54/1976

Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen välinen SOPIMUS yhteistyöstä terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan alalla

Suomen Tasavallan hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallitus;

pitäen lähtökohtana maitten välisiä, ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehtyyn sopimukseen perustuvia ystävällisiä suhteita;

ottaen huomioon Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä 16 päivänä elokuuta 1955 tieteellis-teknisestä yhteistoiminnasta allekirjoitetun sopimuksen; ja

vahvistaen pyrkivänsä, Helsingissä 1 päivänä elokuuta 1975 allekirjoitetun Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan mukaisesti, edelleen kehittämään ja syventämään molempien maiden välistä yhteistoimintaa terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan alalla

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet kehittävät ja laajentavat yhteistyötä terveydenhuoltoon, lääketieteeseen, työsuojeluun ja sosiaaliturvaan liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä tasavertaisuuden pohjalla sekä ottamalla huomioon molempien osapuolten edut.

Osapuolet määrittelevät keskenään sopimalla tämän yhteistyön eri suuntaviivat pitäen lähtökohtanaan osapuolten aikaisemmista yhteydenotoista, vierailuista ja vaihdoista saamia kokemuksia.

2 artikla

Tätä yhteistyötä toteutetaan pääasiassa seuraavissa muodoissa:

a) tutkimusten suorittaminen osapuolten välillä sovittujen yhteistoimintaohjelmien perusteella;

b) tieteellis-teknisen informaation vaihto;

c) osapuolten välillä sovittuihin yhteistoimintaohjelmiin perustuvien yhteisten konferenssien, työkokousten, symposiumien ja luentojen järjestäminen;

d) valtuuskuntien ja asiantuntijoiden vaihto;

e) molempien maiden asiantuntijoiden osallistuminen sopimusmaissa järjestettäviin kansainvälisiin kongresseihin osapuolten sopimuksen mukaisesti;

f) tutustuminen teknisiin välineisiin ja laitteisiin.

3 artikla

Osapuolet pyrkivät edistämään yhteyksien luomista molempien maiden tässä sopimuksessa tarkoitetuilla terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan aloilla toimivien tieteellisten ja käytännön toimipiiriin kuuluvien laitosten ja järjestöjen välille.

4 artikla

Suomen sosiaali- ja terveysministeriö ja SNTL:n asianomaiset ministeriöt ja virastot voivat olla suorassa yhteydessä keskenään tämän sopimuksen toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä, jotka kuuluvat niiden toimialaan.

5 artikla

Osapuolet antavat asetettavalle neuvostoliittolais-suomalaiselle terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan yhteistyökomissiolle tehtäväksi tämän sopimuksen käytännöllisen toteuttamisen. Yhteistyökomissio laatii ottamalla huomioon kummankin sopimuspuolen valtiosäännön vaatimukset sekä sovellettavat lait ja määräykset määräaikaisia yhteistoimintaohjelmia, joissa määritellään yhteistyön muodot, menetelmät ja taloudelliset ehdot. Yhteistyökomissio kokoontuu kerran vuodessa vuoroin Suomessa vuoroin SNTL:ssa.

6 artikla

Yhteistyön rahoitus toteutetaan yhteistyökomissiossa molemminpuolisesti hyväksytyn sopimuksen mukaisesti.

Suomen Tasavallan puolelta yhteistyön rahoituksen hoitaa Suomen sosiaali- ja terveysministeriö.

Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton puolelta yhteistyön rahoittavat SNTL:n terveysministeriö, SNTL:n ministerineuvoston työ- ja palkkauskysymyksiä hoitava valtionkomitea sekä tähän yhteistyöhön osallistuvat järjestöt ja laitokset.

7 artikla

Tätä yhteistyötä toteutetaan kummankin maan lakien ja määräysten mukaisesti. Tämä sopimus ei vaikuta sopimuspuolten oikeuksiin ja velvoituksiin, jotka johtuvat muista niiden tekemistä kansainvälisistä sopimuksista.

8 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että niiden valtiosääntöjen sopimuksen voimaantulolle asettamat vaatimukset on täytetty.

9 artikla

Tämä sopimus on voimassa rajoittamattoman ajan. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen toiselle osapuolelle kuusi kuukautta aikaisemmin tehtävällä kirjallisella ilmoituksella. Tehty Moskovassa 19 päivänä maaliskuuta 1976 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.