15/1978

Asetus Asetus työnteon yhteydessä syöpää synnyttävistä aineista ja tekijöistä aiheutuvien vaarojen torjuntaa ja valvontaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

Kansainvälisen työkonferenssin vuonna 1974 hyväksymä, työnteon yhteydessä syöpää synnyttävistä aineista ja tekijöistä aiheutuvien vaarojen torjuntaa ja valvontaa koskeva yleissopimus, jonka Eduskunta on 30 päivänä marraskuuta 1976 hyväksynyt ja Tasavallan Presidentti 7 päivänä huhtikuuta 1977 ratifioinut ja jonka ratifioinnin Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja on 4 päivänä toukokuuta 1977 rekisteröinyt, tulee Suomen osalta voimaan 5 päivänä toukokuuta 1978 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1978.

Yleissopimus (n:o 139), joka koskee työnteon yhteydessä syöpää synnyttävistä aineista ja tekijöistä aiheutuvien vaarojen torjuntaa ja valvontaa

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

aloitettuaan Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kokoonkutsumana Genevessä 5 päivänä kesäkuuta 1974 59. istuntokautensa,

pannen merkille säteilysuojaussopimuksen ja -suosituksen, 1960, ja bentseenisopimuksen ja -suosituksen, 1971, määräykset,

katsoen, että on toivottavaa aikaansaada kansainväliset normit, jotka koskevat suojelua syöpää synnyttäviltä aineilta ja tekijöiltä,

ottaen huomioon muiden kansainvälisten järjestöjen, erityisesti Maailman terveysjärjestön ja Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen toiminnan tällä alalla, joiden järjestöjen kanssa Kansainvälinen työjärjestö on yhteistyössä,

päätettyään hyväksyä eräitä ehdotuksia, jotka koskevat työnteon yhteydessä syöpää synnyttävistä aineista ja tekijöistä aiheutuvien vaarojen torjuntaa ja valvontaa, mikä kysymys on viidentenä kohtana istuntokauden työjärjestyksessä

päätettyään, että nämä ehdotukset laaditaan kansainvälisen yleissopimuksen muotoon,

hyväksyy tänä 24 päivänä kesäkuuta 1974 seuraavan yleissopimuksen, jonka nimenä on "Työnteon yhteydessä esiintyvää syöpää koskeva yleissopimus, 1974":

1 artikla

1. Kunkin tämän yleissopimuksen ratifioivan jäsenvaltion tulee määräajoin määrittää ne syöpää synnyttävät aineet ja tekijät, joille altistaminen työtä tehtäessä on kiellettävä tahi joiden käytön ehdoksi on asetettava luvan saanti tai valvonnan järjestäminen, sekä ne aineet, joihin tämän yleissopimuksen muita määräyksiä on sovellettava.

2. Kiellosta saadaan myöntää poikkeus vain tapauskohtaisen luvan perusteella, jossa määritellään luvan saamiseksi täytettävät ehdot.

3. Tämän artiklan 1 kohdan mukaisia määrityksiä tehtäessä on otettava huomioon Kansainvälisen työtoimiston mahdollisesti laatimiin ohjeisiin oppaisiin sisältyvät tuoreimmat tiedot sekä muiden pätevien elinten antamat tiedot.

2 artikla

1. Kunkin tämän yleissopimuksen ratifioivan jäsenvaltion tulee kaikin tavoin pyrkiä siihen, että syöpää synnyttävät aineet ja tekijät, joille työntekijät saattavat työssä joutua alttiiksi, korvataan syöpää synnyttämättömillä tai vaarattomammilla aineilla tai tekijöillä; valittaessa korvaavia aineita tai tekijöitä on otettava huomioon niiden syöpää synnyttävät, myrkylliset ja muut ominaisuudet.

2. Syöpää synnyttäville aineille tai tekijöille altistettuna olevien työntekijöiden luku sekä altistuksen kestoaika ja määrä on alennettava turvallisuuden edellyttämälle vähimmäistasolle.

3 artikla

Kunkin tämän yleissopimuksen ratifioivan jäsenvaltion tulee määrätä ne toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä työntekijöiden suojelemiseksi vaaralta joutua altistetuksi syöpää synnyttäville aineille tai tekijöille, ja järjestettävä asianmukainen tietojen rekisteröintijärjestelmä.

4 artikla

Kunkin tämän yleissopimuksen ratifioivan jäsenvaltion tulee ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, että työntekijöille, jotka ovat, ovat olleet tai jotka ovat vaarassa joutua altistetuiksi syöpää synnyttäville aineille tai tekijöille, annetaan kaikki saatavissa olevat tiedot näiden aineiden ja tekijöiden sisältämistä vaaroista ja tarpeellisista varotoimenpiteistä.

5 artikla

Kunkin tämän yleissopimuksen ratifioivan jäsenvaltion tulee ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että työntekijöille suoritetaan työssäolokauden aikana ja sen päätyttyä sellaiset lääkärintarkastukset tai biologiset tai muunlaiset kokeet tai tutkimukset, jotka ovat tarpeen altistuksen arvioimiseksi ja heidän terveydentilansa tarkkailemiseksi terveydellisten vaarojen osalta.

6 artikla

Kunkin tämän yleissopimuksen ratifioivan jäsenvaltion tulee

a) lainsäädännön avulla tai muuta maan käytännön ja olosuhteiden mukaista menettelyä käyttäen ja neuvotellen asiasta asianomaisten edustavimpien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tämän yleissopimuksen määräysten täytäntöön panemiseksi;

b) maassa vallitsevan käytännön mukaisesti määrätä ne henkilöt tai elimet, jotka ovat vastuussa tämän yleissopimuksen määräysten noudattamisesta;

c) luoda asianmukainen tarkastustoiminta tämän yleissopimuksen määräysten soveltamisen valvomiseksi tai varmistua siitä, että asianmukaista tarkastusta suoritetaan.

7 artikla

Tämän yleissopimuksen virallisista ratifioinneista on rekisteröintiä varten lähetettävä ilmoitus Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle.

8 artikla

1. Tämä yleissopimus sitoo vain niitä Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden ratifioinnit pääjohtaja on rekisteröinyt.

2. Yleissopimus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenvaltion ratifioinnit.

3. Sen jälkeen tämä yleissopimus tulee voimaan kunkin jäsenvaltion osalta kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona sen ratifiointi on rekisteröity.

9 artikla

1. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio voi kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä, jona sopimus ensiksi tuli voimaan, sanoa sen irti kirjelmällä, joka lähetetään Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröitäväksi. Irtisanominen tulee voimaan vasta vuoden kuluttua sen rekisteröimisestä.

2. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio, joka ei vuoden kuluessa edellisessä momentissa mainitun kymmenen vuoden määräajan päättymisestä käytä tässä artiklassa määrättyä irtisanomisoikeutta, on sidottu sopimukseen uudeksi kymmenvuotiskaudeksi ja voi sen jälkeen sanoa irti sopimuksen kunkin kymmenvuotiskauden päätyttyä tässä artiklassa määrätyin ehdoin.

10 artikla

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava Kansainvälisen työjärjestön kaikille jäsenvaltioille tieto kaikista järjestön jäsenvaltioiden hänelle ilmoittamista ratifioinneista ja irtisanomisista.

2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille toisen hänelle ilmoitetun ratifioinnin rekisteröimisestä pääjohtajan tulee kiinnittää järjestön jäsenvaltioiden huomio yleissopimuksen voimaantulopäivään.

11 artikla

Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on annettava kaikista edellisten artiklojen mukaisesti rekisteröimistään ratifioinneista ja irtisanomisista Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille täydelliset tiedot Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaista rekisteröintiä varten.

12 artikla

Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston on, milloin se katsoo tarpeelliseksi, annettava yleiselle konferenssille tämän yleissopimuksen soveltamista koskeva selostus sekä tutkittava, onko aihetta ottaa konferenssin työjärjestykseen kysymys sopimuksen täydellisestä tai osittaisesta muuttamisesta.

13 artikla

1. Mikäli konferenssi hyväksyy uuden yleissopimuksen, joka kokonaan tai osittain muuttaa tämän yleissopimuksen, eikä uusi yleissopimus määrää toisin, niin

a) kun jäsenvaltio ratifioi uuden muutetun yleissopimuksen, aiheutuu tästä välittömästi ipso jure tämän yleissopimuksen irtisanominen 9 artiklan määräyksistä riippumatta uuden muutetun yleissopimuksen tullessa voimaan;

b) uuden muutetun yleissopimuksen tultua voimaan eivät jäsenvaltiot enää voi ratifioida tätä yleissopimusta.

2. Tämä yleissopimus jää kuitenkin voimaan nykyisen muotoisena ja sisältöisenä niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat sen ratifioineet, mutta eivät ole ratifioineet muutettua yleissopimusta.

14 artikla

Tämän yleissopimuksen englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat kumpikin yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.