34/1976

Asetus Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välillä Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1975 tehty kansainvälistä maantieliikennettä koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on 21 päivänä toukokuuta 1976 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (570/76) hyväksytty ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 21 päivänä toukokuuta 1976 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 24 päivänä toukokuuta 1976, tulee voimaan 24 päivänä kesäkuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1976.

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan Hallituksen välinen kansainvälistä maantieliikennettä koskeva SOPIMUS

Suomen Tasavallan Hallitus ja Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan Hallitus;

haluten helpottaa kansainvälistä maantieliikennettä valtioiden välillä ja niiden alueiden kautta;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoittaa:

a) "liikenteenharjoittaja" mitä tahansa luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla asianomaisten kansallisten lakien ja määräysten mukaan on joko Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tai Suomessa oikeus kuljettaa ja joka kuljettaa matkustajia tai tavaroita maanteitse korvausta vastaan tai omaan laskuunsa; ja viittaukset sopimuspuolten liikenteenharjoittajiin on myös näin tulkittava;

b) "matkustaja-ajoneuvo" mitä tahansa konevoimalla kulkevaa maantieajoneuvoa:

i) joka on valmistettu tai muunnettu käytettäväksi ja jota käytetään matkustajien kuljetukseen maanteitse;

ii) jossa on vähintään yhdeksän istumapaikkaa kuljettajan paikan lisäksi;

iii) joka on rekisteröity jommankumman sopimuspuolen alueella ja jonka omistaa ja jota käyttää kyseisellä alueella matkustajien kuljettamiseen oikeutettu liikenteenharjoittaja tai joku muu hänen puolestaan; ja

iv) joka on väliaikaisesti tuotu toisen sopimuspuolen alueelle, kansainvälistä kyseiselle alueelle, sieltä pois tai sen kautta suoritettavaa matkustajakuljetusta varten;

c) "tavara-ajoneuvo" mitä tahansa konevoimalla kulkevaa maantieajoneuvoa:

i) joka on valmistettu tai muunnettu käytettäväksi ja jota käytetään tavaroiden kuljetukseen maanteitse;

ii) joka on rekisteröity jommankumman sopimuspuolen alueella; ja

iii) joka on väliaikaisesti tuotu toisen sopimuspuolen alueelle kansainvälisen tavarakuljetuksen yhteydessä missä tahansa kyseisellä alueella tapahtuvaa purkausta tai kuormausta tai sen kautta tapahtuvaa ajoa varten; ja mitä tahansa tämän kappaleen alakohtien i) ja iii) ehdot täyttävää perävaunua tai puoliperävaunua, jota käyttää jommankumman sopimuspuolen liikenteenharjoittaja tai jota käytetään hänen puolestaan;

d) "alue" Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta Englantia, Walesia, Skotlantia ja Pohjois-Irlantia.

2 artikla
Asianomaiset viranomaiset

Sopimuspuolten on kirjallisesti ilmoitettava toisilleen tämän sopimuksen tarkoittamat asianomaiset viranomaiset alueillaan.

Matkustajaliikenne

3 artikla
Lupavaatimuksista vapautetut kuljetustoimenpiteet

1. Sopimuspuolten liikenteenharjoittajilla on oikeus käyttää matkustaja-ajoneuvoa toisen sopimuspuolen alueella seuraaviin kansainvälisiin henkilökuljetuksiin ilman tämän toisen sopimuspuolen lakien mukaisesti tähän tarkoitukseen vaadittavaa lupaa:

a) "kiertomatkat suljetuin ovin": s.o. toisen sopimuspuolen alueelle tai sen kautta tapahtuvat kuljetukset, joissa matkustaja-ajoneuvo saapuu kyseiselle alueelle ja poistuu sieltä ottamatta tai jättämättä matkustajia;

b) "kuljetukset menosuuntaan": s.o. kuljetukset, joissa jommakumman sopimuspuolen liikenteenharjoittaja tuo matkustajaryhmän toisen sopimuspuolen alueelle väliaikaista oleskelua varten ja joissa matkustaja-ajoneuvo poistuu alueelta tyhjänä, tai kohdan c) tarkoittaman liikenteen yhteydessä;

c) "edestakainen liikenne": s.o. kuljetukset, joissa jommankumman sopimuspuolen liikenteenharjoittajan käyttämä ajoneuvo tulee tyhjänä toisen sopimuspuolen alueelle tai edellä kohdassa b) mainitun kuljetuksen yhteydessä ja kuljettaa sille alueelle, jossa liikenteenharjoittaja on oikeutettu toimimaan, ryhmän matkustajia, jotka:

i) tämä liikenteenharjoittaja on kuljettanut toisen sopimuspuolen alueelle; ja jotka

ii) ennen tätä kuljetusta olivat tehneet molemmista matkoista sopimuksen sen sopimuspuolen alueella, jossa liikenteenharjoittaja on oikeutettu toimimaan.

2. Edellämainituissa kuljetustehtävissä rikkoutuneen matkustaja-ajoneuvon korvaaminen toisella matkustaja-ajoneuvolla on myös sallittu ilman lupaa.

4 artikla
Muut henkilökuljetukset

Jommankumman sopimuspuolen liikenteenharjoittajan toisen sopimuspuolen alueella suorittamaa kansainvälisen (muun kuin tämän sopimuksen 3 artiklassa mainitun) matkustajakuljetuksen osaa varten tarvitaan kyseisellä alueella voimassa olevien kansallisten lakien ja määräysten mukainen lupa.

Tavaraliikenne

5 artikla

Jommankumman sopimuspuolen alueella toimimaan oikeutettu liikenteenharjoittaja on oikeutettu ilman toisen sopimuspuolen lakien ja määräysten mukaista tätä tarkoitusta varten tarvittavaa liikennelupaa tuomaan tyhjän tai kuormatun tavara-ajoneuvon väliaikaisesti tämän toisen sopimuspuolen alueelle tavaran kuljetusta varten paluukuormat mukaanluettuina:

a) minkä tahansa jommankumman sopimuspuolen alueella sijaitsevan paikan ja minkä tahansa toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevan paikan välillä; ja

b) tämän toisen sopimuspuolen alueen kautta.

6 artikla
Kuljetuslupia koskevat vaatimukset

1. Lukuunottamatta tämän sopimuksen 7 artiklassa määrättyjä tapauksia jommankumman sopimuspuolen alueella toimimaan oikeutettu liikenteenharjoittaja tarvitsee luvan 5 artiklassa mainittujen kuljetusten suorittamiseen. Tällaisen luvan antaa sen sopimuspuolen asian omainen viranomainen, jonka alueella liikenteenharjoittaja on oikeutettu toimimaan, asianomaisten viranomaisten yhdessä vuosittain määräämien kiintiöiden rajoissa.

2. Lupa ei ole siirrettävissä.

3. Lupa oikeuttaa yhden moottoriajoneuvon tai yhden ajoneuvoyhdistelmän (yhdistetyn ajoneuvon tai varsinaisen perävaunuyhdistelmän) käyttöön.

4. Luvat voivat olla kahdenlaisia:

a) matkalupia, jotka oikeuttavat yhteen matkaan (meno ja paluu) ja joiden voimassaolo aika on enintään kuusi kuukautta;

b) aikalupia, jotka oikeuttavat rajoittamattomaan määrään matkoja yhden kalenterivuoden aikana.

5. Kummankin asianomaisen viranomaisen tulee lähettää toiselle vaadittaessa tarvittava määrä lupia täyttämättöminä.

7 artikla
Poikkeukset

Tämän sopimuksen 6 artiklassa mainittuja lupia ei vaadita:

a) omaan laskuun tapahtuviin kuljetuksiin

b) rikkoutuneiden ajoneuvojen kuljetukseen tai kuormaamattomien korjausajoneuvojen ajoon tällaista kuljetusta varten tai rikkoutuneen ajoneuvon sijaan tuotavan ajoneuvon liikkumiseen;

c) taideteosten ja antiikkiesineiden kuljetukseen;

d) yksinomaan mainos- tai opetustarkoituksiin tarkoitettujen esineiden ja varusteiden kuljetuksiin;

e) lavasteiden, varusteiden tai eläinten edestakaiskuljetuksiin teatteri-, musiikki-, elo kuva-, sirkus- tai urheilutilaisuuksiin tai näyttelyihin tai messuille taikka radio-, televisio- tai elokuvaohjelmien valmistusta varten;

f) messu- ja näyttelytavaroiden kuljetuksiin;

g) hautauskuljetuksiin;

h) postin kuljetuksiin;

i) kotitaloustavaroiden kuljetuksiin;

j) tavarakuljetuksiin moottoriajoneuvoilla, joiden kokonaispaino (perävaunu mukaanluettuna) ei ylitä 6.000 kg;

k) lentoreittien muutoksista aiheutuneisiin tavaroiden kuljetuksiin lentokentiltä tai lentokentille;

l) matkatavaroiden kuljetuksiin määräysten mukaisesti matkustajia kuljettavien moottoriajoneuvojen vetämissä perävaunuissa ja matkatavaroiden kuljetuksiin millaisilla ajoneuvoilla tahansa lentokentiltä tai lentokentille;

m) helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksiin jäähdytysajoneuvoissa;

n) lääketieteellisten varusteiden ja lääkevarastojen kuljetuksiin hätätapauksissa;

o) edellä mainitsemattomien, asianomaisten viranomaisten sopimien tavaroiden kuljetuksiin;

p) tavarakuljetuksiin, jotka suoritetaan sopimuspuolen liikenteenharjoittajan käyttämällä tai hänen puolestaan käytettävällä ja muulla kuin kyseisen sopimuspuolen alueella rekisteröidyn ajoneuvon vetämällä perä- tai puoliperävaunulla.

Verotus

8 artikla

1. Ottaen huomioon tämän artiklan 3 kappaleen määräykset sopimuspuolten alueilla rekisteröidyt ajoneuvot ovat vapautettuja kaikista ajoneuvojen liikennöintiä tai omistusta koskevista veroista ja maksuista toisen sopimuspuolen alueella.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräykset eivät vaikuta millään tavoin polttoaineen käytöstä suoritettaviin veroihin tai maksuihin tai tiemaksuihin.

3. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten mukaan mahdollisesti sovittavat vapautukset veroista ja maksuista eivät koske ajoneuvon käyttöä toisen sopimuspuolen alueella, ellei tällä alueella voimassa olevia tullimääräyksiä tällaisten ajoneuvojen väliaikaisesta hyväksymisestä kyseiselle alueelle ilman tuontimaksuja ja -veroja ole täytetty.

9 artikla

1. Ajoneuvon tavanomaisissa polttoainesäiliöissä saa ilman tuontimaksuja ja -veroja tuoda enintään 400 litraa polttoainetta.

2. Varaosista ja voiteluaineista ei tarvitse maksaa tuontimaksuja tai -veroja. Käyttämättömät varaosat on vietävä maasta. Korvatut osat on hävitettävä tai luovutettava ajoneuvon toiminta-alueella olevien säännösten mukaisesti.

Muut määräykset

10 artikla

Jos jommankumman sopimuspuolen alueella rekisteröidyn ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän painot ja mitat kuormattuna tai kuormaamattomana ylittävät toisen sopimuspuolen lakien tai määräysten mukaiset enimmäispainot ja -mitat, tulee tämän toisen sopimuspuolen asianomaiselta viranomaiselta saada 6 artiklan mukaisesti vaadittavien lupien lisäksi erityinen kirjallinen lupa ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän käyttöön sen alueella.

11 artikla

1. Minkään tässä sopimuksessa ei saa katsoa oikeuttavan jommankumman sopimuspuolen alueella toimimaan oikeutetun liikenteenharjoittajan ottamaan matkustajia tai tavaroita toisen sopimuspuolen alueella sijaitsevasta paikasta jätettäväksi tai toimitettavaksi toiseen tällä alueella sijaitsevaan paikkaan.

2. Sopimuspuolen liikenteenharjoittaja ei saa ottaa matkustajia tai tavaroita:

a) kolmannen maan alueelta jätettäväksi tai toimitettavaksi toisen sopimuspuolen alueelle; tai

b) toisen sopimuspuolen alueelta jätettäväksi tai toimitettavaksi kolmanteen maahan, ellei tämän toisen sopimuspuolen asianomaiselta viranomaiselta ole saatu erityistä kirjallista lupaa tällaisen kuljetuksen suorittamiseen.

12 artikla

Tämän sopimuksen määräysten mukaan annetut luvat tulee pitää ajoneuvossa mukana ja ne tulee vaadittaessa esittää kaikille henkilöille, jotka sopimuspuolen alueilla ovat asianmukaisesti oikeutettuja niitä vaatimaan.

13 artikla

1. Tämän sopimuksen määräykset huomioon ottaen sopimuspuolen alueella toimimaan oikeutetun liikenteenharjoittajan tulee toisen sopimuspuolen alueella ollessaan noudattaa tällä alueella voimassa olevia maantiekuljetuksia ja -liikennettä koskevia lakeja ja määräyksiä.

2. Sopimuspuolen liikenteenharjoittajan laiminlyödessä edellisen kappaleen määräysten noudattamisen toisen sopimuspuolen asianomainen viranomainen voi ilmoittaa siitä sen sopimuspuolen asianomaiselle viranomaiselle, jossa liikenteenharjoittaja on oikeutettu toimimaan, ja voi vaatia tätä viranomaista joko

a) antamaan varoituksen liikenteenharjoittajalle;

b) antamaan tällaisen varoituksen ilmoituksin, että mikä tahansa seuraava rikkomus saattaa johtaa väliaikaiseen tai lopulliseen kyseisen henkilön omistamien tai käyttämien ajoneuvojen sulkemiseen sen sopimuspuolen alueelta, jossa rikkomus on tapahtunut; tai

c) antamaan ilmoituksen tällaisesta poissulkemisesta.

3. Tällaisen vaatimuksen saavan asianomaisen viranomaisen on noudatettava sitä ja ilmoitettava mahdollisimman nopeasti toisen sopimuspuolen asianomaiselle viranomaiselle suoritetuista toimenpiteistä.

4. Tämän artiklan määräykset eivät vaikuta mihinkään tuomioistuinten tai täytäntöönpanoviranomaisten mahdollisesti soveltamiin laillisiin pakotteisiin sen sopimuspuolen alueella, jonka lakeja tai määräyksiä ei ole noudatettu.

14 artikla

1. Asianomaiset viranomaiset käsittelevät kaikki tämän sopimuksen toteuttamista ja soveltamista koskevat kysymykset.

2. Edellisessä kappaleessa esitettyä tarkoitusta varten sopimuspuolet voivat asettaa sekakomitean.

3. Sekakomitea kokoontuu jommankumman asianomaisen viranomaisen pyynnöstä.

15 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaan saattamiseksi tarvittavat toimenpiteet niiden alueilla on suoritettu.

2. Sopimus on voimassa yhden vuoden voimaantulostaan lähtien. Sen jälkeen sen voimassaolo jatkuu, ellei jompikumpi sopimuspuoli sitä irtisano toiselle sopimuspuolelle osoitetulla kuuden kuukauden kirjallisella irtisanomisilmoituksella.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1975 kahtena alkuperäiskappaleena, kumpikin suomen- ja englanninkielisinä molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.