58/1976

Asetus Saksan Liittotasavallan kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä Bonnissa 16 päivänä toukokuuta 1975 keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehty sopimus, jonka eräät määräykset on 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetulla lailla (778/76) hyväksytty ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 23 päivänä huhtikuuta 1976 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 19 päivänä heinäkuuta 1976, tulee voimaan 19 päivänä elokuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita sopimuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa tullihallitus.

Helsingissä 13 päivänä elokuuta 1976.

Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välinen SOPIMUS keskinäisestä avunannosta tulliasioissa

Suomen Tasavalta ja Saksan Liittotasavalta

pyrkien varmistamaan tullien ja muiden tuonnin ja viennin yhteydessä määrättävien verojen tai maksujen säännösten mukaisen kannon sekä tullilakien noudattamisen,

katsoen, että tullilakien vastaiset teot vahingoittavat sopimusvaltioiden taloudellisia, verotaloudellisia ja kaupallisia etuja,

vakuuttuneina siitä, että tullilakien noudattamista ja tullilakien vastaisten tekojen vastustamista voidaan tullihallintojen välisellä yhteistyöllä tehostaa, ja ottaen huomioon tulliyhteistyöneuvoston joulukuun 5. päivänä 1953 antaman suosituksen keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta, ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla
Määritelmät

1) "Tullilaeilla" tarkoitetaan tässä sopimuksessa tavaroiden tuonnista, viennistä ja kauttakulusta annettuja lakeja ja muita säännöksiä, jotka koskevat tulleja, muita maksuja ja korvauksia tai kieltoja, rajoituksia ja tullivalvontaa kansainvälisessä tavaraliikenteessä.

2) "Tulliviranomaisilla" tarkoitetaan tässä sopimuksessa Saksan Liittotasavallan liittotullihallintoa ja Suomen Tasavallan tullihallitusta ja sen alaisia tulliviranomaisia.

2 artikla
Soveltamisala

1) Sopimusvaltiot sopivat siitä, että ne antavat tämän sopimuksen määräysten mukaisesti tulliviranomaistensa välityksellä toisilleen apua varmistaakseen tullien ja muiden tuonnin ja viennin yhteydessä määrättävien verojen ja maksujen kantamisen ja tuonnista, viennistä ja kauttakulusta annettujen säännösten noudattamisen sekä ehkäistäkseen, selvittääkseen ja saattaakseen asianmukaisten seuraamusten alaiseksi tullilakiensa vastaiset teot.

2) Apua annetaan tämän sopimuksen mukaisesti:

a) tutkinta-, vahvistus-, oikaisu- ja muutoksenhakumenettelyssä, joka koskee tariffiointia, arvon määrittämistä tai muuta tullilakien soveltamisen kannalta tärkeää asiaa;

b) tullilakien vastaisten tekojen käsittelyssä, mikäli tämä kuuluu pyynnön lähettäneessä sopimusvaltiossa tulliviranomaisten toimivaltaan;

c) tullilakien nojalla suoritettavaksi määrättyjen tullien ja maksujen täytäntöönpanomenettelyssä.

3) Tämän sopimuksen mukaista apua annetaan sen sopimusvaltion lain mukaan, jolle pyyntö on osoitettu.

3 artikla
Tavaraluettelot

Sopimusvaltioiden tulliviranomaiset toimittavat toisilleen luettelot niistä tavaroista, joita tiedetään tai epäillään tuotavan tai vietävän tullilakien vastaisesti.

4 artikla
Ajoneuvojen, tavaroiden ja henkilöiden valvonta

Sopimusvaltion tulliviranomaiset valvovat toisen sopimusvaltion tulliviranomaisten pyynnöstä mahdollisuuksiensa mukaan toimivaltaalueellaan erikoisen tarkoin

a) maa-, vesi- ja ilmakulkuneuvoja, joita epäillään käytettävän toisen sopimusvaltion tullilakien vastaisiin tekoihin;

b) sellaisten tavaroiden kuljetusta, joita apua pyytävät tulliviranomaiset epäilevät tuotavan maahansa laajaa salakauppaa varten;

c) paikkoja, joissa on epätavallisia tavaravarastoja, joita voidaan olettaa käytettävän toisen sopimusvaltion tullilakien vastaisen tavaraliikenteen varastona;

d) henkilöitä, joiden tiedetään tai epäillään toimivan toisen sopimusvaltion tullilakien vastaisesti.

5 artikla
Todistusten antaminen

Sopimusvaltioiden tulliviranomaiset antavat pyynnöstä tai sopimuksesta toisilleen todistuksia, joilla vahvistetaan, että määrätty tavara, joka viedään sopimusvaltion alueelta, on määräysten mukaisesti tuotu toisen sopimusvaltion alueelle. Mikäli tavara tulliselvitetään, ilmoitetaan todistuksessa myös käytetty tulliselvitysmenettely.

6 artikla
Tietojen antaminen

1) Sopimusvaltioiden tulliviranomaiset antavat toisilleen pyynnöstä - etenkin lähettämällä selostuksia, pöytäkirjoja tai asiakirjojen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä - kaikki käytettävissä olevat tiedot

a) seikoista, jotka ovat omiaan varmistamaan tullien ja muiden tuonnin ja viennin yhteydessä määrättävien verojen ja maksujen säännösten mukaisen kantamisen sekä tullilakien noudattamisen,

b) todetuista tai suunnitelluista teoista, jotka ovat tai saattavat olla toisen sopimusvaltion tullilakien vastaisia.

2) Sopimusvaltioiden tulliviranomaiset toimittavat toisilleen pyytämättä niin pian kuin mahdollista kaikki tiedot, jotka koskevat sellaisia tullilakien vastaisia tekoja, joiden vastustaminen on yleisen edun kannalta erityisen tärkeää. Tämä tarkoittaa varsinkin sellaisia sopimusvaltion tullilakeja, jotka koskevat huumaus- ja psykotrooppisten aineiden, aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähdysaineiden samoin kuin korkeasti verotettavien tavaroiden kuten väkijuomien ja tupakkavalmisteiden salakuljetuksen ja laittoman kaupan ehkäisemistä, selvittämistä ja asianmukaisten seuraamusten alaiseksi saattamista.

3) Sopimusvaltioiden tulliviranomaiset voivat yhteisestä sopimuksesta laajentaa 2 kappaleessa mainittua tavaraluetteloa sekä määrätä, minkälaisista henkilöistä, ajoneuvoista tai tavaramääristä pyytämättä annettavat tiedot toimitetaan.

7 artikla
Tutkinta

1) Sopimusvaltion tulliviranomaiset hankkivat selvityksiä ja suorittavat tarkistuksia tai virallista tutkintaa toisen sopimusvaltion tulliviranomaisten pyynnöstä 2 artiklan 2 kappaleessa mainituissa menettelyissä.

2) Tarkistusten, selvitysten tai tutkimusten tulokset ilmoitetaan tutkintaa pyytäneille tulliviranomaisille.

8 artikla
Salassapitovelvollisuus

Kyselyt, tiedot, ilmoitukset ja lausunnot sekä muut tiedotukset, jotka tämän sopimuksen mukaisesti saatetaan toisen sopimusvaltion tietoon, on käsiteltävä tämän sopimusvaltion salassapitovelvollisuutta koskevien lakien mukaisesti.

9 artikla
Poikkeukset avunantamisvelvollisuudesta

1) Jos pyynnön saanut tulliviranomainen katsoo pyydetyn avun antamisen vaarantavan pyynnön saaneen sopimusvaltion riippumattomuutta, turvallisuutta, yleisiä oikeusperiaatteita (ordre public) tai muita tärkeitä etuja, se voi kieltäytyä antamasta pyydettyä apua joko kokonaan tai osaksi tai antaa sitä vain määrätyin ehdoin tai edellytyksin.

2) Mikäli toimitetaan avunpyyntö, jossa pyydettyä apua sitä pyytävä tulliviranomainen ei voisi antaa, jos sille itselleen osoitettaisiin vastaavan sisältöinen pyyntö, on apua pyytävän tulliviranomaisen huomautettava tästä seikasta pyynnössään. Avunpyyntöön suostuminen on silloin pyynnön saaneen tulliviranomaisen vapaassa harkinnassa.

10 artikla
Avunpyynnön muoto ja sisältö

1) Avunpyyntö on tehtävä kirjallisesti. Avun antamisessa tarvittavat asiakirjat samoin kuin mahdolliset asianomaisten viranomaisten määräykset tai päätökset tulee liittää mukaan alkuperäisinä, kaksoiskappaleena tai oikeaksi vahvistettuna valokopiona tai jäljennöksenä.

2) Ensimmäisen kappaleen mukaisessa pyynnössä on esitettävä seuraavat tiedot:

a) pyynnön lähettävä viranomainen,

b) asian laatu,

c) pyynnön kohde ja syy,

d) asiaan osallisten nimet ja osoitteet,

e) lyhyt asiaselostus oikeudellisin perusteluin.

3) Kiireellisissä tapauksissa pyyntö voidaan toimittaa ensin suullisesti tai puhelimitse. Tällaisessa tapauksessa pyyntö on välittömästi vahvistettava kirjallisesti.

11 artikla
Kirjeenvaihtotie ja toimivalta

1) Kirjeenvaihto tapahtuu suoraan tulliviranomaisten kesken. Tarkempia määräyksiä siitä antavat sopimusvaltioiden ylimmät tulliviranomaiset.

2) Milloin pyynnön saanut tulliviranomainen ei ole asiassa toimivaltainen, tulee tämän toimittaa pyyntö edelleen toimivaltaiselle tulliviranomaiselle ja ilmoittaa siitä pyynnön esittäneelle tulliviranomaiselle.

12 artikla
Pyynnön käsittely

1) Pyynnön käsittelyssä sovelletaan pyynnön saaneen sopimusvaltion lakia; pyynnön saaneet tulliviranomaiset huolehtivat pyynnön toteuttamiseen tarvittavista hallinnollisista ja oikeudellisista toimenpiteistä. Pyynnön esittäneiden tulliviranomaisten esitykseen, että asiassa meneteltäisiin määrätyllä tavalla tai että niiden edustajan sallittaisiin olla läsnä esillä olevan asian käsittelyssä, voidaan suostua, mikäli pyynnön saaneen sopimusvaltion laki ei sitä kieliä.

2) Pyynnön esittäneille tulliviranomaisille on pyydettäessä ilmoitettava pyynnön johdosta tapahtuvan käsittelyn aika ja paikka.

3) Mikäli pyyntöä ei voida joltakin osalta täyttää, on pyynnön esittäneille tulliviranomaisille ilmoitettava viipymättä tästä sekä mainittava samalla syy siihen ja muut tietoon tulleet asianhaarat, joilla voi olla merkitystä asian jatkokäsittelylle.

13 artikla
Asiakirjat ja muut esineet

1) Asiakirjavihkojen ja muiden asiakirjojen lähettämistä alkuperäisinä tulee pyytää vain silloin, kun jäljennöksien (valokopioiden) lähettäminen ei ole riittävää.

2) Lähetetyt asiakirjavihkot, alkuperäiset asiakirjat sekä muut esineet on palautettava niin pian kuin mahdollista pyynnön vastaanottaneelle viranomaiselle. Pyynnön saaneen sopimusvaltion tai kolmannen henkilön oikeus näihin asiakirjoihin tai esineisiin pysyy muuttumattomana.

14 artikla
Kulut

Kustannuksia, jotka aiheutuvat pyynnön vastaanottaneille tulliviranomaisille tämän sopimuksen mukaisen pyynnön käsittelystä, ei korvata, lukuunottamatta todistajien ja asiantuntijoiden palkkiota sekä palkkiota sellaisille tulkeille ja kielenkääntäjille, jotka eivät ole valtion palveluksessa.

15 artikla
Tiedoksiannot

1) Sopimusvaltion tulliviranomaisten pyynnöstä toisen sopimusvaltion tulliviranomaiset toimittavat tai toimituttavat asianomaisen viranomaisen kautta tiedoksi oman valtionsa voimassa olevien määräysten mukaisesti asianosaisille tullilakeja soveltaen annetut hallintoviranomaisten päätökset ja määräykset.

2) Tiedoksiantopyynnössä ei 10 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettu asiaselostus ole tarpeen.

3) Tiedoksianto osoitetaan tapahtuneeksi vastaanottajan antamalla päivätyllä vastaanottotodistuksella tai pyynnön saaneen viranomaisen antamalla todistuksella, johon on merkitty tiedoksiantotapa ja aika.

16 artikla
Täytäntöönpano

1) Sopimusvaltion tulliviranomaisten pyynnöstä pannaan sen tullilakien nojalla suoritettavaksi määrätyt tullit ja maksut toisen sopimusvaltion tulliviranomaisten tai toimivaltaisen täytäntöönpanoviranomaisen toimesta täytäntöön.

2) Täytäntöönpanopyyntöön on liitettävä täytäntöönpanon perustava asiakirja (päätös, jäämäluettelo) sekä apua pyytävän sopimusvaltion asianomaisen viranomaisen todistus siitä, että pyynnön perusteena oleva ratkaisu on lainvoimainen ja täytäntöönpanokelpoinen.

3) Täytäntöönpanokirjat, jotka vastaavat 2 kappaleen määräyksiä, on pyynnön saaneen sopimusvaltion asianomaisen viranomaisen tunnustettava päteviksi ja julistettava täytäntöönpanokelpoisiksi. Tämän artiklan määräykset eivät muuta 9 artiklan määräyksiä.

4) Täytäntöönpano tapahtuu pyynnön vastaanottaneen sopimusvaltion valuutassa. Tämän vuoksi on pyynnön saaneen sopimusvaltion viranomaisen muunnettava perittävä rahamäärä oman maansa rahayksiköiksi. Muuntamisessa käytetään Saksan Liittotasavallassa Frankfurt am Mainissa virallisesti noteerattua sähkeitse suoritettavien maksujen (siirtojen) vaihtokurssia ja Suomen Tasavallassa Suomen Pankin noteeraamaa vaihtokurssia sinä päivänä, jolloin täytäntöönpanopyyntö saapui pyynnön saaneen sopimusvaltion asianomaiselle viranomaiselle.

5) Edellä kappaleissa 2, 3 ja 4 mainittu asianomainen viranomainen on Saksan Liittotasavallassa asianomainen yliverohallitus ja Suomen Tasavallassa tullihallitus.

6) Täytäntöönpano tapahtuu siten, kuin pyynnön saaneen sopimusvaltion vastaavien täytäntöönpanokirjojen täytäntöönpanosta on säädetty.

7) Muistutukset 4 ja 6 kappaleen mukaisista toimenpiteistä samoin kuin täytäntöönpanon sallittavuudesta tai tavasta ratkaisevat pyynnön saaneen sopimusvaltion asianomaiset elimet maansa lainsäädännön mukaan.

17 artikla
Vakuustoimenpiteet

Lainvoimaa vailla olevan täytäntöönpanokelpoisen päätöksen nojalla voidaan pyytää vain vakuustoimenpiteisiin ryhtymistä. Näihin tapauksiin sovelletaan 16 artiklan määräyksiä soveltuvin osin.

18 artikla
Osasuoritus ja maksujen lykkäys

Osasuoritusmahdollisuuden ja maksulykkäyksen myöntämisestä täytäntöönpanoa toimeen pantaessa päättää pyynnön saaneen sopimusvaltion viranomainen. Ennen tällaisen päätöksen tekemistä on kuitenkin kuultava pyynnön lähettänyttä viranomaista. Päätöksestä on välittömästi annettava tieto pyynnön lähettäneelle viranomaiselle.

19 artikla
Sopimuksen soveltamismääräykset

Sopimusvaltioiden ylimmät tulliviranomaiset antavat tämän sopimuksen soveltamisessa tarvittavat toimivaltaansa kuuluvat määräykset neuvoteltuaan keskenään.

20 artikla
Länsi-Berliini

Tämä sopimus ulotetaan 3. päivänä syyskuuta 1971 tehdyn neljän vallan sopimuksen mukaisesti, vahvistettuja menettelytapoja noudattaen koskemaan Länsi-Berliiniä, mikäli Saksan Liittotasavallan hallitus ei anna vastakkaista ilmoitusta Suomen hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulon jälkeen.

21 artikla
Voimaantulo ja irtisanominen

1) Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin sopimuspuolet ovat noottienvaihdolla ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty.

2) Tämä sopimus tehdään määräämättömäksi ajaksi. Se voidaan irtisanoa vähintään kuusi kuukautta ennen kalenterivuoden loppua, jolloin sopimus lakkaa olemasta voimassa mainitun kalenterivuoden päättyessä.

Tehty Bonnissa 16. päivänä toukokuuta 1975 kahtena alkuperäisenä suomen- ja saksankielisenä kappaleena, jotka ovat yhtä todistusvoimaiset.

Suomen Tasavallan hallituksen puolesta:

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Bonnissa oleva suurlähettiläs Saksan Liittotasavallan valtiovarainministeriön osastopäällikölle.

Bonn, 16 päivänä toukokuuta 1975.

Kunnioitettu Herra Osastopäällikkö,

Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä tänään allekirjoitettuun sopimukseen keskinäisestä avunannosta tulliasioissa liittyen on minulla kunnia ilmoittaa Teille viitaten tämän sopimuksen 20 artiklaan (Länsi-Berliinin lauseke), että Suomen Tasavallan hallitus on hyväksynyt tämän artiklan ottaen huomioon 10.2.1947 Pariisissa allekirjoitetun Suomen rauhansopimuksen 10 artiklan.

Vastaanottakaa, Herra Osastopäällikkö, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Saksan Liittotasavallan valtiovarainministeriön osastopäällikkö Suomen Bonnissa olevalle suurlähettiläälle.

Bonn, 16 päivänä toukokuuta 1975.

Kunnioitettu Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia vahvistaa vastaanottaneeni Teidän 16 päivänä toukokuuta 1975 päivätty seuraavansisältöinen kirjeenne:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saksan Liittotasavallan hallitus on ottanut tämän kirjeen sisällön tiedoksi.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.