40/1976

Asetus Neuvostoliiton kanssa yhteistyöstä tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallituksen välillä Moskovassa 24 päivänä huhtikuuta 1975 yhteistyöstä tulliasioissa tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 23 päivänä maaliskuuta 1976 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 14 päivänä huhtikuuta 1976 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 18 päivänä kesäkuuta 1976, tulee voimaan 18 päivänä heinäkuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 1976

SOPIMUS Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen välillä yhteistyöstä tulliasioissa

Suomen Tasavallan Hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallitus,

ottaen huomioon suomalais-neuvostoliittolaisten suhteiden myönteisen kehityksen, jotka perustuvat Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehtyyn sopimukseen, Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä 1 päivänä joulukuuta 1947 tehtyyn kauppasopimukseen, Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä 24 päivänä marraskuuta 1960 tullikysymyksistä tehtyyn sopimukseen ja Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä taloudellisen, teknisen ja teollisen yhteistyön kehittämisestä 20 päivänä huhtikuuta 1971 tehtyyn sopimukseen,

noudattaen pyrkimystä kehittää edelleen ja lujittaa ystävällisiä suhteita molempien maiden välillä myöskin tullihallitusten välisen yhteistyön avulla,

vakuuttuneina siitä, että tämä yhteistyö auttaa sopimuspuolten tullihallituksia niiden pyrkimyksissä yksinkertaistaa ja nopeuttaa tavaraja- matkustajaliikennettä näiden kahden maan välillä sekä tehostaa salakuljetusta vastaan käytävää toimintaa,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a) käsitteellä "tullilait" kaikkia lakeja ja asetuksia, jotka säätelevät tavaroiden, matkatavaroiden, postilähetysten, valuutan ja muiden maksuvälineiden sekä valuutta-arvoesineiden tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta sekä tullimaksujen kantamista, samoin kuin muita tulliasioita koskevia määräyksiä;

b) käsitteellä "tullihallitukset" Suomen Tasavallassa tullihallitusta ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitossa ulkomaankauppaministeriön päätullihallitusta.

2 artikla

Sopimuspuolten tullihallitukset toimivat yhteistyössä Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton tullilakien noudattamisen valvonnassa.

3 artikla

Sopimuspuolten tullihallitukset antavat toisilleen pyynnöstä tullilakeja koskevia tietoja.

4 artikla

Kulkuneuvoliikenne sekä tavaroiden, matkatavaroiden, postilähetysten, valuutan ja muiden maksuvälineiden sekä valuutta-arvoesineiden tuonti ja vienti tapahtuu keskinäisestä sopimuksesta perustettujen rajanylityspaikkojen kautta.

Sopimuspuolten tullihallitukset sopivat rajatullitoimipaikkojen työajoista ottaen tällöin huomioon voimassaolevat kansainvälistä liikennettä koskevat sopimukset, joissa Suomen Tasavalta ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto ovat osallisina.

5 artikla

Sopimuspuolten tullihallitukset huolehtivat omien tullilakiensa mukaan tavara- ja matkustajaliikenteen sekä postinkulun tullivalvonnasta huomioonottaen molempien maiden edut.

6 artikla

Sopimuspuolten tullihallitukset valmistelevat yhdessä - noudattaen molempien maiden lakeja ja asetuksia - toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yksinkertaistamaan tullimuodollisuuksia tavara- ja matkustajaliikenteessä ja postinkulussa sekä ehkäisemään kuljetusvälineiden, tavaroiden, matkatavaroiden, postilähetysten valuutan ja muiden maksuvälineiden sekä valuutta-arvoesineiden laitonta tuontia, vientiä ja kauttakulkua sopimuspuolten taloudellisiin ja muihin etuihin kohdistuvan vahingon välttämiseksi.

7 artikla

Toisen sopimuspuolen tullihallitus valvoo toisen sopimuspuolen tullihallituksen pyynnöstä erityisen tarkoin

a) sellaisten henkilöiden saapumista alueelleen tai lähtöä alueeltaan toisen sopimuspuolen alueelle, joiden epäillään syyllistyvän toisen sopimuspuolen tullilakien vastaisiin tekoihin tavanomaisesti tai ammattimaisesti;

b) kuljetusvälineitä, joita epäillään käytettävän salakuljetetun tavaran kuljetukseen tai kätkemiseen.

8 artikla

Sopimuspuolten tullihallitukset toimivat yhteistyössä tullilakien rikkomisen ennakolta ehkäisemiseksi. Tässä tarkoituksessa ne

a) tiedottavat oman maansa asianomaisille oikeushenkilöille ja luonnollisille henkilöille toisen maan tullilakien heitä koskevista perusmääräyksistä samoin kuin näiden määräysten noudattamatta jättämisen seuraamuksista;

b) toimivaltansa rajoissa eivät salli sellaisten tavaroiden vientiä alueeltaan toisen sopimuspuolen alueelle, joiden tuonti on sinne kielletty, sekä ryhtyvät toimenpiteisiin sellaisten tavaroiden viennin rajoittamiseksi alueeltaan toisen sopimuspuolen alueelle, jotka siellä ovat erityisen järjestelyn alaisia; sekä

c) tiedottavat oma-aloitteisesti tai pyynnöstä toisilleen tullilakien rikkomisista, joihin toisen sopimuspuolen alueella ovat syyllistyneet toisen sopimuspuolen alueella asuvat henkilöt.

9 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamisen helpottamiseksi sopimuspuolten tullihallitusten edustajat käyvät keskinäisiä neuvotteluja.

Tätä varten ne tapaavat jommankumman sopimuspuolen tullihallituksen pyynnöstä sovitussa paikassa sovittuna aikana.

10 artikla

Tämä sopimus ei vaikuta sopimuspuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka on määrätty heidän solmimissaan muissa kansainvälisissä sopimuksissa.

11 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin sopimuspuolet ovat ilmoittaneet noottien vaihdolla toisilleen, että niiden valtiosääntöjen tämän sopimuksen voimaantulolle asettamat vaatimukset on täytetty.

12 artikla

Tämä sopimus on tehty määräämättömäksi ajaksi.

Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä nootilla toiselle sopimuspuolelle. Sopimus on voimassa vielä kuusi kuukautta nootin vastaanottamisesta.

Tehty Moskovassa 24 päivänä huhtikuuta 1975 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä alkuperäiskappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.