19/1976

Asetus Kiinan kanssa siviililentoliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan ja Kiinan Kansantasavallan välillä Pekingissä 2 päivänä lokakuuta 1975 siviililentoliikenteestä tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 16 päivänä tammikuuta 1976 ja jonka voimaantuloa koskevat nootit on vaihdettu 15 päivänä maaliskuuta 1976, on voimassa 15 päivästä maaliskuuta 1976 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1976

Suomen Tasavallan hallituksen ja Kiinan Kansantasavallan hallituksen välinen SOPIMUS siviililentoliikenteestä

Suomen Tasavallan hallitus ja Kiinan Kansantasavallan hallitus (joita jäljempänä kutsutaan "sopimuspuoliksi"),

helpottaakseen ystävällisiä kosketuksia Suomen ja Kiinan kansojen välillä ja kehittääkseen molempien maiden välisiä keskinäisiä suhteita lentoliikenteen osalta riippumattomuuden ja suvereenisuuden molemminpuolisen kunnioituksen, toistensa sisäisiin asioihin puuttumattomuuden, tasa-arvoisuuden ja molemminpuolisen hyödyn samoin kuin ystävällisen yhteistyön periaatteiden mukaisesti,

ovat sopineet alueittensa välisen säännöllisen lentoliikenteen aloittamisesta ja harjoittamisesta seuraavaa:

1 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle oikeuden harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä (jota alempana kutsutaan "sovituksi liikenteeksi") tämän sopimuksen liitteessä määritellyllä reitillä (jota alempana kutsutaan "määrätyksi reitiksi").

2. Kummankin sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen (jota alempana kutsutaan "nimetyksi lentoliikenneyritykseksi") sovittua liikennettä määrätyllä reitillä liikennöivällä ilma-aluksella on oikeus tämän sopimuksen määräykset huomioon ottaen laskeutua toisen sopimuspuolen alueella määrätyllä reitillä olevalle paikkakunnalle jättääkseen tai ottaakseen kansainvälisessä liikenteessä ensinmainitun sopimuspuolen alueelta sekä sopimuspuolten alueiden välillä olevista paikoista tulevia tai näihin paikkoihin lähteviä matkustajia, matkatavaraa, rahtia ja postia.

3. Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle vähintään kuusikymmentä (60) vuorokautta aikaisemmin päivän, jolloin sen nimetty lentoliikenneyritys aloittaa sovitun liikenteen.

2 artikla

1. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus nimetä yksi lentoliikenneyritys harjoittamaan sovittua liikennettä tämän sopimuksen liitteessä määritellyllä reitillä ja sen on saatettava tämä nimeäminen toisen sopimuspuolen tietoon diplomaattiteitse.

2. Sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen pääasiallisen omistusoikeuden ja tehokkaan valvonnan tulee kuulua tälle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille.

3. Tällaisen tiedonannon saatuaan toisen sopimuspuolen tulee, tämän artiklan 2 kohdan määräykset huomioon ottaen, myöntää viipymättä ensin mainitun sopimuspuolen nimeämälle lentoliikenneyritykselle asianomainen liikennelupa.

3 artikla

1. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus peruuttaa toisen sopimuspuolen nimetylle lentoliikenneyritykselle jo myöntämänsä liikennelupa tai toistaiseksi kieltää sanottua lentoliikenneyritystä käyttämästä hyväkseen tämän sopimuksen 1 artiklassa määriteltyjä oikeuksia tai asettaa näiden oikeuksien käytölle välttämättömiksi katsomiaan ehtoja, jos:

a) se katsoo, että tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta ei kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille; tai

b) kyseessä oleva lentoliikenneyritys ei noudata toisen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä; tai

c) kyseessä oleva lentoliikenneyritys muutoin laiminlyö liikenteen tämän sopimuksen mukaisen hoidon.

2. Mikäli tämän artiklan 1 kohdassa mainittu välitön peruuttaminen, hyväksikäytön kieltäminen toistaiseksi tai siinä mainittujen ehtojen asettaminen ei ole välttämätöntä lakien ja määräysten jatkuvan rikkomisen estämiseksi, tätä oikeutta älköön käytettäkö ennen kuin toisen sopimuspuolen kanssa on neuvoteltu.

4 artikla

Sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat kansainvälisessä lentoliikenteessä olevan ilma-aluksen sopimuspuolen alueelle pääsyä, alueella oloa, sieltä lähtöä ja sen alueella liikennöintiä sekä lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat matkustajien, miehistön, matkatavaran, rahdin ja postin sopimuspuolen alueelle pääsyä, alueella oloa ja sieltä lähtöä, sovelletaan toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen ilma-alukseen, sen miehistöön sekä tällaisessa ilma-aluksessa kuljetettaviin matkustajiin, matkatavaraan, rahtiin ja postiin ilma-aluksen ollessa ensin mainitun sopimuspuolen alueella. Kummankin sopimuspuolen tulee antaa toiselle sopimuspuolelle hyvissä ajoin edellämainittuja lakeja ja määräyksiä koskevat tiedot.

5 artikla

1. Kummankin sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen sovittua liikennettä suorittavat ilma-alukset, kuten myös näissä ilma-aluksissa pidettävät vakiovarusteet, varaosat, polttoaineet, voiteluöljyt ja ilma-aluksessa olevat varastot (mukaanluettuina ruoka, juoma ja tupakka) ovat vapaat kaikista tulleista, tarkastusmaksuista ja muista samankaltaisista maksuista saapuessaan toisen sopimuspuolen alueelle ja sieltä lähtiessään, edellyttäen, että sellaiset varusteet ja varastot jäävät alukseen siihen asti kun ne jälleen viedään tai käytetään lennettäessä matkaosuutta mainitun alueen yläpuolella.

2. Samoista tulleista ja muista maksuista, lukuun ottamatta tehdyistä palveluksista kannettuja maksuja, ovat myös vapaat:

a) sopimuspuolen alueella, sopimuspuolen viranomaisten määräämissä rajoissa, toisen sopimuspuolen nimetyn lentoliikenneyrityksen sovittua liikennettä liikennöivään, mainitulta alueelta lähtevään ilma-alukseen otetut, aluksessa käytettävät varastot;

b) jomman kumman sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen ilma-aluksen sovitussa liikenteessä käytettävät, toisen sopimuspuolen alueelle tuodut ilma-aluksen varaosat, vakiovarusteet ja varastot; ja

c) toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen sovittua liikennettä liikennöivän lähtevän ilma-aluksen tarpeisiin tarkoitettu polttoaine ja voiteluöljy siinäkin tapauksessa, että niitä käytetään lennettäessä sen sopimuspuolen alueen yläpuolella olevalla matkaosuudella, jossa ne on otettu alukseen.

3. Kummankin sopimuspuolen nimetyn lentoliikenneyrityksen ilma-aluksen vakiovarusteet sekä ilma-aluksessa pidettävät, myös toisen sopimuspuolen alueelle tuodut tarvikkeet ja varastot, saadaan purkaa toisen sopimuspuolen i alueella ainoastaan toisen sopimuspuolen tulliviranomaisten suostumuksella. Tällöin ne voidaan asettaa mainittujen viranomaisten valvontaan eikä niitä saa myydä tai käyttää muihin tarkoituksiin siihen asti, kun ne jälleen viedään tai niiden suhteen menetellään muulla tavoin tullimääräysten mukaisesti.

6 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli määrää alueellaan toisen sopimuspuolen nimetyn lentoliikenneyrityksen käytettäväksi, sen liikennöidessä määrättyä reittiä, varsinaisen ja varalentoaseman ja varustaa reitin alueellaan viestiyhteyksillä, suunnistuslaitteilla, sää- ja muilla apupalveluilla sen mukaan kuin sovitun reitin liikennöimiseen tarvitaan. Yksityiskohtaisista järjestelyistä edellä mainittujen suhteen sovitaan kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaisten kesken. (Tässä sopimuksessa sanonta "ilmailuviranomaiset" tarkoittaa Suomen kohdalla ilmailuhallitusta ja Kiinan kohdalla Kiinan siviili-ilmailun yleishallintoa).

2. Sopimuspuolen nimetyltä lentoliikenneyritykseltä peritään lentoaseman (lentoasemien), varusteiden, teknisten palvelujen ja lentosuunnistuslaitteiden käytöstä toisen sopimuspuolen asianomaisten viranomaisten määräämät oikeudenmukaiset ja kohtuulliset maksut. Nämä maksut eivät saa olla korkeampia kuin muiden valtioiden lentoliikenneyritysten normaalisti maksamat maksut.

7 artikla

1. Kummankin sopimuspuolen nimetyllä lentoliikenneyrityksellä tulee olla kohtuulliset ja yhtäläiset mahdollisuudet harjoittaa sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä.

2. Harjoittaessaan sovittua liikennettä kummankin sopimuspuolen nimetyn lentoliikenneyrityksen tulee ottaa huomioon toisen sopimuspuolen nimetyn lentoliikenneyrityksen edut siten, ettei viimeksi mainitun liikennöimistä samalla reitillä tai sen osalla tarpeettomasti vaikeuteta.

3. Määrättyjen reittien liikennöintiin liittyvistä asioista, kuten vuorotiheydestä, ilma-alustyypistä, aikataulusta, myyntiedustuksesta ja maapalvelusta sovitaan kummankin sopimuspuolen nimettyjen lentoliikenneyritysten välisillä neuvotteluilla. Näin sovitut vuorotiheydet, ilma-alustyypit sekä aikataulut alistetaan ilmailuviranomaisten hyväksyttäviksi.

4. Molempien sopimuspuolten nimeämien lentoliikenneyritysten tarjoaman sovitun liikenteen tulee tyydyttää lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimuspuolen alueelta lähtevän tai sinne saapuvan matkustajien, matkatavaran, rahdin ja postinkuljetuksen nykyinen ja ennakoitavissa oleva tarve. Sellaisilla määrätyillä reiteillä olevilla paikoilla, jotka ovat kolmansien maiden alueilla, otettujen ja jätettyjen matkustajien, matkatavaran, rahdin ja postin kuljettamisessa tulee noudattaa yleisperiaatetta, jonka mukaan liikennekapasiteetin on oltava suhteessa:

a) lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimuspuolen alueelle saapuvan ja sieltä lähtevän liikenteen tarpeeseen;

b) sen alueen liikennetarpeeseen, jonka kautta sovittu liikenne kulkee, kun ensin on otettu huomioon alueen käsittävien muiden valtioiden lentoliikenneyritysten liikenne; ja

c) lentoreitin kauttakulkuliikenteen tarpeisiin.

8 artikla

1. Seuraavissa kohdissa sanonta "tariffi" tarkoittaa hintoja, jotka maksetaan matkustajien, matkatavarain ja rahdin kuljetuksesta, ja niitä ehtoja, joiden mukaan näitä hintoja sovelletaan mukaan luettuina asiamiesten ja muita apupalveluja koskevat toimipalkkiot ja ehdot, mutta pois luettuina postinkuljetuksen hinnat ja kuljetusehdot.

2. Sopimuspuolten alueiden välisillä määrätyillä reiteillä sovellettavista tariffeista sovitaan molempien sopimuspuolten nimettyjen lentoliikenneyritysten välillä. Nämä tariffit on sovittava tasoltaan kohtuullisiksi ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät, kuten liikennöimiskustannukset, kohtuullinen voitto ja muiden lentoliikenneyritysten tariffit.

3. Näin sovitut tariffit on alistettava ilmailuviranomaisten hyväksyttäväksi vähintään yhdeksänkymmentä (90) vuorokautta ennen niiden suunniteltua käyttöönottoa. Erikoistapauksissa tätä määräaikaa voidaan lyhentää, edellyttäen että mainitut viranomaiset siitä sopivat.

4. Elleivät kummankaan sopimuspuolen ilmailuviranomaiset ole kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa tariffien tämän artiklan 3 kohdan mukaisesta alistamisesta lukien ilmoittaneet vastustavansa niitä, nämä tariffit katsotaan hyväksytyiksi. Siinä tapauksessa, että alistusmääräaikaa lyhennetään siten kuin 3 kohdassa on säädetty, molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaiset voivat sopia siitä, että määräaika, jonka kuluessa hylkäävä kanta on ilmoitettava, voi olla kolmeakymmentä (30) vuorokautta lyhyempi.

5. Ellei tariffeista päästä sopimukseen tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, tai jos jomman kumman sopimuspuolen ilmailuviranomaiset ilmoittavat toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaiselle tämän artiklan 4 kohdan mukaisen määräajan kuluessa vastustavansa jotain 2 kohdan määräysten mukaisesti sovittua tariffia, molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaisten on pyrittävä määräämään tariffi keskinäisellä sopimuksella.

6. Elleivät sopimuspuolten ilmailuviranomaiset pääse sopimukseen heille tämän artiklan 3 kohdan nojalla alistetun tariffin hyväksymisestä tai tämän artiklan 5 kohdan mukaisesta tariffin määräämisestä, riitakysymys on ratkaistava tämän sopimuksen 13 artiklan määräysten mukaisesti.

7. Tämän artiklan määräysten mukaisesti määrätty tariffi pysyy voimassa kunnes uusi tariffi on määrätty.

9 artikla

Sopimuspuolen nimetyn lentoliikenneyrityksen kansainvälisen liikenteen kuljetuksesta toisen sopimuspuolen alueella saaman tulon saa sopimuspuoli siirtää viralliseen vaihtokurssiin.

Jos sopimuspuolten kesken on olemassa maksujärjestelyjä koskeva erikoinen sopimus, sitä sopimusta sovelletaan.

10 artikla

1. Määrätyn reitin liikennöimistä varten kummankin sopimuspuolen nimetyllä lentoliikenneyrityksellä on oikeus perustaa edustusto toisen sopimuspuolen alueelle sille määrätyllä reitillä olevalle paikkakunnalle, johon se liikennöi. Edustuston henkilökunnan on oltava Suomen Tasavallan ja Kiinan Kansantasavallan kansalaisia ja henkilökunnan lukumäärä sovitaan sopimuspuolten nimettyjen lentoliikenneyritysten välisillä neuvotteluilla, ja se on alistettava molempien sopimuspuolten ilmailuviranomaisten hyväksyttäväksi. Sellaisen edustuston henkilökunnan on noudatettava edustuston sijaintimaan lakeja ja määräyksiä.

2. Kummankin sopimuspuolen on avustettava ja helpotettava toisen sopimuspuolen nimetyn lentoliikenneyrityksen edustuston ja sen henkilökunnan toimintaa sekä varmistettava niiden turvallisuus.

3. Kummankin sopimuspuolen on pyrittävä varmistamaan alueellaan olevien, toisen sopimuspuolen nimetyn lentoliikenneyrityksen sovitussa liikenteessä käyttämien ilma-alusten, varastojen ja muun omaisuuden turvallisuus.

4. Kummankin sopimuspuolen määrättyä reittiä liikennöivän nimetyn lentoliikenneyrityksen miehistön jäsenten on oltava tämän sopimuspuolen kansalaisia. Siinä tapauksessa, että jomman kumman sopimuspuolen nimetty lentoliikenneyritys haluaa käyttää muuta kansallisuutta olevia miehistön jäseniä määrättyä reittiä liikennöidessään, siihen on saatava toi. sen sopimuspuolen hyväksyminen.

11 artikla

1. Jos sopimuspuolen nimetyn lentoliikenneyrityksen ilma-alus joutuu onnettomuuteen tai hätätilaan toisen sopimuspuolen alueella, viimemainitun sopimuspuolen on välittömästi määrättävä asianomaiset viranomaisensa ilmoittamaan siitä ensin mainitun sopimuspuolen ilmailuviranomaisille ja antamaan tarpeellista apua ilma-aluksessa oleville miehistölle ja matkustajille.

2. Jos onnettomuudesta aiheutuu ihmisille kuolema tai vakava loukkaantuminen tai ilma-alukselle vakavia vaurioita, toisen sopimuspuolen on määrättävä asianomaiset viranomaisensa ryhtymään edelleen seuraaviin toimenpiteisiin:

a) välittömästi aloittamaan etsintä- ja pelastustoimet;

b) suojelemaan todistuskappaleita ja varmistamaan ilma-aluksen ja sen sisällön turvallisuus;

c) suorittamaan onnettomuuden tutkiminen;

d) sallimaan ensin mainitun sopimuspuolen huomioitsijoiden pääsy ilma-aluksen luo sekä läsnäolo tutkimuksessa;

e) luovuttamaan ilma-alus ja sen sisältö sen jälkeen kun ne eivät enää ole tarpeellisia tutkimuksessa;

f) ilmoittamaan kirjallisesti ensin mainitun sopimuspuolen ilmailuviranomaisille tutkimuksen tulokset.

12 artikla

Molempien sopimuspuolten on aika ajoin neuvoteltava keskenään läheisen yhteistyön hengessä varmistaakseen tämän sopimuksen ja sen liitteen määräysten toteuttamisen ja asianmukaisen noudattamisen.

13 artikla

Jos sopimuspuolten välillä syntyy erimielisyyttä tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, sopimuspuolten on ensisijaisesti annettava ilmailuviranomaistensa tehtäväksi ratkaista se neuvotteluin. Elleivät mainitut viranomaiset pääse sopimukseen, kiista ratkaistaan diplomaattiteitse.

14 artikla

Mikäli jompi kumpi sopimuspuoli pitää toivottavana tämän sopimuksen tai sen liitteen jonkin määräyksen muuttamista tai korjaamista, se voi pyytää neuvotteluja toisen sopimuspuolen kanssa. Tällaiset neuvottelut, jotka voidaan käydä ilmailuviranomaisten kesken ja jotka voivat tapahtua joko keskustelujen tai kirjeenvaihdon muodossa, on aloitettava kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Näin sovitut muutokset tai korjaukset tulevat voimaan, kun ne on vahvistettu diplomaattisella noottien vaihdolla.

15 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan, kun kumpikin sopimuspuoli on täyttänyt lakiensa mukaiset muodollisuudet ja ilmoittanut siitä toiselle sopimuspuolelle diplomaattisella noottien vaihdolla.

2. Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle haluavansa irtisanoa tämän sopimuksen. Tämä sopi. mus lakkaa silloin olemasta voimassa kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin toinen sopimuspuoli on vastaanottanut mainitun ilmoituksen. Jos edellä mainittu ilmoitus peruutetaan ennen tämän määräajan päättymistä, tämä sopimus jää edelleen voimaan toisen sopimuspuolen annettua siihen suostumuksensa.

Tämän vakuudeksi allamainitut, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Pekingissä 2 päivänä lokakuuta 1975 kahtena kappaleena suomen, kiinan ja englannin kielillä kaikkien kolmen tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Liite

Reitit

1. Suomen Tasavallan hallituksen nimeämän lentoliikenneyrityksen liikennöimä sovitun liikenteen reitti on seuraava molempiin suuntiin:

Helsinki-Leningrad ja/tai Moskova ja/tai Irkutsk-Peking-edelleen yksi paikkakunta, josta sovitaan sopimuspuolten ilmailuviranomaisten kesken.

2. Kiinan Kansantasavallan hallituksen nimeämän lentoliikenneyrityksen liikennöimä sovitun liikenteen reitti on seuraava molempiin suuntiin:

Peking-kolme välillä olevaa paikkakuntaa, joista sovitaan sopimuspuolten ilmailuviranomaisten kesken-Helsinki-edelleen yksi paikkakunta, josta sovitaan sopimuspuolten ilmailuviranomaisten kesken.

Oikeus poisjättöön

Sovittua liikennettä määrätyllä reitillä harjoittavat kummankin sopimuspuolen nimettyjen lentoliikenneyritysten ilma-alukset voivat olla poikkeamatta millä tahansa välillä olevalla paikkakunnalla edelleen edellyttäen, että ne antavat toisilleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sitä koskevan ilmoituksen.

Lisälennot

Jos jomman kumman sopimuspuolen nimetty lentoliikenneyritys haluaa lentää lisälennon määrätyllä reitillä, sen on normaaliolosuhteissa lähetettävä hakemus toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisille neljäkymmentäkahdeksan (48) tuntia ennen kyseessä olevan ilma-aluksen lähtöä, ja lento voidaan aloittaa vasta sen jälkeen kun hyväksyminen on saatu mainituilta viranomaisilta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.