41/1975

SOPIMUS Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallitusten välillä yhteistoiminnasta siviili-ilma-alusten kaappausten ehkäisemiseksi.

Suomen Tasavallan hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallitus,

ottaen huomioon ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta Suomen ja Neuvostoliiton välillä 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehtyyn sopimukseen Perustuvat ystävälliset naapuruussuhteet,

haluten keskinäisellä yhteistoiminnalla torjua ihmishenkeä varantavia ja ilmaliikennettä vakavasti haittaavia siviili-ilma-alusten kaappauksia riippumatta siitä, onko ilma-alus kansainvälisellä vai kansallisella lennolla,

todeten siviili-ilma-alusten kaappausten poikkeuksellisen vaarallisuuden aiheellisesti synnyttäneet kasvavaa kansainvälistä huolestuneisuutta, mihin huolestuneisuuteen osapuolet yhtyvät,

antaen suuren merkityksen kansainvälisen yhteistyön kehittämiselle siviili-ilmailun alalla,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

1. Sopimusvaltion, jonka alueelle on laskeutunut kaappauksen seurauksena toisessa sopimusvaltiossa rekisteröity ilma-alus, tulee ilmoittaa viivytyksettä rekisteröintivaltion diplomaattiselle tai lähimmälle konsuliedustustolle mainitun ilma-aluksen laskeutumisesta samoin kuin kaappauksen suorittaneiden henkilöiden pidättämisestä, vangitsemisesta tai säilöönottamisesta.

2. Kaapatun ilma-aluksen rekisteröintivaltion diplomaatti- tai konsuliviranomaisten edustajille varataan tilaisuus edellä tarkoitetun ilmoituksen saatuaan käydä ilma-aluksen laskeutumispaikalla yhteyden ottamiseksi ilma-aluksen miehistöön ja matkustajiin sekä niitä muita toimenpiteitä varten, jotka tavallisesti kuuluvat konsulien tehtäviin.

3. Sen lentoyhtiön edustajalle, jolle kaapattu ilma-alus kuuluu, varataan tilaisuus käydä ilmaaluksen laskeutumispaikalla.

2 artikla

Sen sopimusvaltion viranomaiset, jonka alueelle kaapattu ilma-alus on laskeutunut, antavat tarpeellista apua ja myötävaikuttavat aluksen miehistön ja matkustajien lentomatkan jatkumiseen määräpaikkaan tai heidän palaamiseensa lähtöpaikalla. Loukkaantuneille ja sairaille annetaan tarpeellista lääkintäapua, mihin tarpeen vaatiessa kuuluu heidän sijoittamisensa sairaalaan. Ilma-aluksen rahtitavara sekä matkustajien ja miehistön matkatavarat palautetaan lentoyhtiölle, jolle kaapattu ilma-alus kuuluu, niiden luovuttamiseksi laillisille omistajilleen.

3 artikla

1. Sopimusvaltio, jonka alueelle kaapattu ilma-alus on laskeutunut, ryhtyy sen sopimusvaltion pyynnöstä, jossa ilma-alus on rekisteröity, viivytyksittä toimenpiteisiin kaappausrikoksesta riittävän selvityksen perusteella epäiltyjen palauttamiseksi viimeksi mainitulle sopimusvaltiolle.

2. Siinä tapauksessa, että ilma-aluksen kaappaukseen syyllistyneet henkilöt ovat sen sopimusvaltion kansalaisia, jonka alueelle ilmaalus on laskeutunut, heitä ei Palauteta rekisteröintivaltiolle ja heidät on asetettava rikosoikeudelliseen vastuuseen siinä valtiossa, jonka kansalaisia he ovat.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleessa luetellut toimenpiteet suoritetaan riippumatta siitä, mitä motiiveja kaappaukseen syyllistyneillä on ollut.

4 artikla

1. Se sopimusvaltio, jossa kaapattu ilmaalus on rekisteröity, pyrkii mahdollisimman lyhyessä ajassa ilmoittamaan sille sopimusvaltiolle, jonka alueelle ilma-alus on laskeutunut, siitä, tullaanko palauttamista koskeva pyyntö esittämään. Palauttamista koskeva pyyntö on esitettävä diplomaattiteitse kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kaapatun ilma-aluksen rekisteröintivaltio saa tiedon ilma-aluksen kaappauksesta tämän sopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan ole esteenä sille, että palauttamista koskeva pyyntö voidaan esittää ennen kuin rekisteröintivaltio dn saanut mainitun tiedon, mikäli se toista tietä saa tietää ilma-aluksen kaappauksesta.

2. Palauttamista koskevaan pyyntöön on liitettävä varmennettu jäljennös vangitsemismääräyksestä, mahdollisuuksien mukaan selostus rikokseen liittyvistä seikoista, rikoksen tunnusmerkistöä koskevat tiedot, sen lain teksti, jonka mukaan määritellään rikoksen laatu, sekä käytettävissä olevat tiedot siitä henkilöstä, jota pyyntö koskee.

3. Sopimusvaltiot antavat toisilleen käytettävissään olevia tietoja ja muita selvityksiä, joita ne voivat saada haltuunsa ilma-aluksen kaappaukseen liittyvistä tekijöistä, mukaan luettuina alustavan tutkinnan tulokset.

5 artikla

Palautettavien henkilöllisyyttä koskevat asiakirjat, aseet, henkilökohtaiset tavarat ja matkatavarat luovutetaan sopimusvaltiolle, jossa ilma-alus -on rekisteröity.

6 artikla

1. Jos ilma-aluksen kaappauksen suorittanut henkilö sen sopimusvaltion alueella, jolle on esitetty palauttamista koskeva pyyntö, on syyllistynyt toiseen rikokseen, joka luonteeltaan on vakavampi kuin se rikos, jonka johdosta on esitetty palauttamista koskeva pyyntö, ja, jos tämän toisen rikoksen seurauksena on tuotettu vahinkoa kyseisen sopimusvaltion tai kolmannen valtion oikeushenkilöille tai kansalaisille ja jos kaappauksen suorittanutta henkilöä vastaan nostetaan syyte rikoksesta, hänen palauttamistaan voidaan lykätä, kunnes rikosasia on käsitelty loppuun, rangaistus on kärsitty tai hänet on armahdettu.

2. Jos palauttamisen lykkääminen tekisi syytteen nostamisen mahdottomaksi rikoksen vanhentumisen johdosta tai aiheuttaisi vaikeuksia syytteen nostamiselle palautettavaksi pyydettyä henkilöä vastaan, se sopimusvaltio, jossa kaapattu ilma-alus on rekisteröity, voi pyytää henkilön väliaikaista palauttamista syytteen nostamista varten. Sanotun sopimusvaltion on palautettava sille väliaikaisesti palautettu henkilö välittömästi alustavan tutkinnan tai oikeudenkäynnin jälkeen, panematta tuomiota täytäntöön, kolmen kuukauden kuluessa väliaikaisesta palauttamisesta.

7 artikla

Sopimusvaltio, jolle on esitetty ilma-aluksen kaappauksen suorittaneen henkilön palauttamista koskeva pyyntö, voi asettaa tämän pyynnön täyttämisen ehdoksi sen, että ilman tämän valtion suostumusta mainittua henkilöä ei voida asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ennen palauttamista tehdystä rikoksesta, jonka johdosta häntä ei ole palautettu, eikä luovuttaa kolmannelle valtiolle.

8 artikla

1. Sen sopimusvaltion viranomaiset, jonka alueelle kaapattu ilma-alus on laskeutunut, ryhtyvät kaikkiin mahdollisiin toimiin ilma-aluksen säilyttämiseksi sekä niiden aineellisten ja muiden todistuskappaleiden tallentamiseksi, jotka liittyvät ilma-aluksen kaappaukseen.

2. Sille sopimusvaltiolle; jossa ilma-alus on rekisteröity tai jolle se on vuokrattu, myönnetään mahdollisuus tarvittaessa lähettää aluksen laskeutumispaikalle varamiehistö tai sen yksityisiä jäseniä, asiantuntijoita sekä tarpeellisia varaosia korjausta varten ja ilma-aluksen saattamiseksi lentokuntoon. Sen sopimusvaltion viranomaiset, jonka alueelle kaapattu ilma-alus on laskeutunut, avustavat toisen sopimusvaltion pyynnöstä ilma-aluksen kunnostamisessa.

3. Se sopimusvaltio jonka alueelle kaapattu ilma-alus on laskeutunut, sallii sopimusvaltiolle, jossa tämä ilma-alus on rekisteröity, mahdollisuuden käyttää toista siviili-ilma-alusta matkustajien ja miehistön kuljettamiseen, mikäli kaapattua ilma-alusta ei voida käyttää tähän tarkoitukseen.

4. Sen sopimusvaltion, jonka alueelle kaapattu ilma-alus on laskeutunut, tulee sen sopimusvaltion pyynnöstä, jossa ilma-alus on rekisteröity, oikeuttaa sanottu ilma-alus palaamaan viimeksi mainitun sopimusvaltion alueelle tai siirtymään mihin muuhun paikkaan tahansa. Tarpeen vaatiessa on sopimusvaltio, jossa ilmaalus on rekisteröity, oikeutettu kuljettamaan ilma-aluksen sopivaksi katsomallaan tavalla myös purettuna.

9 artikla

Sopimusvaltio, jossa kaapattu ilma-alus on rekisteröity; korvaa sille sopimusvaltiolle, jonka alueelle ilma-alus on laskeutunut, kaikki ne menot, jotka ovat aiheutuneet sen viranomaisille tai järjestöille tämän sopimuksen perusteella- aiheutuneista toimenpiteistä, ja sellaisessa järjestyksessä, josta sovitaan osapuolten kesken.

10 artikla

Jos useamman valtion taholta tulee saman henkilön luovuttamista koskeva pyyntö, se sopimusvaltio, jolle pyynnöt on esitetty, ratkaisee, mihin näistä pyynnöistä on suostuttava.

11 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta sopimuspuolten oikeuksiin tai näkökohtiin tuomiovaltaa, maahantuloa tai maasta poistumista, ulkomaalaisten oleskelua, turvapaikkaoikeutta, lentoliikennettä eivätkä niiden vastaavaa lainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä.

12 artikla

Tähän sopimukseen voidaan, mikäli sopimuspuolet niin sopivat, tehdä muutoksia ja täydennyksiä allekirjoittamalla erillisiä asiakirjoja, joita pidetään sopimuksen erottamattomana osana.

13 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua sen jälkeen, kun sopimusvaltiot ovat toisilleen ilmoittaneet, että sopimusvaltioiden valtiosääntöjen sopimuksen voimaantulolle asettamat vaatimukset on täytetty.

14 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta sen voimaantulopäivästä lukien. Ellei kumpikaan sopimuspuoli sano sopimusta irti vähintään kuusi kuukautta ennen mainitun viisivuotiskauden päättymistä, sopimus pysyy voimassa viisivuotiskausittain, kunnes jompikumpi sopimuspuoli tekee kuusi kuukautta ennen kulumassa olevan viisivuotiskauden päättymistä kirjallisen ilmoituksen aikomuksestaan lopettaa sen voimassaolo.

Tehty Helsingissä 23 päivänä elokuuta 1974 kahtena alkuperäisenä kappaleena suomen ja venäjän kielellä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.