43/1976

Suomen Tasavallan hallituksen ja Kanadan hallituksen välinen Suomen ja Kanadan välillä siirrettyjen ydinmateriaalien, laitteiden, laitoksien ja tietoaineiston käyttöä koskeva SOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Kanadan hallitus,

todeten, että sekä Suomi että Kanada ovat ydinaseettomia valtioita, jotka ovat ydinaseiden leviämisen estämisestä tehdyn sopimuksen osapuolia;

todeten, että Suomi ja Kanada ovat edellä mainitun sopimuksen mukaan sitoutuneet olemaan valmistamatta tai muuten hankkimatta ydinaseita tai muita ydinräjähteitä ja että kumpikin hallitus on tehnyt Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa ydinaseiden leviämisen estämisestä tehtyyn sopimukseen liittyvän valvontasopimuksen;

ottaen huomioon, ettei vielä ole kehitetty sellaisia monenkeskisiä ratkaisuja, joilla saadaan poistetuksi ydinalan toimituksia koskevien kahdenkeskisten sopimusten tarve;

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

1. Tätä sopimusta on sovellettava sen A liitteessä tarkoitettuihin kohteisiin, jos ennen A liitteen i) kohdassa mainittujen kohteiden siirtoa

A) molempien osapuolten asianomaiset viranomaiset ovat sopineet kirjallisesti, että viimeksi mainitut kohteet kuuluvat tämän sopimuksen alaisuuteen, ja jos

B) vastaanottajaosapuolen asianomainen viranomainen on ilmoittanut toimittajaosapuolen asianomaiselle viranomaiselle, että näiden kohteiden luovutus on järjestetty tapahtuvaksi vastaanottajaosapuolen oikeudenkäyttövallan piiriin kuuluville valtuutetuille henkilöille.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen estämättä tämän sopimuksen 2 artiklaa ei tule soveltaa tämän sopimuksen A liitteessä tarkoitettuihin kohteisiin, elleivät molempien osapuolten asianomaiset viranomaiset ole nimenomaan kirjallisesti sopineet ennen tämän sopimuksen A liitteen i) kohdassa mainittujen kohteiden siirtoa osapuolten välillä, että viimeksi mainitut kohteet kuuluvat tämän sopimuksen 2 artiklan määräysten alaisuuteen.

3. Tämän sopimuksen B liitteessä luetellut erityiset kohteet katsotaan toimitetuiksi osapuolten välillä tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, ja ne kuuluvat tämän artiklan 1 ja 2 kappaleiden estämättä kaikkien tämän sopimuksen määräysten alaisuuteen.

2 artikla

1. Tämän sopimuksen A liitteessä tarkoitettuja laitteita, materiaalia, ydinmateriaalia ja laitoksia siirretään osapuolen oikeudenkäyttövallan ulkopuolelle ainoastaan toisen osapuolen ennen siirtoa antamalla kirjallisella suostumuksella. Tietoaineistoa siirretään vastaanottajaosapuolen oikeudenkäyttövallan ulkopuolelle ainoastaan toimittajaosapuolen ennen siirtoa antamalla kirjallisella suostumuksella. Tämän sopimuksen A liitteessä tarkoitettua ydinmateriaalia rikastetaan tai jälleenkäsitellään ainoastaan molempien osapuolten etukäteen tekemällä kirjallisella sopimuksella.

2. Mikäli jompikumpi osapuoli katsoo, ettei se voi antaa suostumustaan tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetussa asiassa, sen on annettava toiselle osapuolelle tilaisuus ryhtyä välittömästi perusteellisiin asiaa koskeviin neuvotteluihin. Kumpikaan osapuoli ei ole oikeutettu tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetussa asiassa epäämään suostumustaan saavuttaakseen kaupallisia etuja.

3 artikla

1. A liitteessä tarkoitettua ydinmateriaalia ei saa käyttää tai siirtää käytettäväksi ydinaseisiin tai muihin ydinräjähteisiin.

2. Jollei Kansainvälinen atomienergiajärjestö jostakin syystä tai jonakin aikana toteuta jommankumman osapuolen alueella sanotun osapuolen ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välillä solmitun, ydinaseiden leviämisen estämisestä tehtyyn sopimukseen liittyvän valvontasopimuksen mukaista valvontaa, molemmat osapuolet sitoutuvat hyväksymään valvonnan sellaisen sopimuksen esittämässä muodossa, joka tehdään Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa järjestön perussäännön ja tuona ajankohtana voimassa olevan valvontajärjestelmän mukaisesti siinä yksinomaisessa tarkoituksessa, että näin todennettaisiin tämän artiklan 1 kappaleen nojalla omaksuttujen velvoitteiden täyttäminen.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen mukaisten velvoitteiden täyttämisen osalta on sovellettava seuraavaa menettelyä:

A) Tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun osapuolen on tehtävä Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa toista osapuolta tyydyttävä sopimus järjestön valvontajärjestelmän soveltamisesta joko

a) kaikkeen kyseessä olevan osapuolen oikeudenkäyttövallan piiriin kuuluvaan ydinmateriaaliin, tai

b) kaikkiin molempien osapuolten yhteisesti laatimassa luettelossa mainittuihin kohteisiin; tai

B) Osapuolten tulee yhdessä pyytää järjestöä tekemään sopimus järjestön valvontajärjestelmän soveltamisesta osapuolten yhteisesti laatimassa luettelossa mainittuihin kohteisiin.

4. Osapuolten on yhteisesti laadittava edellä tarkoitettu luettelo tämän sopimuksen 5 artiklassa määrätyn hallinnollisen järjestelyn määräysten mukaan laaditun viimeisimmän inventaarin pohjalta.

5. Kuitenkin, milloin Kansainvälinen atomienergiajärjestö ei jonakin aikana toteuta ydinaseiden leviämisen estämisestä tehtyyn sopimukseen liittyvää tai minkään muunkaan edellä tarkoitetun valvontasopimuksen tai molempia osapuolia tyydyttävän sopimuksen mukaista valvontaa, toisella osapuolella on oikeus toteuttaa sen osapuolen alueella, johon Kansainvälinen atomienergiajärjestö ei enää toteuta valvontaa, järjestön valvontajärjestelmän menettelytapamääräyksiin perustuvaa valvontaa, joka kohdistuu edellä tarkoitetussa luettelossa mainittuihin kohteisiin siinä yksinomaisessa tarkoituksessa, että näin todennettaisiin tämän artiklan 1 kappaleen noudattaminen. Molemmat osapuolet neuvottelevat keskenään ja auttavat toisiaan tällaisen valvonnan toteuttamisessa.

4 artikla

Osapuolet sopivat ryhtyvänsä kulloinkin arvioitua uhkaa vastaaviin tarpeellisiin toimenpiteisiin tämän sopimuksen A liitteessä tarkoitetun oikeudenkäyttövallassaan olevan ydinmateriaalin fyysiseksi suojelemiseksi sekä sopivat soveltavansa sellaisia tätä tarkoittavia toimenpiteitä, jotka täyttävät Kansainvälisen atomienergiajärjestön ydinmateriaalin fyysisestä suojelemisesta antamien suositusten vaatimukset.

5 artikla

1. Molempien osapuolten asianomaiset viranomaiset neuvottelevat keskenään vuosittain, tai milloin tahansa muulloinkin jommankumman osapuolen pyynnöstä, varmistaakseen tämän sopimuksen velvoitteiden tehokkaan täyttämisen. Osapuolet voivat yhdessä pyytää Kansainvälistä atomienergiajärjestöä osallistumaan sellaisiin neuvotteluihin.

2. Varmistaakseen tämän sopimuksen velvoitteiden tehokkaan täyttämisen molempien osapuolten asianomaiset viranomaiset sopivat myös hallinnollisesta järjestelystä. Tämän sopimuskohdan mukaisesti sovittua hallinnollista järjestelyä voidaan muuttaa molempien osapuolten asianomaisten viranomaisten välisellä sopimuksella.

3. Kummankin osapuolen asianomainen viranomainen vastaa itse tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun hallinnollisen järjestelyn perusteella toimitettavikseen kuuluvien raporttien ja pidettäväkseen kuuluvan kirjanpidon kustannuksista.

6 artikla

Tätä sopimusta voidaan muuttaa molempien osapuolten suostumuksella.

7 artikla

Jokainen tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta johtuva erimielisyys, jota ei ole ratkaistu neuvotteluin tai muulla osapuolten sopimalla tavalla, saatetaan jommankumman osapuolen pyynnöstä kolme välimiestä käsittävän välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Kumpikin osapuoli nimittää yhden välimiehen ja näin nimitetyt kaksi välimiestä valitsevat kolmannen, joka toimii puheenjohtajana. Jollei jompikumpi osapuoli ole kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua välitysmenettelypyynnön esittämisestä nimittänyt välimiestä, kumpi tahansa osapuoli voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen presidenttiä määräämään välimiehen. Samaa menettelyä sovelletaan, ellei kolmatta välimiestä ole valittu kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua toisen välimiehen nimittämisestä tai määräämisestä. Välimiesoikeus on päätösvaltainen jäsenistön enemmistön ollessa läsnä. Kaikki päätökset on tehtävä välimiesoikeuden koko jäsenistön enemmistöäänin. Välimiesoikeus määrää itse välimiesmenettelyä koskevat sääntönsä. Välimiesoikeuden päätökset, mukaan luettuina kaikki sen perustamista, menettelytapoja, toimivaltaa ja välimiesmenettelyn kustannusten jakoa osapuolten kesken koskevat päätökset, sitovat kumpaakin osapuolta, ja osapuolet soveltavat niitä perustuslakiensa asianomaisten säännösten mukaisesti. Välimiesten palkkiot määrätään samoin perustein kuin Kansainvälisen tuomioistuimen jotakin määrättyä tapausta hoitamaan asetettujen tuomareiden palkkiot.

8 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

1. "Järjestön valvontajärjestelmällä" Kansainvälisen atomienergiajärjestön asiakirjassa INFCIRC/66/Rev. 2 esitettyä valvontajärjestelmää sekä kaikkia sen myöhempiä muutoksia, jotka Suomen hallitus ja Kanadan hallitus ovat hyväksyneet.

2. "Asianomaisella viranomaisella" Suomen osalta kauppa- ja teollisuusministeriötä tai sen nimittämää edustajaa ja Kanadan osalta atomienergian valvontatoimikuntaa.

3. "Laitteilla" C liitteen A kohdassa lueteltuja kohteita ja niiden pääosia.

4. "Laitoksella" jokaista laitosta, rakennusta tai rakennelmaa, jossa käytetään, johon liittyy tai joka sisältää laitteita, ydinmateriaalia, materiaalia tai tietoaineistoa.

5. "Materiaalilla" C liitteen B kohdassa mainittuja kohteita.

6. "Ydinmateriaalilla" kaikkea "lähtöainetta" tai "erityistä halkeamiskelpoista ainetta" siten kuin nämä käsitteet on määritelty Kansainvälisen atomienergiajärjestön perussäännön 20 artiklassa.

7. "Tietoaineistolla" aineelliseen muotoon saatettuja teknisiä tietoja, mukaan luettuina, mutta ei yksinomaan: tekniset piirustukset, valokuvanegatiivit ja -vedokset, ääni- ja kuvatallenteet, suunnittelutiedot sekä tekniset ja käyttöohjeet, joita voidaan käyttää laitteiden, ydinmateriaalin tai materiaalin suunnittelussa, tuotannossa, käytössä tai koestuksessa, lukuun ottamatta kuitenkaan osapuolten välillä siirtyvää yleisön saatavilla olevaa (siis kirjoissa tai aikakausjulkaisuissa julkaistua) tietoaineistoa.

9 artikla

1. Tämä sopimus on ratifioitava. Tämän sopimuksen ratifioimisasiakirjat vaihdetaan Ottawassa.

2. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua ratifioimisasiakirjojen vaihtamispäivästä ja on sen jälkeen voimassa kolmenkymmenen (30) vuoden ajan. Jollei kumpikaan osapuoli ole ilmoittanut toiselle osapuolelle viimeistään kuutta (6) kuukautta ennen sanotun ajan päättymistä irtisanovansa tämän sopimuksen, sopimuksen voimassaolo jatkuu vielä tämän jälkeen, kunnes kuusi (6) kuukautta on kulunut jommankumman osapuolen toiselle osapuolelle tekemästä irtisanomisilmoituksesta. Tämän sopimuksen voimassaolon päättymisestä huolimatta pysyvät kuitenkin 2, 3, 4 ja 5 artiklan määräykset voimassa kunnes osapuolten kesken on sovittu, että tämän sopimuksen A liitteessä tarkoitetut kohteet, olivatpa tällaiset kohteet olemassa jo tällöin tai syntyvätpä ne myöhemmin, samoin kuin osapuolelta toiselle siirtynyt tietoaineisto eivät enää sovellu käytettäväksi ydinaseen tai muun ydinräjähteen valmistamiseen tai hankkimiseen, tai osapuolten kesken on muutoin sovittu, ettei mainittuja artikloja enää sovelleta.

Edellä olevan vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1976 kahtena suomen-, englannin- ja ranskankielisenä kappaleena siten, että jokaisella kielellä laadittu sopimusteksti on yhtä todistusvoimainen.

A liite

i) osapuolten välillä siirretyt laitteet, materiaalit, ydinmateriaalit, laitokset ja tietoaineisto,

ii) laitteet, materiaalit, ydinmateriaalit ja laitokset, jotka on tuotettu tai kehitetty tai joita käytetään yllä mainittua tietoaineistoa hyväksi käyttäen,

iii) materiaalit ja ydinmateriaalit, joita käytetään tai jotka on tuotettu, käsitelty, jälleenkäsitelty, rikastettu, valmistettu tai konvertoitu tahi muutoin muutettu muodoltaan tai sisällöltään yllä i) tai ii) kohdassa tarkoitettuja laitteita tai laitosta hyväksi käyttäen,

iv) ydinmateriaali, jota käytetään tai joka on tuotettu, käsitelty, jälleenkäsitelty, rikastettu, valmistettu tai konvertoitu tahi muutoin muutettu muodoltaan tai sisällöltään edellä tarkoitetusta ydinmateriaalista tai materiaalista taikka sellaista hyväksi käyttäen, ja

v) kaikki edellä i), ii), iii) ja iv) kohdissa tarkoitetun ydinmateriaalin myöhemmät kehityspolvet.

B liite

Teollisuuden Voima Oy - Industrins Kraft Ab:n (Suomi) ja Eldorado Nuclear Ltd:n (Kanada) välisen 15 päivänä elokuuta 1974 päivätyn sopimuksen perusteella suoritetut alla mainitut toimitukset, mikäli ne ovat tapahtuneet ennen tämän sopimuksen voimaantuloa:


          Toimitetun UF6:n
Lähtö Kanadasta   sisältämä uraanimäärä

1975 Marraskuu     16000 kg
1976 Kesäkuu      48000 kg
   Heinäkuu      24000 kg
   Elokuu       49200 kg
   Syyskuu      73800 kg
   Lokakuu      73800 kg
   Marraskuu     26443 kg

Huomautus:

Laivausajankohtia ja -määriä voidaan muuttaa Teollisuuden Voima Oy - Industrins Kraft Ab:n ja Eldorado Nuclear Ltd:n välisin kaupallisin järjestelyin. Molempien osapuolten asianomaiset viranomaiset sopivat kirjallisesti keskenään vastaavista muutoksista ylläolevaan aikatauluun.

C liite

A) 1. Ydinreaktorit, joissa voidaan ylläpitää säädettävää itsestään jatkuvaa ytimien halkeamisketjureaktiota lukuun ottamatta nollaenergiareaktoreita. Nollaenergiareaktorilla tarkoitetaan reaktoria, jonka laskettu plutoniumin enimmäistuottokyky on korkeintaan 100 g vuodessa.

"Ydinreaktori" käsittää ensisijaisesti reaktoriastiassa sijaitsevat tai siihen suoraan liitetyt rakenneosat, reaktorin sydämen tehotasoa säätävät laitteet sekä ne osat, jotka yleensä sisältävät reaktorin sydämen primäärijäähdytteen tai ovat siihen suorassa kosketuksessa tahi säätävät sitä.

Tarkoituksena ei ole jättää lukuun ottamatta reaktoreita, jotka voisivat olla mielekkäästi muutettavissa tuottamaan huomattavasti enemmän kuin 100 g plutoniumia vuodessa. Reaktoreita, jotka on suunniteltu jatkuvasti toimimaan merkittävällä tehotasolla, ei niiden plutoniumin tuottokykyyn katsomatta pidetä "nollaenergiareaktoreina".

2. Reaktorien paineastiat: metalliastiat, kokonaisina yksikköinä tai niiden konepajavalmisteisina pääosina, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu sisältämään edellä 1 kohdassa määritellyn ydinreaktorin sydämen ja jotka kestävät primäärijäähdytteen käyttöpaineen.

Reaktorin paineastian kansi on eräs paineastiaan kuuluva konepajavalmisteinen pääosa.

3. Reaktorien sisäkappaleet (esim. sydämen ja muiden sisäkappaleiden kannatussauvat ja -levyt, säätösauvojen ohjausputket, lämpösuojukset, virtauksen jakolevyt, sydämen hilalevyt, virtauksen ohjauslevyt jne.).

4. Reaktorien polttoaineen lataus- ja poistokoneet: käsittelylaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu edellä 1 kohdassa määritellyn ydinreaktorin polttoaineen lataamista tai poistamista varten ja jotka pystyvät toimimaan käynnin aikana tai joilla on teknisesti pitkälle vietyjä asemointi- tai aksiaalisuusominaisuuksia monimutkaisten latausten mahdollistamiseksi seisokin aikana esimerkiksi tilanteissa, joissa suora näkö- tai muu yhteys polttoaineeseen ei yleensä ole mahdollinen.

5. Reaktorien säätösauvat: sauvat, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu reaktionopeuden säätämiseksi edellä 1 kohdassa määritellyssä ydinreaktorissa.

Tähän kohtaan kuuluvat neutroniabsorptio-osan lisäksi sen tukemiseen tai ripustamiseen tarkoitetut rakenteet, milloin ne toimitetaan erikseen.

6. Reaktorien paineputket: putket, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu polttoaineelementtien ja primäärijäähdytteen koteloksi edellä 1 kohdassa määritellyssä ydinreaktorissa kun käyttöpaine on yli 50 ilmakehää.

7. Zirkoniumputket: zirkoniummetalli ja -seokset yli 500 kg määrissä putkina tai putkisarjoina jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäviksi edellä 1 kohdassa määritellyssä ydinreaktorissa ja joissa hafniumin painosuhde zirkoniumiin on pienempi kuin 1:500.

8. Primäärijäähdytepumput: pumput, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu kierrättämään sulaa metallia primäärijäähdytteenä edellä 1 kohdassa määritellyissä ydinreaktoreissa.

9. Säteilytettyjen polttoaine-elementtien jälleenkäsittelylaitokset ja niitä varten erityisesti suunnitellut ja valmistetut laitteet.

"Säteilytettyjen polttoaine-elementtien jälleenkäsittelylaitokseen" kuuluvat ne laitteet ja osat, jotka yleensä ovat suorassa kosketuksessa säteilytetyn polttoaineen sekä tärkeimpien ydinmateriaalien ja fissiotuotteiden prosessivirtoihin ja välittömästi säätävät niitä. Teknologian nykytilanteessa sanonnan "ja niitä varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet" katsotaan koskevan vain kahta kohdetta. Nämä ovat:

a) säteilytettyjen polttoaine-elementtien pilkkomiskoneet: kauko-ohjatut laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäviksi edellä määritellyssä jälleenkäsittelylaitoksessa ja jotka on tarkoitettu katkaisemaan, pilkkomaan tai leikkaamaan säteilytettyjä polttoaine-elementtisarjoja, -nippuja tai -sauvoja;

b) kriittisyyden kannalta turvalliset säiliöt (esim. pienihalkaisijaiset, rengasmaiset tai laattasäiliöt), jotka on erityisesti suunniteltu tai valmistettu käytettäviksi edellä määritellyssä jälleenkäsittelylaitoksessa ja joiden tarkoituksena on säteilytetyn ydinpolttoaineen liuottaminen sekä jotka kestävät kuumaa, erittäin syövyttävää nestettä ja voidaan ladata ja huoltaa kauko-ohjatusti.

10. Polttoaine-elementtien valmistuslaitokset

"Polttoaine-elementtien valmistuslaitokseen" kuuluvat laitteet:

a) jotka yleensä ovat suorassa yhteydessä tai suoraan käsittelevät tai säätävät ydinmateriaalin tuotantoprosessin kulkua;

b) jotka sulkevat ydinmateriaalin kuoreensa.

Edellä mainittuihin toimintoihin tarvittava laitteisto kokonaisuudessaan samoin kuin yksittäiset laitteet johonkin edellä mainituista toiminnoista ja muihin polttoaineen valmistustoimiin, kuten kuoren tai sulkukohdan eheyden tarkastamiseen ja kiinteän polttoaineen pintakäsittelyyn.

11. Uraani-isotooppien erottamista varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet, analyyttisiä kojeita lukuun ottamatta

"Uraani-isotooppien erottamista varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet, analyyttisiä kojeita lukuun ottamatta" käsittää jokaisen suurehkon mainittua erottamisprosessia varten erityisesti suunnitellun tai valmistetun laitteen.

12. Raskaan veden valmistuslaitokset

"Raskaan veden valmistuslaitokseen" kuuluvat varsinainen laitos sekä deuteriumin tai sen yhdisteiden rikastamista varten erityisesti suunnitellut tai valmistetut laitteet.

B) Reaktoreissa käytettävät ei ydinmateriaalit:

1. Deuterium ja raskas vesi: deuterium ja kaikki deuteriumyhdisteet, joissa deuteriumin suhde vetyyn ylittää 1:5000 ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi C liitteen A) 1 kohdassa määritellyssä ydinreaktorissa, 200 kg ylittävissä määrissä deuteriumatomeja kunakin 12 kuukauden ajanjaksona.

2. Reaktoripuhdas grafiitti: grafiitti, jonka puhtausaste on parempi kuin 5 miljoonasosaa booriekvivalenttia ja jonka tiheys on suurempi kuin 1,50 g/cm3, 30 tonnia ylittävissä määrissä kunakin 12 kuukauden ajanjaksona.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.