45/1975

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen erioikeuksia ja vapauksia koskeva PÖYTÄKIRJA

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen perustamisesta Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun yleissopimuksen osapuolet,

tahtoen määritellä keskuksen asianmukaisen toiminnan edellyttämät erioikeudet ja vapaudet,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Tämän pöytäkirjan määräykset huomioon ottaen, keskuksen tilat ovat loukkaamattomat.

2. Sen valtion viranomaisilla, jonka alueella keskuksen toimipaikka sijaitsee, on oikeus päästä näihin tiloihin vain johtajan tai hänen nimeämänsä henkilön suostumuksella. Tulipalon tai muun välittömiä ehkäisytoimenpiteitä vaativan onnettomuuden sattuessa voidaan johtajan olettaa antavan luvan.

3. Keskus ei salli tiloistaan tulevan turvapaikkaa henkilöille, jotka yrittävät välttyä pidätykseltä tai virallisten asiakirjojen tiedoksiantamiselta.

2 artikla

Keskuksen arkistot ovat loukkaamattomat.

3 artikla

1. Virallisen toimintansa puitteissa keskus nauttii lainkäyttö- ja täytäntöönpanovapautusta paitsi

a) siinä määrin kuin neuvoston päätöksestä tästä jossakin erityistapauksessa luovutaan. Kuitenkin katsotaan keskuksen luopuneen vapautuksesta jos toimivaltainen kansallinen viranomainen on esittänyt luopumispyynnön, eikä keskus ole viidentoista päivän kuluessa pyynnön vastaanotosta ilmoittanut, ettei se luovu kyseisestä loukkaamattomuudesta;

b) kolmannen osapuolen nostamassa siviilikanteessa vahingosta, jonka on aiheuttanut keskuksen omistama tai keskuksen käytössä ollut ajoneuvo tai liikennerikkomuksessa;

c) välitystuomion joko tämän pöytäkirjan 23 artiklan tai keskuksen perustamisyleissopimuksen, josta jäljempänä käytetään nimitystä yleissopimus, 17 artiklan mukaisessa täytäntöönpanossa;

d) tapauksessa, jolloin hallinnollisten tai oikeusviranomaisten päätöksestä pidätetään keskuksen palveluksessa olevan henkilön palkka.

2. Riitakysymyksissä, joissa keskuksen virkailija tai asiantuntija, joka vaatii 13 tai 14 artiklan mukaista lainkäyttövapautusta on osapuolena, siirretään asianomaisen virkailijan tai asiantuntijan vastuu keskukselle.

3. 1 kappaleen määräykset huomioon ottaen, ovat keskuksen omaisuus ja varat niiden sijainnista riippumatta vapautetut kaikista oikeudellisista pakkotoimenpiteistä kuten pakkoluovutus tai takavarikointi, paitsi siinä määrin kuin saattaa väliaikaisesti olla välttämätöntä onnettomuuksien ehkäisemiseksi tai tutkimiseksi kun on kysymyksessä keskuksen omistama tai sen käytössä oleva ajoneuvo.

4 artikla

1. Virallisen toimintansa puitteissa keskus sekä sen omaisuus ja tulot ovat vapautetut kaikista välittömistä veroista.

2. Keskuksen tehdessä huomattavan arvokkaita, virallista toimintaansa varten välttämättömiä ostoksia tai käyttäessä huomattavan arvokkaita palveluja, joiden hintaan kuuluu vero, ryhtyy veron perinyt jäsenvaltio toimenpiteisiin korvatakseen keskukselle veroa vastaavan summan.

3. Sellaisista veroista, jotka ovat pelkkä maksu yleisten palvelujen käytöstä, ei myönnetä vapautusta.

5 artikla

Keskuksen maahantuomat tai maastaviemät, sen viralliseen toimintaan tarvittavat tavarat ovat vapautetut kaikista veroista ja tulleista lukuunottamatta sellaisia maksuja, jotka peritään suoritetuista palveluista. Nämä tavarat ovat myös vapautetut kaikista tuonti- ja vientirajoituksista ja kielloista. Jäsenvaltiot tekevät kaiken voitavansa, jotta kyseisten tavaroiden tulliselvitys sujuisi mahdollisimman nopeasti.

6 artikla

4 tai 5 artiklan mukaista vapautusta ei myönnetä tavaroiden osalta, jotka on ostettu ja maahantuotu keskuksen virkailijan tai 14 artiklassa tarkoitetun asiantuntijan henkilökohtaiseen käyttöön.

7 artikla

4 artiklan mukaisesti hankittuja tai 5 artiklan mukaisesti maahan tuotuja tavaroita ei saa myydä, lahjoittaa tai vuokrata muutoin kuin vapautuksen myöntäneen valtion säännöissä määrätyin ehdoin.

8 artikla

1. Keskuksella on oikeus vastaanottaa ja pitää hallussaan kaikenlaisia varoja ja valuuttaa, joita se saa vapaasti käyttää viralliseen toimintaansa. Keskuksena on oikeus pitää pankkitilejä missä tahansa valuutassa, siinä määrin kun sen viralliset tehtävät vaativat.

2. Virallisen toimintansa puitteissa ja 1 kohdan määräykset huomioon ottaen keskuksella on oikeus vastaanottaa, pitää hallussaan ja myydä arvopapereita huomioon ottaen kaikki muiden hallitustenvälisten järjestöjen kohdalta sovellettavat, arvopapereiden vaihtoa koskevat säännökset asianomaisessa valtiossa.

9 artikla

Keskuksen viralliseen toimintaan liittyvien julkaisujen ja muuta keskuksesta lähtevää tai sinne tulevaa informaatiota ei saa millään tavoin rajoittaa.

10 artikla

1. Viralliseen toimintaansa liittyvien tietojen välityksen osalta keskus nauttii kunkin jäsenvaltion alueella yhtäläisiä oikeuksia kuin asianomaisen valtion kansallinen ilmatieteellinen laitos, ottaen huomioon asianomaisen valtion kansainväliset velvoitteet telekommunikaatioiden osalta.

2. Virallisen liikenteensä ja kaikkien asiakirjojen siirtojen osalta keskus nauttii kunkin jäsenvaltion alueella yhtäläisiä oikeuksia kuin muut kansainväliset järjestöt, huomioon ottaen asianomaisen maan kansainväliset velvoitteet telekommunikaatioiden osalta.

3. Mitään keskuksen käyttämiä yhteydenpitokeinoja ei saa millään tavoin sensuroida.

11 artikla

Jäsenvaltiot ryhtyvät kaikkiin asianomaisiin toimenpiteisiin helpottaakseen muiden jäsenvaltioiden edustajien, keskuksen virkailijoiden ja 14 artiklassa tarkoitettujen asiantuntijoiden maahan tuloa, oleskelua ja poistumista.

12 artikla

Keskuksen elinten ja valiokuntien työhön osallistuvat jäsenvaltioiden edustajat nauttivat tehtäviään suorittaessaan sekä matkustaessaan kokouspaikoille ja niiltä palatessaan seuraavia erioikeuksia, vapauksia ja helpotuksia:

a) vapautus pidätyksestä ja henkilökohtaisten matkatavaroiden haltuunotosta, paitsi tapauksissa, joissa heidät on yllätetty rikoksenteossa tai yrityksessä;

b) vapautus tuomiovallasta myös virkakautensa päätyttyä tekojen osalta, suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaanluettuna, jotka virkailija on työnsä puolesta ja valtuuksiensa puitteissa suorittanut; tämä vapautus ei koske jäsenvaltion edustajan tekemää liikennerikkomusta tai tällaisen henkilön omistaman tai kuljettaman ajoneuvon aiheuttamaa vahinkoa;

c) kaikki heidän viralliset asiakirjansa ovat loukkaamattomia;

d) vapautus kaikista ulkomaalaisten maahantulorajoituksista ja rekisterimuodollisuuksista;

e) samat helpotukset henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta ja samat erioikeudet valuutan ja valuuttasäännösten osalta kuin tilapäisellä virallisella käynnillä olevilla ulkomaisten hallitusten edustajilla.

13 artikla

Keskuksen virkailijat nauttivat tämän pöytäkirjan määräysten rajoissa seuraavia erioikeuksia, vapauksia ja helpotuksia:

a) vapautus tuomiovallasta myös virkakautensa päätyttyä tekojen osalta, suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaanluettuna, jotka virkailija on työnsä puolesta ja valtuuksiensa puitteissa suorittanut; tämä vapautus ei koske virkailijan tekemää liikennerikkomusta tai virkailijan omistaman tai kuljettaman ajoneuvon aiheuttamaa vahinkoa;

b) vapautus kaikista asepalveluun liittyvistä velvoitteista;

c) kaikkien virallisten asiakirjojensa loukkaamattomuus;

d) virkailijat ja heidän talouteensa kuuluvat perheenjäsenet muodostavat saman poikkeuksen ulkomaalaisten maahantulosäännöksiin ja rekisterisäännöksiin kuin yleensä kansainvälisten järjestöjen virkailijat;

e) samat erioikeudet raha- ja valuuttasäännösten osalta kuin yleensä myönnetään kansainvälisten järjestöjen virkailijoille;

f) virkailijoille ja heidän talouteensa kuuluville perheenjäsenille myönnetään kansainvälisessä kriisitilanteessa samat kotiuttamismahdollisuudet kuin yleensä kansainvälisten järjestöjen virkailijoille;

g) oikeus vähintään vuoden kestävään virkaan astuessaan tullivapaasti tuoda asianomaiseen maahan huonekaluja ja henkilökohtaista irtaimistoa ja virkansa kyseisessä maassa päätyttyä tullivapaasti viedä maasta huonekaluja ja henkilökohtaista irtaimistoa; kummassakin tapauksessa kuitenkin sen valtion tarpeellisiksi katsomin ehdoin, jonka alueella vapautus myönnetään ja lukuunottamatta asianomaisessa maassa hankittua omaisuutta, jonka vienti on kielletty.

14 artikla

Asiantuntijat, jotka eivät kuulu keskuksen henkilökuntaan, mutta suorittavat siellä tai sen puolesta määrättyjä tehtäviä, nauttivat näitä tehtäviä suorittaessaan keskuksessa tai matkoilla seuraavia erioikeuksia, vapauksia ja helpotuksia siinä määrin kuin heidän tehtävänsä vaativat:

a) vapautusta tuomiovallasta myös virkansa päätyttyä asiantuntijoina ja valtuuksiensa puitteissa suorittamiensa tekojen osalta, suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan luettuna; tämä vapautus ei koske asiantuntijan tekemää liikennerikkomusta tai asiantuntijan omistaman tai kuljettaman ajoneuvon aiheuttamaa vahinkoa;

b) kaikkien virallisten asiakirjojensa loukkaamattomuus;

c) samat tullivapautukset henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta ja samat erioikeudet valuuttasäännösten osalta kuin ulkomaisten hallitusten tilapäiselle viralliselle käynnille lähettämät henkilöt.

15 artikla

1. Neuvoston yleissopimuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti määräämät ehdot ja menettelytapa huomioon ottaen ja vuoden kuluessa yleissopimuksen voimaan tultua, ovat keskuksen maksamat palkat ja palkkiot verotettavia keskuksen hyväksi. Siitä päivästä lähtien, jolloin tämä vero peritään ovat kyseiset palkat ja palkkiot vapautetut kansallisesta tuloverotuksesta, joskin jäsenvaltiot pidättävät oikeuden ottaa nämä tulot huomioon muiden tulojen verotettavuutta laskettaessa.

2. 1 kohdan määräykset eivät koske eläkkeitä tai vastaavia keskuksen suorittamia maksuja.

16 artikla

Mikään jäsenvaltio ei ole velvollinen myöntämään 12 artiklassa, 13 artiklan b, e, f, ja g-kohdassa sekä 14 artiklan c-kohdassa mainittuja erioikeuksia, vapauksia tai helpotuksia edustajilleen, kansalaisilleen tai muille henkilöille, jotka keskuksen palvelukseen astuessaan vakinaisesti asuvat asianomaisen valtion alueella.

17 artikla

Yleissopimuksen 6 artiklan 3 o-kohdassa määrätyn menettelytapasäännön mukaisesti toimien neuvosto päättää mihin henkilökuntaryhmiin 13 ja 15 artiklan määräyksiä kokonaisuudessaan tai osaksi sovelletaan ja mihin asiantuntijaryhmiin 15 artiklan määräyksiä sovelletaan. Tällaisten henkilöiden nimi, arvo tai ammatti ja osoite toimitetaan ajoittain jäsenvaltioille.

18 artikla

Mikäli keskus henkilökuntasäännösten mukaisesti perustaa oman sosiaaliturvajärjestelmän tai liittyy jonkin toisen kansainvälisen järjestön sosiaaliturvajärjestelmään, vapautetaan keskus ja kaikki sen virkailijat kaikista pakollisista kansallisista sosiaaliturvamaksuista asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa 22 artiklan määräysten mukaisesti tehtävät sopimukset huomioon ottaen.

19 artikla

1. Tässä pöytäkirjassa tarkoitetut erioikeudet, vapaudet ja helpotukset myönnetään yksinomaan silmällä pitäen keskuksen sekä sen jäsenvaltioiden etuja eikä niitä nauttivien henkilöiden henkilökohtaista etua.

2. Toimivaltaisten viranomaisten oikeus ja velvollisuus on luopua vapautuksesta jos se on esteenä oikeudelle ja siitä voidaan luopua vahingoittamatta niitä tarkoitusperiä, joiden tähden se on myönnetty.

3. 2 kappaleessa tarkoitetut viranomaiset ovat:

- jäsenvaltiot edustajiensa kohdalta

- neuvosto johtajan kysymyksessä ollessa

- johtaja muiden virkailijoiden ja 14 artiklassa tarkoitettujen asiantuntijain kohdalta.

20 artikla

1. Keskus on aina valmis yhteistyöhön jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa helpottaakseen oikeudenkäyttöä, varmistaakseen poliisimääräysten, yleisten terveydenhoitomääräysten, työtarkastusmääräysten ja vastaavan lainsäädännön määräysten noudattamisen.

2. Yhteistyön menettelytavat voidaan määritellä 22 artiklassa tarkoitetuissa lisäsopimuksissa.

21 artikla

Tämän pöytäkirjan määräykset eivät millään tavoin saa vaikuttaa jäsenvaltioiden oikeuteen ryhtyä kaikkiin tarvittaviin varotoimenpiteisiin turvallisuutensa varmistamiseksi.

22 artikla

Keskus voi neuvoston yksimielisestä päätöksestä tehdä lisäsopimuksia minkä tahansa jäsenvaltion kanssa tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi ja järjestelyjä keskuksen asianmukaisen toiminnan ja etujen varmistamiseksi.

23 artikla

1. Keskus on velvollinen sisällyttämään kaikkiin solmimiinsa sopimuksiin asioista, joiden osalta se nauttii vapautusta tuomiovallasta, henkilökuntasäännösten mukaisesti tehtyjä sopimuksia lukuun ottamatta, välitystuomiolausekkeen, jonka mukaan mahdolliset sopimuksen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat riitakysymykset annetaan jommankumman osapuolen pyynnöstä välitystuomioin ratkaistavaksi.

2. Keskus on velvollinen vahinkoa kärsineen osapuolen pyynnöstä antamaan keskuksen aiheuttamaa vahinkoa tai omaisuudenmenetystä koskevan riitakysymyksen välitystuomioin päätettäväksi kompromissiratkaisulla.

3. Välitystuomio- tai kompromissilauseke määrää, miten välimiehet ja kolmas välimies nimetään, mitä lakia sovelletaan ja missä maassa välitystuomioistuin kokoontuu. Välitystuomiossa noudatetaan asianomaisen maan menettelytapaa.

4. Välitysratkaisun täytäntöönpanon määrää sen valtion voimassa olevat säännöt, jonka alueella täytäntöönpano on toteutettava.

24 artikla

1. Jokainen jäsenvaltio voi antaa yleissopimuksen 17 artiklassa tarkoitetulle välitystuomioistuimelle ratkaistavaksi minkä tahansa riitakysymyksen, joka koskee

- keskuksen aiheuttamaa vahinkoa;

- keskuksen vastuuta asiassa, josta ei ole etukäteen sovittu; tai

- keskuksen virkailijaa tai asiantuntijaa, joka 13 tai 14 artiklan nojalla nauttii vapautusta tuomiovallasta, mikäli tästä vapautuksesta ei 19 artiklan mukaisesti ole luovuttu.

2. Mikäli jäsenvaltio aikoo antaa jonkin riitakysymyksen ratkaistavaksi välitysmenettelyllä, on sen ilmoitettava asiasta johtajalle, joka välittömästi toimittaa tiedon kaikille jäsenvaltioille.

3. 1 kappaleessa määrättyä menettelytapaa ei noudateta keskuksen ja sen virkailijoiden välisissä virkaehtoja koskevissa riitakysymyksissä.

4. Välitystuomioistuimen päätös on lopullinen eikä siihen voi hakea muutosta; se on molempien osapuolien kohdalta sitova. Mikäli päätöksen sisällöstä tai soveltamisalasta syntyy erimielisyyksiä on välitystuomioistuin jommankumman osapuolen pyynnöstä velvollinen tulkitsemaan sen.

25 artikla

Tässä pöytäkirjassa

a) "keskuksen virallinen toiminta" tarkoittaa sen hallintoa ja sen päämäärien mukaisesti harjoitettua toimintaa niin kuin se yleissopimuksen 2 artiklassa on määritelty;

b) "virkailija" tarkoittaa myös keskuksen johtajaa.

26 artikla

Tämän pöytäkirjan määräykset tulkitaan ajatellen sen ensisijaista tarkoitusta, joka on keskuksen päämäärien saavuttaminen ja yleissopimuksessa sille määrättyjen tehtävien suorittaminen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.