56/1977

Asetus Pohjoismaiden kesken tehdyn yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa tarkoittavan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Kööpenhaminassa 11 päivänä lokakuuta 1977 tehty yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa tarkoittava sopimus, jonka eräät määräykset on 28 päivänä lokakuuta 1977 annetulla lailla (881/77) hyväksytty, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut viimeksi mainittuna päivänä ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Tanskan ulkoasiainministeriön huostaan 31 päivänä lokakuuta 1977, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1977.

SOPIMUS Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

1 artikla

Yksityisoikeudellista vaatimusta koskeva tuomio tai muu ratkaisu, joka on annettu, tai sovinto, joka on tehty jossakin sopimusvaltiossa, tunnustetaan ja pannaan täytäntöön toisessa sopimusvaltiossa siellä voimassa olevan lain mukaisesti.

2 artikla

Valtiossa, joka ei ole liittynyt tähän sopimukseen, annettua tuomiota tai muuta ratkaisua ei saa tunnustaa eikä panna täytäntöön Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa tai Tanskassa, jos se, jota vastaan ratkaisuun vedotaan, vastustaa sitä ja hänellä on kotipaikka jossakin näistä valtioista ja ratkaisun antaneen viranomaisen toimivalta on perustunut ja olosuhteet huomioon ottaen on voinut perustua yksinomaan yhteen tai useampaan seuraavista seikoista, nimittäin

a) siihen, että vastaajalla on omaisuutta siinä valtiossa, jossa ratkaisu on annettu, tai siihen, että tällaiseen omaisuuteen on kantajan pyynnöstä kohdistettu turvaamistoimenpide, jollei asia koske omaisuuden omistus- tai hallintaoikeutta tai muuta sanottua omaisuutta koskevaa riitaa taikka saatavaa, jonka vakuudeksi omaisuus on asetettu,

b) kantajan kansalaisuuteen,

c) kantajan domisiiliin (domicile), kotipaikkaan tai oleskelupaikkaan valtiossa, jossa ratkaisu on annettu, jollei tätä toimivaltaperustetta asian erityisen laadun perusteella hyväksytä erinäisten sopimussuhteiden osalta,

d) siihen, että vastaaja on harjoittanut liiketoimintaa siinä valtiossa, jossa ratkaisu on annettu, jollei riita liity tähän toimintaan,

e) siihen, että haaste on annettu vastaajalle tiedoksi hänen oleskellessaan tilapäisesti siinä valtiossa, jossa ratkaisu on annettu, tai

f) siihen, että kantaja on yksipuolisesti nimennyt oikeuspaikan, erityisesti miloin tämä on tehty laskussa.

Nämä määräykset koskevat ainoastaan ratkaisuja sellaisilla oikeudenaloilla, jotka yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien ratkaisujen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annettu yhdenmukainen pohjoismainen lainsäädäntö käsittää. Määräykset eivät myöskään vaikuta velvoitteisiin, joita sopimusvaltioilla on voimassa olevien sopimusten mukaan. Tällaiseen Sopimukseen rinnastetaan myös sopimus, joka on allekirjoitettu tämän sopimuksen voimaan tullessa, tai määrättyä alaa koskeva sopimus, joka tehdään tämän jälkeen.

3 artikla

Tämä sopimus korvaa siihen liittyneiden valtioiden osalta Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen 16 päivänä maaliskuuta 1932 tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen. Viimeksi mainittua sopimusta on kuitenkin edelleen sovellettava ratkaisuun, joka on annettu, tai sovintoon, joka on tehty, ennen tämän sopimuksen voimaan tuloa.

4 artikla

Sopimusvaltiot voivat liittyä tähän sopimukseen

a) allekirjoittamalla sen tekemättä ratifiointia koskevaa ehtoa tai

b) allekirjoittamalla sen ratifiointia koskevin ehdoin sekä sen jälkeen ratifioimalla sen.

Ratifioimisasiakirjat on talletettava Tanskan ulkoasiainministeriöön.

Sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka lähinnä seuraa kahden kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun kolme sopimusvaltiota on liittynyt siihen. Myöhemmin liittyneen valtion osalta sopimus tulee voimaan kaksi kuukautta sen jälkeen, kun tämä valtio on liittynyt sopimukseen.

Jokainen valtio voi irtisanoa sopimuksen päättymään kuuden kuukauden kuluttua kunkin muun valtion osalta.

Tämän vakuudeksi ovat valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Kööpenhaminassa 11 päivänä lokakuuta 1977 yhtenä suomen-, islannin-, norjan-, ruotsin- ja tanskankielisenä kappaleena, jossa on kaksi ruotsinkielistä tekstiä, toinen Suomea ja toinen Ruotsia varten.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.