11/1978

Asetus Unkarin kanssa tehdyn eläinlääkintäsopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Unkarin Kansantasavallan hallituksen välillä Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1977 tehty eläinlääkintäsopimus, jonka tasavallan presidentti on 20 päivänä tammikuuta 1978 hyväksynyt ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 7 päivänä helmikuuta 1978, tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 1978 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1978

Suomen Tasavallan hallituksen ja Unkarin Kansantasavallan hallituksen välinen ELÄINLÄÄKINTÄSOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Unkarin Kansantasavallan hallitus, pyrkien edistämään yhteistyötä eläinlääkinnän alalla ja estääkseen tarttuvien eläintautien leviämisen tavara- ja matkustajaliikenteen välityksellä, sekä helpottaakseen elintarvikkeiden ja eläinkunnasta peräisin olevien tuotteiden kulkua näiden kahden maan välillä, ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

1. Sopimuspuolten eläinlääkintäalan keskusviranomaiset vaihtavat kuukausittain Kansainvälisen eläintautitoimiston (Office internationale des épizooties) O.I.E.) luettelossa A mainittujen tautien esiintymistä koskevia tiedonantoja ja neljännesvuosittain Kansainvälisen eläintautitoimiston luettelossa B mainittujen tautien esiintymistä koskevia tiedonantoja sekä ilmoittavat toisilleen kaikista tarttuvista eläintaudeista siten kuin siitä sopimuspuolten kesken sovitaan.

2. Tiedonannoissa ilmoitetaan niiden paikkakuntien lukumäärä, joissa yllämainittuja tauteja on raportointijakson aikana esiintynyt, sairastuneiden eläinten tai karjojen lukumäärä ja sen hallintoalueen nimi, missä kyseessä oleva tauti on havaittu.

3. Sopimuspuolten eläinlääkintäalan keskusviranomaiset ilmoittavat viipymättä toinen toisilleen sähkeitse joko englanniksi tai saksaksi seuraavien tautien esiintymisestä, kun tautitapaus on todettu tai sitä perustellusti epäillään, samoin kuin niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty taudin leviämisen estämiseksi:

a) suu- ja sorkkatauti (Aphtae epizooticae);

b) karjarutto (Pestis bovina);

c) sikarutto (Pestis suum);

d) afrikkalainen sikarutto (Pestis africana suum);

e) swine vesicular disease (SDV);

f) linturutto (Pestis avium);

g) Newcastle disease - kanan pikkurutto valelinturutto (Pseudopestis avium).

4. Sopimuspuolet sopivat siitä, että edellä mainittua luetteloa taudeista voidaan täydentää sellaisillakin tarttuvilla taudeilla, joita ei ole mainittu tässä sopimuksessa, mutta jotka voivat muodostua vaarallisiksi tulevaisuudessa.

5. Sähkeitse ilmoitetaan ainoastaan taudin ilmenemisestä alueella, jossa kyseistä tautia viimeksi lähetetyn kausitiedonannon mukaan ei esiintynyt.

6. Tarvittaessa sopimuspuolet toimittavat toisilleen muita eläintautitilannetta koskevia tietoja.

7. Ottaen huomioon Suomen Tasavallan ja Unkarin Kansantasavallan väliset kehittyvät kaupalliset suhteet sopimuspuolet täydentävät tarvittaessa tätä sopimusta eläinkunnasta peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen tuontia ja vientiä tai muita eläinlääkinnällisiä aloja koskevilla erityisliitteillä.

2 artikla

Varmistaakseen 1 artiklassa mainittujen tavoitteiden saavuttamisen sopimuspuolet:

a) vaihtavat eläinlääkinnän alalla tiedotusaineistoa, jolla on merkitystä eläintautien vastustamisessa ja ehkäisemisessä molemmissa maissa;

b) järjestävät eläinlääkinnän asiantuntijoiden vastavuoroisia vierailuja antaakseen näille mahdollisuuden tutustua eläinlääkintäjärjestelmään ja tarttuvien tautien ehkäisemiseen ja vastustamiseen;

c) kutsuvat eläinlääkintäalan asiantuntijoita osallistumaan tieteellisiin kokouksiin.

3 artikla

Sopimuspuolten eläinlääkintäalan keskusviranomaiset ovat suoraan yhteydessä toisiinsa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa koskevissa asioissa.

4 artikla

Sopimuspuolten edustajat pitävät tarvittaessa keskinäisiä neuvotteluja vuorotellen Suomessa ja Unkarissa.

5 artikla

1. Tämän sopimuksen 1 artiklan 1 ja 2 kappaleesta sekä 2 artiklan a kohdasta aiheutuvista kuluista vastaa se sopimuspuoli, joka lähettää Sanotuissa kohdissa mainitut tiedonannot ja tiedotusaineiston toiselle sopimuspuolelle.

2. 2 artiklan b ja c kohdasta aiheutuvista kuluista vastaa se sopimuspuoli, joka lähettää asiantuntijat.

3. 4 artiklassa mainittujen neuvottelujen järjestämisestä aiheutuneista kuluista vastaa se sopimuspuoli, jonka alueella neuvottelut pidetään. Neuvotteluihin osallistuvien henkilöiden matka- ja päivärahakuluista vastaa lähettävä osapuoli.

6 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että niiden valtiosääntöjen sopimuksen voimaantulolle asettamat vaatimukset on täytetty.

Sopimus on voimassa viisi vuotta. Ellei kumpikaan sopimuspuoli ole kirjallisesti irtisanonut sopimusta vähintään kuusi kuukautta ennen tämän ajanjakson päättymistä, sen voimassaolo jatkuu kuuden kuukauden ajanjakson loppuun siitä päivästä lukien, jolloin jompikumpi sopimuspuoli on antanut kirjallisen irtisanomisilmoituksen toiselle sopimuspuolelle.

Tehty Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1977 kahtena suomen-, unkarin- ja englanninkielisenä alkuperäiskappaleena kaikilla kolmella kielellä laadittujen tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tulkintaerimielisyyden sattuessa noudatetaan englanninkielistä tekstiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.