42/1975

Asetus vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen muuttamilta koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Genevessä 25 päivänä maaliskuuta 1972 tehty, vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 8 päivänä joulukuuta 1972 ja jonka ratifiointikirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon 12 päivänä tammikuuta 1973, on voimassa 8 päivästä elokuuta 1975 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1975.

Alkuperäinen sopimus: 43/1965

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen muuttamista koskeva PÖYTÄKIRJA

JOHDANTO

Tämän pöytäkirjan sopimuspuolet,

ottaen huomioon New Yorkissa 30 päivänä maaliskuuta 1961 tehdyn vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen määräykset (tästä lähtien yleissopimus),

haluten muuttaa yleissopimusta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Yleissopimuksen 2 artiklan 4, 6 ja 7 kohdan muutokset

Yleissopimuksen 2 artiklan 4, 6 ja 7 kohdat muutetaan seuraavasti:

4. Valmisteet listassa III ovat samojen valvontatoimenpiteiden alaisia kuin huumausainetta sisältävät valmisteet listassa II paitsi, että 31 artiklan 1 b) ja 3-15 kohtaa sekä 34 artiklan b) kohtaa valmisteiden hankkimisen ja vähittäismyynnin osalta ei tarvitse soveltaa ja että arvioita (artikla 19) ja tilastoja (artikla 20) varten vaaditut tiedot voidaan rajoittaa niihin huumausainemääriin, joita on käytetty tehtäessä sellaisia valmisteita.

6. Niiden valvontatoimenpiteiden lisäksi, joita sovelletaan kaikkiin huumausaineisiin listassa I, oopiumi on 19 artiklan 1 kohdan f) alakohdan ja 21 bis, 23 ja 24 artiklan määräysten, kookanlehti 26 ja 27 artiklan määräysten ja kannabis 28 artiklan määräysten alainen.

7. Unikko, kookanpensas, kannabiskasvi, unikonkorsi ja kannabiksen lehdet ovat niiden valvontatoimenpiteiden alaisia, joita tarkoitetaan 19 artiklan 1 kohdan e) alakohdassa, 20 artiklan 1 kohdan g) alakohdassa, 21 bis artiklassa sekä artikloissa 22-24; 22, 26 ja 27; 22 ja 28; 25 ja 28 vastaavasti.

2 artikla
Yleissopimuksen 9 artiklan otsikon ja sen 1 kohdan muutokset sekä uuden 4 ja 5 kohdan lisääminen

Yleissopimuksen 9 artiklan otsikko muutetaan seuraavaksi:

Lautakunnan kokoonpano ja tehtävät

Yleissopimuksen 9 artiklan 1 kohta muutetaan seuraavasti:

1. Lautakunnan muodostavat neuvoston valitsemat kolmetoista jäsentä seuraavasti:

a) kolme lääketieteellistä, farmakologista tai farmaseuttista kokemusta omaavaa jäsentä listalta, jolla on ainakin viisi Maailman terveysjärjestön nimittämää henkilöä; ja

b) kymmenen jäsentä listalta, jolla mainitut henkilöt ovat Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten ja siihen kuulumattomien sopimuspuolten nimittämiä.

Seuraavat uudet kohdat lisätään yleissopimuksen 9 artiklan 3 kohdan jälkeen:

4. Lautakunnan tulee yhteistyössä hallitusten kanssa ja ottaen huomioon tämän yleissopimuksen määräykset pyrkiä rajoittamaan huumausaineiden viljely, tuotanto, valmistus ja käyttö lääkinnällisten ja tieteellisten tarkoitusten edellyttämään kohtuulliseen määrään, varmistamaan niiden saatavissa olo tällaisiin tarkoituksiin ja estämään huumausaineiden laiton viljely, tuotanto ja valmistus sekä niiden laiton kauppa ja käyttö.

5. Kaikkien toimenpiteiden, joihin lautakunta ryhtyy tämän yleissopimuksen nojalla, tulee mahdollisimman johdonmukaisesti pyrkiä hallitusten yhteistyön edistämiseen lautakunnan kanssa sekä hallitusten ja lautakunnan jatkuvaa yhteydenpitoa tarkoittavan järjestelmän luomiseen tämän yleissopimuksen tarkoitusperien saavuttamiseen tähtäävän tehokkaan kansallisen toiminnan avustamiseksi ja helpottamiseksi.

3 artikla
Yleissopimuksen 10 artiklan 1 ja 4 kohdan muutokset

Yleissopimuksen 10 artiklan 1 ja 4 kohta muutetaan seuraavasti:

1. Lautakunnan jäsenet valitaan viideksi vuodeksi ja heidät voidaan valita uudestaan.

4. Neuvosto voi lautakunnan suosituksesta erottaa lautakunnan jäsenen, joka ei enää täytä 9 artiklan 2 kohdassa vaadittuja jäsenyyden ehtoja. Tällaista suositusta koskevaan päätökseen vaaditaan vähintään lautakunnan yhdeksän jäsenen suostumus.

4 artikla
Yleissopimuksen 11 artiklan 3 kohdan muutos

Yleissopimuksen 11 artiklan 3 kohta muutetaan seuraavasti:

3. Lautakunnan kokoukset ovat päätösvaltaisia kahdeksan jäsenen läsnäollessa.

5 artikla
Yleissopimuksen 12 artiklan 5 kohdan muutos

Yleissopimuksen 12 artiklan 5 kohta muutetaan seuraavasti:

5. Lautakunnan tulee rajoittaakseen huumausaineiden käytön ja jakelun lääkinnällisten ja tieteellisten tarkoitusten edellyttämään kohtuulliseen määrään ja varmistaakseen niiden saatavissa olon näihin tarkoituksiin mahdollisimman nopeasti vahvistaa arviot sekä lisäarviot; se voi myös muuttaa arvioita asianomaisen hallituksen luvalla. Hallituksen ja lautakunnan ollessa eri mieltä jälkimmäisellä on oikeus laatia, antaa tiedoksi ja julkaista omat arvionsa sekä lisäarvionsa.

6 artikla
Yleissopimuksen 14 artiklan 1 ja 2 kohdan muutokset

Yleissopimuksen 14 artiklan 1 ja 2 kohta muutetaan seuraavasti:

1. a) Jos lautakunnalla tarkistettuaan tiedot, joita hallitukset ovat sille lähettäneet tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti tai joita Yhdistyneiden Kansakuntien elimet tai erityisjärjestöt taikka, milloin toimikunta lautakunnan suosituksesta hyväksyy, joko muut hallitustenväliset järjestöt tai kansainväliset ei-hallitustenväliset järjestöt, joilla on alan välitön asiantuntemus ja jotka ovat talous- ja sosiaalineuvostoon nähden Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 71 artiklan mukaisessa neuvoa-antavassa asemassa tai jotka ovat samanlaisessa asemassa neuvoston kanssa tehdyn erityisen sopimuksen perusteella, on perusteltua aihetta uskoa, että tämän yleissopimuksen tarkoitusperät ovat jonkin sopimuspuolen, maan tai alueen tämän yleissopimuksen määräysten toteuttamisen laiminlyönnin johdosta vakavasti uhatut, lautakunnalla on oikeus ehdottaa asianomaiselle hallitukselle neuvottelujen aloittamista tai pyytää sitä antamaan selityksensä. Jos, yleissopimuksen määräysten toteuttamisen laiminlyönnin olematta kysymyksessä, jokin sopimuspuoli, maa tai alue on tullut tai jos on olemassa todisteita vakavasta uhasta että se voi tulla huumausaineiden laittoman viljelyn, tuotannon, valmistuksen, kaupan tai käytön huomattavaksi keskukseksi, lautakunnalla on oikeus ehdottaa asianomaiselle hallitukselle neuvottelujen aloittamista. Lautakunnan oikeuteen kiinnittää sopimuspuolten, neuvoston ja toimikunnan huomio d) alakohdassa mainittuun asiaan kuuluu tämän alakohdan mukaisen jollekin hallitukselle tehdyn tiedustelu- ja selityspyynnön tai neuvotteluehdotuksen ja jonkin hallituksen kanssa käytyjen neuvottelujen luottamuksellinen käsittely.

b) Toimittuaan yllä olevan a) alakohdan mukaan lautakunta voi, harkittuaan sen tarpeelliseksi, pyytää asianomaista hallitusta ryhtymään sellaisiin oikaisutoimenpiteisiin, jotka ovat olosuhteisiin nähden välttämättömät tämän yleissopimuksen määräysten toteuttamiseksi.

c) Lautakunta voi ehdottaa, jos se pitää sitä tarpeellisena, jonkin tämän kohdan a) alakohdassa mainitun seikan määrittämiseksi, asianomaiselle hallitukselle tätä seikkaa koskevan tutkimuksen suorittamista sen alueella tavalla, jonka hallitus katsoo sopivaksi. Jos asianomainen hallitus päättää suorittaa tämän tutkimuksen, se voi pyytää lautakuntaa asettamaan käytettäväksi tarpeellisen pätevyyden omaavan henkilön tai omaavien henkilöiden asiantuntemuksen ja palvelukset hallituksen virkamiesten avustamiseksi ehdotetun tutkimuksen suorittamisessa. Henkilön tai henkilöiden, jotka lautakunta aikoo asettaa käytettäväksi, tulee olla hallituksen hyväksyttävissä. Tutkimusmenetelmät ja aika, jonka kuluessa tutkimus on saatettava päätökseen, määrätään hallituksen ja lautakunnan välisillä neuvotteluilla. Hallituksen on ilmoitettava lautakunnalle tutkimustuloksista ja niistä oikaisutoimenpiteistä, joihin se katsoo tarpeelliseksi ryhtyä.

d) Jos lautakunta toteaa, että asianomainen hallitus on laiminlyönyt tyydyttävien selitysten antamisen, joita siltä On pyydetty yllä olevan a) alakohdan mukaan tai laiminlyönyt oikaisutoimenpiteisiin ryhtymisen, joita siltä on pyydetty yllä olevan b) alakohdan mukaan tai että on olemassa vakava tilanne, jonka korjaaminen vaatii yhteistoimintaa kansainvälisellä tasolla, se voi kiinnittää sopimuspuolten, neuvoston ja toimikunnan huomion asiaan. Lautakunnan on meneteltävä näin, jos tämän yleissopimuksen tarkoitusperät ovat vakavasti uhatut eikä ole ollut mahdollista ratkaista asiaa tyydyttävästi muulla tavalla. Sen on myös meneteltävä näin milloin se toteaa, että on olemassa vakava tilanne, jonka korjaaminen vaatii yhteistoimintaa kansainvälisellä tasolla ja että tilanteen Saattaminen sopimuspuolten, neuvoston ja toimikunnan tietoon on sopivin keino tällaisen yhteistoiminnan helpottamiseksi; harkittuaan lautakunnan raporttia sekä toimikunnan asiasta mahdollisesti tekemää raporttia, neuvosto voi kiinnittää yleiskokouksen huomion asiaan.

2. Lautakunta voi, kiinnittäessään sopimuspuolten, neuvoston ja toimikunnan huomion asiaan 1 d) alakohdan mukaan, jos se katsoo toimenpiteen välttämättömäksi, suositella - sopimuspuolille; että ne lopettavat huumausaineiden tuonnin, viennin tai molemmat kyseessä olevasta maasta tai alueelta tai maahan tai alueelle joko määrätyksi ajanjaksoksi tai kunnes lautakunta on tyytyväinen tilanteeseen tuossa maassa tai alueella. Kyseessä oleva valtio voi esittää asian neuvostolle.

7 artikla
Uusi 14 bis artikla

Yleissopimuksen 14 artiklan jälkeen lisätään seuraava uusi artikla:

"14 bis artikla

Tekninen ja taloudellinen apu

Lautakunta voi sopiviksi katsomissaan tapauksissa joko 14 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainittujen toimenpiteiden lisäksi tai niiden sijasta asianomaisen hallituksen suostumuksella suosittaa Yhdistyneiden Kansakuntien elimille tai erityisjärjestöille, että hallitukselle annetaan teknistä tai taloudellista apua tai molempia sen pyrkimysten tukemiseksi täyttää tämän yleissopimuksen mukaiset velvoitteet, mukaanluettuna artikloissa 2, 35, 38 ja 38 bis määrätyt tai mainitut velvoitteet."

8 artikla
Yleissopimuksen 16 artiklan muutos

Yleissopimuksen 16 artikla muutetaan seuraavasti:

Pääsihteerin tulee huolehtia toimikunnan ja lautakunnan sihteeristön hallinnosta. Erityisesti pääsihteerin on nimitettävä lautakunnan sihteeri kuultuaan lautakunnan mielipidettä.

9 artikla
Yleissopimuksen 19 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan muutokset

Yleissopimuksen 19 artiklan 1, 2 ja 5 kohdat muutetaan seuraavasti:

1. Sopimuspuolten tulee toimittaa lautakunnalle joka vuosi kunkin alueensa osalta lautakunnan määräämällä tavalla ja muodossa arviot lautakunnan sopimuspuolten käytettäviksi asettamilla lomakkeilla seuraavista asioista:

a) lääkinnöllisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin käytettävät huumausainemäärät;

b) huumausainemäärät, jotka on tarkoitettu käytettäviksi toisten huumausaineiden valmistukseen, valmisteisiin listassa III ja aineisiin, jotka eivät kuulu tämän yleissopimuksen piiriin;

c) huumausainevarastot, joita pidetään sen vuoden joulukuun 31 päivänä, joihin arviot viittaavat;

d) huumausainemäärät, jotka on välttämättä lisättävä erikoisvarastoihin,

e) unikon viljelyyn käytetyn maan pinta-ala (hehtaareissa) ja maantieteellinen sijainti;

f) tuotettavan oopiumin likimääräinen määrä;

g) synteettisiä huumausaineita valmistavien teollisuuslaitosten lukumäärä; ja

h) jokaisessa edellisessä alakohdassa mainitussa teollisuuslaitoksessa valmistettavat synteettisten huumausaineiden määrät.

2. a) Mikäli ei 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista vähennyksistä muuta johdu, tarkoitetaan jokaisen alueen ja jokaisen huumausaineen, lukuunottamatta oopiumia ja synteettisiä huumausaineita, kokonaisarviomäärällä niiden määrien summaa, jotka mainitaan tämän artiklan 1 kohdan a), b) ja d) alakohdissa lisättynä sillä määrällä, joka tarvitaan saattamaan edellisen vuoden joulukuun 31 päivän varastot 1 kohdan c) alakohdan mukaan arvioidulle tasolle.

b) Mikäli ei tuontia koskevassa 21 artiklan 3 kohdassa sekä 21 bis artiklan 2 kohdassa mainituista vähennyksistä muuta johdu, tarkoitetaan kutakin aluetta koskevalla oopiumin kokonaisarviomäärällä joko niiden määrien summaa, jotka mainitaan tämän artiklan 1 kohdan a), b) ja d) ala-kohdissa lisättynä sillä määrällä, joka tarvitaan saattamaan edellisen vuoden joulukuun 31 päivän varastot 1 kohdan c) alakohdan mukaan arvioidulle tasolle tai määrää, joka mainitaan tämän artiklan 1 kohdan f) alakohdassa riippuen siitä kumpi on suurempi.

c) Mikäli ei 21 artiklan 3 kohdassa mainituista vähennyksistä muuta johdu, tarkoitetaan kutakin aluetta koskevalla, kunkin synteettisen huumausaineen kokonaisarviomäärällä joko niiden määrien summaa, jotka mainitaan tämän artiklan 1 kohdan a), b) ja d) alakohdissa lisättynä sillä määrällä, joka tarvitaan saattamaan edellisen vuoden joulukuun 31 päivän varastot 1 kohdan c) alakohdan mukaan arvioidulle tasolle tai niiden määrien summaa, jotka mainitaan tämän artiklan 1 kohdan h) alakohdassa riippuen siitä kumpi on suurempi.

d) Tämän kohdan edellisten alakohtien mukaan annettuja arvioita on asianmukaisesti muutettava jokaisen takavarikoidun ja myöhemmin lailliseen käyttöön luovutetun määrän -sekä jokaisen erikoisvarastoista siviiliväestön tarpeisiin otetun määrän huomioon ottamiseksi.

5. Mikäli ei 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista vähennyksistä muuta johdu ja ottaen asianmukaisesti huomioon 21 bis artiklan määräykset, arvioita ei saa ylittää.

10 artikla
Yleissopimuksen 20 artiklan muutokset

Yleissopimuksen 20 artikla muutetaan seuraavasti:

1. Sopimuspuolten tulee toimittaa lautakunnalle jokaisen alueensa osalta lautakunnan määräämällä tavalla ja muodossa tilastollisia tietoja lautakunnan sopimuspuolten käytettäviksi asettamilla lomakkeilla seuraavista asioista:

a) huumausaineiden tuotanto tai valmistus;

b) huumausaineiden käyttö toisten huumausaineiden valmistukseen, valmisteisiin listassa III ja muihin aineisiin, jotka eivät kuulu tämän yleissopimuksen piiriin, sekä unikonkorren käyttö huumausaineiden valmistukseen;

c) huumausaineiden kulutus;

d) huumausaineiden ja unikonkorren tuonti ja vienti;

e) huumausaineiden takavarikointi sekä sen jälkeen aineiden suhteen noudatettu menettely;

f) huumausainevarastot sellaisina kuin ne ovat sen vuoden joulukuun 31 päivänä, jolta tilastolliset tiedot ovat; ja

g) selville saatava unikon viljelyala.

2. a) Tilastolliset tiedot asioista, joita tarkoitetaan 1 kohdassa lukuunottamatta d) alakohtaa, on laadittava vuosittain ja toimitettava lautakunnalle viimeistään sen kesäkuun 30 päivään mennessä, joka seuraa vuotta, jolta tilastolliset tiedot ovat;

b) Tilastolliset tiedot asioista, joita tarkoitetaan 1 kohdan d) alakohdassa, on laadittava neljännesvuosittain ja toimitettava lautakunnalle kuukauden kuluessa sen neljännesvuoden jälkeen, jolta ne ovat.

3. Sopimuspuolia ei vaadita toimittamaan tilastollisia tietoja, jotka koskevat erikoisvarastoja, mutta niiden tulee toimittaa erikseen tietoja huumausaineista, joita on tuotu maahan tai alueelle tai hankittu maassa tai alueella erikoistarkoituksiin, sekä myös huumausainemääristä, jotka on otettu erikoisvarastoista siviiliväestön tarpeisiin.

11 artikla
Uusi 21 bis artikla

Yleissopimuksen 21 artiklan jälkeen lisätään seuraava uusi artikla:

21 bis artikla

Oopiumin tuotannon rajoittaminen

1. Jokaisen maan tai alueen oopiumin tuotanto on järjestettävä ja sitä valvottava tavalla, jolla varmistetaan, ettei, mikäli mahdollista, jonakin vuonna tuotettu määrä ylitä 19 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaan laadittua, tuotettavaa oopiumia koskevaa arviota.

2. Jos lautakunta toteaa tämän yleissopimuksen määräysten mukaan käyttöönsä saamien tietojen perusteella, että jokin sopimuspuoli, joka on esittänyt arvion 19 artiklan 1 kohdan f) alakohdan mukaan, ei ole rajoittanut rajojensa sisällä tuotettua oopiumia laillisiin tarkoituksiin asianomaisten arvioiden mukaisesti ja että huomattava määrä tämän sopimuspuolen rajojen sisällä joko laillisesti tai laittomasti tuotetusta oopiumista on joutunut laittomaan kauppaan, se voi tutkittuaan asianomaisen sopimuspuolen selityksiä, jotka on toimitettava lautakunnalle kuukauden kuluessa sen ilmoitettua kysymyksessä olevasta havainnostaan, päättää vähentää tällaisen määrän kokonaan tai osaksi tuotettavasta määrästä ja 19 artiklan 2 kohdan b) alakohdassa tarkoitetusta konaisarviomäärästä ensimmäiseksi seuraavan vuoden osalta, jolloin tällainen vähennys on teknillisesti suoritettavissa ottaen huomioon vuodenajan ja oopiumin vientiä koskevat sopimusvelvoitteet. Tämä päätös tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä kun asianomaiselle sopimuspuolelle on siitä ilmoitettu.

3. Ilmoitettuaan asianomaiselle sopimuspuolelle edellä olevan 2 kohdan mukaan tekemästään, vähennystä koskevasta päätöksestä lautakunnan on neuvoteltava tämän sopimuspuolen kanssa tilanteen ratkaisemiseksi tyydyttävällä tavalla.

4. Jos tilannetta ei saada ratkaistuksi tyydyttävällä tavalla, lautakunta voi soveltaa 14 artiklan määräyksiä, milloin se pitää sitä tarkoituksenmukaisena.

5. Tehdessään edellä olevan 2 kohdan mukaisen, vähennystä koskevan päätöksen lautakunnan tulee ottaa huomioon kaikkien asiaan vaikuttavien olosuhteiden lisäksi, mukaan luettuna edellä olevassa 2 kohdassa mainitut laitonta kauppaa koskevan ongelman syntymiseen johtaneet olosuhteet, kaikki asianmukaiset uudet valvontatoimenpiteet, joihin sopimuspuoli on mahdollisesti ryhtynyt.

12 artikla
Yleissopimuksen 22 artiklan muutos

"Yleissopimuksen 22 artikla muutetaan seuraavasti:

1. Milloin sopimuspuoli maassaan tai alueellaan vallitsevien olosuhteiden takia pitää unikon, kookanpensaan tai kannabiskasvin viljelykieltoa tarpeellisena toimenpiteenä kansan terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi ja sen estämiseksi, että huumausaineita joutuu laittomaan kauppaan, kyseisen sopimuspuolen tulee kieltää tällainen viljely.

2. Sopimuspuolen, joka kieltää unikon tai kannabiskasvin viljelyn, on ryhdyttävä kaikkiin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin laittomasti viljeltyjen kasvien takavarikoimiseksi ja niiden hävittämiseksi, lukuunottamatta sopimuspuolen tieteellisiin tai tutkimustarkoituksiin tarvitsemia vähäisiä määriä.

13 artikla
Yleissopimuksen 35 artiklan muutos

Yleissopimuksen 35 artikla muutetaan seuraavasti:

Huomioonottaen asianmukaisesti perustuslailliset, oikeudelliset ja hallinnolliset järjestelmänsä sopimuspuolten tulee:

a) ryhtyä toimenpiteisiin kansallisella tasolla laitonta kauppaa ehkäisevän ja vastustavan toiminnan koordinoimiseksi; tässä tarkoituksessa ne voivat perustaa tarkoituksenmukaisen järjestön, joka on vastuussa sellaisesta koordinoimisesta;

b) avustaa toisiaan toiminnassa huumausaineiden laitonta kauppaa vastaan;

c) olla läheisessä yhteistyössä toistensa sekä asianomaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, joiden jäseniä ne ovat, tarkoituksella harjoittaa koordinoitua toimintaa laitonta kauppaa vastaan;

d) huolehtia siitä, että kansainvälinen yhteistyö asianomaisten järjestöjen kesken hoidetaan nopeasti;

e) varmistautua siitä, että toimitettaessa maasta toiseen oikeudellisia asiakirjoja oikeudenkäyntiä varten, toimitus tapahtuu nopeasti sopimuspuolten osoittamille elimille; tämä määräys ei vaikuta osapuolen oikeuteen pyytää mainittujen asiakirjojen lähettämistä sille diplomaattista tietä;

f) toimittaa, katsoessaan sen tarkoituksenmukaiseksi, lautakunnalle ja toimikunnalle pää. sihteerin välityksellä, 18 artiklassa vaadittujen tietojen lisäksi, tietoja laittomasta huumausainetoiminnasta rajojensa sisällä, mukaanluettuna tiedot huumausaineiden laittomasta viljelystä, tuotannosta, valmistuksesta, käytöstä ja kaupasta; ja

g) toimittaa edellisessä kohdassa mainitut tiedot mikäli mahdollista sellaisella tavalla ja sellaisina aikoina kuin lautakunta saattaa pyytää; jonkin sopimuspuolen pyytäessä, lautakunta voi antaa sille neuvoja tietojen toimittamisessa ja pyrkimyksissä vähentää laitonta huumausainetoimintaa sen rajojen sisällä.

14 artikla
Yleissopimuksen 36 artiklan 1 ja 2 kohdan

muutos

Yleissopimuksen 36 artiklan 1 ja 2 kohdat muutetaan seuraavasti:

1. a) Huomioonottaen perustuslailliset määräyksensä jokaisen sopimuspuolen tulee ryhtyä toimenpiteisiin huumausaineiden viljelyn, tuotannon, valmistuksen, uuttamisen, valmistamisen, hallussapidon, tarjoamisen, kaupaksi tarjoamisen, jakelun, oston, myynnin, kaikenlaisen luovuttamisen, välityksen, lähettämisen, kauttakulkutoimituksen, kuljetuksen, tuonnin ja viennin vastoin tämän yleissopimuksen määräyksiä ja muun toiminnan, mikä sellaisen sopimuspuolen mielestä on vastoin tämän yleissopimuksen määräyksiä, saattamiseksi rangaistavaksi, kun -se on tehty tahallisesti, ja että törkeistä rikoksista määrätään riittävä rangaistus, etupäässä vankeutta tai muita vapausrangaistuksia.

b) Edellisen kohdan estämättä sopimuspuolet voivat huumausaineiden väärinkäyttäjien syyllistyttyä tällaisiin rikkomuksiin määrätä, joko vaihtoehtoisesti tuomion tai rangaistuksen sijasta tai tuomion tai rangaistuksen lisäksi, että tällaiset väärinkäyttäjät on saatettava hoito-, kasvatus., jälkihoito-, kuntouttamis- ja yhteiskuntaan paluuta tarkoittavien toimenpiteiden alaisiksi 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2. Mikäli ei sopimuspuolen perustuslaillisista määräyksistä, oikeusjärjestyksestä tai sisäisestä lainsäädännöstä muuta johdu,

a) 1) jokainen kohdassa 1 luetelluista rikoksista, jos se on tehty eri maissa, katsotaan erilliseksi rikokseksi;

2) tahallinen johonkin sellaiseen rikokseen osallistuminen, kumppanuus siihen tahi sellaisen rikoksen yritys ja valmistelu sekä tässä artiklassa mainittuihin rikoksiin liittyvä rahallinen toiminta ovat rangaistavia rikoksia kohdan 1 edellyttämällä tavalla;

3) sellaisista rikoksista vieraan valtion oikeuden antamat tuomiot tulee ottaa huomioon rikoksen uusimisen perustavina seikkoina; ja

4) edellä mainitut joko oman maan kansalaisten tai ulkomaalaisten tekemät törkeät rikokset käsitellään joko sen sopimuspuolen toimesta, jonka alueella rikos suoritettiin tai sen sopimuspuolen toimesta, jonka alueelta rikollinen tavataan, jollei luovuttaminen ole hyväksyttävissä, sen sopimuspuolen lain mukaan, jolle pyyntö on tehty ja jollei sellaista rikollista jo ole asetettu syytteeseen ja tuomittu;

b) 1) Jokaisen tämän artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a) 2) alakohdassa mainitun rikoksen katsotaan kaikissa sopimuspuolten välillä tehdyissä luovuttamissopimuksissa kuuluvan niihin rikoksiin, joista luovutetaan. Sopimuspuolet sitoutuvat kaikissa niiden välillä tehtävissä luovuttamissopimuksissa sisällyttämään tällaiset rikokset niihin rikoksiin, joista luovutetaan.

2) Jos sopimuspuoli, joka asettaa luovuttamisen ehdoksi sopimuksen, saa luovuttamispyynnön toiselta sopimuspuolelta, jonka kanssa sillä ei ole luovuttamissopimusta, se voi harkintansa mukaan katsoa tämän yleissopimuksen olevan luovuttamisen laillisena perusteena tämän artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a) 2) alakohdassa mainittuihin rikoksiin nähden. Luovuttamisen osalta noudatetaan sen valtion lainsäädännön edellyttämiä muita ehtoja, jolta luovuttamista pyydetään.

3) Sopimuspuolet, jotka eivät aseta luovuttamisen ehdoksi sopimusta, tunnustavat tämän artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a) 2) alakohdassa mainitut rikokset sellaisiksi rikoksiksi, joista niiden kesken luovutetaan, ottaen huomioon sen sopimuspuolen lainsäädännön asettamat ehdot, jolta luovutusta pyydetään.

4) Luovutuskysymys ratkaistaan sen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan, jolle luovuttamispyyntö on tehty, ja sopimuspuolella on, tämän kohdan b) 1, 2 ja 3 alakohdan estämättä, oikeus kieltäytyä myöntymästä luovuttamiseen tapauksissa, jolloin asianomaiset viranomaiset eivät pidä rikosta riittävän -törkeänä.

15 artikla
Yleissopimuksen 38 artiklan ja sen otsikon muutokset

Yleissopimuksen 38 artikla ja sen otsikko muutetaan seuraavasti:

Toimenpiteet huumausaineiden väärinkäyttöä vastaan

1. Sopimuspuolten tulee kiinnittää erityistä huomiota ja ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin huumausaineiden väärinkäytön estämiseksi sekä asianomaisten henkilöiden identifioimiseksi varhaisessa vaiheessa ja näiden henkilöiden hoidon, kasvatuksen, jälkihoidon, kuntouttamisen ja yhteiskuntaan paluun järjestämiseksi sekä yhdistää pyrkimyksensä näiden päämäärien saavuttamiseksi.

2. Sopimuspuolten tulee edistää niin paljon kuin mahdollista huumausaineiden väärinkäyttäjien hoidosta, jälkihoidosta, kuntouttamisesta ja yhteiskuntaan paluusta vastaavan henkilökunnan koulutusta.

3. Sopimuspuolten on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin auttaakseen henkilöitä, joiden työ sitä vaatii, käsittämään huumausaineiden väärinkäytöstä aiheutuvat ongelmat ja väärinkäytön estämisen vaikeudet ja myös edistettävä tällaista ymmärtämystä yleisön keskuudessa, -milloin on olemassa vaara huumausaineiden väärinkäytön yleistymisestä.

16 artikla
Uusi 38 bis artikla

Yleissopimuksen 38 artiklan jälkeen lisätään seuraava uusi artikla:

38 bis artikla

Alueellisia keskuksia koskevat sopimukset

Sopimuspuolen tulee, milloin se pitää suotavana, neuvottelemalla alueen muiden asianomaisten osapuolten kanssa, osana toiminnastaan huumausaineiden laitonta kauppaa vastaan, ottaen huomioon perustuslaillisen, oikeus- ja hallinnollisen järjestelmänsä, ja milloin se haluaa lautakunnan tai erityisjärjestöjen teknillistä apua käyttäen, edistää sellaisten sopimusten aikaansaamista, joiden tarkoituksena on kehittää alueellisia keskuksia tieteellistä tutkimusta ja koulutusta varten huumausaineiden laittomasta käytöstä ja -kaupasta johtuvien ongelmien vastustamiseksi.

17 artikla
Pöytäkirjan kielet sekä allekirjoitusta, ratifiointia ja liittymistä koskeva menettely

1. Tämä Pöytäkirja, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, on avoinna allekirjoitettavaksi joulukuun 31 päivään 1972 saakka kaikille yleissopimuksen sopimuspuolille tai allekirjoittajille.

2. Tämä pöytäkirja on niiden valtioiden ratifioitava, jotka ovat allekirjoittaneet sen ja jotka ovat ratifioineet yleissopimuksen tai liittyneet siihen. Ratifioimiskirjat on talletettava pääsihteerin huostaan.

3. Tämä pöytäkirja on avoinna joulukuun 31 päivän 1972 jälkeen liittymistä varten jokaiselle yleissopimuksen sopimuspuolelle, joka ei ole allekirjoittanut tätä pöytäkirjaa. Liittymiskirjat on talletettava pääsihteerin huostaan.

18 artikla
Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja ja sen sisältämät muutokset tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona neljäskymmenes ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu 17 artiklan mukaisesti.

2. Jokaisen muun valtion osalta, joka tallettaa ratifioimis- tai liittymiskirjan sanotun neljännenkymmenennen asiakirjan tallettamispäivän jälkeen, tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun tämä valtio on -tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

19 artikla
Voimaantulon vaikutus

Jokaisen valtion, joka tulee yleissopimuksen sopimuspuoleksi tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeen edellä olevan 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti, katsotaan olevan, ellei tämä valtio ole ilmaissut muunlaista tarkoitusta:

a) muutetun yleissopimuksen sopimuspuoli; ja

b) muuttamattoman yleissopimuksen sopimuspuoli jokaiseen yleissopimuksen sopimuspuoleen nähden, jota tämä pöytäkirja ei sido.

20 artikla
Siirtymämääräykset

1. Tämän pöytäkirjan sisältämissä muutoksissa tarkoitettuja Kansainvälisen huumausainevalvontalautakunnan tehtäviä suorittaa tämän pöytäkirjan 18 artiklan 1 kohdan mukaisesta voimaantulopäivästä alkaen muuttamattoman yleissopimuksen mukaan muodostettu lautakunta.

2. Talous- ja sosiaalineuvosto vahvistaa päivän, jona tämän pöytäkirjan sisältämien muutoksien nojalla muodostettu lautakunta ryhtyy hoitamaan tehtäviään. Mainitusta päivästä lähtien näin muodostettu lautakunta suorittaa muuttamattoman yleissopimuksen sopimuspuoliin nähden ja yleissopimuksen 44 artiklassa mainittujen sopimusten sopimuspuoliin nähden, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan sopimuspuolia, muuttamattoman yleissopimuksen mukaan muodostetun lautakunnan tehtävät.

3. Lautakunnan jäsenmäärän yhdestätoista kolmeentoista jäseneen lisäämisen jälkeen pidettävissä ensimmäisissä vaaleissa valituista jäsenistä kuuden jäsenen toimikausi päättyy kolmen vuoden kuluttua ja muiden seitsemän jäsenen toimikausi päättyy viiden vuoden kuluttua.

4. Lautakunnan jäsenet, joiden toimikausi päättyy edellä mainitun kolmen vuoden alustavan ajanjakson jälkeen, valitsee pääsihteeri arvalla välittömästi ensimmäisten vaalien tultua suoritetuksi.

21 artikla
Varaumat

1. Jokainen valtio voi allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tämän pöytäkirjan tai liittyessään siihen tehdä varauman jokaiseen sen sisältämään muutokseen nähden, lukuunottamatta 2 artiklan 6 ja 7 kohdan (tämän pöytäkirjan 1 artikla), 9 artiklan 1, 4 ja 5 kohdan (tämän pöytäkirjan 2 artikla), 10 artiklan 1 ja 4 kohdan (tämän pöytäkirjan 3 artikla), 11 artiklan (tämän pöytäkirjan 4 artikla), 14 bis artiklan (tämän pöytäkirjan 7 artikla), 16 artiklan (tämän pöytäkirjan 8 artikla), 22 artiklan (tämän Pöytäkirjan 12 artikla), 35 artiklan (tämän pöytäkirjan 13 artikla), 36 artiklan 1 b) kohdan (tämän pöytäkirjan 14 artikla), 38 artiklan (tämän pöytäkirjan 15 artikla) ja 38 bis artiklan (tämän pöytäkirjan 16 artikla) muutoksia.

2. Valtio, joka on tehnyt varaumia, voi milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella peruuttaa kaikki tai jotkut varaumistaan.

22 artikla

Pääsihteeri toimittaa oikeaksi -todistetut jäljennökset tästä Pöytäkirjasta kaikille sopimuspuolille ja yleissopimuksen allekirjoittajille. Tämän pöytäkirjan tultua voimaan edellä olevan 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti pääsihteeri valmistaa tällä pöytäkirjalla muutetun yleissopimuksen -tekstin ja toimitti siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille valtioille, jotka ovat muutetun yleissopimuksen sopimuspuolia tai joilla on oikeus tulla sen sopimuspuoleksi.

Tehty Genevessä 25 päivänä maaliskuuta 1972, yhtenä kappaleena, joka talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon.

Minkä vakuudeksi allekirjoittaneet ovat asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan hallitustensa puolesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.