39/1975

Alkuperäinen sopimus: 28/1962

SOPIMUS Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä 23 päivänä maaliskuuta 1962 tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamisesta

Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan hallitukset,

jotka ovat muuttaneet Pohjoismaiden välillä 23 päivänä maaliskuuta 1962 tehtyä yhteistyö. sopimusta sopimuksella 13 päivänä helmikuuta 1971,

joiden mielestä on tarkoituksenmukaista tehdä eräitä muita muutoksia ja lisäyksiä sopimukseen,

ovat sopineet seuraavaa:

I

Yhteistyösopimuksen 1 artiklaa muutetaan seuraavasti:

Johdantosäännös

1 artikla

"Sopimuspuolten on pyrittävä säilyttämään ja edelleen kehittämään maiden välistä yhteistyötä oikeudellisella, sivistyksellisellä, sosiaalisella ja taloudellisella alalla, sekä liikenne- ja ympäristönsuojelukysymyksissä."

II

Nykyisen 29 artiklan jälkeen lisätään uusi otsikko ja uudet 30-32 artiklat seuraavasti:

"Yhteistyö ympäristönsuojelun alalla

30 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät mahdollisimman suuressa määrin sisäisessä lainsäädännössään ja sitä sovellettaessa samaistamaan muiden sopimuspuolten ympäristönsuojeluedut oman maan etuihin.

31 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät yhdenmukaistamaan ympäristönsuojelusääntönsä saavuttaakseen mahdollisimman suuren yhtenäisyyden saasteiden päästöä, ympäristömyrkkyjen käyttöä ja muita ympäristöhäiriöitä koskevien säännösten ja ohjeiden osalta.

32 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät yhtenäisiin ratkaisuihin luonnonsuojelu- ja ulkoilualueiden erottamista sekä rauhoittamista ja muita kasvien tai eläinten suojelutoimenpiteitä koskevissa kysymyksissä."

III

Nykyiset 30-34 artiklojen numerot muutetaan numeroiksi 33-37. Näiden artiklojen jälkeen lisätään uusi otsikko ja uusi 38 artikla seuraavasti:

"Erillissopimukset

38 artikla

Tarkemmat määräykset yhteistyöstä tässä sopimuksessa mainituilla aloilla voidaan antaa erillissopimuksin."

IV

Nykyisten 35-38 artiklojen numerot muutetaan numeroiksi 39-42. Näiden artiklojen jälkeen lisätään uusi 43 artikla seuraavasti:

"43 artikla

Pohjoismaiden yhteistyössä on pyrittävä mahdollisimman laajaan julkisuuteen."

V

Nykyisten 39-55 artiklojen numerot muutetaan numeroiksi 44-60. Nykyisestä 56 artiklasta tulee 61 artikla seuraavasti:

"61 artikla

Ministerineuvostoon kuuluu kaikkien maiden hallitusten jäseniä. Poikkeustapauksissa voi hallitusta kokouksissa edustaa valtuutettu virkamies. Kuitenkin on vähintäin kolmea maata edustettava hallituksen jäsen.

Jokainen maa nimeää hallituksen jäsenen, jonka tehtävänä on virkamiehen avustamana vastata pohjoismaisen yhteistyön yhtenäistämisestä.

Ministerineuvostoa auttavat sen toiminnassa virkamiesvaliokunnat ja ministerineuvoston sihteeristöt."

VI

Nykyisten 57-65 artiklojen numerot muutetaan numeroiksi 62-70.

VII

Tämä sopimus on ratifioitava ja ratifioimiskirjat mahdollisimman pian talletettava Suomen ulkoasiainministeriöön.

Sopimus on talletettava Suomen ulkoasiainministeriöön, jonka on toimitettava jokaiselle sopimuksen osapuolelle oikeaksi todistettu jäljennös sopimuksesta.

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, jona kaikkien sopimuspuolten ratifioimiskirjat on talletettu.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet valtuutetut asiamiehet Kööpenhaminassa 11 päivänä maaliskuuta 1974 allekirjoittaneet tämän sopimuksen, joka on tehty yhtenä islannin-, norjan-, ruotsin-, suomen- ja tanskankielisenä kappaleena jokaisen tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.