51/1975

Asetus Kuuban kanssa taloudellisesta, tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Kuuban Tasavallan vallankumouksellisen hallituksen välillä Havannassa 14 päivänä maaliskuuta 1975 taloudellisesta, tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 11 päivänä huhtikuuta 1975 ja jonka ratifioimiskirjat on vaihdettu 29 päivänä syyskuuta 1975, on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1975.

SOPIMUS taloudellisesta, tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan Ja Kuuban Tasavallan välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Kuuban Tasavallan vallankumouksellinen hallitus,

palauttaen mieliin Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1964 solmitun kauppasopimuksen;

haluten lujittaa maitten välisiä ystävällisiä suhteita sekä taloudellista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä molemminpuoliseksi eduksi;

vahvistaen kiinnostuksensa käyttää maittensa talouksien suomia mahdollisuuksia molemminpuolisen yhteistyön lujittamiseksi;

ottaen huomioon, että Kuuban Tasavalta on kehitysmaa;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät edelleen rohkaisemaan ja edistämään kummallekin maalle edullista taloudellista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä molempien maiden asianomaisten laitosten, taloudellisten järjestöjen ja yritysten kesken.

2 artikla

Sopimuspuolet myöntävät toisilleen taloudellisen, teknisen ja tieteellisen yhteistyön aloilla suosituimman mahdollisen kohtelun ottaen huomioon kummankin maan lait ja määräykset sekä niiden kansainväliset sitoumukset.

3 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät rohkaisemaan ja edistämään taloudellista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä kiinnostuneiden laitosten, järjestöjen ja yritysten välillä mm.:

- kartoittamalla kumpaakin osapuolta kiinnostavia yhteistyöprojekteja ja toteuttamalla niitä;

- suorittamalla teknis-taloudellisia selvityksiä, soveltuvuustutkimuksia, markkinointitutkimuksia jne.;

- edistämällä tuotantokapasiteetin uusimista ja jälleenrakentamista kummassakin maassa sekä rakentamalla uusia tuotantolaitoksia;

- selvittämällä sellaisia mahdollisesti käytettävissä olevia rahoituskeinoja, jotka edistävät yhteistyön tavoitteiden toteuttamista;

- tutkimalla mahdollisuuksia kauppavaihdon kehittämiseksi;

- vaihtamalla tieteellisiä ja teknisiä tietoja;

- myöntämällä apurahoja sekä järjestämällä tutkimus- ja erikoistumiskursseja;

- järjestämällä osallistumisia ammattikasvatuskursseihin;

- edistämällä asiantuntijavaihtoa eri aloilla;

- järjestämällä symposiumeja ja näyttelyjä;

- helpottamalla yhteistyöprojekteissa tarvittavien varusteiden, laitteiden ja materiaalien toimituksia;

- edistämällä muuta yhteistyötä, josta osapuolet ovat sopineet.

4 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät taloudellisen kehityksensä tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti ja sopusoinnussa pitkän aikavälin suunnitelmiensa ja ohjelmiensa kanssa luomaan asianomaisille järjestöille ja yrityksille mahdollisimman suotuisat ehdot niiden osallistuessa kummassakin maassa toteutettaviin teollisiin ja muihin projekteihin. Tätä varten kummatkin hallitukset edistävät yhteyksiä, joiden avulla suunnittelujärjestöt voivat paremmin perehtyä toistensa pitkän aikavälin suunnitelmiin ottaen huomioon näiden suunnitelmien luonteen.

5 artikla

Yksittäisten taloudellisten, tieteellisten ja teknisten yhteistyöprojektien ehdot sovitaan kummassakin maassa voimassaolevia lakeja ja määräyksiä noudattaen tämän sopimuksen 6 artiklassa mainitussa sekakomissiossa. Tämän sopimuksen toteuttamisen kannalta välttämättömien yhteyksien solmiminen kummankin maan asianomaisten laitosten, taloudellisten järjestöjen ja yritysten välillä sallitaan.

6 artikla

Sopimuspuolet perustavat tämän sopimuksen toteuttamiseksi ja sen toiminnan valvomiseksi taloudellista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä käsittelevän sekakomission, joka koostuu kummankin maan viranomaisista ja muista edustajista. Sekakomissio kokoontuu kerran vuodessa, vuoroin Suomessa ja Kuubassa. Erityiskokouksia voidaan järjestää tarvittaessa.

7 artikla

Edistääkseen tavoitteidensa saavuttamista sekakomissio voi asettaa työryhmiä käsittelemään yksittäisiä kysymyksiä.

8 artikla

Sekakomission tulee osoittaa ne alat, joilla se katsoo yhteistyön laajentamisen hyödylliseksi ja ne yhteistyöprojektit, joita se pitää ensisijaisina.

9 artikla

Tämän sopimuksen puitteissa tapahtuvaa tavaroiden ja palvelusten vaihtoa koskevat sopimukset solmitaan suomalaisten juridisten ja fyysisten henkilöiden ja kuubalaisten ulkomaankauppajärjestöjen tai muiden juridisten henkitöiden välillä, joilla on oikeus osallistua taloudelliseen, tieteelliseen ja tekniseen yhteistyöhön. Ne solmitaan maiden välillä voimassaolevan kauppasopimuksen mukaisesti.

10 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kun sopimuspuolet ovat sen ratifioineet omien perustuslaillisten määräystensä mukaisesti.

Sopimus tulee voimaan ratifiointiasiakirjojen vaihtoa seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä ja se on voimassa kymmenen vuoden ajan. Tämän jälkeen sen voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei toinen sopimuspuoli sano sitä kirjallisesti irti kuutta kuukautta ennen sen voimassaoloajan päättymistä.

Tämän sopimuksen voimassaolon lakkaaminen ei vaikuta laitosten, järjestöjen eikä yritysten välillä jo sovittujen järjestelyjen ja sopimusten voimassaoloon eikä toteuttamiseen.

Tehty Havannassa 14 päivänä maaliskuuta 1975 kahtena suomen- ja espanjankielisenä alkuperäisenä kappaleena kummankin ollessa yhtä todistusvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.