60/1976

Asetus psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Wienissä 21 päivänä helmikuuta 1971 tehty psykotrooppisia aineita koskeva yleissopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 10 päivänä marraskuuta 1972 ja jonka ratifioimiskirja on talletettu 20 päivänä marraskuuta 1972 Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, on voimassa 16 päivästä elokuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 13 päivänä elokuuta 1976

Psykotrooppisia aineita koskeva YLEISSOPIMUS

Johdanto

Sopimuspuolet,

Tuntien huolta ihmiskunnan terveydestä ja hyvinvoinnista,

Pannen huolestuneena merkille määrättyjen psykotrooppisten aineiden väärinkäytöstä aiheutuvat kansanterveydelliset ja sosiaaliset ongelmat,

Päättäväisinä estää näiden aineiden väärinkäyttö ja siitä aiheutuva laiton kauppa sekä taistella niitä vastaan,

Pitäen ankaria toimenpiteitä tarpeellisina näiden aineiden käytön rajoittamiseksi laillisiin tarkoituksiin,

Todeten, että psykotrooppisten aineiden käyttö lääkinnällisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin on välttämätöntä ja ettei niiden saatavissa oloa tällaisiin tarkoituksiin tulisi aiheettomasti rajoittaa,

Uskoen, että tehokkaat toimenpiteet näiden aineiden väärinkäyttöä vastaan vaativat yhtenäistä ja maailmanlaajuista toimintaa,

Tunnustaen Yhdistyneiden Kansakuntien pätevyyden psykotrooppisten aineiden valvonnan alalla ja haluten, että asianomaiset kansainväliset elimet kuuluisivat tämän järjestön piiriin,

Todeten, että kansainvälinen yleissopimus on tarpeen näiden päämäärien saavuttamiseksi,

Sopivat seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Lukuunottamatta kohtia, joissa nimenomaisesti on toisin ilmoitettu tai missä sisältö toisin vaatii, seuraavilla sanonnoilla tässä yleissopimuksessa on alla mainittu merkitys:

a) "Neuvosto" - Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvosto.

b) "Toimikunta" - neuvoston huumausainetoimikunta.

c) "Lautakunta" - vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksessa mainittu kansainvälinen huumausaineiden valvontalautakunta.

d) "Pääsihteeri" - Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri.

e) "Psykotrooppinen aine" - mikä tahansa listoissa I, II, III tai IV mainittu luonnontuote, synteettinen aine tai mikä tahansa luonnosta saatava aine.

f) "Valmiste" -:

i) liuos tai seos, missä tahansa fysikaalisessa muodossa, joka sisältää yhtä tai useampaa psykotrooppista ainetta, tai

ii) annosmuodossa oleva yksi tai useampi psykotrooppinen aine.

g) "Lista I", "lista II", "lista III" ja "lista IV" - vastaavasti numeroidut psykotrooppisten aineiden listat, jotka on liitetty tähän yleissopimukseen sellaisina kuin ne on 2 artiklan mukaan muutettu.

h) "Vienti" ja "tuonti" - asianomaisessa yhteydessään psykotrooppisen aineen siirtämistä valtiosta toiseen.

i) "Valmistus" - kaikki menetelmät, joilla psykotrooppisia aineita voidaan aikaansaada mukaanlukien puhdistaminen samoin kuin psykotrooppisten aineiden muuttaminen toisiksi psykotrooppisiksi aineiksi. Tämä koskee myös muiden kuin apteekeissa lääkemääräysten mukaan valmistettujen tuotteiden valmistusta.

j) "Laiton kauppa" - psykotrooppisten aineiden valmistaminen tai kauppa vastoin tämän yleissopimuksen määräyksiä.

k) "Alue" - mikä tahansa valtion osa, jota 28 artiklan mukaan on pidettävä erillisenä kokonaisuutena tässä yleissopimuksessa.

l) "Tilat" - rakennukset tai rakennusten osat, niihin kuuluva maa-alue mukaanluettuna.

2 artikla
Aineiden valvonta

1. Jos sopimuspuolella tai Maailman Terveysjärjestöllä on tietoja kansainväliseen valvontaan vielä kuulumattomasta aineesta, joka sen mielestä tulisi mahdollisesti lisätä johonkin (tämän yleissopimuksen listaan, tulee sen ilmoittaa pääsihteerille ja toimittaa hänelle tarpeellinen aineisto ilmoituksensa tueksi. Edellä mainittua menettelyä sovelletaan myös milloin sopimuspuolella tai Maailman Terveysjärjestöllä on tietoja, jotka oikeuttavat aineen siirtämiseen listasta toiseen listaan tai aineen poistamiseen listoista.

2. Pääsihteerin tulee toimittaa tämä ilmoitus ja kaikki muut asiaankuuluviksi katsomansa tiedot, sopimuspuolille, toimikunnalle, ja milloin ilmoituksen on tehnyt sopimuspuoli, Maailman Terveysjärjestölle.

3. Jos tällaisessa ilmoituksessa esitetyt tiedot osoittavat, että aineen sisällyttäminen 4 kappaleen mukaisesti listaan I tai listaan II voi tulla kysymykseen, sopimuspuolten tulee tutkia kaikkien saatavissaan olevien tietojen valossa mahdollisuutta soveltaa tällaiseen aineeseen, asianmukaisella tavalla väliaikaisesti kaikkia niitä valvontatoimenpiteitä, joita sovelletaan listaan I tai listaan II kuuluviin aineisiin.

4. Jos Maailman Terveysjärjestö huomaa:

a) että aine pystyy aikaansaamaan

i) 1. riippuvuutta

2. keskushermoston kiihottumisen tai lamaantumisen, mikä saa aikaan aistiharhoja tai -virheitä tai häiriöitä liike- tai ajatustoiminnassa, käyttäytymisessä, muissa aistitoiminnoissa tai mielialassa tai

ii) vastaavaa väärinkäyttöä ja vastaavia haitallisia vaikutuksia kuin jokin listoihin I, II, III tai IV kuuluva aine, ja

b) että on tarpeeksi näyttöä siitä, että ainetta väärinkäytetään tai todennäköisesti tullaan väärinkäyttämään siten, että se muodostaa kansanterveydellisen tai sosiaalisen ongelman, mikä oikeuttaa aineen saattamiseen kansainväliseen valvontaan,

Maailman Terveysjärjestön tulee toimittaa toimikunnalle ainetta koskeva lausuntonsa, johon tulee sisältyä arvio väärinkäytön laajuudesta tai todennäköisyydestä, kansanterveydellisten ja sosiaalisten ongelmien vakavuusasteesta ja aineen hyödyllisyydestä lääkinnällisessä hoidossa samoin kuin mahdolliset lausunnon valossa tarkoituksenmukaisina pidettävät suositukset valvontatoimenpiteiksi.

5. Toimikunta voi ottaen huomioon Maailman Terveysjärjestön tiedonannon, jonka lausuntoa lääkinnällisiltä ja tieteellisiltä osilta tulee pitää määräävänä, ja pitäen mielessä taloudelliset, sosiaaliset, oikeudelliset, hallinnolliset ja muut tekijät, joiden se saattaa katsoa vaikuttavan asiaan, lisätä aineen listaan I, II, III tai IV. Toimikunta voi pyytää lisätietoja Maailman Terveysjärjestöltä tai muista sopivista lähteistä.

6. Jos 1 kappaleen mukainen ilmoitus koskee ainetta, joka jo on jossakin listassa, Maailman Terveysjärjestön tulee tiedottaa toimikunnalle kaikki uudet havaintonsa, jokainen uusi lausuntonsa, jonka se voi 4 kappaleen mukaan antaa ja uudet suositukset valvontatoimenpiteistä, joita se lausuntonsa valossa saattaa pitää tarkoituksenmukaisina. Toimikunta voi ottaen huomioon Maailman Terveysjärjestön 5 kappaleen mukaan tekemän tiedonannon ja pitäen mielessä sanotussa kappaleessa mainitut tekijät, päättää siirtää aineen listasta toisen tai poistaa sen listoista.

7. Jokainen toimikunnan tämän artiklan mukainen päätös on pääsihteerin tiedotettava kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioille, tämän yleissopimuksen sopimuspuolille, jotka eivät kuulu jäsenvaltioihin, Maailman Terveysjärjestölle ja lautakunnalle. Mainitunlainen päätös tulee lopullisesti voimaan jokaisen sopimuspuolen osalta 180 päivän kuluttua sanotun tiedonannon päivämäärästä lukien, paitsi päätöksen osalta, jolla jokin aine on lisätty johonkin listaan, sellaiseen sopimuspuoleen nähden, joka tämän määräajan kuluessa on ilmoittanut pääsihteerille kirjallisesti, ettei se voi poikkeukselliset olosuhteet huomioon ottaen, noudattaa tähän aineeseen nähden kaikkia yleissopimuksen mainittuun listaan kuuluviin aineisiin sovellettavia määräyksiä. Sanotussa ilmoituksessa tulee mainita syyt tällaiseen poikkeukselliseen menettelyyn. Huolimatta ilmoituksestaan jokaisen sopimuspuolen tulee kuitenkin soveltaa vähintään seuraavia valvontatoimenpiteitä:

a) Sopimuspuolen, joka on tehnyt tällaisen ilmoituksen aikaisemmin valvontaan kuulumattoman, listaan I lisätyn aineen osalta, tulee ottaa huomioon mikäli mahdollista 7 artiklassa mainitut erityiset valvontatoimenpiteet ja tulee tällaiseen aineeseen nähden:

i) vaatia listaan II kuuluvia aineita koskeva 8 artiklan määräysten mukainen valmistus-, kauppa- tai jakelulupa;

ii) vaatia listaan II kuuluvia aineita koskeva 9 artiklan määräysten mukainen lääkemääräys aineiden varastointia tai toimittamista varten;

iii) noudattaa 12 artiklan edellyttämiä vientiä ja tuontia koskevia velvoitteita, paitsi sellaiseen toiseen sopimuspuoleen nähden, joka on tehnyt tällaisen ilmoituksen kysymyksessä olevan aineen osalta;

iv) noudattaa 13 artiklassa määrättyjä, listaan II kuuluvia aineita koskevia velvoitteita viennin tai tuonnin kieltämiseksi tai rajoittamiseksi;

v) toimittaa lautakunnalle 16 artiklan 4 a) kohdan mukaisesti tilastollisia tietoja; ja

vi) ryhtyä toimenpiteisiin 22 artiklan mukaisesti edellä mainittujen velvoitteiden nojalla annettujen lakien tai määräysten vastaisten tekojen estämiseksi.

b) Sopimuspuolen, joka on tehnyt tällaisen ilmoituksen aikaisemmin valvontaan kuulumattoman, listaan II lisätyn aineen osalta, tulee tällaiseen aineeseen nähden:

i) vaatia 8 artiklan määräysten mukainen valmistus-, kauppa- ja jakelulupa;

ii) vaatia 9 artiklan määräysten mukainen lääkemääräys aineiden varastointia tai toimittamista varten;

iii) noudattaa 12 artiklan edellyttämiä vientiä ja tuontia koskevia velvoitteita, paitsi toiseen sopimuspuoleen nähden, joka on tehnyt tällaisen ilmoituksen kysymyksessä olevan aineen osalta;

iv) noudattaa 13 artiklassa mainittuja vienti- ja tuontikieltoja ja -rajoituksia koskevia velvoitteita;

v) toimittaa lautakunnalle tilastollisia tietoja 16 artiklan 4 a), c) ja d) kohdan mukaisesti; ja

vi) ryhtyä toimenpiteisiin 22 artiklan mukaisesti edellä mainittujen velvoitteiden nojalla annettujen lakien ja määräysten vastaisten tekojen estämiseksi.

c) Sopimuspuolen, joka on tehnyt tällaisen ilmoituksen aikaisemmin valvontaan kuulumattoman, listaan III lisätyn aineen osalta, tulee tällaiseen aineeseen nähden:

i) vaatia 8 artiklan määräysten mukainen valmistus-, kauppa- ja jakelulupa;

ii) vaatia 9 artiklan mukainen lääkemääräys aineiden varastointia tai toimittamista varten;

iii) noudattaa 12 artiklan edellyttämiä vientiä ja tuontia koskevia velvoitteita, paitsi toiseen sopimuspuoleen nähden, joka on tehnyt tällaisen ilmoituksen kysymyksessä olevan aineen osalta;

iv) noudattaa 13 artiklassa mainittuja vienti- ja tuontikieltoa ja -rajoituksia koskevia velvoitteita; ja

v) ryhtyä toimenpiteisiin 22 artiklan mukaisesti edellä mainittujen velvoitteiden nojalla annettujen lakien ja määräysten vastaisten tekojen estämiseksi.

d) Sopimuspuolen, joka on tehnyt tällaisen ilmoituksen aikaisemmin valvontaan kuulumattoman, listaan IV lisätyn aineen osalta, tulee tällaiseen aineeseen nähden:

i) vaatia 8 artiklan määräysten mukainen valmistus-, kauppa- ja jakelulupa;

ii) noudattaa 13 artiklassa mainittuja vienti- ja tuontikieltoa ja -rajoituksia koskevia velvoitteita; ja

iii) ryhtyä toimenpiteisiin 22 artiklan mukaisesti edellä mainittujen velvoitteiden nojalla annettujen lakien ja määräysten vastaisten tekojen estämiseksi.

e) Sopimuspuolen, joka on tehnyt tällaisen ilmoituksen sellaisen aineen osalta, joka on siirretty ankarampaa valvontaa ja velvoitteita vaativaan listaan, on sovellettava vähintään kaikkia niitä tämän yleissopimuksen määräyksiä, joita sovelletaan siihen listaan, josta aine on siirretty.

8. a) Toimikunnan tämän artiklan mukaan tekemät päätökset tulee alistaa neuvoston tarkistettaviksi jonkin sopimuspuolen vaatimuksesta, joka on tehty 180 päivän kuluessa päätöksestä annetun ilmoituksen vastaanottamisesta. Tarkistusvaatimus tulee lähettää pääsihteerille yhdessä asianmukaisten tietojen kanssa, joihin tarkistusvaatimus perustuu.

b) Pääsihteerin tulee toimittaa tarkistusvaatimuksen kopioita ja asianmukaisia tietoja toimikunnalle, Maailman Terveysjärjestölle ja kaikille sopimuspuolille kehottaen näitä esittämään huomautuksensa yhdeksänkymmenen päivän kuluessa. Kaikki vastaanotetut huomautukset on esitettävä neuvoston harkittaviksi.

c) Neuvosto voi vahvistaa, muuttaa tai kumota toimikunnan päätöksen. Ilmoitus neuvoston päätöksestä tulee toimittaa kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioille, tämän yleissopimuksen sopimuspuolille, jotka eivät ole jäsenvaltioita, toimikunnalle, Maailman Terveysjärjestölle ja lautakunnalle.

d) Neuvoston päätöstä odotettaessa pysyy toimikunnan alkuperäinen päätös voimassa 7 artiklan määräykset huomioonottaen.

9. Sopimuspuolten tulee tehdä parhaansa soveltaakseen aineisiin, jotka eivät kuulu tämän yleissopimuksen piiriin, mutta joita voidaan käyttää psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen, tarkoituksenmukaisiksi katsottavia valvontatoimenpiteitä.

3 artikla
Valmisteiden valvontaa koskevia erikoismääräyksiä

1. Lukuunottamatta mitä tämän artiklan seuraavissa kappaleissa määrätään, valmiste on samojen valvontatoimenpiteiden alainen kuin se psykotrooppinen aine, jota se sisältää, ja jos se sisältää useampia kuin yhtä tällaista ainetta, niiden valvontatoimenpiteiden alainen, joita sovelletaan sen sisältämään ankarimmin valvottavaan aineeseen.

2. Jos valmisteella, joka sisältää jotain muuta kuin listaan I kuuluvaa psykotrooppista ainetta, on sellainen koostumus, ettei ole olemassa vaaraa sen väärinkäyttämisestä tai vaara on vain vähäinen, eikä valmisteesta saada helposti eristetyksi tätä ainetta sellaista määrää, joka voisi johtaa väärinkäyttöön, ja valmisteesta ei siten aiheudu kansanterveydellisiä tai sosiaalisia ongelmia, valmiste voidaan vapauttaa määrätyistä tämän yleissopimuksen edellyttämistä valvontatoimenpiteistä 3 kappaleen mukaisesti.

3. Jos sopimuspuoli tekee valmistetta koskevan, edellisen kappaleen mukaisen havainnon, se voi päättää valmisteen vapauttamisesta maassaan tai jollakin sen alueella, kaikista tai joistain tämän yleissopimuksen edellyttämisitä valvontatoimenpiteistä lukuunottamatta kuitenkin seuraavia vaatimuksia:

a) 8 artikla (luvat), valmistuksen osalta;

b) 11 artikla (kirjanpito), vapautettujen valmisteiden osalta;

c) 13 artikla (vienti- ja tuontikielto ja -rajoitukset);

d) 15 artikla (tarkastus), valmistuksen osalta;

e) 16 artikla (sopimuspuolten esittämät kertomukset), valmisteiden vapauttamista koskevien määräysten osalta; ja

f) 22 artikla (rikosoikeudelliset määräykset), siinä määrin kuin on tarpeellista edellä mainittujen velvoitteiden nojalla annettujen lakien ja määräysten vastaisten tekojen estämiseksi.

Sopimuspuolen tulee ilmoittaa pääsihteerille jokaisesta tällaisesta päätöksestä, vapautetun valmisteen nimestä ja sen koostumuksesta sekä valvontatoimenpiteistä, joista se vapautetaan. Pääsihteerin tulee toimittaa ilmoitus muiden sopimuspuolten, Maailman Terveysjärjestön ja lautakunnan tietoon.

4. Jos sopimuspuolella tai Maailman Terveysjärjestöllä on 3 kappaleen nojalla vapautettua valmistetta koskevia tietoja, jonka vapauttaminen sen mielestä olisi kokonaan tai osaksi lopetettava, sen tulee ilmoittaa siitä pääsihteerille ja toimittaa hänelle tarpeellinen aineisto ilmoituksen tueksi. Pääsihteerin tulee toimittaa tämä ilmoitus ja kaikki muut asiaankuuluviksi katsomansa tiedot sopimuspuolille, toimikunnalle ja milloin ilmoitus on sopimuspuolen tekemä, Maailman Terveysjärjestölle. Maailman Terveysjärjestön tulee antaa toimikunnalle lausuntonsa valmisteesta 2 kappaleessa mainittujen aineiden osalta sekä mahdolliset suosituksensa siitä, mistä valvontatoimenpiteistä valmistetta ei tulisi enää vapauttaa. Toimikunta voi ottaen huomioon Maailman Terveysjärjestön tiedonannon, jonka lausuntoa tulee pitää määräävänä lääkinnöllisiltä ja tieteellisiltä osilta, ja pitäen mielessä taloudelliset, sosiaaliset, oikeudelliset, hallinnolliset ja muut tekijät, joiden se saattaa katsoa vaikuttavan asiaan, päättää lopettaa valmisteen vapauttamisen jostain tai kaikista valvontatoimenpiteistä. Jokainen toimikunnan tämän kohdan mukainen päätös on pääsihteerin tiedotettava kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioille, tämän yleissopimuksen sopimuspuolille, jotka eivät kuulu jäsenvaltiohiin, Maailman Terveysjärjestölle ja lautakunnalle. Kaikkien sopimuspuolten on ryhdyttävä toimenpiteisiin peruuttaakseen vapautuksen kysymyksessä olevasta valvontatoimenpiteestä tai toimenpiteistä 180 päivän kuluessa pääsihteerin tiedonannosta lukien.

4 artikla
Muita valvontaa koskevia erityismääräyksiä

Sopimuspuolet voivat sallia muihin kuin listaan I kuuluviin psykotrooppisiin aineisiin nähden:

a) kansainvälisten matkustajien kuljettaa mukanaan pieniä määriä valmisteita henkilökohtaiseen käyttöönsä; jokaisella sopimuspuolella on kuitenkin oikeus varmistautua siitä, että nämä valmisteet on laillisesti hankittu;

b) tällaisten aineiden käytön teollisuudessa ei-psykotrooppisten aineiden tai tuotteiden valmistamiseen ottaen huomioon tämän yleissopimuksen vaatimien valvontatoimenpiteiden soveltamisen siihen saakka kunnes psykotrooppiset aineet ovat sellaisessa muodossa, ettei niitä käytännössä voida väärinkäyttää tai saada eristetyiksi;

c) tällaisten aineiden käytön, ottaen huomioon tämän yleissopimuksen vaatimien valvontatoimenpiteiden soveltamisen, eläinten pyydystämiseen niille henkilöille, joille asianomaiset viranomaiset ovat antaneet erityisluvan käyttää näitä aineita tähän tarkoitukseen.

5 artikla
Käytön rajoittaminen lääkinnöllisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin

1. Jokaisen sopimuspuolen tulee rajoittaa listaan I kuuluvien aineiden käyttöä 7 artiklan -mukaisesti.

2. Jokaisen sopimuspuolen tulee rajoittaa, paitsi 4 artiklan mainitsemassa tapauksessa sopiviksi katsomillaan keinoilla listoihin II, III ja IV kuuluvien aineiden valmistusta, vientiä, tuontia, jakelua, varastointia, kauppaa, käyttöä ja hallussapitoa lääkinnöllisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin.

3. On suotavaa, etteivät sopimuspuolet salli listoihin II, III ja IV kuuluvien aineiden hallussapitoa ilman laillista lupaa.

6 artikla
Erityishallinto

On suotavaa, että jokainen sopimuspuoli perustaa ja ylläpitää tämän yleissopimuksen määräysten soveltamiseksi erityisen hallintoelimen, joka voisi olla sama kuin huumausaineiden valvontaa koskevien yleissopimusten määräysten soveltamiseksi perustettu toimisto tai työskennellä läheisessä yhteistyössä sen kanssa.

7 artikla
Listaan I kuuluvia aineita koskevia erikoismääräyksiä

Sopimuspuolten tulee listaan I kuuluviin aineisiin nähden:

a) kieltää kaikki käyttö, lukuunottamatta asianmukaisesti valtuutettujen henkilöiden tieteellisiin ja erittäin rajoitettuihin lääkinnöllisiin tarkoituksiin tarpeellisia ainemääriä käytettäväksi lääketieteellisissä tai tieteellisissä laitoksissa, jotka ovat suoraan maiden hallitusten valvonnassa tai niiden erityisesti hyväksymiä;

b) vaatia valmistusta, kauppaa, jakelua tai hallussapitoa varten erityislupa tai ennakolta annettu lupa;

c) huolehtia a) ja b) kohdissa mainitun toiminnan ja toimien tiukasta valvonnasta;

d) rajoittaa asianmukaisesti valtuutetuille henkilöille luovutettava annos sallitun tarkoituksen vaatimaan määrään;

e) vaatia, että lääkinnöllisiä tai tieteellisiä tehtäviä suorittavat henkilöt pitävät kirjaa aineiden hankkimisesta ja niiden käytön yksityiskohdista ja että näitä kirjanpitomerkintöjä säilytetään vähintään kaksi vuotta viimeistä käyttöä koskevasta merkinnästä lukien; ja

f) kieltää vienti ja tuonti, paitsi milloin sekä viejä että tuoja ovat asianomaisia viranomaisia tai vievän tai tuovan maan tai alueen edustajia tai muita henkilöitä tai yrityksiä, jotka ovat maansa tai alueensa asianomaisten viranomaisten erityisesti tähän tarkoitukseen valtuuttamia. 12 artiklan 1 kappaleen vaatimukset listaan II kuuluvien aineiden vienti- ja tuontiluvista koskevat myös listaan I kuuluvia aineita.

8 artikla
Luvat

1. Sopimuspuolten tulee vaatia, että listoihin II, III ja IV kuuluvien aineiden valmistus, kauppa (vienti ja tuonti mukaanluettuina) ja jakelu tapahtuu luvanvaraisesti tai on muun vastaavan valvontatoimenpiteen alainen.

2. Sopimuspuolten tulee:

a) valvoa kaikkia asianmukaisesti valtuutettuja henkilöitä tai yrityksiä, jotka harjoittavat 1 kappaleessa mainittujen aineiden valmistusta, kauppaa (vienti ja tuonti mukaanluettuina) tai jakelua tai osallistuvat siihen;

b) valvoa luvan tai muun vastaavan valvontatoimenpiteen avulla laitoksia ja rakennuksia, joissa sellainen valmistus, kauppa tai jakelu saattaa tapahtua; ja

c) huolehtia turvallisuustoimenpiteisiin ryhtymisestä näissä laitoksissa ja rakennuksissa varkauksien ja muiden varastoihin kohdistuvien anastusten estämiseksi.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen erikoislupia ja muita vastaavia valvontatoimenpiteitä koskevia määräyksiä ei tarvitse soveltaa henkilöihin, jotka ovat asianmukaisesti valtuutettuja suorittamaan, ja heidän suorittaessaan hoito- tai tieteellisiä tehtäviä.

4. Sopimuspuolten tulee vaatia, että kaikkien henkilöiden, jotka saavat erikoisluvan tämän yleissopimuksen mukaisesti tai jotka on muuten valtuutettu tämän artiklan 1 kappaleen tai 7 artiklan b) kohdan mukaan, tulee omata tarpeellinen pätevyys soveltaa tehokkaasti ja oikein tämän yleissopimuksen nojalla annettujen lakien ja säädöksien määräyksiä.

9 artikla
Lääkemääräykset

1. Sopimuspuolten tulee vaatia, että listoihin II, III ja IV kuuluvia aineita luovutetaan tai toimitetaan yksityishenkilöiden käyttöön vain lääkemääräyksen perusteella, paitsi milloin yksityishenkilöt saavat laillisesti vastaanottaa, käyttää, jakaa tai antaa näitä aineita suorittaessaan hoito- tai tieteellisiä tehtäviä, joihin heidät on asianmukaisesti valtuutettu.

2. Sopimuspuolien tulee ryhtyä toimenpiteisiin varmistaakseen, että listoihin II, III ja IV kuuluvia aineita koskevat lääkemääräykset annetaan hyviin lääkärintapoihin perustuen ja noudattamalla sellaisia, etenkin lääkemääräysten uusimiskertoja ja voimassaoloaikaa koskevia määräyksiä, jotka ovat omiaan suojaamaan kansan terveyttä ja hyvinvointia.

3. Huolimatta 1 kappaleen määräyksistä, sopimuspuoli voi, jos se katsoo paikallisten olosuhteiden sitä vaativan, oikeuttaa sellaisin ehdoin, kirjanpitovelvollisuus mukaanluettuna, jotka se määrää, laillistetun apteekkarin tai muun maansa tai sen osan kansanterveydestä vastaavan viranomaisen nimittämän laillistetun vähittäiskauppiaan toimittamaan harkintansa mukaan ja ilman lääkemääräystä lääkinnöllisiin tarkoituksiin yksityishenkilöitä varten poikkeuksellisissa tapauksissa pieniä määriä listoihin III ja IV kuuluvia aineita sopimuspuolten määräämissä rajoissa.

10 artikla
Pakkauksiin merkittävät varoitukset ja mainonta

1. Jokaisen sopimuspuolen tulee vaatia, ottaen huomioon kaikki Maailman Terveysjärjestön asianomaiset määräykset ja suositukset, että psykotrooppisten aineiden vähittäismyyntipakkausten nimilippuun, milloin se käy sopivasti päinsä, ja joka tapauksessa mukana seuraavaan esittelylehtiseen merkitään sellaiset käyttöohjeet ja varoitukset, jotka sen mielestä ovat käyttäjän turvallisuuden kannalta tarpeen.

2. Jokaisen sopimuspuolen tulee, perustuslailliset määräyksensä huomioon ottaen, kieltää tällaisten aineiden mainonta yleisölle.

11 artikla
Kirjanpito

1. Sopimuspuolten tulee vaatia listaan I kuuluviin aineisiin nähden valmistajia ja kaikkia 7 artiklan perusteella näiden aineiden kauppaan ja jakeluun oikeutettuja henkilöitä pitämään sellaista kirjanpitoa, kunkin sopimuspuolen määräämällä tavalla, josta ilmenevät valmistettujen määrien yksityiskohdat, varastossa olevat määrät, ja jokaisen hankinnan tai luovutuksen osalta, määrän yksityiskohdat, päivämäärä, toimittaja ja vastaanottaja.

2. Sopimuspuolten tulee vaatia listoihin II ja III kuuluviin aineisiin nähden valmistajia, tukkukauppiaita, viejiä ja tuojia pitämään sellaista kirjanpitoa, kunkin sopimuspuolen määräämällä tavalla, josta ilmenevät valmistettujen määrien yksityiskohdat ja jokaisen hankinnan tai luovutuksen osalta määrän yksityiskohdat, päivämäärä, toimittaja ja vastaanottaja.

3. Sopimuspuolten tulee vaatia listaan II kuuluviin aineisiin nähden vähittäiskauppiaita, sairaala- ja hoitolaitoksia ja tieteellisiä laitoksia pitämään sellaista kirjanpitoa, kunkin sopimuspuolen määräämällä tavalla, josta ilmenevät jokaisen hankinnan ja luovutuksen osalta määrän yksityiskohdat, päivämäärä, toimittaja ja vastaanottaja.

4. Sopimuspuolten tulee varmistua sopivin keinoin ja ottamalla huomioon maansa ammatti- ja kauppatavat, että tiedot vähittäiskauppiaiden, sairaala- ja hoitolaitosten ja tieteellisten laitosten listaan III kuuluvien aineiden hankinnoista ja luovutuksista ovat helposti saatavissa.

5. Sopimuspuolten tulee vaatia listaan IV kuuluviin aineisiin nähden valmistajia, viejiä ja tuojia pitämään sellaista kirjanpitoa, kunkin sopimuspuolen määräämällä tavalla, josta ilmenevät valmistetut, maasta viedyt ja maahan tuodut määrät.

6. Sopimuspuolien tulee vaatia 3 artiklan 3 kappaleen perusteella vapautettujen valmisteiden valmistajia pitämään kirjaa jokaisen psykotrooppisen aineen määrästä, joka on käytetty vapautetun valmisteen valmistamiseen ja niistä valmistettujen, valvonnasta vapautettujen valmisteiden luonteesta, kokonaismäärästä ja valmistusta seuraavasta luovutuksesta.

7. Sopimuspuolien tulee huolehtia, että tässä artiklassa mainittuja kirjanpitomerkintöjä ja tietoja, joita tarvitaan 16 artiklan mukaisia kertomuksia varten, säilytetään vähintään kaksi vuotta.

12 artikla
Kansainvälistä kauppaa koskevia määräyksiä

1. a) Jokaisen sopimuspuolen, joka sallii listaan I tai II kuuluvien aineiden viennin tai tuonnin, tulee vaatia erillisellä toimikunnan vahvistamalla kaavakkeella annettu tuonti- tai vientilupa jokaista tällaista vientiä tai tuontia varten, koskekoonpa se yhtä tai useampaa ainetta.

b) Sellaisessa luvassa tulee mainita aineen kansainvälinen yleisnimi tai ellei sitä ole, listassa käytetty aineen nimitys, vietäväksi tai tuotavaksi aiottu määrä, lääkemuoto, viejän ja tuojan nimi ja osoite sekä määräaika, jonka kuluessa vienti tai tuonti on suoritettava. Jos aine viedään tai tuodaan valmisteen muodossa, siinä tulee lisäksi esittää valmisteen nimi, mikäli sellainen on olemassa. Vientiluvassa on myös mainittava tuontiluvan numero ja päiväys ja viranomainen, joka sen on antanut.

c) Ennen vientiluvan antamista sopimuspuolten tulee vaatia, että vientilupaa hakeva henkilö tai liike esittää tuontimaan tai -alueen asianomaisen viranomaisen antaman tuontiluvan sekä todistuksen siitä, että siinä mainitun tai mainittujen aineiden tuonti on sallittu.

d) Jokaista tavaralähetystä tulee seurata jäljennös vientiluvasta ja vientiluvan antaneen hallituksen tulee lähettää jäljennös siitä tuonti maan tai -alueen hallitukselle.

e) Sitten kun tuonti on tapahtunut, tuontimaan tai -alueen hallituksen tulee palauttaa vientilupa varustettuna todistuksella todellisuudessa maahantuodusta määrästä vientimaan tai -alueen hallitukselle.

2. a) Sopimuspuolten tulee vaatia, että viejät tekevät jokaisesta listaan III kuuluvien aineiden viennistä toimikunnan vahvistamalla kaavakkeella seuraavat tiedot sisältävän ilmoituksen kolmena kappaleena:

i) viejän ja tuojan nimi ja osoite;

ii) aineen kansainvälinen yleisnimi tai, sellaisen puuttuessa, listassa käytetty nimitys;

iii) aineen määrä ja lääkemuoto, jona se on viety, ja mikäli on kysymyksessä valmisteena viety aine, valmisteen nimi, jos sellainen on olemassa; ja

iv) lähetyksen päivämäärä.

b) Viejien tulee toimittaa ilmoitus kahtena kappaleena maansa tai -alueensa viranomaisille. Kolmas kappale tulee heidän liittää tavaralähetykseensä.

c) Sopimuspuolen, jonka alueelta listaan III kuuluva aine on viety, tulee niin pian kuin mahdollista, mutta vähintään yhdeksänkymmenen päivän kuluessa lähetyksen päivämäärästä, lähettää tuontimaan tai -alueen viranomaisille kirjattuna lähetyksenä ja pyynnöin saada ilmoitus vastaanotosta, jäljennös viejältä saadusta ilmoituksesta.

d) Sopimuspuolet voivat vaatia, että tuojan tulee vastaanotettuaan tavaralähetyksen toimittua maansa tai alueensa asianomaisille viranomaisille tavaralähetykseen liitetty jäljennös asianmukaisine merkintöineen, josta ilmenevät vastaanotetut määrät ja vastaanottopäivämäärä.

3. Listoihin I ja II kuuluviin aineisiin tulee soveltaa lisäksi seuraavia määräyksiä:

a) Sopimuspuolten tulee ylläpitää vapaasatamissa ja vapaa-alueilla samanlaista valvontaa kuin alueensa muissa osissa, edellyttäen kuitenkin, että näiden osalta saattaa olla tarpeen soveltaa ankarampia toimenpiteitä.

b) Vientilähetykset postilokeroon tai pankkiin jonkun muun henkilön kuin vientiluvassa mainitun henkilön tilille on kielletty.

c) Listaan I kuuluvien aineiden vientilähetykset tullivarastoihin on kielletty. Listaan II kuuluvien aineiden vientilähetykset tullivarastoon on kielletty, ellei tuontimaan hallitus ole vientilupaa hakeneen henkilön tai laitoksen esittämässä tuontiluvassa todistanut, että se on hyväksynyt tuonnin tullivarastoon sijoittamista varten. Tässä tapauksessa vientiluvassa tulee todistaa, että lähetys viedään tätä tarkoitusta varten. Jokaista tullivarastosta poistamista varten vaaditaan sen viranomaisen antama lupa, jonka lainkäyttövallan alaisuuteen tullivarasto kuuluu, ja määräpaikan ollessa ulkomailla, sitä tulee käsitellä uutena tämän yleissopimuksen tarkoittamana vientinä.

d) Sopimuspuolien -alueelle saapuvien tai sieltä lähtevien tavaralähetyksien toimittaminen, joihin ei ole liitetty vientilupaa, tulee asianomaisten viranomaisten estää.

e) Sopimuspuolen ei tule -sallia mihinkään toiseen maahan lähetettyjen aineiden kulkea alueensa läpi, riippumatta siitä, onko ne poistettu siitä kuljetusvälineestä, jossa niitä kuljetetaan tai ei, ellei tämän sopimuspuolen asianomaisille viranomaisille esitetä jäljennöstä lähetystä varten annetusta vientiluvasta.

f) Sen maan tai alueen asianomaisten viranomaisten, jonka alueen kautta tavaralähetyksen on sallittu kulkea, tulee ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin estääkseen tavaralähetystä joutumasta muuhun kuin liitteenä olevassa vientiluvan jäljennöksessä mainittuun määräpaikkaan, ellei sen maan tai alueen hallitus, jonka alueen läpi tavaralähetys kulkee, anna lupaa tästä määräpaikasta poikkeamiseen. Läpikulkumaan tai -alueen hallituksen tulee käsitellä jokaista pyyntöä määräpaikasta poikkeamiseen siten kuin poikkeaminen käsittäisi viennin läpikulkumaasta maahan tal alueelle, jossa uusi määräpaikka sijaitsee. Jos poikkeamiseen annetaan lupa, 1 e) kohdan määräyksiä tulee soveltaa myös läpikulkumaan tai alueen ja tavaralähetyksen alkuperäisen vientimaan tai alueen välillä.

g) Mitään läpikulkumatkalla olevaa tai tullivarastossa säilytettävää ainelähetystä ei saa käsitellä siten, että kysymyksessä olevan aineen luonne muuttuu. Pakkausta ei saa muuttaa ilman asianomaisten viranomaisten lupaa.

h) Aineiden kauttakulkua sopimuspuolen alueen läpi koskevien e) ja g) kohtien määräyksiä ei sovelleta, milloin kysymyksessä oleva lähetys kuljetetaan ilma-aluksessa, joka ei laskeudu läpikulkumaahan tai -alueelle. Jos ilma-alus laskeutuu tällaiseen maahan tai tällaiselle alueelle, näitä määräyksiä sovelletaan siinä määrin kuin olosuhteet sitä vaativat.

i) Tämän kappaleen määräykset eivät vaikuta minkään kansainvälisen sopimuksen määräyksiin, jotka rajoittavat sopimuspuolten kauttakulkumatkalla oleviin, tällaisiin aineisiin kohdistamaa valvontaa.

13 artikla
Vienti- ja tuontikielto ja rajoitukset

1. Sopimuspuoli voi ilmoittaa kaikille muille sopimuspuolille pääsihteerin välityksellä kieltävänsä yhden tai useamman ilmoituksessa tarkemmin määrätyn listaan II, III tai IV kuuluvan aineen tuonnin maahansa tai jollekin sen alueelle. Jokaisessa tällaisessa ilmoituksessa tulee mainita aineesta listassa II, III tai IV käytetty nimitys.

2. Jos sopimuspuolelle on ilmoitettu 1 kappaleen mukaisesta kiellosta, sen tulee ryhtyä toimenpiteisiin varmistaakseen, ettei mitään ilmoituksessa määrättyä ainetta viedä ilmoituksen tehneen sopimuspuolen maahan tai jollekin sen alueelle.

3. Edellisen kappaleen määräysten estämättä sopimuspuoli, joka on tehnyt 1 kappaleen mukaisen ilmoituksen, voi oikeuttaa tuomaan maahan erityisellä tuontiluvalla kussakin yksittäistapauksessa määrätyn määrän kysymyksessä olevia aineita tai näitä aineita sisältäviä valmisteita. Tuontimaan tuontiluvan antavan viranomaisen tulee lähettää kaksi kappaletta tuontiluvasta, joka sisältää tuojan ja viejän nimen ja osoitteen, vientimaan tai -alueen asianomaiselle viranomaiselle, joka sen jälkeen voi oikeuttaa viejän suorittamaan lähetyksen. Yhden kopion erityisestä tuontiluvasta varustettuna vientimaan tai -alueen viranomaisen asianmukaisella merkinnällä tulee seurata lähetystä.

14 artikla
Kansainvälisessä liikenteessä toimivien alusten, ilma-alusten tai muiden julkisten kulkuvälineiden ensiapulaukuissa kuljetettavia psykotrooppisia aineita koskevia erityismääräyksiä

1. Sellaisten listoihin II, III tai IV kuuluvien aineiden rajoitettujen määrien kansainvälistä kuljetusta aluksissa, ilma-aluksissa tai muissa kansainvälisissä kuljetusvälineissä, kuten kansainvälisissä junissa tai linja-autoissa, joita saatetaan tarvita matkan aikana ensiaputarkoituksiin tai hätätilanteissa, ei pidetä tämän yleissopimuksen tarkoittamana vientinä, tuontina tai läpikuljetuksena jonkin maan kautta.

2. Rekisteröintimaan tulee asianmukaisin toimenpitein varmistaa 1 kappaleessa mainittujen aineiden väärän käytön estäminen tai etteivät ne joudu laittomiin tarkoituksiin. Neuvoteltuaan asianmukaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa tulee toimikunnan suositella asianmukaisia varmuustoimenpiteitä.

3. Aluksissa, ilma-aluksissa tai muissa kansainvälisissä kuljetusvälineissä, kuten kansainvälisissä junissa tai linja-autoissa 1 kappaleen mukaan kuljetettavat aineet ovat rekisteröintimaan lakien, määräysten ja lupien alaisia, loukkaamatta asianmukaisten paikallisten viranomaisten oikeuksia suorittaa tarkastuksia, katsastuksia ja muita valvontatoimenpiteitä näissä kulkuvälineissä. Näiden aineiden käyttämistä hätätilanteessa ei katsota 9 artiklan 1 kappaleen määräysten loukkaamiseksi.

15 artikla
Tarkastus

Sopimuspuolien tulee ylläpitää psykotrooppisten aineiden valmistajien, viejien, tuojien, tukkukauppiaiden ja vähittäismyyjien sekä näitä aineita käyttävien lääketieteellisten ja tieteellisten laitosten tarkastusjärjestelmää. Niiden tulee huolehtia tilojen, varastojen ja kirjanpidon tarkastuksista, jotka on suoritettava niin usein kuin katsotaan tarpeelliseksi.

16 artikla
Sopimuspuolten kertomukset

1. Sopimuspuolten tulee toimittaa pääsihteerille sellaisia tietoja, jotka toimikunta saattaa pyytää sen vuoksi, että ne ovat tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi, ja erityisesti vuotuinen kertomus yleissopimuksen soveltamisesta alueillaan, johon sisältyvät tiedot:

a) psykotrooppisia aineita koskevien lakien ja määräysten tärkeistä muutoksista; ja

b) psykotrooppisten aineiden väärinkäytön ja laittoman kaupan merkittävistä kehitysvaiheista alueillaan.

2. Sopimuspuolten tulee ilmoittaa pääsihteerille myös, 7 artiklan f) kohdassa, 12 artiklassa ja 13 artiklan 3 kappaleessa mainittujen hallintoviranomaisten nimet ja osoitteet. Pääsihteerin tulee antaa nämä tiedot kaikkien sopimuspuolien käytettäviksi.

3. Sopimuspuolten tulee toimittaa pääsihteerille mahdollisimman pian kertomus jokaisesta psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa koskevasta tapauksesta tai sitä koskevasta takavarikosta, jota ne pitävät tärkeänä:

a) havaitun uuden kehityssuunnan;

b) kysymyksessä olevien määrien;

c) aineiden hankintalähteitä koskevien tietojen; tai

d) laittoman kaupan harjoittajien käyttämien menetelmien johdosta.

Kertomusjäljennökset on annettava tiedoksi 21 artiklan b) kohdan mukaisesti.

4. Sopimuspuolten tulee toimittaa lautakunnalle sen laatimilla lomakkeilla vuositilastot:

a) jokaisen listaan I ja II kuuluvan aineen osalta valmistetuista, kuhunkin maahan tai kullekin alueelle viedyistä ja kustakin maasta tai kultakin alueelta tuoduista määristä samoin kuin valmistajien pitämistä varastoista;

b) jokaisen listaan III ja IV kuuluvan aineen osalta valmistetuista määristä sekä maasta viedyistä ja maahan tuoduista kokonaismääristä;

c) jokaisen listaan II ja III kuuluvan aineen osalta vapautettujen valmisteiden valmistamiseen käytetyistä määristä; ja

d) jokaisen muun kuin listaan I kuuluvan aineen osalta 4 artiklan b) kohdan mukaan teollisiin tarkoituksiin käytetyistä määristä.

Valmistetut määrät, jotka mainitaan tämän kappaleen a) ja b) kohdissa, eivät koske valmistettuja tuotemääriä.

5. Sopimuspuolen tulee toimittaa lautakunnalle sen pyynnöstä muita tulevia ajanjaksoja koskevia lisätilastotietoja, jonkin määrätyn listoihin III ja IV kuuluvan, kuhunkin maahan tai kullekin alueelle vietävän ja kustakin maasta tai kultakin alueelta tuotavan aineen määristä. Tämä sopimuspuoli voi pyytää lautakuntaa käsittelemään luottamuksellisena sekä tiedustelupyyntöä että tämän kappaleen mukaan annettuja tietoja.

6. Sopimuspuolten on toimitettava 1 ja 4 kappaleessa mainitut tiedot sillä tavalla ja niihin päiviin mennessä kuin toimikunta tai lautakunta pyytää.

17 artikla
Toimikunnan tehtävät

1. Toimikunta voi käsitellä kaikkia asioita, jotka koskevat tämän yleissopimuksen päämääriä ja sen määräysten täytäntöönpanoa, ja antaa tähän liittyviä suosituksia.

2. Toimikunnan 2 ja 3 artiklassa mainitut päätökset on tehtävä toimikunnan jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

18 artikla
Lautakunnan kertomukset

1. Lautakunnan tulee laatia toiminnastaan vuosikertomukset, jotka sisältävät tutkimuksen sen käytettävänä olevista tilastotiedoista ja milloin se on tarkoituksenmukaista, selostuksen hallitusten mahdollisesti antamista tai pyytämistä selityksistä, sekä kaikki huomautukset ja suositukset, jotka lautakunta haluaa tehdä. Lautakunta voi laatia tarpeelliseksi katsomiaan lisäkertomuksia. Kertomukset on toimitettava neuvostolle toimikunnan välityksellä, joka voi tehdä sopiviksi katsomiaan huomautuksia.

2. Pääsihteerin tulee saattaa lautakunnan kertomukset sopimuspuolten tietoon ja myöhemmin julkaista ne. Sopimuspuolten tulee sallia niiden rajoittamaton jakelu.

19 artikla
Lautakunnan toimenpiteet yleissopimuksen määräysten toimeenpanon varmistamiseksi

1. a) Jos lautakunnalla on, tutkittuaan hallituksien sille toimittamat tiedot tai Yhdistyneiden Kansakuntien elimien esittämien tietojen perusteella syytä otaksua, että tämän yleissopimuksen tarkoitusperät ovat vakavasti uhatut jonkin maan tai alueen laiminlyödessä tämän yleissopimuksen määräysten toteuttamisen, lautakunnalla on oikeus pyytää selitystä kysymyksessä olevan maan tai alueen hallitukselta. Ottaen huomioon lautakunnan alempana c) kohdassa mainitun oikeuden kiinnittää sopimuspuolten, neuvoston ja toimikunnan huomio asiaan sen on käsiteltävä luottamuksellisina tämän kohdan mukaista selvityspyyntöä tai hallituksen selvitystä.

b) Toimittuaan a) kohdan mukaan lautakunta voi katsoessaan sen välttämättömäksi, pyytää kysymyksessä olevaa hallitusta ryhtymään sellaisiin parannustoimenpiteisiin, joita olosuhteisiin nähden on pidettävä välttämättöminä tämän yleissopimuksen määräysten toteuttamiseksi.

c) Jos lautakunta toteaa, että asianomainen hallitus on laiminlyönyt tyydyttävien selvitysten antamisen kun sitä on kehotettu se tekemään a) kohdan mukaisesti tai laiminlyönyt parannustoimenpiteisiin ryhtymisen, joihin sitä on kehotettu ryhtymään b) kohdan mukaisesti, lautakunta voi kiinnittää sopimuspuolten, neuvoston ja toimikunnan huomion asiaan.

2. Lautakunta voi kiinnittäessään sopimuspuolten, neuvoston ja toimikunnan huomion asiaan 1 c) kohdan mukaisesti katsoessaan sellaisen toimenpiteen välttämättömäksi, suosittaa sopimuspuolille, että ne lopettavat määrättyjen psykotrooppisten aineiden viennin, tuonnin tai molemmat kysymyksessä olevaan maahan tai alueelle tai maasta tai alueelta, joko määrätyksi ajaksi tai kunnes lautakunta on tyytyväinen tilanteeseen tuossa maassa tai alueella. Kysymyksessä oleva valtio voi saattaa asian neuvoston käsiteltäväksi.

3. Lautakunnalla on oikeus julkaista kertomus mistä tahansa tämän artiklan määräysten tarkoittamasta asiasta ja toimittaa se neuvostolle, joka lähettää sen edelleen kaikille sopimuspuolille. Jos lautakunta julkaisee tässä kertomuksessa päätöksen, joka on tehty tämän artiklan mukaan tai muita siihen liittyviä tietoja, sen tulee julkaista samassa yhteydessä myös asianomaisen hallituksen näkökannat, jos tämä niin vaatii.

4. Jokaisessa tapauksessa, milloin lautakunnan päätös, joka julkaistaan tämän artiklan mukaan, ei ole yksimielinen, vähemmistön näkökannat on mainittava.

5. Jokainen valtio tulee kutsua lautakunnan kokoukseen, jossa käsitellään tämän artiklan mukaisesti sitä välittömästi koskevaa kysymystä.

6. Lautakunnan tämän artiklan mukaiset päätökset on tehtävä kahden kolmasosan enemmistöllä lautakunnan koko lukumäärästä.

7. Yllä olevien kappaleiden määräyksiä sovelletaan myös, jos lautakunnalla on syytä olettaa, että tämän yleissopimuksen päämäärät ovat vakavasti uhatut jonkin sopimuspuolen 2 artiklan 7 kappaleen mukaan tekemän päätöksen johdosta.

20 artikla
Toimenpiteet psykotrooppisten aineiden väärinkäyttöä vastaan

1. Sopimuspuolten tulee ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin psykotrooppisten aineiden väärinkäytön estämiseksi ja asianomaisten henkilöiden indentifioimiseksi varhaisessa vaiheessa ja näiden henkilöiden hoidon, kasvatuksen, jälkihoidon, kuntouttamisen ja yhteiskuntaan paluun järjestämiseksi sekä yhdistettävä pyrkimyksensä näiden päämäärien saavuttamiseksi.

2. Sopimuspuolten tulee edistää niin paljon kuin mahdollista psykotrooppisten aineiden väärinkäyttäjien hoidosta, jälkihoidosta, kuntouttamisesta ja yhteiskuntaan paluusta vastaavan henkilökunnan koulutusta.

3. Sopimuspuolten tulee auttaa henkilöitä, joiden työ sitä vaatii, käsittämään psykotrooppisten aineiden väärinkäytöstä aiheutuvat ongelmat ja väärinkäytön estämisen vaikeudet ja myös edistettävä tällaista ymmärtämystä yleisön keskuudessa, milloin on olemassa vaara näiden aineiden väärinkäytön yleistymisestä.

21 artikla
Toiminta laitonta kauppaa vastaan

Ottaen asianmukaisesti huomioon perustuslailliset, oikeudelliset ja hallinnolliset järjestelmänsä sopimuspuolten tulee:

a) ryhtyä toimenpiteisiin kansallisella tasolla laitonta kauppaa ehkäisevän ja vastustavan toiminnan koordinoimiseksi tässä tarkoituksessa niiden voi olla hyödyllistä nimetä sopiva viranomainen vastaamaan tällaisesta koordinoimisesta;

b) avustaa toisiaan toiminnassa psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan ja erityisesti toimittaa välittömästi diplomaattista tietä tai sopimuspuolten tätä tarkoitusta varten määräämien viranomaisten välityksellä, toisille sopimuspuolille, joita asia välittömästi koskee, jäljennös jokaisesta pääsihteerille 16 artiklan mukaan osoitetusta kertomuksesta, joka liittyy laitonta kauppaa koskevan tapauksen paljastamiseen tai takavarikkoon;

c) olla läheisessä yhteistyössä keskenään ja niiden asianomaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, joiden jäseniä ne ovat harjoittaakseen koordinoitua toimintaa laitonta kauppaa vastaan;

d) huolehtia siitä, että kansainvälinen yhteistyö asianomaisten toimistojen välillä sujuu nopealla tavalla; ja

e) huolehtia siitä, että lähetettäessä oikeudellisia asiakirjoja maasta toiseen oikeudenkäyntitarkoituksia varten, toimitus tapahtuu nopeasti sopimuspuolten osoittamille elimille; tämä määräys ei vaikuta sopimuspuolen oikeuteen pyytää oikeudellisten asiakirjojen lähettämistä sille diplomaattista tietä.

22 artikla
Rikosoikeudelliset määräykset

1. a) Jokaisen sopimuspuolen tulee ottaen huomioon perustuslakiensa asettamat rajoitukset käsitellä jokaista tahallisesti suoritettua, tämän yleissopimuksen sopimuspuolelle määräämien velvoitteiden nojalla annettujen lakien ja määräysten vastaista tekoa rangaistavana rikoksena ja huolehtia siitä, että vakavista rikoksista säädetään riittävä, etenkin vankeus- tai muu vapausrangaistus.

b) Edellisen kohdan estämättä sopimuspuolet voivat psykotrooppisten aineiden väärinkäyttäjien syyllistyttyä tällaisiin rikoksiin määrätä, joko vaihtoehtoisesti tuomion tai rangaistuksen sijasta tai rangaistuksen lisäksi, että tällaiset väärinkäyttäjät saatetaan hoito-, kasvatus-, jälkihoito-, kuntouttamis- ja yhteiskuntaan paluuta tarkoittavien toimenpiteiden alaisiksi 20 artiklan 1 kappaleen mukaisesti.

2. Ottaen huomioon sopimuspuolen perustuslain asettamat rajoitukset, sen oikeusjärjestelmän ja sisäisen lainsäädännön,

a) i) milloin useita keskenään yhteydessä olevia 1 kappaleen mukaan rikoksina pidettäviä tekoja on suoritettu eri maissa, jokaista niistä on käsiteltävä erillisenä rikoksena;

ii) tahallinen osallistuminen tällaisiin rikoksiin ja niiden suunnittelu ja yritys sekä valmistelevat toimet ja rahoitustoimenpiteet tässä artiklassa mainittujen rikosten yhteydessä, ovat 1 kappaleen edellyttämiä rangaistavia rikoksia;

iii) tällaisista rikoksista annetut ulkomaiset tuomiot on otettava huomioon päätettäessä rikoksenuusimissääntöjen soveltamisesta; ja

iv) edellä mainituista vakavista rikoksista, joihin joko kotimaan kansalaiset tai ulkomaalaiset ovat syyllistyneet, tulee sen sopimuspuolen, jonka alueella rikos on tehty tai sen sopimuspuolen, jonka alueelta syyllinen tavataan nostaa syyte, milloin hänen luovuttamistaan ei voida hyväksyä sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, jolle tätä koskeva hakemus on tehty, ja jollei tätä rikoksentekijää ole jo asetettu syytteeseen ja tuomiota annettu.

b) On suotavaa, että 1 kappaleessa ja 2 a) ii) kohdassa mainitut rikokset sisällytetään luovutuksenalaisiin rikoksiin jokaisessa sopimuspuolten välillä solmitussa tai myöhemmin mahdollisesti solmittavassa rikoksentekijäin luovuttamista koskevassa sopimuksessa ja tunnustetaan niiden sopimuspuolten välillä, jotka eivät aseta luovutuksen ehdoksi sopimuksen olemassaoloa tai vastavuoroisuutta, luovutuksen alaisiksi rikoksiksi, edellyttäen, että luovutuksen tulee tapahtua sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti, jolle hakemus on tehty, ja että sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä suorittamasta pidätystä tai sallimasta luovutusta tapauksissa, jolloin asianomaiset viranomaiset eivät pidä rikosta riittävän vakavana.

3. Kaikki psykotrooppiset aineet ja muut aineet sekä kaikki varusteet, joita on käytetty tai aiottu käyttää jonkin 1 ja 2 kappaleessa mainitun rikoksen tekemiseen, tulee takavarikoida ja tuomita valtiolle menetetyiksi.

4. Tämän artiklan määräykset ovat asianomaisen sopimuspuolen kansallisten lakien määräysten alaisia tuomiovaltaa koskevien kysymysten osalta.

5. Mitkään tämän artiklan määräykset eivät vaikuta periaatteeseen, jonka mukaan sen tarkoittamat rikokset on määriteltävä ja niistä syytettävä ja rangaistava sopimuspuolen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

23 artikla
Ankarampien kuin tämän yleissopimuksen vaatimien valvontatoimenpiteiden soveltaminen

Sopimuspuoli voi soveltaa jyrkempiä ja ankarampia valvontatoimenpiteitä kuin tämä yleissopimus edellyttää, milloin sen mielestä tällaiset toimenpiteet ovat suotavia tai välttämättömiä kansanterveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi.

24 artikla
Tämän yleissopimuksen määräysten soveltamisesta kansainvälisille elimille aiheutuvat kulut

Toimikunnalle ja lautakunnalle niiden -tämän yleissopimuksen nojalla suorittamista tehtävistä aiheutuneista kuluista tulee Yhdistyneiden Kansakuntien vastata yleiskokouksen määräämällä tavalla. Sopimuspuolten, jotka eivät ole Yhdistyneiden Kansakuntien jäseniä, tulee osallistua näihin kuluihin -määrillä, joita yleiskokous pitää kohtuullisina ja jotka se aika ajoin vahvistaa neuvoteltuaan näiden sopimuspuolten hallitusten kanssa.

25 artikla
Sopimuksen hyväksymistä, allekirjoitusta, ratifiointia ja siihen liittymistä koskeva menettely

1. Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenet, Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomat valtiot, jotka ovat Yhdistyneiden Kansakuntien jonkin erityisjärjestön tai Kansainvälisen Atomienergiajärjestön jäsentä tai Kansainvälisen tuomioistuimen perussäännön osapuolia, ja kaikki muut neuvoston kutsumat valtiot voivat tulla tämän yleissopimuksen osapuoliksi:

a) allekirjoittamalla sen; tai

b) ratifioimalla sen allekirjoitettuaan sen ratifioimisvaraumin; tai

c) liittymällä siihen.

2. Yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten 1 päivään tammikuuta 1972 saakka, tämä päivä mukaanluettuna. Sen jälkeen se on avoinna liittymistä varten.

3. Ratifioimis- tai liittymiskirjat on talletettava pääsihteerin huostaan.

26 artikla
Voimaantulo

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen kun neljäkymmentä 25 artiklan 1 kappaleessa mainituista valtioista on allekirjoittanut sen ratifioimisvaraumitta tai tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

2. Jokaisen muun, edellisessä kappaleessa mainitun viimeisen allekirjoituksen tai talletuksen jälkeen ratifioimisvaranmitta allekirjoittavan tai ratifioimis- tai liittymiskirjansa tallettavan valtion osalta yleissopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jolloin sen allekirjoitus tai ratifioimis- tai liittymiskirjan talletus on tapahtunut.

27 artikla
Alueellinen soveltaminen

Yleissopimusta tulee soveltaa kaikkiin merentakaisiin alueisiin, joiden kansainvälisistä suhteista sopimuspuolet vastaavat, paitsi milloin sopimuspuolen tai kysymyksessä olevan alueen perustuslaki tai yleinen käytäntö vaatii tällaisen alueen etukäteen antaman suostumuksen. Tällaisessa tapauksessa sopimuspuolen tulee pyrkiä huolehtimaan tarvittavan suostumuksen saamisesta alueelta mahdollisimman lyhyessä ajassa, ja kun suostumus on saatu, sopimuspuolen on ilmoitettava siitä pääsihteerille. Yleissopimusta sovelletaan tällaisessa ilmoituksessa mainittuun alueeseen tai alueisiin siitä päivästä alkaen, jolloin pääsihteeri on sen vastaanottanut. Niissä tapauksissa jolloin merentakaisen alueen etukäteen antamaa suostumusta ei tarvita, asianomaisen sopimuspuolen tulee allekirjoittamisen, ratifioimisen tai liittymisen yhteydessä ilmoittaa merentakainen alue tai alueet, joihin tätä yleissopimusta sovelletaan.

28 artikla
Yleissopimuksen tarkoituksia varten muodostetut alueet

1. Sopimuspuoli voi ilmoittaa pääsihteerille, että sen alue on yleissopimuksen tarkoituksia varten jaettu yhteen tai useampaan alueeseen tai että kaksi tai useampi sen alueista on yhdistetty yhdeksi ainoaksi alueeksi.

2. Kaksi tai useampi sopimuspuolista voi ilmoittaa pääsihteerille, että niiden välisen tulliliiton perustamisen johdosta nämä sopimuspuolet muodostavat alueen tämän yleissopimuksen tarkoituksia varten.

3. Jokainen 1 tai 2 kappaleessa tarkoitettu ilmoitus tulee voimaan ilmoituksen tekemistä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä.

29 artikla
Irtisanominen

1. Kahden vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä jokainen sopimuspuoli voi omasta sekä sellaisen alueen puolesta, jonka kansainvälisistä suhteista se vastaa ja joka on peruuttanut 27 artiklan mukaan antamansa suostumuksen, irtisanoa tämän yleissopimuksen kirjallisella pääsihteerin huostaan talletettavalla asiakirjalla.

2. Irtisanominen, milloin pääsihteeri on vastaanottanut sen jonkin vuoden heinäkuun ensimmäisenä päivänä tai sitä ennen, tulee voimaan seuraavan vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä, ja jos vastaanottaminen on tapahtunut heinäkuun ensimmäisen päivän jälkeen, irtisanominen tulee voimaan siten kuin se olisi vastaanotettu seuraavan vuoden heinäkuun ensimmäisenä päivänä tai sitä ennen.

3. Yleissopimus lakkaa olemasta voimassa, jos 1 ja 2 kappaleen mukaan tehtyjen irtisanomisten johdosta 26 artiklan 1 kappaleessa mainitut edellytykset sen voimaantulemiseksi eivät enää ole olemassa.

30 artikla
Muutokset

1. Jokainen sopimuspuoli voi ehdottaa muutosta tähän yleissopimukseen. Jokaisen muutoksen teksti ja syyt siihen on ilmoitettava pääsihteerille, joka tiedottaa niistä edelleen sopimuspuolille ja neuvostolle. Neuvosto voi päättää joko:

a) että on kutsuttava koolle konferenssi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 62 artiklan 4 kappaleen mukaisesti harkitsemaan ehdotettua muutosta; tai

b) että sopimuspuolilta on tiedusteltava, hyväksyvätkö ne ehdotetun muutoksen ja samalla pyydettävä niitä toimittamaan neuvostolle kaikki muutosta koskevat huomautuksensa.

2. Ellei yksikään sopimuspuoli ole hylännyt 1 b) kohdan mukaan tiedotettua muutosehdotusta kahdeksantoista kuukauden kuluessa siitä kun se jaettiin, se tulee tämän jälkeen voimaan. Jos joku sopimuspuoli kuitenkin hylkää muutosehdotuksen, neuvosto voi päättää sopimuspuolilta vastaanottamiensa huomautusten valossa, onko kutsuttava koolle konferenssi harkitsemaan tällaista muutosta.

31 artikla
Erimielisyydet

1. Jos kahden tai useamman sopimuspuolen välillä syntyy erimielisyyttä tämän yleissopimuksen tulkitsemisesta tai soveltamisesta, sanottujen sopimuspuolten tulee neuvotella keskenään erimielisyyden ratkaisemiseksi neuvottelemalla, suorittamalla tutkimuksia, välittämällä, sovittelemalla, välimiesmenettelyllä, siirtämällä asia alueellisille elimille, oikeudenkäyntimenettelyllä tai muilla valitsemillaan rauhanomaisilla keinoilla.

2. Jokainen erimielisyys, jota ei mainitulla tavalla voida ratkaista, on saatettava kenen tahansa riidan osapuolista sitä pyytäessä Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

32 artikla
Varaumat

1. Mitkään muut kuin tämän artiklan 2, 3 ja 4 kappaleen mukaiset varaumat eivät ole sallittuja.

2. Kukin valtio voi allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai liittyessään tehdä varaumia tämän yleissopimuksen seuraaviin määräyksiin:

a) 19 artiklan 1 ja 2 kappale;

b) 27 artikla; ja

c) 31 artikla.

3. Valtion, joka haluaa tulla sopimuspuoleksi, mutta tahtoo varata itselleen oikeuden tehdä muita kuin 2 ja 4 kappaleen mukaisia varaumia, on ilmoitettava sellaisesta aikomuksesta pääsihteerille. Ellei kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääsihteeri on ilmoittanut kysymyksessä olevasta varaumasta, kolmasosa valtioista, jotka ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen ratifioimisvaraumitta tai ratifioineet sen tai liittyneet siihen, ole vastustanut tätä varaumaa, sitä pidetään hyväksyttynä, edellyttäen kuitenkin, ettei varaumaa vastustaneiden valtioiden tarvitse noudattaa varauman tehnyttä valtiota kohtaan mitään tämän yleissopimuksen mukaista laillista velvoitetta, johon varauma kohdistuu.

4. Valtio, jonka alueella kasvaa villinä listaan I kuuluvia psykotrooppisia aineita sisältäviä kasveja, joita eräät pienet selvästi määrätyt ryhmät perinteellisesti käyttävät maagisissa tai uskonnollisissa menoissa, voi allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai liittyessään tehdä näitä kasveja koskevan varauman 7 artiklan määräyksien osalta, lukuunottamatta kansainvälistä kauppaa koskevia määräyksiä.

5. Valtio, joka on tehnyt varauman, voi milloin tahansa pääsihteerille osoittamallaan kirjallisella ilmoituksella peruuttaa kaikki tai osan varaumistaan.

33 artikla
Ilmoitukset

Pääsihteerin on ilmoitettava kaikille 25 artiklan 1 kappaleessa mainituille valtioille:

a) 25 artiklan mukaisista allekirjoituksista, ratifioinneista ja liittymisistä;

b) päivästä, jolloin tämä yleissopimus tulee voimaan 26 artiklan mukaan;

c) 29 artiklan mukaisista irtisanomisista; ja

d) 27, 28, 30 ja 32 artiklan edellyttämistä selityksistä ja ilmoituksista.

Minkä vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen hallitustensa puolesta.

Tehty Wienissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäyksi yhtenä kappaleena englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkielillä, jokaisen ollessa yhtä todistusvoimainen. Yleissopimus talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, joka toimittaa siitä oikeaksi todistetut kappaleet kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja muille 25 artiklan 1 kappaleessa mainituille valtioille.

LISTOIHIN KUULUVIEN AINEIDEN LUETTELO

Listoihin I-IV kuuluvien aineiden luettelot jätetty tästä pois.

(painettuna)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.