41/1978

Asetus TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Genevessä 14 päivänä marraskuuta 1975 tehty TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskeva tulliyleissopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 3 päivänä helmikuuta 1978 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 27 päivänä helmikuuta 1978, tulee voimaan 27 päivänä elokuuta 1978 niin kuin siitä on sovittu.

2 §.

Voimaan tullessaan 1 §:ssä mainittu sopimus kumoaa ja korvaa Genevessä 15 päivänä tammikuuta 1959 tehdyn TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen (SopS 22/60).

3 §.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tullihallitus.

Naantalissa 11 päivänä elokuuta 1978.

TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskeva TULLIYLEISSOPIMUS (TIR-yleissopimus)

Sopimuspuolet,

haluten helpottaa kansainvälistä maantiekulkuneuvoilla tapahtuvaa tavarakuljetusta,

katsoen, että kuljetusolosuhteiden parantaminen on olennainen tekijä sopimuspuolten välisen yhteistyön kehittämisessä,

ilmoittaen kannattavansa hallintomuodollisuuksien yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista kansainvälisen kuljetuksen osalta, erityisesti rajoilla,

ovat sopineet seuraavasta:

I luku

Yleistä A. Määritelmät

1 artikla

Tässä yleissopimuksessa:

a) "TIR-kuljetus" tarkoittaa tavarakuljetusta lähtötullitoimipaikasta määrätullitoimipaikkaan tässä yleissopimuksessa määrätyn menettelyn nojalla, josta käytetään nimitystä "TIR-menettely";

b) "tuonti- tai vientitullit ja -verot" tarkoittaa tulleja ja kaikkia muita maahan tuonnista tai viennistä tai niiden yhteydessä kannettavia maksuja, veroja tai kuluja, ei kuitenkaan maksuja eikä kuluja, joiden määrä vastaa suunnilleen suoritetuista palveluista aiheutuneita kustannuksia;

c) "maantiekulkuneuvo" ei tarkoita ainoastaan moottorikäyttöistä maantiekulkuneuvoa, vaan myös sellaisen vedettäväksi tarkoitettua perävaunua tai puoliperävaunua;

d) "ajoneuvoyhdistelmä" tarkoittaa vetävän ja vedettävän ajoneuvon yhdistelmää, jota kuljetetaan maantiellä yhtenä ajoneuvona;

e) "kontti" tarkoittaa sellaista kuljetusvälinettä (muuttolaatikkoa, siirrettävää säiliötä tai muuta samankaltaista välinettä), joka on:

i) kokonaan tai osittain suljettu tavaroiden säilyttämiseen tarkoitettu tila;

ii) luonteeltaan pysyvä ja siten riittävän vahva soveltuakseen toistuvaan käyttöön:

iii) erityisesti suunniteltu tekemään tavarakuljetus helpommaksi yhdellä tai useammalla kuljetustavalla ilman välillä suoritettavaa uudelleenlastausta;

iv) suunniteltu helposti käsiteltäväksi, erityisesti siirryttäessä kuljetustavasta toiseen;

v) suunniteltu siten, että se on helppo täyttää ja tyhjentää; ja

vi) sisätilavuudeltaan vähintään yksi kuutiometri;

"kokoonpantavia kuljetusvälineitä" on pidettävä kontteina;

f) "lähtötullitoimipaikka" tarkoittaa mitä tahansa sopimuspuolen tullitoimipaikkaa, josta alkaa kuorman tai sen osan kansainvälinen kuljetus TIR-menettelyn nojalla;

g) "määrätullitoimipaikka" tarkoittaa mitä tahansa sopimuspuolen tullitoimipaikkaa, jossa päättyy kuorman tai sen osan kansainvälinen maantiekuljetus TIR-menettelyn nojalla;

h) "välitullitoimipaikka" tarkoittaa mitä tahansa sopimuspuolen tullitoimipaikkaa, jonka kautta maantiekulkuneuvo, ajoneuvoyhdistelmä tai kontti tulee maahan taikka lähtee maasta TIR-kuljetuksen aikana;

j) "henkilö" tarkoittaa sekä luonnollisia että oikeushenkilöitä_

k) "raskaat tai tilaavievät tavarat" tarkoittavat jokaista raskasta tai tilaavievää esinettä, jota painon, koon tai muun ominaisuuden vuoksi ei yleensä kuljeteta umpinaisessa maantiekulkuneuvossa tai umpinaisessa konteinerissa;

l) "takaajayhdistys" tarkoittaa yhdistystä, jonka sopimuspuolen tulliviranomaiset ovat hyväksyneet TIR-menettelyä käyttävien henkilöiden takaajaksi.

I luku

Yleistä B. Soveltamisala

2 artikla

Tätä sopimusta on sovellettava sellaiseen ilman matkalla suoritettavaa uudelleenlastausta tapahtuvaan tavarakuljetukseen, jossa maantiekulkuneuvot, ajoneuvoyhdistelmät tai kontit ylittävät yhden tahi useampia valtakunnanrajoja sopimuspuolen lähtötullitoimipaikan ja toisen tahi saman sopimuspuolen määrätullitoimipaikan välillä edellyttäen, että osa TIR-kuljetuksesta tapahtuu maitse.

3 artikla

Tämän sopimuksen määräysten soveltamiseksi:

a) kuljetukset tulee suorittaa

i) III luvun A osassa mainituin edellytyksin etukäteen hyväksytyillä maantiekulkuneuvoilla, ajoneuvoyhdistelmillä tai konteissa; tahi

ii) III luvun C osassa mainituin edellytyksin muilla maantiekulkuneuvoilla, ajoneuvoyhdistelmillä tai muissa konteissa;

b) kuljetusten tulee tapahtua 6 artiklan määräysten mukaisesti hyväksyttyjen yhdistysten takaamina sekä TIR-vihkon turvin, joka on tämän yleissopimuksen 1 liitteessä esitetyn mallin mukainen.

I luku

Yleistä C. Periaatteet

4 artikla

TIR-menettelyn nojalla kuljetettujen tavaroiden osalta ei tule vaatia vienti- tai tuontitullien ja -verojen maksua eikä talletusta välitullitoimipaikoissa.

5 artikla

1. Sinetöidyissä maantiekulkuneuvoissa, ajoneuvoyhdistelmissä tai konteissa TIR-menettelyn nojalla kuljetettavia tavaroita ei pääsääntöisesti saa tarkastaa välitullitoimipaikoissa.

2. Väärinkäytösten estämiseksi tulliviranomaiset voivat kuitenkin poikkeustapauksissa ja varsinkin silloin, kun epäillään väärinkäytöksen tapahtuneen, tarkastaa tavarat näissä toimipaikoissa.

II luku

TIR-vihkojen antaminen Takaajayhdistysten vastuu

6 artikla

1. Niillä ehdoilla ja sellaista vakuutta vastaan, jotka kukin sopimuspuoli määrää, se voi oikeuttaa yhdistykset joko itse tai muiden vastaavanlaisten yhdistysten välityksellä antamaan TIR-vihkoja sekä toimimaan vakuuden myöntäjänä.

2. Yhdistystä ei hyväksytä jossakin maassa, ellei sen asettama vakuus kata myös ulkomaisten yhdistysten myöntämien TIR-vihkojen turvin tapahtuvien kuljetusten yhteydessä yhdistyksen tässä maassa vastattavia velvoitteita, sen ja ulkomaisten yhdistysten kuuluessa samaan kansainväliseen järjestöön.

7 artikla

Vastaavien ulkomaisten yhdistysten tai kansainvälisten järjestöjen takaajayhdistyksille lähettämät TIR-vihkot eivät ole tuonti- ja vientitullien ja -verojen alaisia eivätkä niitä koske tuonti- ja vientikiellot ja -rajoitukset.

8 artikla

1. Takaajayhdistys sitoutuu maksamaan suoritettaviksi erääntyvät tuonti- tai vientitullit ja -verot mahdollisine korkoineen sen maan tullilakien ja -määräysten mukaan, jossa väärinkäytös on havaittu TIR-kuljetuksen yhteydessä. Se on velvollinen maksamaan tällaiset määrät yhteisvastuullisesti niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat vastuussa edellä mainituista maksuista.

2. Milloin sopimuspuolen lainsäädännössä ja määräyksissä ei määrätä tuonti- tai vientitullien ja -verojen maksamista edellä 1 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa, takaajayhdistyksen tulee sitoutua suorittamaan samoin ehdoin tuonti- tai vientitulleja ja -veroja vastaava määrä sekä mahdolliset viivästyskorot.

3. Jokaisen sopimuspuolen tulee määrätä TIR-vihkon osalta se enimmäismäärä, joka takaajayhdistykseltä voidaan vaatia edellä olevan 1 ja 2 kappaleen määräysten nojalla.

4. Takaajayhdistyksen vastuu sen maan tulliviranomaisille, jossa lähtötullitoimipaikka sijaitsee, alkaa siitä hetkestä, jolloin TIR-vihko hyväksytään tullitoimipaikassa. Seuraavissa maissa, joiden kautta tavarat kuljetetaan TIR-menettelyn nojalla, vastuu alkaa siitä ajankohdasta, jona tavarat tuodaan maahan tai, milloin TIR-kuljetus keskeytetään 26 artiklan 1 ja 2 kappaleen nojalla, siitä ajankohdasta, jona TIR-vihko hyväksytään siinä tullitoimipaikassa, josta TIR-kuljetusta jatketaan.

5. Takaajayhdistyksen vastuu ei ulotu yksinomaan sellaisiin tavaroihin, jotka on lueteltu TIR-vihkossa, vaan myös tavaroihin, joita TIR-vihkossa mainitsematta säilytetään maantiekulkuneuvon sinetillä suljetussa osassa tai sinetöidyssä kontissa. Vastuu ei ulotu muihin tavaroihin.

6. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettujen tullien ja verojen määräämistä varten oletetaan TIR-vihkoon merkittyjen, tavaroita koskevien tietojen olevan oikeita, ellei muita todisteita esitetä.

7. Kun tämän artiklan 1 ja 2 kappaleessa mainitut määrät erääntyvät suoritettaviksi, asianomaisten viranomaisten tulee mahdollisuuksien mukaan vaatia maksua korvausvelvolliselta henkilöltä tai henkilöiltä ennen takaajayhdistykselle esitettävää vaatimusta.

9 artikla

i. Takaajayhdistysten tulee määrätä TIR-vihkon voimassaoloaika ilmoittamalla viimeinen voimassaolopäivä, jonka jälkeen TIR-vihkoa ei voida esittää hyväksyttäväksi lähtötullitoimipaikassa.

2. Mikäli TIR-vihko on hyväksytty lähtötullitoimipaikassa viimeisenä voimassaolopäivänä tai aikaisemmin, kuten tämän artiklan 1 kappaleessa on määrätty, se on voimassa siihen asti, kunnes sen turvin tapahtuva kuljetus on saatettu loppuun määrätullitoimipaikassa.

10 artikla

1. TIR-vihko voidaan lähtöleimata varauksin tai varauksitta. Leimaus voidaan tehdä varauksin, milloin varaukset koskevat olosuhteita, jotka liittyvät itse TIR-kuljetukseen. Nämä olosuhteet on osoitettava selvästi TIR-vihkossa.

2. Jos jonkin maan tulliviranomaiset ovat varauksitta lähtöleimanneet TIR-vihkon, ne eivät voi enää vaatia takaajayhdistykseltä 8 artiklan 1 ja 2 kappaleessa mainittuja maksuja, ellei lähtöleimaustodistusta ole saatu väärällä tai petollisella tavalla.

11 artikla

1. Jos TIR-vihkoa ei ole lähtöleimattu tai jos se on lähtöleimattu varauksin, ei asianomaisilla viranomaisilla ole oikeutta vaatia takaajayhdistykseltä 8 artiklan 1 ja 2 kappaleessa mainittujen määrien suorittamista, elleivät viranomaiset yhden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona ne ovat hyväksyneet TIR-vihkon, ole kirjallisesti ilmoittaneet yhdistykselle, ettei lähtöleimausta ole suoritettu tai että se on tehty varauksin. Samaa määräystä on noudatettava, kun lähtöleimaustodistus on saatu väärällä tai petollisella tavalla, paitsi että määräaika tällöin on kaksi vuotta.

2. Edellä 8 artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettujen maksujen suorittamista koskeva vaatimus on esitettävä takaajayhdistykselle aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona yhdistys on saanut ilmoituksen siitä, ettei vihkoa ole lähtöleimattu tai että se on leimattu varauksin tahi että se on saatu väärällä tai petollisella tavalla, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua mainitusta päivästä. Kuitenkin täytyy sellaisissa tapauksissa, jotka edellä mainitun kahden vuoden määräajan kuluessa tulevat oikeuskäsittelyn alaisiksi, maksuvaatimus tehdä yhden vuoden kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin tuomioistuimen päätös on saanut lainvoiman.

3. Takaajayhdistyksellä on vaadittujen määrien suorittamista varten kolmen kuukauden määräaika siitä päivästä lukien, jolloin maksuvaatimus esitettiin. Yhdistys saa suorittamansa määrät takaisin, jos se tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoittaa maksuvaatimuksen jälkeisen kahden vuoden kuluessa, ettei kyseisessä kuljetuksessa ole tapahtunut väärinkäytöstä.

III luku

TIR-vihkojen turvin tapahtuva tavarakuljetus A. Kulkuneuvojen ja konttien hyväksyminen

12 artikla

Tämän luvun A ja B osan määräysten soveltamiseksi jokaisen maantiekulkuneuvon tulee täyttää rakenteen ja varusteiden osalta tämän yleissopimuksen 2 liitteessä mainitut ehdot sekä tulla hyväksytyksi tämän yleissopimuksen 3 liitteessä mainitun menettelytavan mukaisesti. Hyväksymistodistuksen on oltava 4 liitteessä esitetyn mallin mukainen.

13 artikla

1. Tämän luvun A ja B osan määräysten soveltamiseksi kontit on rakennettava 7 liitteen l osassa mainittujen ehtojen mukaisesti sekä hyväksyttävä mainitun liitteen II osassa määrätyn menettelytavan mukaisesti.

2. Konttien, jotka on hyväksytty tullisinetöityyn tavarakuljetukseen vuoden 1956 kuljetussäiliöitä koskevan tulliyleissopimuksen, sen pohjalta Yhdistyneiden Kansakuntien suojeluksessa laadittujen sopimusten, vuoden 1972 kontteja koskevan tulliyleissopimuksen tai minkä tahansa kansainvälisen asiakirjan mukaan, jolla jälkimmäinen yleissopimus voidaan korvata tai jolla sitä voidaan muuttaa, on katsottava vastaavan 1 kappaleen määräyksiä ja näin ollen hyväksyttävä TIR-menettelyn mukaiseen kuljetukseen ilman muuta hyväksymistä.

14 artikla

1. Jokaisella sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä tunnustamasta sellaisten maantiekulkuneuvojen tai konttien hyväksymisen laillisuus, jotka eivät täytä edellä 12 ja 13 artiklassa asetettuja ehtoja. Sopimuspuolten tulee kuitenkin välttää hidastamasta liikennettä, jos havaitut puutteet ovat vähämerkityksisiä eivätkä aiheuta salakuljetusriskejä.

2. Ennen tullisinetin turvin tapahtuvaa uutta tavarakuljetusta on jokainen maantiekulkuneuvo tai kontti, joka ei enää täytä niitä ehtoja, joiden perusteella se hyväksyttiin, palautettava alkuperäiseen kuntoon tai esitettävä uusintahyväksymistä varten.

III luku

TIR-vihkojen turvin tapahtuva tavarakuljetus B. TIR-vihkon turvin tapahtuvassa kuljetuksessa noudatettava menettely

15 artikla

1. Erityistä tulliasiakirjaa ei tule vaatia maantiekulkuneuvon, ajoneuvoyhdistelmän tai kontin väliaikaisen maahantuonnin osalta, milloin tavaroita kuljetetaan TIR-menettelyn nojalla. Vakuutta ei tule myöskään vaatia maantiekulkuneuvosta, ajoneuvoyhdistelmästä tai kontista.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräykset eivät estä sopimuspuolta vaatimasta sen kansallisissa säännöksissä määrättyjen muodollisuuksien noudattamista määrätullitoimipaikassa maantiekulkuneuvon, ajoneuvoyhdistelmän tai konteinerin jälleenviennin varmistamiseksi heti TIR-kuljetuksen päätyttyä.

16 artikla

Maantiekulkuneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suorittaessa tavarakuljetusta TIR-vihkon turvin tulee ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän etuja takaosaan olla kiinnitettynä neliön muotoinen levy, jossa on merkintä "TIR" ja joka vastaa tämän yleissopimuksen 5 liitteessä mainittuja määrittelyjä. Kyseiset levyt on sijoitettava siten, että ne ovat selvästi näkyviä sekä irrotettavia.

17 artikla

1. Jokaista maantiekulkuneuvoa ja konttia varten on laadittava yksi TIR-vihko. Yksi ainoa TIR-vihko voidaan kuitenkin laatia yhtä ajoneuvoyhdistelmää varten tai yhdessä maantiekulkuneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä kuljetettavia useita kontteja varten. Tällöin TIR-vihkossa mainittuja tavaroita koskevassa TIR-tavaraluettelossa on lueteltava erikseen jokaisen ajoneuvoyhdistelmään kuuluvan ajoneuvon tai jokaisen kontin sisältämät tavarat.

2. TIR-vihko on voimassa ainoastaan yhden matkan ajan. Sen tulee sisältää ainakin asianomaisessa kuljetuksessa tarvittava vähimmäismäärä irroteosia tullitarkastusta ja lähtöleimausta varten.

18 artikla

TIR-kuljetus voi käsittää useita lähtö- ja määrätullitoimipaikkoja. Tästä huolimatta, ellei yksi tai useampi asianomainen sopimuspuoli toisin määrää,

a) lähtötullitoimipaikkojen tulee sijaita ainoastaan yhdessä maassa;

b) määrätullitoimipaikkojen tulee sijaita enintään kahdessa maassa;

c) lähtö- ja määrätullitoimipaikkojen yhteismäärän tulee olla enintään neljä.

19 artikla

Tavarat ja maantiekulkuneuvo, ajoneuvoyhdistelmä tai kontti tulee esittää yhdessä TIR-vihkon kanssa lähtötullitoimipaikassa. Lähettäjämaan tulliviranomaisten tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen lastiluettelon paikkansapitävyyden varmistamiseksi ja tullisinettien kiinnittämiseksi tai valtuutettujen henkilöiden toimesta sanottujen viranomaisten vastuulla kiinnitettyjen sinettien tarkistamiseksi.

20 artikla

Tulliviranomaiset voivat määrätä oman maansa alueella tapahtuvia matkoja koskevan määräajan ja vaatia, että maantiekulkuneuvo, ajoneuvoyhdistelmä tai kontti noudattaa etukäteen määrättyä matkasuunnitelmaa.

21 artikla

Jokaisessa väli- ja määrätullitoimipaikassa maantiekulkuneuvo, ajoneuvoyhdistelmä tai kontti tulee yhdessä lastin ja sitä koskevan TIR-vihkon kanssa esittää tulliviranomaisille tarkastettavaksi.

22 artikla

1. Kaikkien sopimuspuolten välitullitoimipaikkojen tulliviranomaisten tulee, paitsi milloin nämä tarkastavat tavarat 5 artiklan 2 kappaleen mukaan, pääsääntöisesti hyväksyä muiden sopimuspuolten koskemattomat tullisinetit. Sanotut tulliviranomaiset voivat kuitenkin lisätä omia sinettejään, jos tämä on tarkastusta koskevien vaatimusten mukaan tarpeellista.

2. Jonkin sopimuspuolen täten hyväksymien tullisinettien tulee kyseisen sopimuspuolen alueella saada sama lainsuoja kuin kansallisten sinettien.

23 artikla

Tulliviranomaiset eivät saa muutoin kuin erityistapauksissa

- vaatia maantiekulkuneuvojen, ajoneuvoyhdistelmien tai konttien saattamista oman maansa alueella kuljetusliikkeiden kustannuksella

- vaatia maantiekulkuneuvojen, ajoneuvoyhdistelmien tai konttien sekä niiden lastien matkan aikana pidettävää tarkastusta.

24 artikla

Mikäli tulliviranomaiset tarkastavat maantiekulkuneuvon, ajoneuvoyhdistelmän tai kontin lastin välitullitoimipaikassa taikka matkan aikana, näiden tulee merkitä omassa maassaan käytettäviin TIR-vihkon irroteosiin, niiden kantaosiin ja TIR-vihkon jäljelle jääviin irroteosiin tiedot kiinnitetyistä uusista sineteistä sekä suoritetuista tarkastuksista.

25 artikla

Mikäli tullisinetit ovat murtuneet matkan aikana muulla tavoin kuin 24 ja 35 artiklassa tarkoitetuissa olosuhteissa, tai mikäli tavaroita on tuhoutunut tai vahingoittunut sinettien murtumatta, tämän yleissopimuksen 1 liitteessä mainittua TIR-vihkon käyttöä koskevaa menettelytapaa tulee noudattaa kansallisen lainsäädännön mahdollista soveltamista rajoittamatta sekä täyttää TIR-vihkossa oleva vahvistettu raportti.

26 artikla

1. Milloin osa TIR-vihkon turvin tapahtuvasta kuljetuksesta tapahtuu sellaisen valtion alueella, joka ei ole tämän yleissopimuksen osapuoli, TIR-kuljetus tulee keskeyttää matkan tältä osalta. Tällöin sen sopimuspuolen tulliviranomaisten, jonka alueelta kuljetus jatkuu, tulee hyväksyä TIR-vihko TIR-kuljetuksen jatkamiseksi edellyttäen, että sinetit ja/tai tunnistemerkit ovat pysyneet koskemattomina.

2. Samaa käytäntöä noudatetaan, jos jollakin matkan osalla vihkon haltija ei käytä TIR-vihkoa jonkin sopimuspuolen alueella sen vuoksi, että on olemassa yksinkertaisempia tullipassitusmenettelyjä, tai kun passitusmenettely ei ole välttämätön.

3. Edellä mainituissa tapauksissa tullitoimipaikat, joissa TIR-kuljetus keskeytetään tai aloitetaan uudestaan, on katsottava matkan varrella sijaitseviksi lähtö- ja tulotoimipaikoiksi.

27 artikla

Huomioon ottaen tämän yleissopimuksen ja erityisesti sen 18 artiklan määräykset voidaan alkuperäisen määrätullitoimipaikan sijaan määrätä uusi määrätullitoimipaikka.

28 artikla

Lastin saapuessa määrätullitoimipaikkaan TIR-vihko on leimattava viipymättä edellyttäen, että tavaroihin ryhdytään soveltamaan muuta tullivalvontajärjestelmää tai ne tullataan vapaaseen liikkeeseen.

III luku

TIR-vihkojen turvin tapahtuva tavarakuljetus C. Raskaiden tai tilaavievien tavaroiden kuljetusta koskevia määräyksiä

29 artikla

1. Tämän osan määräykset koskevat yksinomaan tämän yleissopimuksen 1 artiklan k kohdassa määriteltyjen raskaiden tai tilaavievien tavaroiden kuljetusta.

2. Tämän osan määräyksiä sovellettaessa raskaiden tai tilaavievien tavaroiden kuljetus voi tapahtua sinetöimättömissä kulkuneuvoissa tai konteissa, mikäli lähtötullitoimipaikan viranomaiset niin päättävät.

3. Tämän osan määräyksiä sovelletaan vain silloin, kun lähtötullitoimipaikan viranomaiset katsovat, että raskaat ja tilaavievät tavarat sekä niihin kuuluvat tarvikkeet ovat helposti tunnistettavissa niistä annetun kuvauksen perusteella tai että ne voidaan varustaa tullisinetein ja/tai tunnistemerkein, jotta voidaan estää kyseisten tavaroiden korvaaminen tai siirtäminen.

30 artikla

Tämän yleissopimuksen kaikkia määräyksiä, paitsi niitä, joihin tämän osan erityiset määräykset tekevät poikkeuksen, sovelletaan TIR-vihkon turvin tapahtuvaan raskaiden ja tilaavievien tavaroiden kuljetukseen.

31 artikla

Takaajayhdistyksen vastuu ei koske yksinomaan TIR-vihkossa mainittuja tavaroita, vaan myös kuormauslavalla olevia tai TIR-vihkossa lueteltujen tavaroiden joukkoon pantuja tavaroita, siitä huolimatta, että niitä ei ole lueteltu TIR-vihkossa.

32 artikla

TIR-vihkon kannessa ja kaikissa irroteosissa tulee olla selvästi näkyvä englannin- tai ranskankielinen merkintä "raskaita ja tilaavieviä tavaroita". ("Heavy or bulky goods" tai "marchandises pondéreuses ou volumineuses".)

33 artikla

Lähtötullitoimipaikan viranomaiset voivat vaatia, että TIR-vihkoon liitetään kuljetettavien tavaroiden tunnistamiseksi välttämättömät päällysluettelot, valokuvat, piirustukset jne. Tällöin näiden on vahvistettava kyseiset asiakirjat, joista yksi kappale on liitettävä TIR-vihkon kannen sisäpuolelle. TIR-vihkon kaikissa tavaraluetteloissa on oltava viittaus tällaisiin asiakirjoihin.

34 artikla

Jokaisen sopimuspuolen välitullitoimipaikkojen viranomaisten tulee hyväksyä muiden sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten kiinnittämät tullisinetit ja/tai tunnistemerkit. Nämä voivat kuitenkin kiinnittää lisäsinettejä ja/tai -tunnistemerkkejä; niiden on merkittävä omassa maassaan käytettäviin irroteosiin, niiden kantaosiin ja TIR-vihkoon jäljelle jääviin irroteosiin tiedot kiinnitetyistä uusista sineteistä ja/ tai tunnistemerkeistä.

35 artikla

Jos tulliviranomaisten välitullitoimipaikassa tai matkan aikana kuormaa tarkastaessaan on irrotettava tunnistemerkit ja/tai murrettava sinetit, heidän on merkittävä omassa maassaan käytettäviin irroteosiin, niiden kantaosiin ja TIR-vihkoon jäljelle jääviin irroteosiin tiedot kiinnitetyistä uusista sineteistä ja/tai tunnistemerkeistä.

IV luku

Väärinkäytökset

36 artikla

Kaikista tämän yleissopimuksen määräysten rikkomisista voidaan syyllistä rangaista sen maan lakien nojalla, jossa rikkomus on tapahtunut.

37 artikla

Mikäli ei voida osoittaa, millä alueella väärinkäytös on tapahtunut, sen on katsottava tapahtuneen sen sopimuspuolen alueella, jossa se on tullut ilmi.

38 artikla

1. Jokaisella sopimuspuolella on oikeus kieltää määräajaksi taikka pysyvästi tämän yleissopimuksen mukainen toiminta henkilöltä, joka on syyllistynyt kansainvälisessä tavarakuljetuksessa sovellettavien tullilakien tai -määräysten vakavaan rikkomiseen.

2. Tällainen kielto tulee ilmoittaa välittömästi sen sopimuspuolen tulliviranomaisille, jonka alueella asianomainen henkilö harjoittaa toimintaa tai asuu samoin kuin myös sen maan yhdelle tai useammalle takaajayhdistykselle, jossa rikkomus on tapahtunut.

39 artikla

Milloin TIR-kuljetusten katsotaan olevan muusa suhteessa kunnossa:

1. Sopimuspuolten ei tule pitää merkityksellisinä vähäisiä poikkeamia sovittujen määräaikojen tai matkasuunnitelmien noudattamisesta.

2. Vastaavasti TIR-vihkon lastiluettelon tietojen ja maantiekulkuneuvon, ajoneuvoyhdistelmän tai konttien todellisen sisällön välisiä eroja ei tule pitää tämän yleissopimuksen väärinkäytöksinä, joihin TIR-vihkon haltija on syyllistynyt, milloin asianomaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla esitetään todistusaineistoa siitä, että kyseiset poikkeamat eivät ole johtuneet tahallisista virheistä eivätkä huolimattomuudesta silloin, kun tavarat lastattiin tai lähetettiin tai silloin, kun lastiluettelo laadittiin.

40 artikla

Tavaroiden lähettäjä- ja määrämaiden tullihallintojen ei tule pitää TIR-vihkon haltijaa vastuussa näissä maissa mahdollisesti havaittavista eroavuuksista, milloin eroavuudet tosiasiassa liittyvät sellaisiin jotakin TIR-kuljetusta edeltäneisiin tai sen jälkeisiin tullimenettelyihin, joissa vihkon haltija ei ole ollut osallisena.

41 artikla

Mikäli asianomaisia tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että TIR-vihkon lastiluettelossa mainitut tavarat ovat tuhoutuneet tai lopullisesti hävinneet onnettomuudessa tai ylivoimaisen esteen vuoksi taikka ovat ominaisuutensa vuoksi vähentyneet, tulee normaalisti kannettavien tullien ja verojen suorittamisesta myöntää vapautus.

42 artikla

Saadessaan sopimuspuolelta perustellun pyynnön tulee TIR-vihkon turvin tapahtuneeseen tavarakuljetukseen osallisten sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten toimittaa pyynnön tehneelle sopimuspuolelle kaikki saatavilla olevat tiedot, joita 39, 40 ja 41 artiklan määräysten täytäntöönpano edellyttää.

V luku

Selittäviä huomautuksia

43 artikla

Liitteen 6 ja 7 (III osa) selittävissä huomautuksissa on tämän yleissopimuksen ja sen liitteiden eräiden määräysten tulkintoja. Niissä selostetaan myös tiettyjä suositeltuja käytäntöjä.

VI luku

Erinäisiä määräyksiä

44 artikla

Jokaisen sopimuspuolen tulee suoda asianomaisille takaajayhdistyksille helpotuksia:

a) niiden valuuttamäärien siirtämiseen, jotka ovat välttämättömiä sopimuspuolten viranomaisten tämän yleissopimuksen 8 artiklan määräysten nojalla vaatimien määrien suorittamiseen; sekä

b) niiden valuuttamäärien siirtämiseen, joilla maksetaan vastaavien ulkomaisten takaajayhdistysten tai kansainvälisten järjestöjen takaajayhdistyksille lähettämät TIR-vihkot.

45 artikla

Jokaisen sopimuspuolen tulee julkaista luettelo TIR-vihkon turvin tapahtuvaan kuljetukseen hyväksymistään lähtö-, väli- ja määrätullitoimipaikoista. Vierekkäisten alueiden sopimuspuolten tulee ottaa yhteyttä toisiinsa sopiakseen vastaavista rajatoimipaikoista ja niiden aukioloajoista.

46 artikla

1. Tässä yleissopimuksessa mainittujen tullitoimintojen yhteydessä suoritettavien tullipalvelujen tulee olla maksuttomia, ellei tällaisia palveluja suoriteta muina päivinä tai aikoina taikka muissa paikoissa kuin mitkä on määrätty tällaisia toimintoja varten.

2. Sopimuspuolten tulee mahdollisimman suuressa määrin helpottaa tällaisia tullitoimenpiteitä tullitoimipaikoissa olevien helposti pilaantuvien tavaroiden osalta.

47 artikla

1. Tämän yleissopimuksen määräykset eivät estä sellaisten kieltojen ja tarkastustoimenpiteiden soveltamista, jotka on määrätty kansallisten säädösten nojalla yleisen moraalin, yleisen turvallisuuden, hygienian tai yleisen terveyden perusteella tahi eläinlääketieteellisistä tai kasvitautiopillisista syistä, eivätkä myöskään tällaisten säädösten nojalla kannettavien maksujen perimistä.

2. Tämän yleissopimuksen määräykset eivät estä muiden kansallisten tai kansainvälisten kuljetusmääräysten soveltamista.

48 artikla

Tämän yleissopimuksen määräykset eivät estä tulli- tai talousliiton muodostaneita sopimuspuolia asettamasta erityismääräyksiä sellaisten kuljetustoimenpiteiden varalle, jotka alkavat tai päättyvät näiden tullialueilla tai kulkevat niiden kautta edellyttäen, että sellaiset määräykset eivät vähennä tässä yleissopimuksessa määrättyjen tullihelpotusten merkitystä.

49 artikla

Tämä yleissopimus ei estä soveltamasta suurempia helpotuksia, joita sopimuspuolet myöntävät tai haluavat myöntää yksipuolisilla määräyksillä tai kahden- tai monenkeskisillä sopimuksilla edellyttäen, että tällaiset helpotukset eivät estä tämän yleissopimuksen määräysten soveltamista eivätkä varsinkaan TIR-kuljetuksia.

50 artikla

Sopimuspuolten tulee pyynnöstä toimittaa toisilleen tämän yleissopimuksen määräysten täytäntöönpanon edellyttämät tiedot ja varsinkin maantiekulkuneuvojen tai konttien hyväksymistä sekä niiden rakenteen teknisiä ominaisuuksia koskevat tiedot.

51 artikla

Tämän yleissopimuksen liitteet ovat sen olennainen osa.

VII luku

Loppumääräykset

52 artikla
Allekirjoittaminen, ratifioiminen, hyväksyminen ja liittyminen

1. Kaikki Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltiot, minkä tahansa sen erityisjärjestön tai Kansainvälisen atomienergiajärjestön jäsenet tahi Kansainvälisen tuomioistuimen perussäännön osapuolet sekä jokainen muu Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen kutsuma valtio voi tulla tämän yleissopimuksen sopimuspuoleksi:

a) allekirjoittamalla sen ilman ratifiointi- tai hyväksymisvaraumaa

b) tallettamalla ratifioimis- tai hyväksymiskirjan allekirjoitettuaan sen ratifiointi- tai hyväksymisehdoilla, tai

c) tallettamalla liittymiskirjan.

2. Tämä yleissopimus on avoinna tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtioille allekirjoittamista varten Yhdistyneiden Kansakuntien Geneven toimistossa tammikuun 1 päivästä 1976 joulukuun 31 päivään 1976 saakka, mainittu päivä mukaan luettuna. Sen jälkeen se on avoinna niiden liittymistä varten.

3. Tulli- tai talousliitot voivat myös tulla tämän yleissopimuksen osapuoliksi tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräysten mukaisesti, yhdessä kaikkien jäsenvaltioidensa kanssa tai milloin tahansa sen jälkeen, kun niiden kaikki jäsenvaltiot ovat tulleet tämän yleissopimuksen osapuoliksi. Näillä liitoilla ei ole kuitenkaan äänestysoikeutta.

4. Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjat tulee tallettaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

53 artikla
Voimaantulo

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin viisi 52 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettua valtiota on allekirjoittanut sen ilman ratifiointi- tai hyväksymisvaraumaa tai tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

2. Sen jälkeen kun viisi 52 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettua valtiota on allekirjoittanut yleissopimuksen ilman ratifiointi- tai hyväksymisvaraumaa tai tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa, se tulee voimaan muiden sopimuspuolten osalta kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin niiden ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjat on talletettu.

3. Jokaisen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan, joka on talletettu tähän yleissopimukseen tehdyn muutoksen voimaantulon jälkeen, katsotaan koskevan tätä yleissopimusta muutetussa muodossaan.

4. Jokaisen tällaisen asiakirjan, joka on talletettu sen jälkeen kun muutos on hyväksytty, mutta ennen kuin se on tullut voimaan, katsotaan koskevan tätä yleissopimusta siinä muodossa, jossa se on muutoksen voimaantulopäivänä.

54 artikla
Irtisanominen

1. Jokainen sopimuspuoli voi irtisanoa tämän yleissopimuksen ilmoittamalla siitä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

2. Irtisanominen tulee voimaan 15 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri saa irtisanomisilmoituksen.

3. Lähtötullitoimipaikan hyväksymien TIR-vihkojen kelpoisuuteen ei vaikuta se, että ne on otettu tullivalvontaan ennen irtisanomisen voimaantuloa, ja takaajayhdistyksen vakuus on näin ollen voimassa tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

55 artikla
Päättyminen

1. Mikäli sopimuspuolten lukumäärä on tämän yleissopimuksen voimaantulon jälkeisen minkä tahansa 12 peräkkäisen kuukauden aikana vähemmän kuin viisi, yleissopimus lakkaa olemasta voimassa mainitun 12 kuukauden ajanjakson päättyessä.

56 artikla
Vuoden 1959 TIR-yleissopimuksen voimassaolon päättyminen

1. Voimaan tullessaan tämä yleissopimus kumoaa ja korvaa vuoden 1959 TIR-yleissopimuksen tämän yleissopimuksen osapuolten välisten suhteiden osalta.

2. Tämän yleissopimuksen osapuolten tulee hyväksyä vuoden 1959 TIR-yleissopimuksen ehtojen mukaan maantiekulkuneuvoille ja konteille annetut hyväksymistodistukset tullisinetin turvin tapahtuvaan tavarakuljetukseen niin kauan kuin niiden voimassaoloaika tai sen pidennys kestää edellyttäen, että tällaiset ajoneuvot ja kontit täyttävät edelleen ne ehdot, joiden perusteella ne alunperin hyväksyttiin.

57 artikla
Erimielisyyksien ratkaiseminen

1. Jokainen kahden tai useamman sopimuspuolen välinen erimielisyys, joka koskee tämän yleissopimuksen soveltamista tai tulkintaa on mahdollisuuksien mukaan ratkaistava osapuolten välisin neuvotteluin tai muulla tavalla sopimalla.

2. Jokainen kahden tai useamman sopimuspuolen välinen erimielisyys, joka koskee tämän yleissopimuksen soveltamista tai tulkintaa ja jota ei voida ratkaista tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetulla tavalla, on riitapuolen pyynnöstä jätettävä seuraavanlaisen välitystuomioistuimen ratkaistavaksi: jokainen riitapuoli nimeää välitysmiehen ja nämä välitysmiehet nimeävät lisäksi välimiehen, joka toimii puheenjohtajana. Jos riitapuoli ei ole nimennyt välimiestä tai jos välimiehet eivät ole valinneet puheenjohtajaa kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä, jokainen riitapuoli voi pyytää Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriä nimeämään välimiehen tai välitystuomioistuimen puheenjohtajan.

3. Edellä olevan 2 kappaleen määräysten mukaisesti asetetun välitystuomioistuimen päätös on riitapuolia sitova.

4. Välitystuomioistuin määrää itse omat menettelytapasääntönsä.

5. Välitystuomioistuimen päätökset on tehtävä ääntenenemmistöllä.

6. Jokainen riitapuolista voi jättää välitystuomioistuimen päätöksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta riitapuolten välille mahdollisesti syntyvän erimielisyyden kyseisen päätöksen tehneen välitystuomioistuimen ratkaistavaksi.

58 artikla
Varaumat

1. Jokainen valtio voi ilmoittaa tätä yleissopimusta allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai siihen liittyessään, että se ei katso tämän yleissopimuksen 57 artiklan 2-6 kappaleen olevan sitä sitovia. Nämä kappaleet eivät sido muita sopimuspuolia mihinkään sopimuspuoleen nähden, joka on esittänyt tällaisen varauman.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen mukaisen varauman tehnyt sopimuspuoli voi milloin tahansa peruuttaa varaumansa ilmoittamalla siitä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

3. Lukuun ottamatta tämän artiklan 1 kappaleen mukaisia varaumia, tähän yleissopimukseen ei voi tehdä varaumia.

59 artikla
Tämän yleissopimuksen muuttamista koskeva menettely

1. Tätä yleissopimusta sekä myös sen liitteitä voidaan muuttaa sopimuspuolen ehdotuksesta tässä artiklassa määritellyn menettelytavan mukaisesti.

2. Jokaista tähän yleissopimukseen ehdotettua muutosta on tutkittava kaikista sopimuspuolista koostuvassa hallinnollisessa komiteassa 8 liitteessä selostettavaa menettelytapaa noudattaen. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on tiedotettava sopimuspuolille niiden hyväksymisen saamiseksi jokaisesta hallinnollisen komitean kokouksessaan tutkimasta tai valmistelemasta läsnäolleiden ja äänestäneiden jäsenten kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä hyväksymästä muutoksesta.

3. Lukuun ottamatta 60 artiklan määräyksiä jokainen ehdotettu muutos, josta on tiedotettu edellä olevan kappaleen mukaisesti, tulee voimaan kaikkia sopimuspuolia sitovana kolmen kuukauden kuluttua ehdotetun muutoksen tiedottamispäivää seuraavan 12 kuukauden ajanjakson päättymisestä edellyttäen, ettei sanotun ajanjakson aikana mikään sopimusvaltioista ole tehnyt ehdotettua muutosta koskevaa vastalausetta Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

4. Mikäli ehdotettua muutosta koskeva vastalause on tehty tämän artiklan 3 kappaleen mukaisesti, muutoksen ei katsota tulleen hyväksytyksi eikä sillä ole mitään vaikutusta.

60 artikla
1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 liitteen muuttamista koskeva erityismenettely

1. Jokainen 59 artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaan käsitelty muutosehdotus 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 liitteeseen tulee voimaan sinä päivänä, jonka hallinnollinen komitea määrää muutoksen hyväksymispäivänä, ellei kyseisen komitean samaan aikaan asettamaan edellistä aikaisempaan määräpäivään mennessä viisi tai yksi viidesosa sopimusvaltioista, riippuen siitä, kumpi lukumäärä on pienempi, tee Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille muutosta koskevaa vastalausettaan. Hallinnollinen komitea päättää tässä kappaleessa tarkoitetuista määräpäivistä läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä.

2. Jokainen 1 kappaleessa mainittujen menettelytapojen mukaisesti hyväksytty muutos korvaa ja kumoaa voimaan tullessaan kaikkia sopimuspuolia sitovana kaikki aikaisemmat määräykset, joita muutos koskee.

61 artikla
Pyynnöt, tiedonannot ja vastalauseet

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee tiedottaa kaikille sopimuspuolille ja tämän yleissopimuksen 52 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtioille jokaisesta 59 ja 60 artiklan mukaisesta pyynnöstä, tiedonannosta tai vastalauseesta sekä jokaisen muutoksen voimaantulopäivästä.

62 artikla
Tarkistuskonferenssi

1. Jokainen sopimusvaltio voi pyytää tämän yleissopimuksen tarkistamiseksi konferenssin koollekutsumista ilmoittamalla siitä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

2. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee kutsua koolle tarkistuskonferenssi, johon on kutsuttava kaikki sopimuspuolet ja 52 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut valtiot, mikäli pääsihteerin antamaa ilmoitusta seuraavien kuuden kuukauden aikana vähintään neljäsosa sopimusvaltioista ilmoittaa hänelle pyyntöön suostumisestaan.

3. Tarkistuskonferenssi, johon kaikki sopimuspuolet ja 52 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut valtiot on kutsuttava, tulee myös kutsua koolle Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin toimesta sen jälkeen, kun hän on saanut hallinnolliselta komitealta sitä koskevan pyynnön. Hallinnollisen komitean on esitettävä pyyntö, mikäli enemmistö läsnäolevista ja äänestävistä komitean jäsenistä siihen suostuu.

4. Mikäli konferenssi kutsutaan koolle tämän artiklan 1 tai 3 kappaleen mukaisesti, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on ilmoitettava siitä kaikille sopimuspuolille ja pyydettävä niitä esittämään kolmen kuukauden kuluessa ehdotukset, joita ne haluavat konferenssissa käsiteltävän. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on toimitettava kaikille sopimuspuolille konferenssin väliaikainen esityslista samoin kuin tällaisten ehdotusten tekstit vähintään kolme kuukautta ennen konferenssin kokoontumispäivää.

63 artikla
Ilmoitukset ja tiedonannot

Edellä 61 ja 62 artiklassa määrättyjen ilmoitusten ja tiedonantojen lisäksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on ilmoitettava seuraavat tiedot kaikille 52 artiklassa tarkoitetuille valtioille:

a) allekirjoittamiset, ratifioinnit, hyväksymiset ja liittymiset 52 artiklan nojalla;

b) tämän yleissopimuksen voimaantulopäivät 53 artiklan mukaisesti;

c) irtisanomiset 54 artiklan nojalla;

d) tämän yleissopimuksen päättyminen 55 artiklan nojalla;

e) varaumat 58 artiklan nojalla.

64 artikla
Todistusvoimainen teksti

Joulukuun 31 päivän 1976 jälkeen tämän yleissopimuksen alkuperäiskappale tulee tallettaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, joka toimittaa oikeaksi todistetut kappaleet jokaiselle sopimuspuolelle sekä niille 52 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtioille, jotka eivät ole sopimuspuolia.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Genevessä 14 päivänä marraskuuta 1975 yhtenä ainoana englannin-, ranskan- ja venäjänkielisenä kappaleena, jotka kaikki kolme tekstiä ovat yhtä todistusvoimaisia.

(Edellä olevan tulliyleissopimuksen 1-8 liite ovat nähtävinä ja saatavina tullihallituksessa sekä tullitoimipaikoissa.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.