59/1976

Suomen Tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitus;

haluten vahvistaa maidensa välisiä ystävällisiä suhteita sekä edistää ja kehittää yhteistyötä kulttuurin, opetuksen ja tieteen aloilla;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä sopimuksessa sanonnat "alue" ja "maa" tarkoittavat Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen osalta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyttä Kuningaskuntaa ja Suomen hallituksen osalta Suomen Tasavaltaa.

2 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat yhteistyötä opetuksen, tieteen ja kulttuurin aloilla molempien maiden välillä seuraavin tavoin:

a) yliopistojen professorien ja muiden tieteellistä tutkimusta harjoittavien henkilöiden vierailut vierailevina professoreina;

b) asianmukaiset vaatimukset täyttävien loppututkinnon suorittaneiden henkilöiden, tutkijoiden ja kulttuuriasiantuntijoiden osallistuminen kummassakin maassa järjestettäviin samantasoisiin kursseihin, seminaareihin, kollokvioihin sekä vierailuihin toisen maan tieteellisiin laboratorioihin ja laitoksiin, mukaan lukien tällaiseen opiskeluun tai tutkimustyöhön tarvittavien edellytysten, kuten stipendien, aikaansaaminen;

c) kummankin maan kielen ja kirjallisuuden opiskelun edistäminen toisen maan yliopistoissa tai muissa opetuslaitoksissa;

d) kaiken mahdollisen tuen antaminen toisen sopimuspuolen alueella oleville kulttuurilaitoksille tämän maan lakien ja käytännön mukaisesti; sanonta "kulttuurilaitokset" käsittää koulut, kirjastot, kulttuurikeskukset ja muut tämän sopimuksen tarkoitusperää edistävät järjestöt;

e) molempia osapuolia kiinnostavia tieteellisiä, opetuksellisia ja sivistyksellisiä ongelmia tutkivien ja niitä koskevia kokemuksia vaihtavien valtuuskuntien vaihto.

3 artikla

Sopimuspuolet jatkavat stipendien myöntämistä toisen maan opiskelijoille ja/tai nuorille, korkeamman akateemisen tutkinnon suorittaneille henkilöille opiskelua ja erikoistumista varten tieteen, opetuksen ja kulttuurin aloilla.

4 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät mahdollistamaan toisen maan opiskelijoiden pääsyn opetuslaitoksiinsa voimassa olevien määräystensä puitteissa.

5 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat suoraa yhteistyötä molempien maiden opetus-, tiede- ja kulttuurilaitosten sekä -järjestöjen välillä.

6 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat kirjallisuuden, musiikin, taiteen (mukaanlukien taideteollisuus), teatterin, elokuvan ja kulttuurityön alalla sen laajimmassa merkityksessä toimivien henkilöiden vierailuja, joiden tarkoituksena on tutkia ja kerätä aineistoa sekä osallistua konferensseihin, festivaaleihin ja kansainvälisiin kilpailuihin.

7 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat taiteilijoiden ja yhtyeiden, konserttien ja toisen maan taiteilijoiden teosten esitysten sekä taide- ja taideteollisuusnäyttelyjen ja opetusalan näyttelyjen vaihtoa.

8 artikla

Sopimuspuolet edistävät suoraa yhteistyötä kummankin maan radio- ja televisiotoiminnan sekä lehdistön alalla.

9 artikla

Sopimuspuolet edistävät molempien maiden välistä suoraa yhteistyötä elokuva-alalla ja helpottavat taide-, dokumentti- sekä tiedefilmien ja musiikkitallenteiden vaihtoa sekä vaihtoa muiden tämän sopimuksen tarkoitusperiä palvelevien audiovisuaalisten tiedotusvälineiden alalla.

10 artikla

Sopimuspuolet edistävät tieteellisten, opetusalan, teknillisten ja kaunokirjallisten kirjojen sekä julkaisujen vaihtoa molempien maiden kirjastojen välillä.

11 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat toisen maan tieteellisten, kaunokirjallisten ja taiteellisten teosten kääntämistä sekä julkaisemista ja musiikin esittämistä.

12 artikla

Sopimuspuolet edistävät kansansivistys- ja kulttuurityössä toimivien henkilöiden vaihtoa.

13 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat molempien maiden nuorison ja nuorisojärjestöjen välistä yhteistyötä.

14 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat urheilujärjestöjen välistä yhteistyötä ja urheilijavierailuja kummassakin maassa.

15 artikla

Tämän sopimuksen soveltamista varten perustetaan pysyvä sekakomissio, jonka kolme jäsentä ovat brittejä ja toimivat Lontoossa sekä kolme jäsentä suomalaisia ja toimivat Helsingissä. Kokonaisuudessaan sekakomissio kokoontuu säännöllisin väliajoin, yleensä vähintään joka kolmas vuosi, vuorotellen Suomessa ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa.

16 artikla

Tämä sopimus ei vaikuta kenenkään henkilön velvollisuuksiin noudattaa jommankumman sopimuspuolen alueella voimassa olevia, ulkomaalaisten maahantuloa, asumista ja maastapoistumista koskevia lakeja ja määräyksiä.

17 artikla

Kumpikin sopimuspuoli helpottaa kaikin tavoin lainsäädäntönsä ja määräystensä puitteissa tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseen tarvittavan aineiston maahantuontia.

18 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmekymmentä päivää sen jälkeen kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulon mahdollisesti edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty.

19 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Ellei kumpikaan sopimuspuoli ole antanut kirjallista irtisanomisilmoitusta vähintään kuusi kuukautta ennen voimassaoloajan päättymistä, sopimus jää sen jälkeen voimaan, kunnes kuusi kuukautta on kulunut siitä kun jompikumpi sopimuspuoli on antanut toiselle kirjallisen irtisanomisilmoituksen.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1976 kahtena suomen- ja englanninkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.