23/1979

Asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Genevessä 30 päivänä syyskuuta 1957 vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus (ADR), johon liittymisestä tasavallan presidentti on jättänyt 16 päivänä helmikuuta 1979 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 28 päivänä helmikuuta 1979, tulee allekirjoituspöytäkirjoineen ja muine liitteineen voimaan 28 päivänä maaliskuuta 1979 niin kuin siitä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita sopimuksen ja sen liitteiden soveltamisesta antaa liikenneministeriö.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1979.

EUROOPPALAINEN SOPIMUS vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR)

Sopimuspuolet,

haluten edistää kansainvälisten tiekuljetusten turvallisuutta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoittaa:

a) "ajoneuvo" 19 päivänä syyskuuta 1949 tehdyn tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 4 artiklassa määriteltyjä moottoriajoneuvoja, yhdistettyjä ajoneuvoja, perävaunuja ja puoliperävaunuja, lukuun ottamatta kuitenkaan ajoneuvoja, jotka kuuluvat sopimuspuolen asevoimille tai niiden käskyvaltaan;

b) "vaaralliset tavarat" niitä aineita ja esineitä, joiden kansainväliset tiekuljetukset ovat A ja B liitteen mukaan kiellettyjä tai vain erityisin ehdoin sallittuja;

c) "kansainvälinen kuljetus" vähintään kahden sopimuspuolen alueella edellä a kohdassa määritellyin ajoneuvoin suoritettavaa kuljetusta.

2 artikla

1. Jollei 4 artiklan 3 kappaleen määräyksistä muuta johdu, ei vaarallisia tavaroita, joiden kuljetus on A liitteen mukaan kielletty, saa hyväksyä kansainväliseen kuljetukseen.

2. Muiden vaarallisten tavaroiden kansainväliset kuljetukset ovat sallittuja, mikäli:

a) A liitteessä asetetut kyseisiä tavaroita koskevat ehdot on täytetty, erityisesti pakkauksen ja merkinnän osalta, ja

b) B liitteessä asetetut ehdot on täytetty, erityisesti kyseisiä tavaroita kuljettavan ajoneuvon rakenteen, varustuksen ja käytön osalta, jollei 4 artiklan 2 kappaleen määräyksistä muuta johdu.

3 artikla

Tämän sopimuksen liitteet ovat sen erottamaton osa.

4 artikla

1. Sopimuspuolella on oikeus säännöstellä muista kuin kuljetuksen turvallisuutta koskevista syistä vaarallisten tavaroiden tuontia alueelleen tai kieltää se.

2 Tämän sopimuksen tullessa voimaan sopimuspuolen alueella käytössä olleilla tai tällaisella alueella kahden kuukauden kuluessa sen voimaantulosta käyttöön otettavilla ajoneuvoilla saa kolmen vuoden kuluessa tällaisesta voimaantulosta suorittaa vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia, vaikkei kyseisten ajoneuvojen rakenne ja varustus täysin täyttäisikään B liitteessä asetettuja kyseistä kuljetusta koskevia vaatimuksia. Tätä aikaa voidaan kuitenkin lyhentää B liitteen erityismääräyksillä.

3. Sopimuspuolilla on oikeus erityisin kahden- tai monenkeskisin sopimuksin määrätä, että tiettyjä vaarallisia tavaroita, joiden kansainväliset kuljetukset ovat tämän sopimuksen mukaan kiellettyjä, voidaan tietyin ehdoin hyväksyä kansainvälisiin kuljetuksiin niiden alueilla tai että tavaroita, jotka tämän sopimuksen mukaan vain määrätyin ehdoin ovat hyväksyttävissä kansainvälisiin kuljetuksiin, voidaan ottaa tällaisiin kuljetuksiin niiden alueella tämän sopimuksen liitteissä asetettuja lievemmin ehdoin. Tässä kappaleessa mainitut kahden- tai monenkeskiset sopimukset tulee toimittaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, jonka tulee toimittaa ne muille kuin kyseiset sopimukset allekirjoittaneille sopimuspuolille.

5 artikla

Kuljetukset, joihin tätä sopimusta sovelletaan, ovat edelleen yleisten tieliikennettä, kansainvälisiä tiekuljetuksia sekä kansainvälistä kauppaa koskevien kansallisten ja kansainvälisten määräysten alaisia.

6 artikla

1. Euroopan talouskomission jäsenmaat ja komissioon neuvonantajiksi sen ohjesäännön 8 kappaleen mukaisesti hyväksytyt maat voivat tulla tämän sopimuksen osapuoliksi:

a) allekirjoittamalla sen;

b) ratifioimalla sen, jos allekirjoittaminen on tapahtunut ratifioimisvaraumin;

c) liittymällä siihen.

2. Maat, jotka voivat osallistua eräisiin Euroopan talouskomission toimintoihin sen ohjesäännön 11 kappaleen mukaisesti, voivat tulla tämän sopimuksen osapuoliksi liittymällä siihen sen voimaantulon jälkeen.

3. Sopimus on avoinna allekirjoittamista varten 15 päivään joulukuuta 1957. Sen jälkeen se on avoinna liittymistä varten.

4. Ratifioinnin tai liittymisen tulee tapahtua tallettamalla sitä koskeva asiakirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

7 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan yhden kuukauden kuluttua siitä, kun tämän sopimuksen ilman ratifioimisvaraumaa allekirjoittaneiden tai ratifioimis- tai liittymiskirjansa tallettaneiden 6 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettujen maiden kokonaismäärä on viisi. Sopimuksen liitteitä aletaan soveltaa kuitenkin vasta kuuden kuukauden kuluttua itse sopimuksen voimaantulosta.

2. Sellaisen maan osalta, joka ratifioi tämän sopimuksen tai liittyy siihen viiden 6 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun maan allekirjoitettua sen ilman ratifioimisvaraumaa taikka talletettua ratifioimis- tai liittymiskirjansa, tämä sopimus tulee voimaan yhden kuukauden kuluttua kyseisen maan ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta, ja sen liitteitä ryhdytään soveltamaan kyseisen maan osalta samana päivänä, jos ne jo tällöin ovat voimassa, tai elleivät ne vielä tällöin ole voimassa, sinä päivänä, jolloin niitä ryhdytään soveltamaan tämän artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti.

8 artikla

1. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tehtävällä ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun pääsihteeri on saanut ilmoituksen irtisanomisesta.

9 artikla

1. Tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa, jos sopimuspuolten lukumäärä sen voimaantulon jälkeen on kahdentoista peräkkäisen kuukauden ajan pienempi kuin viisi.

2. Siinä tapauksessa, että tehdään vaarallisten tavaroiden kuljetusta sääntelevä maailmanlaajuinen sopimus, jokaista kyseisen maailmanlaajuisen sopimuksen määräysten kanssa ristiriidassa olevaa tämän sopimuksen määräystä lakataan automaattisesti soveltamasta niiden tämän sopimuksen osapuolten välisissä suhteissa, jotka ovat tulleet kyseisen maailmanlaajuisen sopimuksen osapuoliksi, ja jokaisen tällaisen määräyksen korvaa automaattisesti sanotun maailmanlaajuisen sopimuksen asianomainen määräys.

10 artikla

1. Maa voi allekirjoittaessaan tämän sopimuksen ilman ratifioimisvaraumaa tahi tallettaessaan ratifioimis- tai liittymiskirjansa taikka milloin tahansa sen jälkeen selittää Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tekemällään ilmoituksella, että tätä sopimusta sovelletaan kaikilla tai joillakin alueilla, joiden kansainvälisistä suhteista se on vastuussa. Sopimusta ja sen liitteitä sovelletaan ilmoituksessa nimetyllä alueella tai nimetyillä alueilla yhden kuukauden kuluttua siitä, kun pääsihteeri on ilmoituksen saanut.

2. Maa, joka on tehnyt tämän artiklan 1 kappaleen mukaisen ilmoituksen tämän sopimuksen soveltamisesta alueella, jonka kansainvälisistä suhteista se on vastuussa, voi irtisanoa tämän sopimuksen erikseen kyseisen alueen osalta 8 artiklan määräysten mukaisesti.

11 artikla

1. Kahden tai useamman sopimuspuolen välinen tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva riitakysymys tulee mahdollisuuksien mukaan ratkaista niiden välisin neuvotteluin.

2 Riitakysymys, jota ei saada ratkaistuksi neuvotteluin, tulee asianosaisena olevan sopimuspuolen vaatimuksesta alistaa välitysmenettelyyn ja se tulee tällöin alistaa yhdelle tai useammalle riidan osapuolten välisellä sopimuksella valitulle välimiehelle. Jos riidan osapuolet eivät voi sopia välimiehen tai välimiesten valinnasta kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin välitysmenettelyä pyydettiin, voi mikä tahansa näistä osapuolista pyytää Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriä määräämään yhden ainoan välimiehen, jolle riitakysymys tulee alistaa Päätöstä varten.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen mukaisesti määrätyn välimiehen tai välimiesten antama päätös sitoo riidan osapuolina olevia sopimuspuolia.

12 artikla

1. Sopimuspuoli vai allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tämän sopimuksen tahi siihen liittyessään ilmoittaa, ettei se katso 11 artiklan sitovan itseään. Muita sopimuspuolia ei 11 artiklan määräys sido näiden suhteissa sopimuspuoleen, joka on tehnyt tällaisen varauman.

2. Sopimuspuoli, joka on tehnyt tämän artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisen varauman, voi peruuttaa sen milloin tahansa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tehtävällä ilmoituksella.

13 artikla

1. Tämän sopimuksen oltua voimassa kolme vuotta voi mikä tahansa sopimuspuoli vaatia Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille tehtävällä ilmoituksella konferenssin kutsuttavaksi koolle tämän sopimuksen tekstin tarkistamista varten. Pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille sopimuspuolille vaatimuksesta ja hänen tulee kutsua tarkistuskonferenssi koolle, jos pääsihteerin ilmoitusta seuraavan neljän kuukauden pituisen ajanjakson aikana vähintään yksi neljäsosa sopimuspuolista ilmoittaa kannattavansa vaatimusta.

2. Jos konferenssi kutsutaan koolle tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti, pääsihteerin tulee ilmoittaa siitä kaikille sopimuspuolille ja pyytää niitä tekemään kolmen kuukauden kuluessa sellaiset ehdotuksensa, joita ne haluavat konferenssin käsittelevän. Pääsihteerin tulee toimittaa kaikille sopimuspuolille konferenssin alustava työjärjestys sekä tällaisten ehdotusten tekstit vähintään kolme kuukautta ennen konferenssin kokoontumispäivää.

3. Pääsihteerin tulee kutsua jokaiseen tämän artiklan mukaisesti koolle kutsuttuun konferenssiin kaikki 6 artiklan 1 kappaleessa mainitut maat sekä maat, jotka ovat tulleet sopimuspuoliksi 6 artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

14 artikla

1. Edellä 13 artiklassa määrätystä tarkistusmenettelystä riippumatta jokainen sopimuspuoli voi ehdottaa yhden tai useampia muutoksia tämän sopimuksen liitteisiin. Tätä varten sen tulee toimittaa muutoksen teksti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. Pääsihteeri voi myös ehdottaa muutoksia tämän sopimuksen liitteisiin kyseisten liitteiden saattamiseksi yhdenmukaisiksi vaarallisten tavaroiden kansainvälistä kuljetusta koskevien muiden sopimusten kanssa,

2. Pääsihteerin tulee toimittaa kaikki tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti tehdyt ehdotukset kaikille sopimuspuolille ja ilmoittaa niistä muille 6 artiklan 1 kappaleessa mainituille maille.

3. Liitteitä koskeva muutosehdotus katsotaan hyväksytyksi, ellei kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun pääsihteeri on saattanut sen tiedoksi, vähintään yksi kolmasosa sopimuspuolista tai viisi sopimuspuolta, jos yksi kolmasosa ylittää tämän määrän, ole kirjallisesti ilmoittanut pääsihteerille vastustavansa muutosehdotusta. Jos muutos katsotaan hyväksytyksi, se tulee voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta joko uuden kolmen kuukauden pituisen ajanjakson kuluttua tai jos samanlaisia muutoksia on tehty tai todennäköisesti tullaan tekemään muihin tämän artiklan 1 kappaleessa mainittuihin kansainvälisiin sopimuksiin, sellaisen ajanjakson päättyessä, jonka pituus pääsihteerin tulee määrätä sellaiseksi, että kyseinen muutos ja muihin sopimuksiin tehdyt tai todennäköisesti tehtävät muutokset mahdollisuuksien mukaan voivat tulla samanaikaisesti voimaan; tällaisen ajanjakson pituus ei kuitenkaan saa olla yhtä kuukautta lyhyempi.

4. Pääsihteerin tulee mahdollisimman pian ilmoittaa kaikille sopimuspuolille ja kaikille 6 artiklan 1 kappaleessa mainituille maille kaikista sopimuspuolilta mahdollisesti saaduista muutosehdotuksen vastustamista koskevista ilmoituksista.

5. Jos liitteitä koskeva muutosehdotus on katsottava hylätyksi, mutta vähintään yksi muu kuin muutosehdotuksen tehnyt sopimuspuoli on kirjallisesti ilmoittanut pääsihteerille hyväksyvänsä ehdotuksen, pääsihteerin tulee kutsua kaikki 6 artiklan 1 kappaleessa mainitut maat kokoukseen kolmen kuukauden kuluessa sen kolmen kuukauden pituisen ajanjakson päättymisestä, jonka aikana tämän artiklan 3 kappaleen mukaisesti ilmoitus muutoksen vastustamisesta tulee tehdä. Pääsihteeri voi myös kutsua tällaiseen kokoukseen edustajat:

a) hallitustenvälisiltä liikenneasioita käsitteleviltä järjestöiltä;

b) muilta kuin valtiollisilta kansainvälisiltä järjestöiltä, joiden toiminta suoraan liittyy vaarallisten tavaroiden kuljetukseen sopimuspuolten alueella.

6. Muutos, jonka yli puolet tämän artiklan 5 kappaleen mukaan koolle kutsutussa kokouksessa olevista sopimuspuolista on hyväksynyt, tulee voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta tällaisessa kokouksessa mukana olevien sopimuspuolten enemmistön sopiman menettelyn mukaisesti.

15 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee 13 ja 14 artiklassa edellytettyjen ilmoitusten lisäksi ilmoittaa 6 artiklan 1 kappaleessa mainituille maille ja 6 artiklan 2 kappaleen mukaisesti sopimuspuoliksi tulleille maille:

a) 6 artiklan mukaiset allekirjoittamiset, ratifioinnit ja liittymiset;

b) päivämäärät, jolloin tämä sopimus ja sen liitteet tulevat 7 artiklan mukaisesti voimaan;

c) 8 artiklan mukaiset irtisanomiset;

d) 9 artiklan mukainen tämän sopimuksen lakkaaminen;

e) 10 artiklan mukaisesti saadut ilmoitukset ja irtisanomiset;

f) 12 artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaisesti saadut selitykset ja ilmoitukset;

g) 14 artiklan 3 ja 6 kappaleen mukaiset muutosten hyväksymiset ja niiden voimaantulopäivät.

16 artikla

1. Tämän sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan oikeusvaikutus ja voimassaoloaika ovat samat kuin itse sopimuksenkin, jonka erottamattomaksi osaksi se katsotaan.

2. Muita kuin allekirjoituspöytäkirjaan sisältyviä ja 12 artiklan mukaisia varaumia ei tähän sopimukseen saa tehdä.

17 artikla

Joulukuun 15 päivän 1957 jälkeen tämän sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, jonka tulee lähettää oikeiksi todistetut jäljennökset siitä kaikille tämän sopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa mainituille maille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Genevessä 30 päivänä syyskuuta 1957 yhtenä varsinaisen sopimustekstin osalta englannin- ja ranskankielisenä ja liitteiden osalta ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia varsinaisen sopimuksen osalta.

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriä on pyydetty valmistelemaan virallinen englanninkielinen käännös liitteistä ja liittämään se 17 artiklassa mainittuihin oikeiksi todistettuihin jäljennöksiin. (Allekirjoitukset) (Suomennos)

ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevaan eurooppalaiseen sopimukseen (ADR)

Allekirjoittaessaan vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (ADR), allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina,

1. katsoen, että vaarallisten tavaroiden Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan tai sieltä tapahtuvaa merikuljetusta sääntelevät ehdot peruspiirteiltään poikkeavat ADR:n A liitteen määräyksistä ja ettei ole mahdollista lähitulevaisuudessa saattaa ensiksi mainittuja ehtoja yhdenmukaisiksi jälkimmäisten määräysten kanssa,

ottaen huomioon Yhdistyneen Kuningaskunnan sitoumuksen toimittaa sanotun A liitteen muutoksena erityisliite, joka sisältää mannermaan ja Yhdistyneen Kuningaskunnan välisiä vaarallisten tavaroiden yhdistettyjä meri- ja tiekuljetuksia koskevat määräykset,

ovat sopineet, että erityisliitteen voimaantuloon saakka ADR:n mukaisesti Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan tai sieltä tapahtuviin vaarallisten tavaroiden kuljetuksiin sovelletaan ADR:n A liitteen määräyksiä sekä Yhdistyneen Kuningaskunnan määräyksiä vaarallisten tavaroiden merikuljetuksesta;

2. ottavat tiedoksi Ranskan edustajan selityksen, jonka mukaan Ranskan Tasavallan hallitus varaa itselleen oikeuden 4 artiklan 2 kappaleen määräysten estämättä kieltää toisen sopimuspuolen alueella liikennöivää ajoneuvoa, riippumatta sen käyttöönoton ajankohdasta, kuljettamasta vaarallisia tavaroita Ranskan alueella, elleivät ajoneuvot täytä joko B liitteen mainittujen tavaroiden kuljetuksia koskevia ehtoja tai Ranskassa voimassa olevien, vaarallisten tavaroiden tiekuljetusta koskevien määräysten mukaisia ehtoja;

3. suosittavat, että ennen tähän sopimukseen tai sen liitteisiin tehtävien muutosehdotusten tekemistä 14 artiklan 1 kappaleen tai 13 artiklan 2 kappaleen mukaisesti, muutosehdotuksista mahdollisimman laajalti keskustellaan sopimuspuolten ja tarvittaessa sopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa mainittujen muiden maiden sekä sopimuksen 14 artiklan 5 kappaleessa mainittujen kansainvälisten järjestöjen asiantuntijain kokouksissa.

(Sopimuksen liitteet muutoksineen ovat nähtävinä ja saatavina liikenneministeriössä.)

(Allekirjoitukset)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.