27/1975

KANSAINVÄLINEN ITÄMEREN KALASTUSKOMISSIO

Suositus n:o 1

Komissio suosittelee, että jäsenvaltiot noudattavat seuraavia sääntöjä yleissopimusalueella. Hyväksytyt säännöt tulevat voimaan 1. heinäkuuta 1975, ellei näissä säännöissä toisin esitetä.

Asiakirja I/S/74/5 Liite I Kalastussäännöt yleissopimusalueella

Sääntö 1

Sääntöjä sovelletaan yleissopimuksessa määritetyllä alueella. Tämä alue on jaettu yhteentoista osa-alueeseen, kuten asiakirjassa I/S/74/5 liitteessä II on esitetty.

Sääntö 2

2.1. Jokaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä toimenpiteisiin toimittaakseen komissiolle tiedot saaliista ja kalastustoiminnasta ryhmiteltynä kuukausittain, osa-alueittain, pyydyksittäin ja lajeittain.

2.2. Tätä tarkoitusta varten aluksilla, joiden kokonaispituus on 15-17 metriä ja jotka ovat poissa satamasta yli 24 tuntia kerrallaan, ja kaikilla aluksilla, joiden kokonaispituus on yli 17 metriä, riippumatta niiden toimintaajasta, on 1. tammikuuta 1976 alkaen pidettävä kalastuspäiväkirjaa, jonka on sisällettävä seuraavat tiedot:

a) kalastuspäivä;

b) paikka (koordinaatein tai ICES:n tilastollisin ruuduin);

c) pyydyksen tyyppi ja käyttötapa (välivedessä tai pohjalla), syvyys pitäisi myös ilmoittaa mikäli mahdollista;

d) kunkin (troolin) vedon kestoaika, kokemiskertojen tai pyynnissä olleiden verkkojen tai koukkujen lukumäärä päivää kohti, kohdassa 2.2. c eriteltyjen pyydysten mukaisesti;

e) hapaan valmistusaine ja pienin silmäkoko;

f) kullakin troolin vedolla, verkon kokemiskerralla jne. saadun saaliin paino lajeittain.

2.3. Kokonaispituudeltaan alle 15 metriä olevien alusten, riippumatta niiden toimintaajasta, ja alusten, joiden kokonaispituus on 15-17 metriä ja jotka ovat poissa satamasta alle 24 tuntia kerrallaan, on toimitettava asianomaisen kansallisen viranomaisen määrittelemät tiedot.

Sääntö 3

On kiellettyä:

3.1. Järjestää turskan ja kampeloiden erityistä pyyntiä teollisiin tarkoituksiin (kalajauhon ja -öljyn valmistamiseen) ja rehuksi.

3.2. Pitää kannella toimintavalmiina pyydystä, jonka käyttö sillä alueella tai sinä aikana on kiellettyä.

3.3. Käyttää räjähdysaineita, myrkyllisiä tai huumaavia aineita kalastustarkoituksessa.

3.4. Käyttää ankkuroitua tai ajelehtivaa pyydystä merkitsemättä sitä poijuilla tai muilla selvästi näkyvillä merkeillä.

Sääntö 4

4.1. On kiellettyä kalastaa tai pitää aluksella kampelaa (Platichthys flesus) ja punakampelaa (Pleuronectes platessa) alla mainittuina ajanjaksoina (molemmat päivät mukaanluettuina):

a) helmikuun 1. päivästä huhtikuun 30. päivään osa-alueilla 24, 25 ja 26;

b) helmikuun 1. päivästä toukokuun 31. päivään osa-alueilla 27,28 ja 29 (etelään leveysasteesta 59°30'N).

4.2. On kiellettyä järjestää kampelan ja punakampelan erityistä pyyntiä helmikuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään osa-alueella 32.

4.3. On kiellettyä kalastaa tai pitää aluksella kampela- ja punakampelanaaraita helmikuun 1. päivästä huhtikuun 30. päivään osaalueella 22 paitsi sillä erityisellä alueella, joka on määritelty Itämeren valtioiden diplomaattikonferenssin päättöpöytäkirjan kohdassa 9.

4.4. On kiellettyä kalastaa tai pitää aluksella piikkikampelaa (Scophtalmus maximus) ja silokampelaa (Scophtalmus rhombus) osaalueilla 22, 24, 25 ja 26 kesäkuun 1. päivästä heinäkuun 31. päivään.

Sääntö 5

Akklimatisointi samoin kuin akklimatisoitujen kalojen ja sampilajien pyynti edellyttää komission hyväksymistä.

Sääntö 6

Kalan kokonaispituus määritetään mittaamalla kala kuonon kärjestä (suu suljettuna) pyrstöevän kärkeen.

Sääntö 7

On kiellettyä järjestää sellaisen kalan erityistä pyyntiä samoinkuin kerätä, tuoda maihin myydä, käsitellä tai varastoida kalaa, jonka kokonaispituus (cm) tuoreena on alla lueteltua pienempi (alamittainen kala), lukuunottamatta tapauksia, jotka on mainittu säännössä 8:

- turska, etelään leveysasteesta 59°30'N 30
- kampela osa-alueilla 22-25 25
- punakampela osa-alueilla 26-28 .... 21
- kampela molemmilla osa-alueilla 29 ja 32 etelään
 leveysasteesta 59°30'N ... 18
- punakampela osa-alueilla 22-25 .... 25
- punakampela osa-alueilla 26-28 .... 21
- punakampela osa-alueella 29 etelään
 leveysasteesta 59°30'N 18
- piikkikampela ja silokampela 30
- ankerias 35
Sääntö 8

8.1. Alamittaisen kalan sivusaalista ei saa pitää aluksella.

8.2. Huolimatta kappaleen 8.1 määräyksestä alamittaisia turskia saa olla 5 % kalansaaliin kokonaispainosta 59°301 pohjoista leveyttä eteläpuolella.

Sääntö 9

9.1. On kiellettyä käyttää kalanpyydystä, jonka silmäkoko (märkänä mitattuna) on alla luetelluissa kalastuksissa esitettyä pienempi.

a) turska, etelään leveysasteesta
  59°30'N                    90 mm
b) kampelat osa-alueilla 22-27; osa-alueella
  28 länteen pituusasteesta 21°E; ja osa-
  alueella 29 etelään leveysasteesta
  95°30'N ja länteen pituusasteesta 21°E    90 mm
c) kampelat osa-aluella 28 itään
  pituusasteesta 21E              80 mm
d) kampelat osa-alueilla
  29 ja 32 etelään
  leveysasteesta 59°30'N ja itään
  pituusasteesta 21°E ...           70 mm

9.2. Yllä mainittujen lajien kalastuksessa käytettyjen pyydysten silmäkoko määritetään seuraavan menetelmän mukaisesti:

Pienimmän silmäkoon pitää olla sellainen, että kun silmä on vedetty suoraksi lävistäjän ja hapaan pituussuuntaan, litteän mittatikun, jonka paksuus on 2 mm ja leveys kuten säännössä 9.1. a-d on esitetty, pitää mennä sen läpi helposti, kun havas on märkä.

9.3. Turska- ja kampelatroolien perän suojuksen silmäkoon pitää olla ainakin kaksi kertaa niin suuri kuin troolin perän silmäkoon.

9.4. Pyydyksiä, joiden silmäkoko on pienempi kuin näissä säännöissä kyseisessä kalastuksessa on määrätty, ja joita on käytetty ennen kuin säännöt on hyväksytty, saa käyttää kahden vuoden ajan siitä päivästä, jona annetut säännöt tulevat voimaan.

Sääntö 10

Näitä sääntöjä ei sovelleta kalataloustutkimuksissa eikä Itämeressä luonnostaan tavattavien (syntyperäisten) merellisten eliöiden istuttamisessa Itämereen. Aluksilla, jotka suorittavat sellaisia tutkimuksia tai töitä, on oltava mukana aluksen kotimaan asianomaisen viranomaisen lupa.

Asiakirja I/S/74/5 Liite II KANSAINVÄLINEN ITÄMEREN KALASTUSKOMISSIO Yleissopimusalueen osa-alueiden rajat

Itämeren ja Belttien osa-alueet on esitetty kartassa (Lisäys 1). Merirajat ovat seuraavat:


Osa-alue 22
Pohjoisraja: linja Hasenöre Hovedista Gniben Oddeen.
Itäraja:   pituusaste 12°E Gedseristä etelään.

Osa-alue 23
Pohjoisraja: linja Gilbjerg Hovedista Kulleniin.
Eteläraja:  linja Falsterbon majakalta Ruotsin rannikolta
       Stevnin majakalle Tanskan rannikolle.

Osa-alue 24

Länsiraja yhtyy osa-alueen 22 itärajaan ja osa-alueen 23 etelärajaan. Itäraja kulkee pitkin linjaa Sandhammarenin majakka-Hammerodden majakka ja Bornholmista etelään edelleen pitkin 15°E.


Osa-alue 25
Pohjoisraja: leveysaste 56°30'N.
Itäraja:   pituusaste 18°E.
Länsiraja:  yhtyy osa-alueen 24 itärajaan.

Osa-alue 26
Pohjoisraja: leveysaste 56°30N.
Länsiraja:  pituusaste 18°E.

Osa-alue 27
Itäraja:   pituusaste 19°E leveysasteesta 59°11'N Gotlannin
       saareen ja Gotlannin saaresta pitkin 57°N
       pituusasteeseen 18°E ja edelleen etelään pitkin
       pituusastetta 18°E.
Eteläraja:  leveysaste 56°30'N.

Osa-alue 28
Pohjoisraja: leveysaste 58°30'N.
Eteläraja:  leveysaste 56°30N.
Länsiraja:  Gotlannista pohjoiseen pituusaste 19°E ja
       Gotlannista etelään pitkin 57°N pituusasteeseen
       18°E ja edelleen etelään pitkin pituusastetta
       18°E.

Osa-alue 29
Pohjoisraja: leveysaste 60°30'N.
Itäraja:   pituusasteesta 23°E leveysasteeseen 59°N ja
       edelleen pitkin 59°N itään.
Eteläraja:  leveysaste 58°30'N.
Länsiraja:  leveysasteesta 59°11'N pitkin pituusastetta
       19°00'E etelään.

Osa-alue 30
Pohjoisraja: leveysaste 63°30'.
Eteläraja:  leveysaste 60°30'N

Osa-alue 31
Eteläraja:  leveysaste 63°30'N.

Osa-alue 32
Länsiraja:  yhtyy osa-alueen 29 itärajaan.

Asiakirja I/S/74/5 Liite II Lisäys I KANSAINVÄLINEN ITÄMEREN KALASTUSKOMISSIO Yleissopimusalueen osa-alueiden rajat

(kartta painettuna)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.