52/1977

Euroopan kuljetusministerikonferenssia koskeva PÖYTÄKIRJA

Brysselissä 13-17 lokakuuta 1953 kokoontuneessa Euroopan kuljetusministerikonferenssissa edustettuina olleet hallitukset;

haluten luoda järjestelmän, jonka avulla voidaan ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin kansainvälisesti tärkeiden Euroopan sisämaakuljetusten yhtenäistämiseksi ja rationalisoimiseksi;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Euroopan kuljetusministerikonferenssi

Täten perustetaan Euroopan kuljetusministerikonferenssi (jäljempänä "konferenssi").

2 artikla
Konferenssin rakenne

Konferenssi käsittää:

a) kuljetusministerineuvoston (jäljempänä "neuvosto");

b) sijaisten komitean (jäljempänä "komitea").

Näitä kahta hallintoelintä avustaa hallinnollinen sihteeristö.

3 artikla
Konferenssin tavoitteet

Konferenssin tavoitteena on:

a) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen kansainvälisesti tärkeiden Euroopan sisämaakuljetusten mahdollisimman suuren hyväksikäyttämisen ja mahdollisimman järkiperäisen kehittämisen aikaansaamiseksi yleisellä tai alueellisella tasolla;

b) yhteensovittaa ja edistää Euroopan sisämaakuljetuskysymyksiä käsittelevien kansainvälisten järjestöjen työtä ottaen huomioon ylikansallisten viranomaisten toiminnan tällä alalla.

4 artikla
Konferenssin jäsenet ja assosioituneet jäsenet

1. Konferenssin jäseniä ovat tämän pöytäkirjan sopimuspuolet.

2. Konferenssin assosioituneita jäseniä ovat Amerikan Yhdysvaltojen hallitus ja Kanadan hallitus niiden sitä pyytäessä ja jokainen muu hallitus neuvoston hyväksyttyä yksimielisesti sen assosioitunutta jäsenyyttä koskevan hakemuksen.

3. Assosioituneet jäsenet saavat olla edustettuina huomioitsijoiden kautta kaikissa neuvoston ja komitean kokouksissa. Kaikki konferenssissa syntyvät asiakirjat on saatettava niiden tietoon.

5 artikla
Ministerineuvosto

Neuvosto koostuu niistä ministereistä, jotka hallituksissaan vastaavat sisämaakuljetuksista. Milloin jossain hallituksessa eri sisämaakuljetuskysymykset kuuluvat kahden tai useamman ministerin toimialaan, kaikki heistä saavat osallistua neuvoston työhön, edellyttäen kuitenkin, ettei millään jäsenhallituksella ole neuvostossa enempää kuin yksi ääni.

6 artikla
Sijaisten komitea

1. Komitea koostuu virkamiehistä, joita nimitetään yksi kutakin ministeriä kohti, edellyttäen kuitenkin, ettei millään jäsenhallituksella ole komiteassa enempää kuin yksi ääni.

2. Komitean tehtävänä on:

a) valmistella kaikki neuvoston istunnot;

b) käsitellä kysymykset, joiden hoitamiseen neuvosto on sen valtuuttanut;

c) tehdä selkoa neuvostolle toimenpiteistä, joihin eri maissa on ryhdytty konferenssin puitteissa tehtyjen päätösten toimeenpanemiseksi.

7 artikla
Hallinnolliset määräykset

a) Konferenssin hallinnollinen päämaja on Pariisissa. Neuvosto kokoontuu konferenssin hallinnollisessa päämajassa tai muualla, milloin se niin päättää. Komitea kokoontuu säännönmukaisesti konferenssin hallinnollisessa päämajassa. Se voi kuitenkin kokoontua muualla, milloin neuvosto asianomaisen hallituksen suostumuksella niin päättää.

b) Hallinnollinen sihteeristö on yhdistetty hallinnollisesti Euroopan taloudellisen yhteistyöjärjestön sihteeristöön, mutta tehtäviään suorittaessaan se on yksinomaan konferenssin valvonnassa. Hallinnolliset sihteerit nimitetään konferenssin suostumuksella. He ovat vastuussa neuvoston tai komitean kokousten asialuettelojen ja pöytäkirjojen valmistamisesta. Heidän on myös merkittävä muistiin konferenssin päätökset ja he vastaavat asiakirjojen jakelusta ja konferenssin arkiston säilyttämisestä.

8 artikla
Rajoitetut työryhmät

a) Konferenssin tavoitteisiin kuuluvien, määrättyjä jäseniä erityisesti kiinnostavien kysymysten saattamiseksi tutkimuksen ja keskustelun kohteeksi konferenssin piirissä voidaan perustaa rajoitettuja työryhmiä.

b) Jokaisen rajoitetun työryhmän perustamisesta on tiedotettava neuvostolle, jota on pidettävä jatkuvasti tietoisena ryhmän työn yleisestä edistymisestä.

c) Jos muut jäsenet katsovat etunsa olevan kysymyksessä, niiden sallitaan seurata rajoitetun työryhmän tutkimuksia ja keskusteluja, mutta ne eivät voi vastustaa niiden suorittamista konferenssin piirissä.

9 artikla
Konferenssin päätöslauselmat

a) Konferenssissa hyväksytyt päätöslauselmat on pantava täytäntöön niitä kannattaneissa maissa; tässä tarkoituksessa asianomaiset kuljetusministerit ryhtyvät, kukin omalta osaltaan ja kansallisen toimivaltansa rajoissa, kaikkiin sopiviksi katsomiinsa toimenpiteisiin tai ehdottavat niitä.

b) Milloin yleisen tai rajoitetun kansainvälisen sopimuksen tekeminen osoittautuu tarpeelliseksi kunkin asianomaisen kuljetusministerin on pyydettävä hallitukseltaan itselleen tai yhdelle tai useammalle tätä tarkoitusta varten nimitetylle henkilölle valtuudet kysymyksessä olevan kansainvälisen sopimuksen solmimiseksi. Muut jäsenhallitukset voivat liittyä jokaiseen näin tehtyyn kansainväliseen sopimukseen määrättyjen jäsenhallitusten välillä.

c) Huolimatta yllä olevista a ja b kohdan määräyksistä konferenssi tai rajoitettu työryhmä voi erityistapauksissa yksimielisellä päätöksellä saattaa päätöslauselmansa jonkun päätösvaltaisen kansainvälisen järjestön tietoon pyytäen tätä hyväksymään kysymyksessä olevan päätöslauselman omana päätöksenään.

d) Jokainen hallitus, joka on konferenssin jäsen, mutta joka ei ole yllä olevan c kohdan määräysten mukaan mahdollisesti päätöksen tehneen kansainvälisen järjestön jäsen, voi ilmoittaa konferenssille aikomuksestaan toimia siten kuin se olisi tämän päätöksen sitoma.

10 artikla
Taloudelliset velvoitteet

a) Euroopan taloudellista yhteistyöjärjestöä pyydetään maksamaan hallinnollisen sihteeristön palkat ja kulut ja tarjoamaan aineelliset edellytykset konferenssin asianmukaista työskentelyä varten. Milloin jokin konferenssin elin kokoontuu muualla kuin konferenssin hallinnollisessa päämajassa, isäntämaa maksaa kaikki kokouksesta aiheutuneet kulut, paitsi hallinnollisen sihteeristön palkkoja, jotka maksaa Euroopan taloudellinen yhteistyöjärjestö.

b) Konferenssin jäsenhallitukset, jotka eivät ole Euroopan taloudellisen yhteistyöjärjestön jäseniä, osallistuvat konferenssin kuluihin niiden ja Euroopan taloudellisen yhteistyöjärjestön välillä tehtävien erityisjärjestelyjen mukaisesti.

c) Tämän artiklan ja edellä olevan 7 artiklan yksityiskohtaisesta soveltamisesta sovitaan konferenssin ja Euroopan taloudellisen yhteistyöjärjestön välillä tehtävällä erityisjärjestelyllä.

11 artikla
Suhteet kansainvälisiin järjestöihin

a) Konferenssi voi ryhtyä kanssakäymiseen jokaisen Euroopan sisämaakuljetuskysymyksiä käsittelevän ylikansallisen hallitustenvälisen tai muun kuin hallitustenvälisen kansainvälisen järjestön kanssa.

b) Milloin konferenssin käsiteltävänä olevat tekniset kysymykset saattavat vaatia erityistutkimusten suorittamista, neuvosto tai komitea uskoo, milloin se on mahdollista, sopivimmaksi katsomallaan tavalla tarpeen vaatimien tutkimusten suorittamisen jollekin pätevälle Euroopan sisämaakuljetuskysymyksiä käsittelevälle hallitustenväliselle tai muulle kuin hallitustenväliselle kansainväliselle järjestölle. Komitean on näihin tutkimuksiin perustuen alistettava päätöksensä neuvoston hyväksyttäväksi.

c) i) On yleisesti hyväksytty, että konferenssin tärkeät edut vaativat sitä kuulemaan Euroopan taloudellisen yhteistyöjärjestön mielipidettä yleistaloudellisesti merkityksellisistä Euroopan sisämaakuljetuksia koskevista kysymyksistä ja kuulemaan myös muiden yllä olevassa a kohdassa mainittujen järjestöjen mielipidettä niiden toimialoja koskevista kuljetuskysymyksistä. Tällaisen mielipiteiden kuulemisen tulee niin paljon kuin mahdollista olla vastavuoroista.

ii) Jos Euroopan taloudellinen yhteistyöjärjestö katsoo, että jollakin konferenssin tutkimista kysymyksistä on yleistaloudellista merkitystä, se voi yksimielisesti pyytää, että sen mielipidettä kuultaisiin, edellyttäen samalla, että konferenssi voi vastaavasti samoin ehdoin pyytää Euroopan taloudellista yhteistyöjärjestöä kuulemaan sen mielipidettä sen omaan toimialaan kuuluvista kysymyksistä.

12 artikla
Menettelytapasäännöt

1. Konferenssin työskentely määräytyy tähän pöytäkirjaan liitettyjen menettelytapasääntöjen mukaisesti.

2. Neuvosto voi yksimielisellä päätöksellä tarkistaa tai täydentää menettelytapasääntöjä.

13 artikla
Muutokset

Neuvosto voi hyväksyä muutoksia tähän pöytäkirjaan ministerien ollessa niistä yksimielisiä ja saatua valtuudet hallituksiltaan. Muutokset tulevat voimaan kaikkien jäsenhallitusten hyväksyttyä ne.

14 artikla
Allekirjoittaminen, ratifioiminen ja voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja on arvoin allekirjoitettavaksi Brysselissä 1 päivään toukokuuta 1954 kaikille Brysselissä 13-17 päivänä lokakuuta 1953 pidetyssä Euroopan kuljetusministerikonferenssissa edustettuina olleille hallituksille.

2. Jokainen näistä hallituksista voi tulla tämän pöytäkirjan sopimuspuoleksi:

a) allekirjoittamalla sen ratifioimisvaraumitta;

b) allekirjoittamalla sen ratifioimisvaraumin ja tämän jälkeen ratifioimalla sen.

3. Edellä 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ratifioimiskirjat on talletettava Belgian hallituksen huostaan ja ratifiointi tulee voimaan talletuspäivänä. Belgian hallitus ilmoittaa edellä 1 kohdassa mainituille hallituksille ratifioimiskirjojen tallettamisesta.

4. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kuuden hallituksen hyväksyttyä sen lopullisesti, joko allekirjoittamalla sen ratifioimisvaraumitta tai ratifioituaan sen allekirjoittamisen jälkeen. Jokaisen hallituksen osalta, joka allekirjoittaa tämän pöytäkirjan ratifioimisvaraumitta tai ratifioi sen pöytäkirjan voimaantulon jälkeen, pöytäkirja tulee voimaan allekirjoittamis- tai ratifioimispäivänä.

5. Hallitukset, jotka ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan ratifioimisvaraumin, suostuvat kuitenkin ennen sen voimaantuloa viivytyksen välttämiseksi soveltamaan sitä väliaikaisesti allekirjoittamisesta alkaen siinä määrin kuin niiden valtiosäännön asettamat vaatimukset sen sallivat.

15 artikla
Liittyminen

1. Jokainen eurooppalainen hallitus, joka ei ole allekirjoittanut tätä pöytäkirjaa voi tulla sen sopimuspuoleksi liittymällä siihen neuvoston hyväksyttyä yksimielisesti sen konferenssin jäsenyyttä koskevan hakemuksen.

2. Liittymiskirjat talletetaan Belgian hallituksen huostaan ja liittyminen tulee voimaan tallettamispäivänä.

16 artikla
Irtisanominen

Jokainen jäsenhallitus voi irtisanoa tämän pöytäkirjan antamalla siitä kuutta kuukautta aikaisemmin ilmoituksen Belgian hallitukselle, joka saattaa sen muiden jäsenhallitusten tietoon.

Minkä vakuudeksi allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 1953 englannin ja ranskan kielellä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, yhtenä kappaleena, joka talletetaan Belgian hallituksen arkistoon. Belgian hallitus toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille osallistujahallituksille.

Euroopan kuljetusministerikonferenssin menettelytapasäännöt

1 sääntö
Neuvosto

a) Neuvosto valitsee läsnäolevien jäsenten enemmistöllä toimiston, joka koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta varapuheenjohtajasta. Tämä toimisto valitaan periaatteessa vuosittain ja se pysyy virassaan uuden toimiston valitsemiseen saakka.

b) Eroavan puheenjohtajan seuraajaksi tulee säännönmukaisesti edellisen vuoden ensimmäinen varapuheenjohtaja ja viimeksi mainitun seuraajaksi edellisen vuoden toinen varapuheenjohtaja.

c) Jos toimiston jäsen toimikautensa aikana jättää oman hallituksensa kuljetusministerin viran, hänen paikalleen tulee automaattisesti hänen seuraajansa hänen hallituksessaan.

2 sääntö

Neuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta periaatteessa vähintään kerran vuodessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava neuvosto koolle, milloin vähintään kolmasosa jäsenistä sitä nimenomaan pyytää.

3 sääntö
Komitea

Komitean toimisto koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta varapuheenjohtajasta. Läheisen yhteistyön varmistamiseksi neuvoston toimiston ja komitean toimiston välillä komitean puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina ovat vastaavasti neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien edustajat.

4 sääntö

Komitea kokoontuu niin usein kuin se pitää sitä tarpeellisena ja joka tapauksessa jokaisen neuvoston istunnon aikana. Puheenjohtajan on lisäksi kutsuttava komitea koolle kolmasosan jäsenistä sitä pyytäessä tai siihen suostuessa.

5 sääntö

Ellei neuvosto toisin päätä, eivät neuvoston eivätkä komitean kokoukset ole julkisia.

6 sääntö
Rajoitetut työryhmät

Pöytäkirjan 8 artiklan mukaan muodostetut rajoitetut työryhmät määräävät omat työskentelytapansa.

7 sääntö
Asialuettelo

a) Asianomainen toimisto laatii ennen jokaista neuvoston tai komitean kokousta väliaikaisen asialuettelon.

b) Asialuettelon ensimmäisenä kohtana on keskustelu jäsenmaiden suorittamista toimenpiteistä konferenssin päätösten täytäntöönpanemiseksi.

c) Väliaikaisen asialuettelon on oltava kaikkien jäsenten käytettävissä vähintään kuusi viikkoa ennen jokaista neuvoston istuntoa ja vähintään kolme viikkoa ennen jokaista komitean istuntoa.

d) Jokaisen istunnon alussa kaikilla jäsenillä on oikeus esittää jonkin kohdan ottamista väliaikaiseen asialuetteloon. Sen jälkeen asialuettelo hyväksytään läsnä olevien jäsenten enemmistöllä.

8 sääntö
Äänestys

Neuvoston tai komitean päätöslauselmat työnsä edistymistä koskevista menettelytapaasioista hyväksytään läsnä olevien jäsenten enemmistöllä, jollei nimenomaan toisin määrätä.

9 sääntö
Päätösvaltaisuus

Jokaisessa neuvoston tai komitean kokouksessa on oltava läsnä tai edustettuna vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä.

10 sääntö
Pöytäkirjat

Jokaisesta neuvoston ja komitean kokouksesta on laadittava pöytäkirja.

11 sääntö
Järjestöjen kuuleminen

Milloin konferenssi käsittelee aihetta, joka kuuluu jonkin kansainvälisen järjestön toimialaan, komitea voi enemmistön päätöksellä suorittaa järjestelyjä kuullakseen järjestön mielipidettä.

12 sääntö
Erinäiset määräykset

Milloin neuvoston tai komitean toimisto ei toisin päätä, konferenssissa syntyneet asiakirjat toimitetaan vain jäsenhallitusten ja assosioituneiden hallitusten tietoon.

13 sääntö

Neuvoston toimisto voi neuvoston suostumuksella julkaista lehdistötiedotteita konferenssin työstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.