60/1977

Asetus Kanadan kanssa tehdyn lentoliikennettä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen hallituksen ja Kanadan hallituksen välillä Ottawassa 16 päivänä toukokuuta 1977 tehty sopimus kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä, jonka tasavallan presidentti on 10 päivänä kesäkuuta 1977 ratifioinut ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 7 päivänä marraskuuta 1977, on voimassa viimeksi mainitusta päivästä niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1977.

Suomen hallituksen ja Kanadan hallituksen välinen SOPIMUS kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä

Suomen hallitus ja Kanadan hallitus, joita alempana kutsutaan sopimuspuoliksi,

Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avatun kansainvälisen siviiliilmailun yleissopimuksen osapuolina,

haluten tehdä sopimuksen alueittensa välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Tässä sopimuksessa, ellei toisin määrätä

a) "ilmailuviranomaiset" tarkoittaa Suomen osalta ilmailuhallitusta ja Kanadan osalta liikenneministeriä (Minister of Transport) ja Kanadan liikennekomissiota (Canadian Transport Commission) tahi molempien osalta jokaista muuta viranomaista tai henkilöä, joka on valtuutettu suorittamaan mainittujen viranomaisten nykyisin hoitamia tehtäviä;

b) "sovittu liikenne" tarkoittaa tämän sopimuksen liitteissä määritellyillä reiteillä suoritettavaa säännöllistä lentoliikennettä matkustajien, rahdin ja postin kuljettamiseksi erikseen tai yhdessä;

c) "sopimus" tarkoittaa tätä sopimusta, sen liitettä sekä niihin tehtyjä muutoksia;

d) "yleissopimus" tarkoittaa Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avattua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta, mukaanluettuina kaikki tämän yleissopimuksen 90 artiklan mukaisesti hyväksytyt liitteet sekä kaikki sen 90 ja 94 artiklan mukaisesti liitteisiin ja yleissopimukseen tehdyt muutokset siinä laajuudessa kuin kumpikin sopimuspuoli on nämä liitteet ja muutokset hyväksynyt;

e) "nimetty lentoliikenneyritys" tarkoittaa lentoliikenneyritystä, joka on nimetty ja jolle on myönnetty liikennelupa tämän sopimuksen III ja IV artiklan mukaisesti;

f) "tariffeihin" katsotaan kuuluviksi kaikki rahdin ja matkustajien kuljetushinnat, verot, kuljetukseen liittyvät maksut, kuljetusehdot, luokitukset, ohjeet, määräykset, menettelytavat ja niihin liittyvät palvelut, mutta ei postin kuljetusta koskevia korvauksia ja ehtoja;

g) sanonnoilla "alue", "lentoliikenne", "kansainvälinen lentoliikenne", "lentoliikenneyritys" ja "lasku ilman kaupallista tarkoitusta" on yleissopimuksen 2 ja 96 artiklassa niille annettu merkitys.

II artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle seuraavat oikeudet harjoittaa kansainvälistä lentoliikennettä tämän sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen välityksellä:

a) lentää ilman välilaskua toisen sopimuspuolen alueen yli;

b) laskeutua mainitulle alueelle ilman kaupallista tarkoitusta; ja

c) laskeutua mainitulle alueelle liitteessä määritellyillä reiteillä olevissa nimetyissä paikoissa ottaakseen ja jättääkseen kansainvälisessä liikenteessä matkustajia, rahtia ja postia erikseen tai yhdessä.

2. Älköön minkään tämän artiklan 1 kappaleen määräyksen katsottako merkitsevän toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen oikeuttamista ottamaan toisen sopimuspuolen alueella matkustajia, rahtia tai postia kuljetettavaksi korvausta tai maksua vastaan toiseen paikkaan tämän sopimuspuolen alueella.

III artikla

Kummallakin sopimuspuolella on oikeus nimetä diplomaattisella nootilla lentoliikenneyritys harjoittamaan sovittua liikennettä tälle sopimuspuolelle liitteessä määritellyllä reitillä ja vaihtaa aikaisemmin nimetty lentoliikenneyritys toiseen.

IV artikla

1. Saatuaan ilmoituksen III artiklan mukaisesta nimeämisestä tai vaihtamisesta toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten tulee, lakiensa ja määräystensä puitteissa, myöntää viipymättä näin nimetylle lentoliikenneyritykselle asianomaiset liikenneluvat sen sovitun liikenteen harjoittamiseksi, jota varten tämä lentoliikenneyritys oli nimetty.

2. Saatuaan nämä liikenneluvat lentoliikenneyritys voi milloin tahansa aloittaa sovitun liikenteen kokonaan tai osaksi edellyttäen, että tätä liikennettä koskevat, tämän sopimuksen XII artiklan mukaisesti laaditut tariffit ovat voimassa.

V artikla

1. Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaisilla on oikeus väliaikaisesti tai pysyvästi kieltäytyä myöntämästä toisen sopimuspuolen nimeämälle lentoliikenneyritykselle IV artiklassa tarkoitettuja liikennelupia, peruuttaa sellaiset liikenneluvat tai asettaa niiden käyttämiselle ehtoja:

a) milloin tällainen lentoliikenneyritys ei pysty osoittamaan tämän sopimuspuolen ilmailuviranomaisille täyttävänsä näiden viranomaisten yleissopimuksen mukaisesti normaalisti ja kohtuullisesti soveltamien lakien ja määräysten asettamia vaatimuksia;

b) milloin tällainen lentoliikenneyritys ei ole noudattanut tämän sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä;

c) milloin he katsovat, että lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta eivät kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille; ja

d) milloin lentoliikenneyritys muutoin ei liikennöi tässä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

2. Mikäli välitön toimenpide ei ole välttämätön edellä tarkoitettujen lakien ja määräysten rikkomisen estämiseksi, tämän artiklan 1 kappaleessa lueteltuja oikeuksia saa käyttää vasta kun toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisten kanssa on neuvoteltu. Elleivät sopimuspuolet toisin sovi, tällaiset neuvottelut on aloitettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, kun toinen sopimuspuoli on vastaanottanut neuvottelupyynnön.

VI artikla

1. Sopimuspuolen lakeja, määräyksiä ja menettelytapoja, jotka koskevat kansainvälisessä lentoliikenteessä olevien ilma-alusten saapumista tai lähtöä sekä liikennöimistä ja lentämistä sen alueella, on toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen noudatettava saavuttaessa tämän valtion alueelle, sieltä lähdettäessä ja sen alueella oltaessa.

2. Maahantuloa, selvitystä, kauttakulkua, siirtolaisuutta, passeja, tullia ja karanteenia koskevia sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä on toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen noudatettava omalta osaltaan sekä miehistöjen, matkustajien, rahdin ja postin osalta sanotun sopimuspuolen alueen kautta kuljettaessa, sinne tultaessa, sieltä lähdettäessä ja siellä oltaessa.

VII artikla

1. Sopimuspuolen antamat tai hyväksymät ja vielä voimassaolevat lentokelpoisuus- ja pätevyystodistukset sekä lupakirjat on toisen sopimuspuolen tunnustettava päteviksi sovitun liikenteen harjoittamista varten tämän sopimuksen liitteessä määritellyillä reiteillä edellyttäen, että sellaiset todistukset ja lupakirjat on annettu tai hyväksytty yleissopimuksen perusteella laadittuja standardeja noudattaen ja niiden mukaisesti. Kumpikin sopimuspuoli varaa kuitenkin oikeuden olla tunnustamatta oman alueensa yläpuolella tapahtuvia lentoja varten päteviksi toisen sopimuspuolen sen kansalaisille myöntämiä pätevyystodistuksia ja lupakirjoja.

2. Milloin sopimuspuolen ilmailuviranomaisten jollekin henkilölle tai tämän sopimuksen liitteessä määritellyillä reiteillä sovittua liikennettä harjoittavalle nimetylle lentoliikenneyritykselle antaman edellä 1 kappaleessa tarkoitetun lupakirjan tai todistuksen oikeudet tai ehdot sallivat eroavuuden yleissopimuksen perusteella laaditusta standardista, ja tämä eroavuus on ilmoitettu Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle, toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat pyytää neuvotteluja ensiksi mainitun sopimuspuolen ilmailuviranomaisten kanssa vakuuttautuakseen, että he voivat hyväksyä kyseessä olevan käytännön. Ellei lentoturvallisuusasioista päästä tyydyttävään sopimukseen, tulee tämän perusteella V artikla sovellettavaksi; muissa tapauksissa sovelletaan XVII artiklaa.

VIII artikla

1. Sopimuspuolen alueella toisen sopimuspuolen nimetyn lentoliikenneyrityksen ilmaaluksille määrätyt maksut lentoasemien ja muiden ilmailulaitteiden käytöstä eivät saa olla suurempia kuin sen omaa kansallisuutta oleville samanlaisessa kansainvälisessä liikenteessä oleville ilma-aluksille määrätyt maksut.

2. Kumpikaan sopimuspuoli ei saa antaa etusijaa omalle tai millekään muulle lentoliikenneyritykselle toisen sopimuspuolen lentoliikenneyritykseen nähden soveltaessaan tulli-, maahantulo-, karanteeni- ja muita samanlaisia määräyksiä tai lentoasemien, lentoväylien ja lennonvarmistuspalvelujen ja näihin liittyvien valvonnassaan olevien laitteiden käytön suhteen.

IX artikla

1. Kummankin sopimuspuolen lentoliikenneyrityksellä tulee olla kohtuullinen ja yhtäläinen tilaisuus harjoittaa sovittua liikennettä liitteessä määritellyillä reiteillä.

2. Harjoittaessaan sovittua liikennettä, kummankin sopimuspuolen nimetyn lentoliikenneyrityksen tulee ottaa huomioon toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen etu siten, ettei viimeksi mainitun liikennettä samalla reitillä tai sen osalla tarpeettomasti vaikeuteta.

3. Sopimuspuolten nimeämien lentoliikenneyrityksen tarjoaman sovitun liikenteen tulee kohtuullisesti vastata niitä vaatimuksia, joita yleisö asettaa määrätyillä reiteillä tapahtuvalle kuljetukselle, ja sen päätarkoituksena tulee olla sellaisen liikennekapasiteetin tarjoaminen kalustoa kohtuullisesti kuormittaen kuin lentoliikenneyrityksen liikennettä suorittamaan nimenneen sopimuspuolen alueen ja liikenteen lopullisen päätekohdan välinen matkustajien, rahdin ja postin kuljetuksen nykyinen ja kohtuudella arvioitavissa oleva tarve edellyttää.

4. Sellaisilla määrätyillä reiteillä olevilla paikoilla, jotka ovat muiden valtioiden kuin lentoliikenneyrityksen nimenneen valtion alueella, otettujen ja jätettyjen matkustajien, rahdin ja postin kuljettamisessa tulee noudattaa yleisperiaatetta, jonka mukaan liikennekapasiteetin on oltava suhteessa:

a) lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimusvaltion alueelle saapuvan ja sieltä lähtevän liikenteen tarpeeseen;

b) sen alueen liikennetarpeeseen, jonka kautta lentoreitti kulkee, kun ensin on otettu huomioon alueen käsittävien valtioiden lentoliikenneyritysten liikenne; ja

c) lentoreitin kauttakulkuliikenteen tarpeisiin.

5. Määrätyillä reiteillä tarjottavasta kapasiteetista eli liikennetiheydestä ja ilma-alustyypistä on sovittava nimettyjen lentoliikenneyritysten kesken tässä artiklassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja edellyttäen, että sopimuspuolten ilmailuviranomaiset hyväksyvät ne. Ellei nimettyjen lentoliikenneyritysten välillä saada aikaan sopimusta, asia tulee alistaa sopimuspuolten ilmailuviranomaisille, jotka pyrkivät ratkaisemaan asian, tarvittaessa tämän sopimuksen XV artiklan mukaisesti. Kunnes ratkaisu on saatu aikaan, joko lentoliikenneyritysten tasolla tai ilmailuviranomaisten kesken, vallitseva tilanne pidetään voimassa.

X artikla

1. Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaisten on toimitettava toisilleen neljännes. vuosittain kuukausittaisia tilastokatsauksia, jotka sisältävät kaikki tarpeelliset tiedot liitteessä määritellyillä reiteillä kuljetetun liikenteen määrän ja tällaisen liikenteen alkuperäisten lähtöpaikkojen ja lopullisten päätepaikkojen toteamiseksi.

2. Toimitettavien tilastotietojen yksittäiskohdista ja menetelmistä, joilla sellaiset tiedot toimitetaan sopimuspuolelta toiselle, on sovittava ilmailuviranomaisten kesken ja pantava tämä täytäntöön viimeistään neljä (4) kuukautta sen jälkeen kun jommankumman tai kummankin sopimuspuolen nimetty lentoliikenneyritys on aloittanut kokonaan tai osaksi sopimuksen liitteen mukaisen sovitun liikenteen.

3. Ellei tilastojen toimittamista koskevaa tyydyttävää sopimusta saada aikaan, voi kumman tahansa sopimuspuolen harkinnan perusteella sopimuksen XV artikla tulla sovellettavaksi.

XI artikla

1. Kummankin sopimuspuolen tulee vastavuoroisuuden pohjalla vapauttaa toisen sopimuspuolen nimetty lentoliikenneyritys mahdollisimman suuressa määrin kansallisten lakiensa puitteissa tuontirajoituksista, tullimaksuista, valmisteveroista, tarkastusmaksuista ja muista kansallisista veroista ja maksuista, jotka kohdistuvat ilma-alukseen, polttoaineeseen, voiteluöljyihin, teknillisiin kulutustarvikkeisiin, varaosiin mukaanluettuina moottorit, ilma-aluksen vakiovarusteisiin, ilma-aluksen varastoihin (mukaanluettuina alkoholijuomat, tupakka ja muut matkustajille rajoitetuissa määrin lennon aikana myytäväksi tarkoitetut tuotteet) ja muihin sellaisiin tarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tai joita käytetään yksinomaan tämän toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen ilma-aluksen liikennöidessä sovittua liikennettä, sekä tavanomaiseen tämän nimetyn lentoliikenneyrityksen ilmaiseksi jakamaan mainosmateriaaliin.

2. Tässä artiklassa myönnettyjä vapautuksia on sovellettava tämän artiklan 1 kappaleessa mainittuihin tarvikkeisiin, jotka:

a) sopimuspuolen alueelle on tuonut toisen sopimuspuolen nimeämä lentoliikenneyritys, tai jotka on tuotu sen puolesta;

b) pidetään sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen ilma-aluksessa sen saapuessa toisen sopimuspuolen alueelle tai lähtiessä sieltä;

c) on otettu sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen ilma-alukseen toisen sopimuspuolen alueella ja tarkoitettu käytettäviksi ilmaaluksen liikennöidessä sovittua liikennettä; riippumatta siitä, käytetäänkö tai kulutetaanko sellaiset tarvikkeet kokonaan vapaudet myöntävän sopimuspuolen alueella ja edellyttäen, että tarvikkeita ei ole luovutettu sanotun sopimuspuolen alueella.

3. Kummankin sopimuspuolen ilma-aluksen käyttämät vakiovarusteet kuten myös ilma-aluksessa pidettävät tarvikkeet ja varastot saadaan purkaa toisen sopimuspuolen alueelle ainoastaan tämän alueen tulliviranomaisten suostumuksella. Tällöin ne voidaan asettaa mainittujen viranomaisten valvontaan siihen asti, kunnes ne jälleen viedään tai niiden suhteen muutoin menetellään tullimääräysten mukaisesti.

XII artikla

1. Sovittua liikennettä koskevat tariffit on vahvistettava kohtuullisiksi ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät mukaanluettuina liikennöintikustannukset, kohtuullinen voitto, liikenteen erikoispiirteet (kuten nopeuden ja matkustustilojen taso) sekä soveltuvissa tapauksissa toisten lentoliikenneyritysten tariffit millä tahansa määrätyn reitin osuudella. Nämä tariffit on määrättävä tämän artiklan seuraavien määräysten mukaisesti.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen tarkoittamista tariffeista on sopimuspuolten nimeämien lentoliikenneyritysten sovittava; tällaisen sopimuksen laatimisessa on, mikäli mahdollista käytettävä hyväksi Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) hinnanvahvistusmenetelmiä.

3. Näin sovitut tariffit on alistettava sopimuspuolten ilmailuviranomaisille viimeistään neljäkymmentäviisi (45) päivää ennen niiden suunniteltua käyttöönottoa; erityistapauksissa ilmailuviranomaiset voivat hyväksyä lyhyemmänkin määräajan. Elleivät sopimuspuolen ilmailuviranomaiset ole kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa alistamispäivästä lukien ilmoittaneet toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille tyytymättömyyttään heille alistettuun tariffiin, tämä tariffi on katsottava hyväksytyksi, ja se tulee voimaan edellä mainitun neljänkymmenenviiden (45) päivän määräajan päätyttyä. Milloin ilmailuviranomaiset ovat hyväksyneet tariffien alistamista varten lyhyemmän määräajan, he voivat myös sopia, että määräaika tyytymättömyyden ilmoittamista varten on vähemmän kuin kolmekymmentä (30) päivää.

4. Ellei tariffia voida vahvistaa edellä olevan 2 kappaleen määräysten mukaisesti tai, jos edellä olevan 3 kappaleen mukaisen määräajan kuluessa on annettu ilmoitus tyytymättömyydestä, sopimuspuolten ilmailuviranomaisten on pyrittävä määräämään tariffi keskinäisellä sopimuksella.

5. Elleivät ilmailuviranomaiset voi sopia heille tämän artiklan 3 kappaleen mukaisesti alistetusta tariffista tai tariffin määräämisestä 4 kappaleen mukaisesti, erimielisyys on ratkaistava tämän sopimuksen XVII artiklan määräysten mukaisesti.

6. a) Mikään tariffi älköön tulko voimaan, jos jonkin sopimuspuolen ilmailuviranomaiset ovat tyytymättömiä siihen, paitsi tämän sopimuksen XVII artiklan 3 kappaleen määräyksiä sovellettaessa.

b) Kun tariffit on vahvistettu tämän artiklan määräysten mukaisesti, nämä tariffit jäävät voimaan, kunnes uudet tariffit on vahvistettu tämän sopimuksen tämän tai XVII artiklan määräysten mukaisesti.

7. Mikäli sopimuspuolen ilmailuviranomaiset tulevat tyytymättömiksi vahvistettuun tariffiin tai haluavat tarkistaa sen, heidän on ilmoitettava siitä toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille, ja nimettyjen lentoliikenneyritysten on koetettava päästä tästä sopimukseen.

Elleivät nimetyt lentoliikenneyritykset pääse asiasta sopimukseen, sovelletaan 4 ja 5 kappaleessa esitettyä menettelyä.

8. Molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaisten on pyrittävä varmistamaan että 1) veloitetut ja perityt tariffit ovat samat kuin ilmailuviranomaisten hyväksymät tariffit ja 2) mikään lentoliikenneyritys ei millään tavoin, suoraan tai epäsuorasti, mukaanluettuna liiallisten myyntipalkkioiden maksaminen asiamiehille, anna alennuksia mistään osasta sellaisia tariffeja.

XIII artikla

1. Kummallakin nimetyllä lentoliikenneyrityksellä on oikeus ryhtyä lentokuljetusten myyntiin toisen sopimuspuolen alueella suoraan ja harkintansa mukaan asiamiestensä välityksellä. Tällä lentoliikenneyrityksellä on oikeus myydä sellaisia kuljetuksia, ja jokainen henkilö on vapaa ostamaan sellaisen kuljetuksen tämän alueen valuutalla tai muiden maiden vapaasti vaihdettavilla valuutoilla.

2. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksille oikeuden vapaasti siirtää molempien sopimuspuolten allekirjoittamaan OECD : n näkymättömien juoksevien maksuliikkeiden liberalisointisäännöstön mukaisesti normaalin liikennöintinsä yhteydessä saamat varat. Tällaiset siirrot on suoritettava siirtoaikana voimassaolevien juoksevia maksuja koskevien ulkomaan valuuttojen vaihtokurssien mukaisesti eikä niistä saa periä muita maksuja kuin pankkien normaalisti sellaisista siirroista perimät maksut.

XIV artikla

Sopimuspuolen nimetyllä lentoliikenneyrityksellä on oikeus ylläpitää toisen sopimuspuolen alueella edustajia sekä kaupallista, liikenne- ja teknillistä henkilökuntaa sovitun liikenteen harjoittamisen vaatimusten mukaisesti. Tämän henkilökuntatarpeensa nimetty lentoliikenneyritys voi täyttää valintansa mukaisesti joko käyttämällä omaa henkilökuntaansa tai jonkin muun pätevän järjestön, yhtiön tai toisen sopimuspuolen alueella liikennöivän lentoliikenneyrityksen palveluksia. Tällaisten edustajien ja henkilökunnan on noudatettava toisen sopimuspuolen voimassaolevia lakeja ja määräyksiä.

XV artikla

Sopimuspuolten ilmailuviranomaisten on aika ajoin neuvoteltava keskenään läheisen yhteistyön hengessä varmistaakseen tämän sopimuksen ja sen liitteen määräysten toteuttamisen ja asianmukaisen noudattamisen.

XVI artikla

Mikäli jompikumpi sopimuspuoli pitää toivottavana tämän sopimuksen jonkin määräyksen muuttamista, se voi pyytää neuvotteluja toisen sopimuspuolen kanssa. Tällaiset neuvottelut, jotka käydään ilmailuviranomaisten kesken ja jotka voivat tapahtua keskustelujen tai kirjeenvaihdon muodossa, tulee aloittaa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Näiden neuvottelujen perusteella sovitut muutokset tulevat voimaan kun ne on vahvistettu diplomaattisten noottien vaihdolla.

XVII artikla

1. Jos sopimuspuolten kesken syntyy erimielisyyttä tämän sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta, sopimuspuolten on ensi sijassa pyrittävä ratkaisemaan se neuvotteluin.

2. Jos sopimuspuolet eivät saa aikaan sovintoa neuvottelemalla, ne voivat sopia erimielisyyden siirtämisestä jonkun henkilön tai elimen ratkaistavaksi, tai jompikumpi sopimuspuoli voi alistaa erimielisyyden ratkaistavaksi kolmijäseniselle välitystuomioistuimelle, johon kumpikin sopimuspuoli nimeää yhden välimiehen ja nämä kaksi välimiestä nimeävät kolmannen. Kummankin sopimuspuolen on nimettävä välimies kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut toiselta sopimuspuolelta diplomaattista tietä pyynnön erimielisyyden ratkaisemiseksi välimiesteitse, ja kolmas välimies on nimettävä tätä seuraavan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa. Ellei jompikumpi sopimuspuoli nimeä välimiestä määräajan kuluessa, tai ellei kolmatta välimiestä ole nimetty määrätyn ajan kuluessa, voi jompikumpi sopimuspuoli pyytää Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston puheenjohtajaa nimeämään tarpeen mukaan välimiehen tai välimiehet. Joka tapauksessa kolmannen välimiehen on oltava kolmannen valtion kansalainen, hänen on toimittava välitystuomioistuimen puheenjohtajana ja määrättävä paikka, jossa välitysmenettely tapahtuu.

3. Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan tämän artiklan 2 kappaleen mukaan tehtyä ratkaisua.

4. Välitystuomioistuimen kulut jaetaan tasan sopimuspuolten kesken.

5. Jos ja niin kauan kuin jompikumpi sopimuspuoli laiminlyö tämän artiklan 2 kappaleen mukaan tehdyn ratkaisun noudattamisen, toinen sopimuspuoli voi rajoittaa, kieltäytyä myöntämästä tai peruuttaa oikeudet tai etuoikeudet, jotka se on tämän sopimuksen perusteella myöntänyt laiminlyöneelle sopimuspuolelle tai nimetylle lentoliikenneyritykselle.

XVIII artikla

1. Tämä sopimus on voimassa neljä (4) vuotta allekirjoituspäivästä lukien. Sen jälkeen sopimuksen voimassaoloa voidaan pidentää keskinäisesti sovittaviksi tuleviksi ajanjaksoiksi, jos sopimuspuolet sopivat siitä noottien vaihdolla vähintään kaksitoista (12) kuukautta ennen tämän sopimuksen voimassaolon lakkaamista.

2. Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa tämän sopimuksen tultua voimaan ilmoittaa kirjallisesti diplomaattiteitse toiselle sopimuspuolelle päätöksestään irtisanoa tämä sopimus; tällainen ilmoitus on samanaikaisesti toimitettava Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle. Sopimus lakkaa olemasta voimassa yhden (1) vuoden kuluttua siitä päivästä lukien, jolloin toinen sopimuspuoli on vastaanottanut mainitun ilmoituksen, paitsi milloin irtisanomisen peruuttamisesta sovitaan ennen tämän määräajan päättymistä tai milloin sopimus lakkaa olemasta voimassa 1 kappaleen määräysten mukaisesti. Ellei toinen sopimuspuoli tunnusta vastaanottaneensa ilmoitusta, se katsotaan vastaanotetuksi neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä, kun Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on sen vastaanottanut.

XIX artikla

Tämä sopimus ja kaikki siihen tehtävät muutokset on rekisteröitävä Kansainvälisessä siviiliilmailujärjestössä.

XX artikla

Jos yleinen monenkeskinen ilmailuyleissopimus tulee voimaan kummankin sopimuspuolen osalta, tämän yleissopimuksen määräyksillä on etusija. Tämän sopimuksen XVI artiklan mukaisesti voidaan neuvotella sen seikan määrittelemiseksi, missä määrin sanotun monenkeskisen yleissopimuksen määräykset vaikuttavat tähän sopimukseen.

XXI artikla

Tätä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä lukien, ja se tulee voimaan jälkimmäisenä niistä päivistä, jolloin kumpikin sopimuspuoli osaltaan on ilmoittanut toiselle diplomaattisella nootilla, että se on saanut tarvittavan sisäisen hyväksymisen tämän sopimuksen voimaansaattamiseksi.

Tämän vakuudeksi ovat allamainitut, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty kahtena kappaleena Ottawassa 16 päivänä toukokuuta 1977 suomen, ruotsin, englannin ja ranskan kielellä, jokaisen tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen.

LIITE Suomen hallituksen ja Kanadan hallituksen väliseen sopimukseen kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteesta

Reittitaulukko

I Osa

Suomen hallituksen nimeämän lentoliikenneyrityksen liikennöimät reitit


Lähtöpaikat Välillä olevat Paikat    Paikat Kanadasta
       paikat     Kanadassa  edelleen

Suomi    Suomen     Montreal 1) Suomen
       nimeämä           nimeämä
       paikka            paikka
       Euroopassa

( Huom. 1) Valittu paikka voi olla välillä oleva paikka tai paikka Kanadasta edelleen. Valittu paikka pysyy samana sopimuksen ensimmäisen nelivuotiskauden aikana.)

Liikennöidessään sovittua liikennettä määrätyllä reitillä Suomen hallituksen nimeämällä lentoliikenneyrityksellä on seuraavat oikeudet:

a) jättää tai ottaa Kanadan alueella määrätyllä paikalla kansainvälisessä liikenteessä Suomesta tulevia tai sinne meneviä matkustajia, rahtia ja postia;

b) kuljettaa Kanadan alueelle ja alueelta samalla lennolla kulkevaa kauttakulkuliikennettä Kanadasta edelleen olevalta paikalta tai paikalle;

c) määrätyillä reiteillä välillä oleva paikka ja paikka Kanadasta edelleen voidaan nimetyn lentoliikenneyrityksen valinnan mukaisesti jättää pois jollakin tai kaikilla lennoilla.

Reittitaulukko

II Osa

Kanadan hallituksen nimeämän lentoliikenneyrityksen liikennöimät reitit:


Lähtöpaikat Välillä olevat Paikat    Paikat Suomesta
       paikat     Suomessa   edelleen

Kanada    Kanadan     Helsinki 2) Kanadan
       nimeämä           nimeämä
       paikka            paikka
       Euroopassa

( Huom. 2) Valittu paikka pysyy samana sopimuksen ensimmäisen nelivuotiskauden aikana.)

Liikennöidessään sovittua liikennettä määrätyllä reitillä Kanadan hallituksen nimeämällä lentoliikenneyrityksellä on seuraavat oikeudet:

a) jättää tai ottaa Suomen alueella määrätyllä paikalla kansainvälisessä liikenteessä Kanadasta tulevia tai sinne meneviä matkustajia, rahtia ja postia;

b) kuljettaa Suomen alueelle ja alueelta samalla lennolla kulkevaa kauttakulkuliikennettä Suomesta edelleen olevalta paikalta tai paikalle;

c) määrätyillä reiteillä välillä oleva paikka ja Suomesta edelleen oleva paikka voidaan nimetyn lentoliikenneyrityksen valinnan mukaan jättää pois jollakin tai kaikilla lennoilla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.