessa.

(2) Jokainen allekirjoittaja osallistuu järjestön pääomakustannuksiin ja vastaanottaa pääoman palautusta ja korvausta pääoman käytöstä toimintasopimuksen mukaisesti.

(3) Järjestön tulee toimia terveellä taloudellisella ja rahoituksellisella pohjalla ottaen huomioon hyväksytyt liikeperiaatteet.

6 artikla
Avaruusosan hankkiminen

Järjestö voi omistaa tai vuokrata avaruusosan.

7 artikla
Avaruusosan käyttö

(1) INMARSATin avaruusosa on kalkkien valtioiden alusten käytettävissä neuvoston määräämillä ehdoilla. Määrätessään näitä ehtoja neuvoston ei tule syrjiä aluksia niiden kansallisuuden perusteella.

(2) Neuvosto voi, tapaus tapaukselta, antaa INMARSATin avaruusosan käyttöluvan maaasemille, jotka sijaitsevat muillakin meriympäristössä toimivilla rakennelmilla kuin aluksilla, jos ja niin kauan kuin tällaisten maaasemien toiminta ei merkittävästi vaikuta aluksille annettaviin palveluihin.

(3) Maalla sijaitsevat INMARSATin avaruusosan välityksellä liikennöivät maa-asemat on sijoitettava sopimuspuolen tuomiovallassa olevalle maa-alueelle ja niiden täytyy olla sopimuspuolten tai niiden tuomiovallassa olevien yksiköiden täydessä omistuksessa. Neuvosto voi antaa poikkeusluvan, mikäli se katsoo sen olevan järjestön edun mukaista.

8 artikla
Muut avaruusosat

(1) Sopimuspuolen tulee tehdä järjestölle ilmoitus siinä tapauksessa, että se tal joku sen tuomiovallan piirissä oleva henkilö, yksin tai yhteisesti, ryhtyy hankkimaan erillistä avaruusosaa tai panemaan alulle sellaisen käyttöä täyttämään INMARSATin avaruusosan joitakin tai kaikkia tarkoituksia, teknisen yhteensopivuuden takaamiseksi ja INMARSAT-järjestelmälle aiheutuvan olennaisen taloudellisen vahingon välttämiseksi.

(2) Neuvoston tulee esittää sitomattoman suosituksen muodossa mielipiteensä teknisestä yhteensopivuudesta ja lausua näkemyksensä taloudellisesta haitasta yleiskokoukselle.

(3) Yleiskokous esittää mielipiteensä aitomattoman suosituksen muodossa yhdeksän kuukauden kuluessa tässä artiklassa tarkoitetun menettelyn alkamisesta. Ylimääräinen yleiskokous voidaan kutsua koolle tätä tarkoitusta varten.

(4) Edellä 1 kappaleessa tarkoitetussa ilmoituksessa, mukaan luettuina asiaankuuluvat tekniset tiedot, ja sitä seuraavissa neuvotteluissa järjestön kanssa on otettava huomioon Kansainvälisen pikatiedotusliiton radio-ohjesäännön asianmukaiset määräykset.

(5) Tätä artiklaa ei sovelleta erillisen avaruusosavälineistön perustamiseen, hankkimiseen, käyttöön tai käytön jatkamiseen kansallisia turvallisuustarpeita varten tai ennen tämän yleissopimuksen voimaan tuloa tilattuihin, perustettuihin, hankittuihin tai käytettyihin avaruusosiin.

9 artikla
Rakenne

Järjestön toimielimet ovat:

(a) yleiskokous;

(b) neuvosto;

(c) pääjohtajan johtama johtokunta.

10 artikla
Yleiskokous kokoonpano ja istunnot

(1) Yleiskokouksen muodostavat kaikki sopimuspuolet.

(2) Yleiskokouksen säännölliset istunnot pidetään joka toinen vuosi. Ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle, jos yksi kolmasosa sopimuspuolista tai neuvosto sitä pyytää.

11 artikla
Yleiskokous - menettelytavat

(1) Jokaisella sopimuspuolella on yleiskokouksessa yksi ääni.

(2) Asiakysymyksiä koskevat päätökset on tehtävä läsnä olevien ja äänestykseen osallistuvien sopimuspuolten kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä ja menettelytapakysymyksiä koskevat päätökset yksinkertaisella enemmistöllä. Äänestyksestä pidättyvän sopimuspuolen ei katsota osallistuvan äänestykseen.

(3) Puheenjohtaja ratkaisee, onko kysymyksessä menettelytapa- vai asiakysymys. Puheenjohtajan ratkaisu voidaan kumota läsnä olevien ja äänestykseen osallistuvien sopimuspuolten kahden kolmasosan enemmistöllä.

(4) Yleiskokouksen mikä tahansa istunto on päätösvaltainen sopimuspuolten enemmistön ollessa läsnä.

12 artikla
Yleiskokous - tehtävät

(1) Yleiskokouksen tehtävät ovat:

(a) käsitellä ja tarkastella järjestön toimintamuotoja, tarkoitusperiä, yleistä politiikkaa ja pitkän aikavälin tavoitteita sekä esittää näkemyksensä ja tehdä niistä suosituksia neuvostolle;

(b) taata, että järjestön toiminta noudattaa tätä yleissopimusta ja Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan tarkoitusperiä ja periaatteita, samoin kuin muutakin sopimusta, joka järjestön päätöksen mukaisesti sitoo järjestöä;

(c) hyväksyä neuvoston suosituksesta sellaisten ylimääräisten avaruusosalaitteistojen perustaminen, joiden erityisenä tai ensisijaisena tarkoituksena on tarjota radiomääritys-, hätä- tai turvallisuuspalveluja. Kuitenkin avaruusosalaitteistoja, jotka on perustettu merenkulun yleistä tietoliikennettä varten voidaan käyttää hätä-, turvallisuus- ja radiomääritystarkoituksiin ilman tällaista hyväksymistä;

(d) päättää neuvoston muista suosituksista ja ilmaista näkemyksensä neuvoston selonteoista;

(e) valita neljä edustajaa neuvostoon 13 artiklan 1 kappaleen b kohdan mukaisesti;

(f) päättää kysymyksistä, jotka koskevat järjestön suhteita valtioihin, olivatpa ne sopimuspuolia tai ei, sekä kansainvälisiin järjestöihin;

(g) päättää kaikista tätä yleissopimusta koskevista muutoksista 34 artiklan mukaisesti tai toimintasopimusta koskevista muutoksista sen XVIII artiklan mukaisesti;

(h) tutkia ja päättää jäsenyyden päättymisestä 30 artiklan mukaisesti;

(i) suorittaa muut sille tämän yleissopimuksen tai toimintasopimuksen muiden artiklojen mukaisesti asetetut tehtävät.

(2) Näitä tehtäviä suorittaessaan yleiskokouksen on otettava huomioon neuvoston asianomaiset suositukset.

13 artikla
Neuvosto - kokoonpano

(1) Neuvostoon kuuluu kaksikymmentäkaksi allekirjoittajien edustajaa seuraavasti:

(a) kahdeksantoista niiden allekirjoittajien tai muutoin edustusta vailla olevien, ryhmäedustuksesta sopineiden allekirjoittajien ryhmän edustajaa, joilla on suurimmat sijoitusosuudet järjestössä. Jos allekirjoittajien ryhmällä ja yksityisellä allekirjoittajalla on samansuuruiset sijoitusosuudet, on viimeksi mainitulla etusija. Jos neuvoston edustajien määrä ylittäisi kaksikymmentäkaksi, siitä syystä, että kahdella tai useammalla allekirjoittajalla on yhtä suuret sijoitusosuudet, kaikkien tulee kuitenkin poikkeuksellisesti olla edustettuina;

(b) neljä neuvostossa muuten edustusta vailla olevien allekirjoittajien edustajaa, jotka yleiskokous valitsee, heidän sijoitusosuudestaan riippumatta, taatakseen maantieteellisen jakauman oikeudenmukaisen huomioon ottamisen, kiinnittäen kehitysmaiden etuihin asianmukaista huomiota. Allekirjoittaja, joka on valittu edustamaan jotakin maantieteellistä aluetta, edustaa jokaista tämän alueen allekirjoittajaa, joka on suostunut olemaan näin edustettuna ja joka ei ole muuten edustettuna neuvostossa. Valinta on voimassa ensimmäisestä vaalin jälkeen pidettävästä neuvoston istunnosta lukien ja on voimassa yleiskokouksen seuraavaan istuntoon saakka.

(2) Neuvoston edustajien lukumäärän vajavuus, odotettaessa avoimen paikan täyttämistä, ei tee neuvoston kokoonpanoa pätemättömäksi.

14 artikla
Neuvosto - menettelytavat

(1) Neuvosto kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen tehtävien tehokkaaksi suorittamiseksi, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa.

(2) Neuvoston tulee pyrkiä tekemään päätöksensä yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei voida päästä, päätökset on tehtävä seuraavasti: Päätökset asiakysymyksissä on tehtävä neuvoston edustajien enemmistöllä, joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa neuvostossa edustettujen kaikkien allekirjoittajien ja allekirjoittajien ryhmien kokonaisäänimäärästä. Menettelytapakysymyksissä jokaisella edustajalla on yksi ääni, ja päätökset tehdään läsnä olevien ja äänestykseen osallistuvien edustajien yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Erimielisyydet siitä, onko kysymyksessä asiakysymys vai menettelytapakysymys, ratkaisee neuvoston puheenjohtaja. Läsnäolevien ja äänestykseen osallistuvien edustajien kahden kolmasosan enemmistö voi kumota puheenjohtajan päätöksen äänestyksellä, jossa jokaisella on yksi ääni. Neuvosto voi hyväksyä erilaisen äänestysmenettelyn toimihenkilöidensä valintaa varten.

(3) (a) Jokainen edustaja osallistuu äänestykseen edustamaansa sijoitusosuutta tai -osuuksia vastaavasti. Kuitenkaan kukaan edustaja ei voi äänestää yhden allekirjoittajan puolesta enemmällä kuin 25 prosentilla järjestön kokonaisäänimäärästä, paitsi mitä b kohdan iv alakohdassa on määrätty.

(b) Toimintasopimuksen V artiklan 9, 10 ja 12 kappaleen estämättä:

(i) jos neuvostossa edustettuna oleva allekirjoittaja on sijoitusosuutensa perusteella oikeutettu osallistumaan äänestykseen yli 25 prosentilla järjestön kokonaisäänimäärästä, se voi tarjota muille allekirjoittajille, osaksi tai kokonaan sen osan sijoitusosuudestaan, joka ylittää 25 prosenttia;

(ii) muut allekirjoittajat voivat ilmoittaa järjestölle, että ne ovat valmiit hyväksymään tällaisen ylittävän sijoitusosuuden kokonaan tai osittain. Jos järjestölle ilmoitettujen määrien kokonaissumma ei ylitä jaettavana olevaa osuutta, neuvosto jakaa tämän osuuden ilmoituksen tehneille allekirjoittajille heidän ilmoittamiensa määrien mukaisesti. Jos ilmoitettujen määrien kokonaissumma ylittää jaettavana olevan osuuden, neuvosto jakaa tämän osuuden ilmoituksen tehneiden allekirjoittajien sopimuksen mukaisesti, tai sopimuksen puuttuessa, ilmoitettujen määrien suhteessa;

(iii) neuvoston on toimitettava tällainen jako sijoitusosuuksia määrättäessä toimintasopimuksen V artiklan mukaisesti. Jako ei saa nostaa minkään allekirjoittajan sijoitusosuutta yli 25 prosentin;

(iv) siltä osin kuin allekirjoittajan 25 prosentin ylittävää jaettavaksi tarjottua sijoitusosuutta ei ole tässä kappaleessa määrättyä menettelytapaa noudattaen jaettu, allekirjoittajan edustajan äänimäärä voi ylittää 25 prosenttia.

(c) Sitä ylimääräistä sijoitusosuutta, jonka allekirjoittaja päättää olla tarjoamatta jaettavaksi muille allekirjoittajille, vastaava allekirjoittajan äänimäärä 25 prosentin ylittävältä osalta on jaettava yhtäläisesti koe muille neuvoston edustajille.

(4) Neuvoston kokous on päätösvaltainen, kun siihen osallistuu neuvoston edustajien enemmistö, joka edustaa vähintaän kahta kolmasosaa neuvostossa edustettuina olevien kaikkien allekirjoittajien ja allekirjoittajien ryhmien kokonaisäänimäärästä.

15 artikla
Neuvosto - tehtävät

Neuvoston velvollisuutena on, ottaen huomioon yleiskokouksen mielipiteet ja suositukset, hankkia tarvittava avaruusosa järjestön tavoitteiden toteuttamiseksi mahdollisimman taloudellisella, tehokkaalla ja toimintakelpoisella tavalla, joka on sopusoinnussa tämän yleissopimuksen ja toimintasopimuksen kanssa. Täyttääkseen tämän velvollisuutensa neuvostolla on valta suorittaa kaikki asiaankuuluvat tehtävät mukaan luettuina:

(a) merenkulun tekokuutietoliikenteen vaatimuksista päättäminen ja politiikan, suunnitelmien, ohjelmien, menettelytapojen ja toimenpiteiden hyväksyminen INMARSATin avaruusosan suunnittelua, kehittämistä, rakentamista, perustamista, ostamalla tai vuokraamalla hankkimista, toimintaa, ylläpitämistä ja käyttämistä varten, mukaan luettuina näiden vaatimusten toteuttamiseksi tarvittavat laukaisupalvelut;

(b) sellaisten toimeenpanojärjestelyjen hyväksyminen ja toteuttaminen, jotka edellyttävät pääjohtajan tekevän sopimuksen teknisistä ja toimintaa koskevista tehtävistä, milloin se on järjestölle edullista;

(c) niiden arvosteluperusteiden ja menettelytapojen hyväksyminen, jotka koskevat maalla, aluksilla ja meriympäristössä toimivilla rakennelmilla olevien maa-asemien hyväksymistä käyttämään INMARSATin avaruusosaa sekä INMARSATin avaruusosaa käyttämään oikeutettujen ja käyttävien maa-asemien suorituskyvyn toteamista ja valvomista. Aluksilla oleville maa-asemille hyväksyttyjen arvosteluperusteiden on oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta kansalliset lupaviranomaiset voivat harkintansa mukaan käyttää niitä tyyppihyväksymistarkoituksiin;

(d) suositusten esittäminen yleiskokoukselle 12 artiklan 1 kappaleen c kohdan mukaisesti;

(e) järjestön toimintaa, mukaan luettuina rahoituskysymyksiä, koskevien jaksoittaisten selontekojen esittäminen yleiskokoukselle;

(f) hankintamenettelytapojen, -määräysten ja -sopimusehtojen hyväksyminen ja hankintasopimuksien hyväksyminen tämän yleissopimuksen ja toimintasopimuksen mukaisesti;

(g) rahoituspolitiikan hyväksyminen, rahoitussääntöjen, vuosittaisen talousarvion ja vuosittaisen rahoituskertomuksen hyväksyminen, säännöllisesti toistuva INMARSATin avaruusosan käyttömaksuista päättäminen, ja päätökset, jotka koskevat kaikkia muita rahoitusasioita, mukaan luettuina tämän yleissopimuksen ja toimintasopimuksen mukaiset Sijoitusosuudet ja pääomakatto;

(h) päättäminen jatkuvaisluontoisista neuvottelujärjestelyistä neuvoston tunnustamien laivanvarustajia, merenkulun henkilökuntaa ja muita merenkulun tietoliikenteen käyttäjiä edustavien järjestöjen kanssa;

(i) välimiehen määrääminen, milloin järjestö on asianosainen välitysmenettelyssä;

(j) tämän yleissopimuksen tai toimintasopimuksen muissa artikloissa annettujen muiden tehtävien tai järjestön päämäärien saavuttamiseksi sopivan minkä tahansa muun tehtävän suorittaminen.

16 artikla
Johtokunta

(1) Neuvosto nimittää sopimuspuolten tai allekirjoittajien sopimuspuolten välityksellä nimeämien ehdokkaiden joukosta pääjohtajan, jonka nimitys sopimuspuolten on hyväksyttävä. Tallettajan tulee viipymättä ilmoittaa nimityksestä sopimuspuolille. Nimitys vahvistuu, jollei kuudenkymmenen päivän kuluessa ilmoituksesta enemmän kuin yksi kolmasosa sopimuspuolista ole ilmoittanut tallettajalle kirjallisesti vastustavansa nimitystä. Pääjohtaja voi ryhtyä hoitamaan tehtäviään nimityksen jälkeen odotettaessa sen vahvistumista.

(2) Pääjohtajan toimikausi on kuusi vuotta. Neuvostolla on kuitenkin itsenäinen valta erottaa pääjohtaja aikaisemmin. Neuvoston on tehtävä selvitys erottamisen syistä yleiskokoukselle.

(3) Pääjohtaja on järjestön ylin toimeenpanoviranomainen ja lakimääräinen edustaja ja on vastuussa neuvostolle ja toimii sen johdon alaisena.

(4) Neuvosto hyväksyy johtokunnan virkailijoiden, työntekijöiden ja neuvonantajien toimirakenteen, henkilöstötasot ja työsuhteen vakioehdot.

(5) Pääjohtaja nimittää johtokunnan jäsenet. Neuvosto hyväksyy suoraan pääjohtajan alaisina toimivien korkeiden virkailijoiden nimitykset.

(6) Tärkein harkintaperuste pääjohtajaa ja johtokunnan muuta henkilöstöä nimitettäessä on tärkeys taata mitä korkein rehellisyyden, pätevyyden ja tehokkuuden taso.

17 artikla
Edustus kokouksissa

Kaikki sopimuspuolet ja allekirjoittajat, joilla tämän yleissopimuksen tai toimintasopimuksen mukaan on läsnäolo-oikeus ja/tai osallistumisoikeus järjestön kokouksissa, on oikeus olla läsnä ja osallistua sellaisiin kokouksiin, sekä kaikkiin muihin järjestön toimesta pidettäviin kokouksiin niiden pitopaikasta riippumatta. Isäntämaan kanssa tehdyissä järjestelyissä on otettava huomioon nämä velvoitteet.

18 artikla
Kokouskustannukset

(1) Jokainen sopimuspuoli ja allekirjoittaja vastaa omista edustautumiskustannuksistaan järjestön kokouksissa.

(2) Järjestön kokouskustannuksia pidetään järjestön hallinnollisina kustannuksina. Kuitenkaan mitään järjestön kokousta ei pidetä sen päämajan ulkopuolella, ellei mahdollinen isäntä sovi asiasta aiheutuvien lisäkustannuksien suorittamisesta.

19 artikla
Käyttömaksujen määrääminen

(1) Neuvosto määrittelee yksiköt INMARSATin avaruusosan eri käyttölajien mittaamiseksi ja vahvistaa vastaavat käyttömaksut. Näiden maksujen tarkoituksena on tuottaa järjestölle riittävät tulot, jotka kattavat sen toiminta-, ylläpito- ja hallintokustannukset, neuvoston mahdollisesti tarpeelliseksi katsomien toimintarahastojen varaamisen, allekirjoittajien tekemien sijoituksien kuolettamisen ja pääoman käytön korvaamisen toimintasopimuksen mukaisesti.

(2) Käyttömaksujen on jokaisen käyttölajin suhteen oltava samanlaisesta käytöstä samat jokaiselle allekirjoittajalle.

(3) Muille yksiköille kuin allekirjoittajille, joilla on oikeus 7 artiklan mukaan käyttää INMARSATin avaruusosaa, neuvosto voi vahvistaa allekirjoittajille vahvistetuista maksuista poikkeavat käyttömaksut. Jokaisen käyttölajin maksujen on oltava samanlaisesta käytöstä samat kaikille sellaisille yksiköille.

20 artikla
Hankinnat

(1) Neuvoston hankintapolitiikan tulee olla omiaan edistämään järjestön eduksi maailmanlaajuista tavaroiden ja palvelusten tarjontakilpailua. Tämän vuoksi:

(a) järjestön tarvitsemien tavaroiden ja palvelusten hankkiminen, ostamalla tai vuokraamalla, tapahtuu avoimeen kansainväliseen tarjouspyyntöön saatuihin vastauksiin pohjautuviin sopimuksiin;

(b) sopimukset annetaan niille tarjouksen tekijöille, jotka tarjoavat parhaan laatua, hintaa ja suotuisinta toimitusaikaa koskevan yhdistelmän;

(c) jos tehdään laadultaan, hinnaltaan ja suotuisinta toimitusaikaa koskevilta ehdoiltaan samanveroisia tarjousyhdistelmiä, neuvoston on tehtävä sopimus edellä määrätyn hankintapolitiikan toteuttamiseksi.

(2) Seuraavissa tapauksissa avoimen kansainvälisen tarjouspyynnön vaatimuksesta voidaan luopua neuvoston hyväksymien menettelytapojen mukaisesti edellyttäen, että näin tehdessään neuvosto edistää järjestön eduksi maailmanlaajuista tavaroiden ja palvelusten tarjontakilpailua:

(a) sopimuksen arvon ei lasketa ylittävän 50000 Yhdysvaltojen dollaria ja sopimuksen tekeminen ei erivapauden myöntämisen vuoksi aseta toimittajaa sellaiseen asemaan, että se haittaa myöhemmin neuvostoa harjoittamasta tehokkaasti edellä määrättyä hankintapolitiikkaa. Neuvosto voi tarkistaa hintarajaa asianmukaisista hintaindekseistä ilmenevien maailmanmarkkinahintojen muutoksien osoittamalla määrällä;

(b) hankinta on tehtävä kiireellisesti hätätilanteen vaatimana;

(c) on olemassa vain yksi järjestön tarvitseman tuotteen toimittaja tai toimittajia on niin rajoitettu lukumäärä, ettei ole mahdollista -eikä järjestön parhaiden etujen mukaista kuluttaa avoimen kansainvälisen tarjouskilpailun vaatimia kustannuksia ja aikaa, edellyttäen, että milloin on olemassa useampi kuin yksi toimittaja, niillä kaikilla on tilaisuus tehdä tarjouksensa tasaveroisella pohjalla.

(d) hankinta on luonteeltaan hallinnollinen ja sellainen, ettei sen suhteen olisi käytännöllistä eikä mahdollistakaan ryhtyä avoimeen kansainväliseen tarjouskilpailuun;

(e) hankinta koskee henkilökohtaisia palveluja.

21 artikla
Keksinnöt ja tekninen tieto

(1) Järjestön tulee sen suorittaman tai sen kustannuksella suoritetun työn yhteydessä hankkia keksintöihin ja teknisiin tietoihin ne oikeudet, mutta ei enempää kuin ne oikeudet, jotka ovat tarpeen järjestöillä ja allekirjoittajilla, tässä ominaisuudessa olevien yhteisten etujen vuoksi. Milloin kysymyksessä on sopimusperusteinen työsuoritus, tällaiset oikeudet tulee hankkia ilman yksinoikeutta.

(2) Ottaen huomioon periaatteensa ja tarkoitusperänsä ja yleisesti hyväksytty teollinen käytäntö, järjestön tulee 1 kappaleen tarkoitusta varten varata itselleen tällaisen huomattavaa tutkimus-, selvitys-, tai kehittämispanosta vaativan työn yhteydessä:

(a) oikeus saada maksutta tietoonsa kaikki sellaisessa työssä aikaansaadut keksinnöt ja tekniset tiedot;

(b) oikeus saattaa ja antaa saattaa sopimuspuolten ja allekirjoittajien ja muiden sopimuspuolten tuomiovallan piirissä olevien tietoon sellaiset keksinnöt ja tekniset tiedot sekä käyttää, valtuuttaa ja antaa valtuuttaa sopimuspuolet allekirjoittajat ja muut edellä mainitut käyttämään näitä keksintöjä ja teknisiä tietoja maksutta INMARSATin avaruusosaan ja sen kanssa yhteydessä toimivaan mihin tahansa maalla tai aluksella olevaan maa-asemaan liittyen.

(3) Milloin kysymyksessä on sopimusperusteinen työ, omistusoikeudet sopimuksen perusteella aikaansaatuihin keksintöihin ja teknisiin tietoihin kuuluvat toimittajalle.

(4) Järjestön tulee myös itselleen varata oikeus kohtuullisin ja järkevin välipuhein ja ehdoin käyttää ja antaa käyttää keksintöjä ja teknisiä tietoja, joita on suoranaisesti käytetty sen puolesta tehdyssä työssä, joka ei sisälly 2 kappaleessa tarkoitettuun työhön, sikäli kuin tällainen käyttö on tarpeen järjestön rahoittaman sopimuksen mukaisesti todella toimitetun tuotteen uudelleen rakentamiseksi tai muuttamiseksi, ja sikäli kuin työn suorittanut henkilö on oikeutettu myöntämään tällaisen oikeuden.

(5) Neuvosto voi yksittäisissä tapauksissa hyväksyä poikkeuksen 2 kappaleen b kohdassa ja 4 kappaleessa määritellyistä periaatteista, milloin neuvottelujen aikana osoitetaan neuvostolle, että poikkeuksen tekemättä jättäminen olisi järjestön etujen vastaista.

(6) Neuvosto voi myös yksityisissä tapauksissa, milloin erityisolosuhteet vaativat, hyväksyä poikkeuksen 3 kappaleessa määritellystä periaatteesta, milloin kaikki seuraavat edellytykset ovat olemassa:

(a) neuvostolle osoitetaan, että poikkeuksen tekemättä jättäminen olisi järjestön etujen vastaista;

(b) neuvosto päättää, että järjestön tulisi voida turvata patenttisuoja missä maassa tahansa;

(c) milloin ja siltä osin kuin toimittaja ei voi tai ei halua turvata sellaista patenttisuojaa vaaditussa ajassa.

(7) Niihin keksintöihin ja teknisiin tietoihin nähden, joihin järjestö on hankkinut oikeudet muuten kuin 2 kappaleen mukaisesti, järjestön tulee, siinä määrin kuin sillä on oikeus min tehdä, pyynnöstä:

(a) saattaa ja antaa saattaa tiedoksi sopimuspuolille ja allekirjoittajille tällaiset keksinnöt ja tekniset tiedot edellyttäen, että järjestölle korvataan maksu, jonka se on suorittanut tai joka siltä on vaadittu tämän tietojenantamisoikeuden käyttämisestä;

(b) antaa mille tahansa sopimuspuolelle tai allekirjoittajalle oikeus saattaa tai antaa saattaa muiden sopimuspuolen tuomiovallan piirissä olevien tietoon ja käyttää ja valtuuttaa ja antaa valtuuttaa näiden muiden käyttää tällaisia keksintöjä ja teknisiä tietoja:

(i) maksutta INMARSATin avaruusosaan tai siihen yhteydessä olevaan mihin tahansa maalla tai aluksella olevaan maa-asemaan liittyen;

(ii)mihin muuhun tarkoitukseen tahansa kohtuullisin ja järkevin välipuhein ja ehdoin, joista sovitaan allekirjoittajien tai jonkun sopimuspuolen tuomiovallan piirissä olevien ja järjestön tai keksintöjen sekä teknisten tietojen omistajan tai kenen tahansa valtuutetun yksikön tai henkilön välillä, jolla on siinä varallisuusoikeudellinen etu ja edellyttäen, että järjestölle korvataan maksu, jonka se on suorittanut tai joka siltä on vaadittu tämän tietojenantamisoikeuden käyttämisestä.

(8) Kaikkien sellaisten keksintöjen ja teknisten tietojen tiedoksi antaminen ja käyttö, joihin järjestö on hankkinut oikeuksia ja tiedoksi antamisen ja käytön välipuheet ja ehdot on tehtävä syrjimättä ketään allekirjoittajaa tai muuta sopimuspuolten tuomiovallan piirissä olevaa.

(9) Tämän artiklan määräykset eivät estä järjestöä haluttaessa tekemästä sopimuksia henkilöiden kanssa, joihin sovelletaan asianomaisia valtionsisäisiä teknisten tietojen julkistamista koskevia lakeja ja määräyksiä.

22 artikla
Vastuu

Sopimuspuolet eivät ole tässä ominaisuudessaan vastuussa järjestön toimenpiteistä ja velvoitteista, paitsi suhteessaan muihin kuin sopimuspuoliin tai luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, joita he saattavat edustaa, siinä määrin kuin sellainen vastuu voi aiheutua sopimuspuolen ja muun kuin sopimuspuolen välillä voimassa olevista sopimuksista. Edellä oleva ei kuitenkaan estä sopimuspuolta, jota on vaadittu suorittamaan korvausta sellaisen sopimuksen mukaisesti muulle kuin sopimuspuolelle tai luonnolliselle tai oikeushenkilölle, jota tämä saattaa edustaa, vetoamasta mihin tahansa oikeuteen, joka sillä tämän sopimuksen perusteella saattaa olla jotakin sopimuspuolta kohtaan.

23 artikla
Poisluettavat kustannukset

Jonkin allekirjoittajan järjestöltä saamasta tulosta suoritettavat verot eivät ole osa järjestön kustannuksista.

24 artikla
Tilintarkastus

Neuvoston nimittämän riippumattoman tarkastajan on tarkastettava vuosittain järjestön tilit. Jokaisella sopimuspuolella tai allekirjoittaneella on oikeus tutkia järjestön tilit.

25 artikla
Oikeudellinen henkilöllisyys

Järjestö on oikeushenkilö ja se on vastuussa toimenpiteistään ja velvoitteistaan. Asianmukaista toimintaansa varten sillä tulee erityisesti olla kelpoisuus tehdä sopimuksia, hankkia, vuokrata, pitää hallussaan ja luovuttaa irtainta ja kiinteätä omaisuutta, olla asianosaisena oikeudenkäynneissä ja tehdä sopimuksia valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.

26 artikla
Erioikeudet ja -vapaudet

1) Tämän yleissopimuksen oikeuttaman toiminnan rajoissa järjestö ja sen omaisuus on kaikissa tämän yleissopimuksen sopimuspuolina olevissa valtioissa vapaa kaikista kansallisista tuloveroista ja välittömästä kansallisesta omaisuusverosta sekä tietoliikennetekokuihin ja tällaisten tekokuiden aineksiin ja osiin, jotka laukaistaan käytettäviksi INMARSATin avaruusosassa, kohdistuvista tulleista. Jokainen sopimuspuoli velvoittautuu tekemään parhaansa aikaansaadakseen, asianomaisen valtionsisäisen menettelytavan mukaisesti, sellaisen lisävapautuksen tuloverosta ja välittömästä omaisuusverosta sekä tulleista, joka on tarpeen pitäen mielessä järjestön erityisluonteen.

(2) Kaikki allekirjoittajat toimiessaan tässä ominaisuudessa sitä allekirjoittajaa lukuun ottamatta, jonka sopimuspuolen alueella päämaja sijaitsee, ovat vapaat kansallisesta verosta järjestöltä saadusta tulosta tämän sopimuspuolen alueella.

(3) (a) Mahdollisimman pian tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen järjestö tekee sopimuspuolen kanssa, jonka alueelle järjestö perustaa päämajansa, muita toimistojaan tai laitteistojaan, sopimuksen, jonka neuvosto neuvottelee ja jonka yleiskokous hyväksyy, ja joka koskee järjestön, sen pääjohtajan, henkilökunnan, järjestölle tehtäviä suorittavien asiantuntijoiden sekä sopimuspuolten ja allekirjoittajien edustajien erioikeuksia ja vapauksia, milloin edellä mainitut ovat isäntähallituksen alueella tehtäviensä suorittamista varten.

(b) Sopimus on tästä yleissopimuksesta riippumaton ja se lakkaa isäntähallituksen ja järjestön välisellä sopimuksella tai jos järjestön päämaja siirretään isäntähallituksen alueelta.

(4) Kaikkien sopimuspuolten, paitsi 3 kappaleessa tarkoitetun sopimuksen tehneen sopimuspuolen, on mahdollisimman pian tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeen tehtävä järjestön, sen pääjohtajan, henkilökunnan, järjestölle tehtäviä suorittavien asiantuntijoiden, sopimuspuolten alueella tehtäviensä suorittamista varten olevien sopimuspuolten ja allekirjoittajien edustajien erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja. Pöytäkirja on tästä yleissopimuksesta riippumaton ja siihen tulee sisältyä sen lakkaamista koskevat määräykset.

27 artikla
Suhde muihin kansainvälisiin järjestöihin

Järjestö toimii yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen ulkoavaruuden ja merialueiden rauhanomaista käyttöä käsittelevien toimielinten, sen erityisjärjestöjen samoin kuin muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa yhteisesti kiinnostavissa asioissa. Erityisesti järjestön tulee ottaa huomioon Valtioiden välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestön asiaankuuluvat päätöslauselmat ja suositukset. Järjestön tulee ottaa huomioon kansainvälisen pikatiedotusyleissopimuksen asianmukaiset määräykset ja sen tulee INMARSATin avaruusosan suunnittelussa, kehittelyssä, rakentamisessa ja perustamisessa sekä INMARSATin avaruusosan ja maa-asemien toimintaa sääntelevissä menettelytavoissa ottaa asianmukaisesti huomioon Kansainvälisen pikatiedotusliiton toimielinten asiaankuuluvat päätöslauselmat, suositukset ja menettelytavat.

28 artikla
Ilmoitus Kansainväliselle pikatiedotusliitolle

Sopimuspuolen, jonka alueella järjestön päämaja sijaitsee, tulee järjestön pyynnöstä koordinoida avaruusosaa varten käytettävät taajuudet ja ilmoittaa jokaisen hyväksyvän sopimuspuolen puolesta Kansainväliselle pikatiedotusliitolle näin käytettävät taajuudet ja muut tiedot, kuten kansainväliseen pikatiedotusyleissopimukseen liitetyssä radio-ohjesäännössä määrätään.

29 artikla
Eroaminen

(1) Jokainen sopimuspuoli tai allekirjoittaja voi tallettajalle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella vapaaehtoisesti erota järjestöstä milloin tahansa. Kun asianomaisen valtionsisäisen lain perusteella on tehty päätös, että allekirjoittaja voi erota, allekirjoittajan määränneen sopimuspuolen tulee antaa kirjallinen eroamisilmoitus tallettajalle, ja ilmoituksen tekeminen merkitsee sopimuspuolen hyväksyneen eroamisen. Sopimuspuolen eroaminen tässä ominaisuudessa aiheuttaa sopimuspuolen määräämän allekirjoittajan tai vastaavasti sopimuspuolen, allekirjoittajan ominaisuudessa, samanaikaisen eroamisen.

(2) Tallettajan vastaanotettua eroamisilmoituksen lakkaa ilmoituksen tehneen sopimuspuolen tai sen määräämän allekirjoittajan tai vastaavasti allekirjoittajan, jota ilmoitus koskee, oikeus olla edustettuna tai äänestää järjestön toimielimissä eikä sillä ole mitään velvoitteita tällaisen ilmoituksen vastaanottamispäivän jälkeen. Kuitenkin eroava allekirjoittaja on vastuussa, ellei neuvosto toisin päätä toimintasopimuksen XIII artiklan perusteella, pääomakustannuksia koskevan osuutensa suorittamisesta, mikä on tarpeen järjestön ennen ilmoituksen vastaanottamista nimenomaisesti hyväksymiin sopimuksiin perustuvien sitoumusten ja tällaista vastaanottamista edeltävältä ajalta oleviin tekoihin tai laiminlyönteihin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Lukuun ottamatta sellaisia pääomakustannuksia ja yleissopimuksen 31 artiklaa ja toimintasopimuksen XVI artiklaa eroaminen tulee voimaan ja tämä yleissopimus ja/tai toimintasopimus lakkaa olemasta voimassa sopimuspuolen ja/tai alleKirjoittajan osalta kolme kuukautta sen jälkeen, kun tallettaja on saanut 1 kappaleessa tarkoitetun kirjallisen ilmoituksen.

(3) Jos allekirjoittaja eroaa, sen määränneen sopimuspuolen tulee ennen eroamisen voimaantulopäivää ja siitä päivästä lukien määrätä uusi allekirjoittaja, ryhtyä allekirjoittajan asemaan 4 kappaleen mukaisesti tai erota. Jos sopimuspuoli ei ole toiminut määräpäivään mennessä se katsotaan eronneeksi tästä päivästä lukien. Uusi allekirjoittaja on vastuussa kaikista edellisen allekirjoittajan maksamatta olevista pääomakustannuksista ja niiden pääomakustannusten suhteellisesta osuudesta, jotka ovat tarpeen järjestön ilmoituksen vastaanottamispäivän jälkeen nimenomaisesti hyväksymiin sopimuksiin perustuvien sitoumusten ja tekoihin tai laiminlyönteihin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

(4) Jos sopimuspuoli jostakin syystä haluaa tulla määräämänsä allekirjoittajan sijaan tai määrätä uuden allekirjoittajan, sopimuspuolen tulee tehdä Kirjallinen ilmoitus tallettajalle. Uuden allekirjoittajan otettua vastatakseen kaikista aikaisemmin määrätyn allekirjoittajan jäljellä olevista 3 kappaleen viimeisessä lauseessa tarkemmin määrätyistä velvoitteista ja allekirjoitettua toimintasopimuksen tämä sopimus tulee voimaan uuden allekirjoittajan osalta ja lakkaa olemasta voimassa edellisen allekirjoittajan osalta.

30 artikla
Keskeyttäminen ja päättyminen

(1) Vähintään yhden vuoden kuluttua siitä, kun johtokunta on vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen, että sopimuspuoli näyttää laiminlyöneen jonkin tämän yleissopimuksen mukaisen velvoitteensa, yleiskokous harkittuaan sellaisen sopimuspuolen esittämiä mahdollisia näkökantoja voi päättää, jos se katsoo laiminlyönnin todella sattuneen ja tällaisen laiminlyönnin haittaavan järjestön tehokasta toimintaa, että sopimuspuolen jäsenyys on päättynyt. Tämä yleissopimus lakkaa olemasta voimassa sellaisen sopimuspuolen osalta päätöksen tekopäivänä tai yleiskokouksen määräämänä myöhempänä päivänä. Yleiskokouksen ylimääräinen istunto voidaan kutsua koolle tätä tarkoitusta varten. Sopimuksen päättymisestä seuraa sopimuspuolen määräämän allekirjoittajan tai vastaavasti sopimuspuolen allekirjoittajan ominaisuudessa eroaminen jäsenyydestä. Toimintasopimus lakkaa olemasta voimassa allekirjoittajan osalta samana päivänä, jona tämä yleissopimus lakkaa olemasta voimassa sopimuspuolen osalta, lukuun ottamatta pääomakustannuksia, jotka ovat tarpeen järjestön ennen voimassaoloajan päättymistä nimenomaisesti hyväksymiin sopimuksiin perustuvien sitoumusten ja voimassaoloajan päättymistä edeltäviin tekoihin tai laiminlyönteihin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi ja lukuun ottamatta tämän yleissopimuksen 31 artiklaa ja toimintasopimuksen XV1 artiklaa.

(2) Jos allekirjoittaja tässä ominaisuudessaan laiminlyö jonkin tämän yleissopimuksen tai toimintasopimuksen mukaisen velvoitteen, paitsi toimintasopimuksen III artiklan 1 kappaleen mukaisen velvoitteen, ja laiminlyöntiä ei ole korjattu kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun allekirjoittajalle on kirjallisesti ilmoitettu neuvoston päätöksestä, jossa kiinnitetään huomiota laiminlyöntiin neuvosto voi harkittuaan allekirjoittajan, ja milloin soveltuvaa asianomaisen Sopimuspuolen mahdollisesti tekemiä esityksiä, keskeyttää allekirjoittajan oikeudet. Jos neuvosto vielä kolmen kuukauden jälkeen ja harkittuaan allekirjoittajan, ja milloin soveltuvaa, sopimuspuolen mahdollisia esityksiä toteaa, ettei laiminlyöntiä ole korjattu, yleiskokous voi neuvoston suosituksesta päättää että allekirjoittajan jäsenyys on päättynyt. Sopimuksen päättyminen tulee voimaan päätöksen tekopäivänä ja toimintasopimus lakkaa olemasta voimassa kysymyksessä olevan allekirjoittajan osalta.

(3) MIkäli allekirjoittaja ei suorita toimintasopimuksen III artiklan 1 kappaleen mukaisesti sen maksettavaksi kuuluvaa määrää neljän kuukauden kuluessa suorituksen erääntymisestä, allekirjoittajan tämän. yleissopimuksen ja toimintasopimuksen mukaiset oikeudet keskeytyvät itsestään. Jos allekirjoittaja ei ole kolmen kuukauden kuluessa keskeyttämisestä suorittanut kaikkia erääntyneitä määriä tai ellei allekirjoittajan määrännyt sopimuspuoli ole tullut sijaiseksi 20 artiklan 4 kappaleen mukaisesti neuvosto voi harkittuaan allekirjoittajan tai sen määränneen sopimuspuolen mahdollisesti tekemiä esityksiä päättää, että allekirjoittajan jäsenyys on päättynyt. Toimintasopimus lakkaa olemasta voimassa allekirjoittajan osalta päätöksen tekopäivästä lukien.

(4) Allekirjoittajan oikeuksien 2 ja 3 kappaleen mukaisena peruuttamisaikana allekirjoittajalla on edelleen kaikki tämän yleissopimuksen ja toimintasopimuksen mukaiset allekirjoittajan velvollisuudet.

(5) Allekirjoittajalle ei synny mitään velvollisuuksia voimassaolon päättymisen jälkeen, paitsi että se on velvollinen suorittamaan osuutensa pääomakustannuksista, jotka ovat tarpeen ennen voimassaoloajan päättymistä nimenomaisesti hyväksyttyihin sopimukseen perustuvien sitoumusten ja sitä edeltävänä aikana tehtyihin tekoihin tai laiminlyönteihin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi, ja lukuun ottamatta mitä johtuu tämän yleissopimuksen 31 artiklasta ja toimintasopimuksen XVI artiklasta.

(6) Jos allekirjoittajan jäsenyys päättyy, sen määränneen sopimuspuolen on kolmen kuukauden kuluessa voimassaoloajan päättymispäivästä ja siitä lukien määrätä uusi allekirjoittaja, tulla allekirjoittajan sijaan 29 artiklan 4 kappaleen mukaisesti tai erota. Jos sopimuspuoli ei ole toiminut tämän ajan loppuunkuluessa sen katsotaan eronneen voimassaoloajan päättymispäivästä lukien ja tämä yleissopimus lakkaa olemasta voimassa sopimuspuolen osalta sanotusta päivästä lukien.

(7) Milloin tahansa tämä yleissopimus on lakannut olemasta voimassa jonkin sopimuspuolen osalta, järjestön ja sopimuspuolen määräämän allekirjoittajan tai sopimuspuolen allekirjoittajan ominaisuudessa välinen selvittely tulee toteuttaa toimintasopimuksen XIII artiklan mukaisesti.

31 artikla
Riitojen ratkaiseminen

(1) Sopimuspuolten väliset tal sopimuspuolten ja järjestön väliset riidat, jotka liittyvät tämän yleissopimuksen mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin tulisi ratkaista asianomaisten välisin neuvotteluin. Jos jonkin asianosaisen vaadittua ratkaisua ratkaisuun ei ole yhden vuoden kuluessa päästy ja jos asianosaiset eivät ole sopineet alistavansa sitä Kansainväliselle tuomioistuimelle tai johonkin muuhun riitojen ratkaisumenettelyyn, riita voidaan, jos asianosaiset siihen suostuvat, alistaa tämän yleissopimuksen liitteen mukaiseen välitysmenettelyyn. Välitysoikeuden sopimuspuolten välisessä tai sopimuspuolen ja järjestön välisessä riidassa antama päätös ei estä tai vaikuta yleiskokouksen 30 artiklan 1 kappaleen mukaiseen päätökseen, että yleissopimus lakkaa olemasta voimassa sopimuspuolen osalta.

(2) Ellei toisin ole keskinäisesti sovittu, järjestön ja yhden tai useamman sopimuspuolen väliset riidat, ellei niitä ole ratkaistu neuvottelemalla yhden vuoden kuluessa siitä, kun jokin asianosainen on vaatinut ratkaisua, tulee jonkin asianosaisen pyynnöstä alistaa välitysmenettelyyn tämän sopimuksen liitteen mukaisesti.

(3) Yhden tai useamman sopimuspuolen ja yhden tai useamman allekirjoittajan tässä ominaisuudessa välille syntyvät riidat, jotka liittyvät tämän yleissopimuksen tai toimintasopimuksen mukaisiin oikeuksiin tai velvoitteisiin voidaan alistaa tämän yleissopimuksen liitteen mukaiseen välitysmenettelyyn, jos kyseessä olevat sopimuspuoli tai sopimuspuolet ja allekirjoittaja tai allekirjoittajat sopivat sellaisesta välitysmenettelystä.

(4) Tätä artiklaa sovelletaan edelleen sopimuspuoleen tai allekirjoittajaan, joka lakkaa olemasta sopimuspuoli tai allekirjoittaja niiden riitojen osalta, jotka liittyvät sen oikeuksiin ja velvoitteisiin sen ollessa sopimuspuoli tai allekirjoittaja.

32 artikla
Allekirjoittaminen ja ratifioiminen

(1) Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Lontoossa siihen saakka, kun se tulee voimaan, ja on sen jälkeen avoinna liittymistä varten. Kaikki valtiot voivat tulla yleissopimuksen sopimuspuoliksi:

(a) allekirjoittamisella, joka ei vaadi ratifiointia tai hyväksymistä, tai

(b) allekirjoittamisella, joka edellyttää ratifiointia tai hyväksymistä ja jota seuraa ratifioiminen tai hyväksyminen, tai

(c) liittymisellä.

(2) Ratifioiminen, hyväksyminen tai liittyminen on tehtävä tallettamalla asianomainen asiakirja tallettajan huostaan.

(3) Tullessaan tämän yleissopimuksen sopimuspuoleksi tai milloin tahansa sen jälkeen valtio voi Ilmoittaa kirjallisella ilmoituksella tallettajalle, mihin sen tuomiovallan alaisina toimiviin alusrekistereihin ja mihin sen tuomiovallan piirissä oleviin maa-asemiin tätä yleissopimusta sovelletaan.

(4) Valtio ei voi tulla tämän yleissopimuksen sopimuspuoleksi, ennen kuin se on allekirjoittanut tai sen määräämä toimielin on allekirjoittanut toimintasopimuksen.

(5) Tähän yleissopimukseen tai toimintasopimukseen ei voida tehdä varaumia.

33 artikla
Voimaantulo

(1) Tämä yleissopimus tulee voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin valtiot, jotka edustavat 95 prosenttia alkupääomasta, ovat tulleet yleissopimuksen osapuoliksi.

(2) Jos yleissopimus ei ole tullut voimaan kolmenkymmenen kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin se avattiin allekirjoittamista varten, se ei 1 kappaleen määräysten estämättä tule voimaan.

(3) Sellaisen valtion osalta, joka tallettaa ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan sen jälkeen, kun yleissopimus on tullut voimaan, ratifioiminen, hyväksyminen tai liittyminen tulee voimaan tallettamispäivästä.

34 artikla
Muuttaminen

(1) Jokainen sopimuspuoli voi ehdottaa muutoksia tähän yleissopimukseen. Ehdotetut muutokset on jätettävä johtokunnalle, jonka tulee ilmoittaa niistä muille sopimuspuolille ja allekirjoittajille. Muutosehdotus on annettava tiedoksi kolmea kuukautta ennen sen käsittelyä neuvostossa, jonka tulee esittää näkökantansa yleiskokoukselle kuuden kuukauden kuluessa muutosehdotuksen tiedoksiantamisesta. Yleiskokouksen tulee tutkia muutosehdotus aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua tästä lukien ottaen huomioon neuvoston esittämät näkökannat. Yleiskokous voi asiapäätöksellä lyhentää tätä määräaikaa missä tahansa tapauksessa.

(2) Yleiskokouksen hyväksymä muutos tulee voimaan satakaksikymmentä päivää sen jälkeen, kun tallettaja on vastaanottanut hyväksymisilmoitukset kahdelta kolmasosalta niistä valtioista, jotka yleiskokouksen hyväksymisaikana olivat sopimuspuolia ja edustivat vähintään kahta kolmasosaa kokonaissijoitusosuuksista. Tullessaan voimaan muutos sitoo kaikkia sopimuspuolia ja allekirjoittajia, mukaan luettuina ne, jotka eivät ole sitä hyväksyneet.

35 artikla
Tallettaja

(1) Tämän yleissopimuksen tallettaja on Valtioiden välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestön (IMCO) pääsihteeri.

(2) Tallettajan tulee heti ilmoittaa kaikille allekirjoittaneille ja liittyneille valtioille ja kaikille allekirjoittajille:

(a) jokaisesta yleissopimuksen allekirjoittamisesta;

(b) jokaisesta ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamisesta;

(c) sopimuksen voimaantulosta;

(d) jokaisesta yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja sen voimaantulosta;

(e) jokaisesta eroamisilmoituksesta;

(f) jokaisesta keskeytyksestä tai lakkaamisesta;

(g) muista yleissopimusta koskevista ilmoituksista ja tiedonannoista.

(3) Tämän yleissopimuksen voimaantullessa tallettajan tulee lähettää oikeaksi todistettu jäljennös Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristölle rekisteröintiä ja julkaisemista varten Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Lontoossa 3 päivänä syyskuuta 1976 englannin, espanjan, ranskan ja venäjän kielellä, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, yhtenä alkuperäiskappaleena, joka talletetaan tallettajan huostaan, jonka tulee lähettää oikeaksi todistettu jäljennös jokaisen merenkulun kansainvälisen tekokuujärjestelmän perustamista koskevaan kansainväliseen konferenssiin kutsutun valtion hallitukselle ja jokaisen muun valtion hallitukselle, joka allekirjoittaa tämän yleissopimuksen tai liittyy siihen.

LIITE Menettelytavat yleissopimuksen 31 artiklassa ja toimintasopimuksen XVI artiklassa tarkoitettujen riitojen ratkaisemiseksi

1 artikla

Yleissopimuksen 31 artiklan ja toimintasopimuksen XVI artiklan mukaan tutkittavissa olevat riidat käsitellään kolmen jäsenen muodostamassa välitysoikeudessa.

2 artikla

Kantajan tai kantajaryhmän, joka haluaa alistaa riidan välitysmenettelyyn, tulee antaa jokaiselle vastaajalle ja johtokunnalle asiakirja, joka sisältää:

(a) täyden kuvauksen riita-asiasta, syyt, miksi vastaajaa vaaditaan osallistumaan välitysmenettelyyn, ja vaaditut toimenpiteet;

(b) syyt, miksi riita-asian kohde kuuluu välitysoikeuden toimivaltaan ja miksi vaadittuihin toimenpiteisiin voidaan suostua, jos välitysoikeus ratkaisee asian kantajan hyväksi;

(c) selvitys, miksi kantaja ei ole voinut päästä riidan ratkaisuun neuvottelemalla tai muilla keinoin välitysmenettelyyn turvautumatta;

(d) näyttö riidan asianosaisten sopimuksesta tai suostumisesta, milloin se on välitysmenettelyn edellytys;

(e) kantajan välitysoikeuden jäseneksi määräämän henkilön nimi.

Johtokunnan tulee heti toimittaa jäljennös asiakirjasta jokaiselle sopimuspuolelle ja allekirjoittajalle.

3 artikla

(1) Kuudenkymmenen päivän kuluessa siltä, kun kaikki vastaajat ovat saaneet jäljennökset 2 artiklassa mainitusta asiakirjasta, heidän tulee yhdessä määrätä henkilö toimimaan välitysoikeuden jäsenenä. Saman ajan kuluessa vastaajat voivat yhdessä tai yksityisesti toimittaa jokaiselle asianosaiselle ja johtokunnalle asiakirjan, joka sisältää heidän yksityisen tai yhteisen vastineensa 2 artiklassa mainittuun asiakirjaan ja sisältää mahdolliset riidan kohteesta johtuvat vastakanteet.

(2) Kolmenkymmenen päivän kuluessa siltä, kun välitysoikeuden kaksi jäsentä on nimitetty heidän tulee sopia kolmannesta välimiehestä. Hänen ei tule olla minkään asianosaisen kansallisuutta, asua minkään asianosaisen alueella tai olla minkään asianosaisen palveluksessa.

(3) Jos jompi kumpi asianosainen laiminlyö välimiehen määräämisen annetun määräajan kuluessa tai jos kolmatta välimiestä ei ole määrätty annetun määräajan kuluessa, Kansainvälisen tuomioistuimen presidentti tai jos hän on esteellinen tai samaa kansalaisuutta kuin asianosainen, varapresidentti, tai jos hän on esteellinen tai samaa kansalaisuutta kuin asianosainen, vanhin tuomari, joka ei ole samaa kansalaisuutta kuin mikään asianosaisista, voi jomman kumman asianosaisen pyynnöstä nimittää välimiehen tai välimiehet, niinkuin asia edellyttää.

(4) Kolmas välimies toimii välitysoikeuden puheenjohtajana.

(5) Välitysoikeus on asetettu niin pian kuin puheenjohtaja on valittu.

4 artikla

(1) Jos välitysoikeuden jäsenen toimi vapautuu sellaisesta syystä, jonka puheenjohtaja tai välitysoikeuden jäljellä olevat jäsenet katsovat olevan asianosaisista riippumaton tai on sopusoinnussa asianmukaisten välitysoikeuden menettelytapojen kanssa, vapaa toimi tulee täyttää seuraavien määräysten mukaisesti:

(a) jos toimi tulee vapaaksi riidan asianosaisen määräämän jäsenen eroamisen vuoksi, tämän asianosaisen tulee valita seuraaja kymmenen päivän kuluessa toimen vapautumisesta;

(b) jos toimi tulee vapaaksi puheenjohtajan tai 3 artiklan 3 kappaleen mukaisesti nimitetyn jäsenen eroamisen johdosta, seuraaja tulee valita 3 artiklan 2 tai vastaavasti 3 kappaleessa esitetyllä tavalla.

2) Jos toimi vapautuu jonkin muun syyn takia tai jos 1 kappaleen mukaisesti vapautunutta tointa ei ole täytetty, välitysoikeuden jäljellä olevilla jäsenillä on valta, 1 artiklan määräyksestä huolimatta, toisen asianosaisen pyynnöstä, jatkaa oikeudenkäyntiä ja antaa välitysoikeuden lopullinen päätös.

5 artikla

(1) Välitysoikeus päättää kokoustensa ajasta ja paikasta.

(2) Oikeudenkäynnin tulee tapahtua suljetuin ovin ja kaikki välitysoikeudelle esitetty aineisto tulee pitää luottamuksellisena. Kuitenkin järjestöllä ja jokaisella sopimuspuolella, joka on määrännyt oikeudenkäynnissä asianosaisena olevan allekirjoittajan, on oikeus olla läsnä ja saada tietoonsa esitetty aineisto. Milloin järjestö on asianosaisena oikeudenkäynnissä, kaikilla sopimuspuolilla ja kaikilla allekirjoittajilla on oikeus olla läsnä ja saada tietoonsa esitetty aineisto.

(3) Siinä tapauksessa, että syntyy riita välitysoikeuden toimivallasta, välitysoikeuden on käsiteltävä tämä kysymys ensimmäisenä.

(4) Oikeudenkäyntimenettely on kirjallinen ja jokaisella asianosaisella on oikeus esittää kirjallisia todisteita asia- tai oikeudellisia kysymyksiä koskevien väitteidensä tueksi. Suullisia väitteitä ja todistelua voidaan kuitenkin esittää, mikäli välitysoikeus katsoo sen asianmukaiseksi.

(5) Oikeudenkäynnin tulee alkaa kantajan kanteen esittämisellä, johon sisältyvät sen väitteet, todisteiden tukemat asiaan liittyvät tosiasiat ja ne oikeudelliset periaatteet, joihin kantaja nojaa. Kantajan kannetta seuraa vastaajan vastine. Kantaja voi vastata vastaajan vastineeseen ja vastaaja voi esittää lisävastineen. Lisälausuntoja voidaan esittää vain, jos välitysoikeus harkitsee niiden olevan tarpeellisia.

(6) Välitysoikeus voi käsitellä ja päättää riidan kohteena suoranaisesti olevasta asiasta johtuvista vastavaateista, jos vastavaateet kuuluvat sen toimivaltaan yleissopimuksen 31 artiklan ja toimintasopimuksen XVI artiklan mukaan.

(7) Jos asianosaiset pääsevät sovintoon oikeudenkäynnin aikana, sovinto on merkittävä pöytäkirjaan välitysoikeuden tuomiona, joka on annettu asianosaisten suostumuksella.

(8) Välitysoikeus voi lopettaa oikeudenkäynnin milloin tahansa käsittelyn aikana, jos se katsoo riidan olevan yleissopimuksen 31 artiklan tai toimintasopimuksen XVI artiklan mukaan välitysoikeuden toimivallan ulkopuolella.

(9) Välitysoikeuden neuvottelut ovat salaiset.

(10) Välitysoikeuden tuomiot on annettava kirjallisesti ja niissä tulee olla kirjalliset perustelut. Ainakin kahden jäsenen tulee kannattaa välitysoikeuden päätöksiä ja tuomioita. Tuomiosta eri mieltä oleva jäsen voi esittää erillisen kirjallisen mielipiteensä.

(11) Välitysoikeuden on toimitettava tuomionsa johtokunnalle, joka jakaa sen kaikille sopimuspuolille ja allekirjoittajille.

(12) Välitysoikeus voi hyväksyä oikeudenkäyntiä varten asianmukaisia lisämenettelytapasääntöjä, jotka ovat sopusoinnussa tässä liitteessä esitettyjen sääntöjen kanssa.

6 artikla

Jos toinen asianosainen laiminlyö esittää asiansa, vastapuoli voi pyytää välitysoikeutta antamaan tuomionsa sen esityksen perusteella. Ennen tuomionsa antamista välitysoikeuden tulee varmistua siitä, että se on toimivaltainen ja että asia on hyvin perusteltu sekä asia- että oikeudellisten kysymysten osalta.

7 artikla

(1) Jokaisella sopimuspuolella, jonka allekirjoittaja on asianosainen, on oikeus väliintuloon ja tulla lisäasianosaiseksi. Väliintulo on tehtävä kirjallisella ilmoituksella välitysoikeudelle ja muille asianosaisille.

(2) Mikä tahansa muu sopimuspuoli tai allekirjoittaja tai järjestö voi pyytää välitysoikeudelta lupaa väliintuloon ja tulla lisäasianosaiseksi. Välitysoikeuden tulee myöntää lupa, jos se katsoo hakijalla olevan olennaisen edun jutussa.

8 artikla

Välitysoikeus voi nimetä avukseen asiantuntijoita asianosaisen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

9 artikla

Jokaisen sopimuspuolen, jokaisen allekirjoittajan ja järjestön on toimitettava kaikki tiedot, jotka välitysoikeus asianosaisen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan katsoo olevan tarpeen riidan käsittelyä ja päätöksen tekemistä varten.

10 artikla

Ennen lopullisen tuomion antamista välitysoikeus voi osoittaa ne väliaikaiset toimenpiteet, jotka se katsoo tarpeellisiksi asianosaisten oikeuksien suojaamiseksi.

11 artikla

(1) Välitysoikeuden tuomion tulee olla kansainvälisen oikeuden mukainen ja perustua:

(a) yleissopimukseen ja toimintasopimukseen;

(b) yleisesti hyväksyttyihin oikeusperiaatteisiin.

(2) Välitysoikeuden tuomio, asianosaisen suostumuksella 5 artiklan 7 kappaleen mukaisesti saavutettu tuomio mukaanluettuna, sitoo kaikkia asianosaisia ja niiden tulee noudattaa sitä hyvässä uskossa. Jos järjestö on asianosainen ja välitysoikeus päättää, että järjestön jonkin toimielimen päätös on pätemätön ja mitätön yleissopimukseen tai toimintasopimukseen perustumattomana tai niiden vastaisena, välitysoikeuden päätös sitoo kaikkia sopimuspuolia ja allekirjoittajia.

(3) Jos syntyy riita välitysoikeuden tuomion sisällöstä tai alasta, välitysoikeuden on jonkin asianosaisen pyynnöstä selitettävä sitä.

12 artikla

Ellei välitysoikeus jutun erityisistä olosuhteista johtuen toisin päätä, välitysoikeuden kustannuksista, välitysoikeuden jäsenten palkkiot mukaanluettuina, vastaa kumpikin asianosaispuoli yhtä suurin osuuksin. Milloin toisella puolella on useampia asianosaisia, välitysoikeuden tulee jakaa tämän puolen kustannukset asianosaisten kesken. MIlloin järjestö on asianosainen, sen välimiesmenettelyyn liittyvät kustannukset on katsottava järjestön hallinnollisiksi kustannuksiksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.