26/1976

SOPIMUS Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä pohjoismaisten instituuttien virkailijoiden oikeudellisesta asemasta

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan hallitukset

todeten, että on olemassa erinäisiä julkisoikeudellisia instituutteja, joiden palveluksessa toimii yhteispohjoismainen henkilökunta,

olettaen, että tulevaisuudessa perustetaan useampia tällaisia instituutteja,

pitäen toivottavana näiden oikeudellista asemaa koskevien yhtenäisten sääntöjen aikaansaamista, mukaanluettuina pohjoismaisten instituuttien palveluksessa olevien virkailijoiden palkat ja työehdot,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Pohjoismaisten instituuttien palvelukseen otetaan henkilöitä, jotka ovat jonkin Pohjoismaan kansalaisia. Pohjoismaiden ministerineuvoston suostumuksella voidaan palvelukseen ottaa myös muiden maiden kansalaisia.

Kunkin instituutin johtavat asemat pyritään jakamaan kohtuullisesti eri Pohjoismaiden kansalaisten välillä.

2 artikla

Ministerineuvosto tai sen valtuuttama määrää pohjoismaisen instituutin henkilökunnan ohjesäännön. Ohjesäännöstä ilmenee, mikä tai mitkä elimet toimivat kunkin instituutin palvelukseenottoviranomaisina. Ennen ohjesäännön vahvistamista on asianomaisille virkailijajärjestöille annettava tilaisuus tulla kuulluksi.

3 artikla

Jokainen sopimuspuoli sitoutuu myöntämään vakinaiselle valtion virkailijalle enintään neljän vuoden virkavapauden pohjoismaisessa instituutissa palvelua varten, ja virkailijan palatessa entiselle paikalleen laskemaan kyseiset neljä vuotta kotimaassa suoritetuiksi virkavuosiksi.

4 artikla

Pohjoismaiseen instituuttiin palvelukseenotto tapahtuu Ministerineuvoston tai sen nimeämän instituutin ja virkailijan välisellä sopimuksella. Mikäli Ministerineuvosto ei ole toisin määrännyt, laaditaan sopimus Ministerineuvoston vahvistaman mallisopimuksen pohjalta.

Ennen henkilökunnan yleisten työehtojen määräämistä on hankittava tavallisesti asianomaisessa maassa valtion palkoista ja työehdoista neuvottelevien valtion laitosten lausunnot. Näiden laitosten on tarpeen mukaan neuvoteltava asiasta työntekijäjärjestöjen kanssa ennen kyseisen lausunnon antamista.

Ennen henkilökunnan palvelukseenottoa määrättyyn instituuttiin, on sellaisista palkka- ja työehdoista neuvoteltava, jotka eivät sisälly mallisopimukseen. Nämä neuvottelut käydään toisaalta valtion siinä maassa olevien palkkaviranomaisten edustajien kanssa, missä instituutti sijaitsee, tai mainittujen palkkaviranomaisten valtuuttamien sekä mahdollisesti Ministerineuvoston edustajien ja toisaalta saman maan asianomaisen virkailijajärjestön välillä.

5 artikla

Jokainen sopimuspuoli sitoutuu vastaanottamaan pohjoismaisen instituutin virkailijat jäseniksi valtiolliseen eläkejärjestelmään palvelumaassa samoin ehdoin kuin mitä siellä on voimassa samassa asemassa valtion palveluksessa olevien osalta, jollei sopimuksella ole asianomaisen virkailijan kanssa toisin sovittu.

Pohjoismaiden välillä valtion eläkeoikeuksien yhtenäistämisestä tehtyjä tai tehtäviä sopimuksia sovelletaan myös henkilöiden osalta, jotka ovat sopimukseen liittyneen Pohjoismaan eläkeoikeuksia nauttivan pohjoismaisen instituutin palveluksessa.

6 artikla

Virkailijan osalta, joka on instituutin henkilökuntaa koskevan tariffisopimuksen tehneen henkilökuntajärjestön jäsen, sovelletaan seuraavia määräyksiä:

Työsopimuksen tulkinnasta tai sopimussuhteesta muutoin syntyvien erimielisyyksien selvittämiseksi määrätään ensin kaksi välimiestä, joista instituutti tai valtion palkkaviranomainen ja asianomainen virkailijajärjestö nimeävät kumpikin yhden.

Jos yksimielisyyteen ei päästä, voidaan riita - mikäli osapuolet siitä sopivat keskenään saattaa kolmihenkisen välityslautakunnan ratkaistavaksi, jonka jäsenistä instituutti nimeää yhden, asianomainen henkilökuntajärjestö toisen ja nämä kaksi kolmannen, joka toimii puheenjohtajana. Jos jäsenet eivät pääse yksimielisyyteen kolmannen jäsenen nimeämisestä, nimetään puheenjohtaja palvelumaan lainsäädännön mukaisesti tai asianomaista instituuttia koskevan sopimuksen mukaisesti.

Jos asianomainen virkailija ei ole henkilökuntajärjestön jäsen, voivat osapuolet sopia erimielisyyden saattamisesta kolmijäsenisen välityslautakunnan ratkaistavaksi, johon kumpikin osapuoli nimeää yhden jäsenen, ja nämä nimeävät kolmannen joka toimii puheenjohtajana. Jos nämä kaksi jäsentä eivät pääse yksimielisyyteen kolmannen nimeämisestä, nimeää puheenjohtajan asianmukainen tuomioistuin tai muu palvelumaan lainsäädännön mukainen viranomainen.

7 artikla

Ministerineuvosto määrää, mihin instituuttiin sopimusta sovelletaan.

Ministerineuvosto voi päättää, että tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan vain osittain määrättyihin instituutteihin.

8 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava ja ratifioimisasiakirjat mahdollisimman pian talletettava Norjan ulkoasiainministeriön huostaan, joka toimittaa kaikille sopimuspuolille niistä oikeaksi todistetut jäljennökset.

Sopimus tulee voimaan Ministerineuvoston määräämänä ajankohtana.

9 artikla

Jos joku sopimuspuolista haluaa irtisanoa sopimuksen, on sen kirjallisesti ilmoitettava siitä Norjan hallitukselle, joka viipymättä saattaa ilmoituksen irtisanomisesta sekä sen vastaanottopäivästä muille sopimuspuolille.

Irtisanominen koskee vain ilmoituksen tehnyttä maata ja tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin Norjan hallitus sen vastaanotti.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Reykjavikissa 31 päivänä tammikuuta 1974 yhtenä suomen-, islannin-, norjan-, ruotsin- ja tanskankielisenä kappaleena, jotka kaikki ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.