26/1975

Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Kööpenhaminassa 26 päivänä huhtikuuta 1974 Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 23 päivänä huhtikuuta 1975 ja jonka ratifioimiskirja on talletettu Tanskan ulkoasiainministeriöön 1 päivänä toukokuuta 1975, tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975 niin kuin siitä on sovittu.

Naantalissa 23 päivänä kesäkuuta 1975.

SOPIMUS Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan hallitukset ovat sopineet keskenään oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa:

1 artikla

Pyyntö tiedoksiannon toimittamisesta ja todistelusta (oikeusapu) lähetetään suoraan sopimusmaan asianomaiselle valtion viranomaiselle.

Mitä edellisessä kappaleessa on sanottu valtion viranomaisista, koskee Suomessa myös raastuvanoikeutta, maistraattia, kaupunginviskaalia ja kaupunginvoutia.

2 artikla

Oikeusapupyyntö ja siihen liitetty asiakirja on laadittava norjan-, ruotsin- tai tanskankielellä tai liitettävä pyyntöön niistä oikeaksi todistettu käännös jollekin mainituista kielistä.

Jos pyyntö koskee tiedoksiantoa, tiedoksiannettavaa asiakirjaa ei tarvitse kääntää, jos tiedoksiannon vastaanottaja vapaaehtoisesti vastaanottaa asiakirjan. Asianomainen viranomainen voi muulloinkin suostua pyyntöön asiakirjan tiedoksiantamisesta, vaikka pyyntöön ei ole liitetty asiakirjasta käännöstä, milloin se oikeusturvanäkökohdat huomioonottaen on perusteltua.

Mitä ensimmäisessä kappaleessa on sanottu, koskee myös tiedoksiantotodistusta tai muuta tiedoksiantopyynnön johdosta laadittua asiakirjaa.

3 artikla

Pöytäkirja ja muut todistelua koskevat asiakirjat laaditaan sen valtion kielellä, missä toimenpide on suoritettu.

Jos ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetut asiakirjat on laadittu muulla kuin norjan-, ruotsin- tai tanskankielellä, on ne pyynnön tehneen valtion pyynnöstä käännettävä jollekin näistä kielistä.

4 artikla

Kustannukset oikeusavusta suorittaa toisessa ja kolmannessa kappaleessa mainituin poikkeuksin se valtio, missä toimenpide suoritetaan.

Jos oikeusapupyynnöstä tai 3 artiklan toisen kappaleen mukaan tehdystä pyynnöstä aiheutuu huomattavia kustannuksia sen johdosta, että asiakirja käännetään muulta kuin 2 artiklassa mainitulta kieleltä tai siinä mainitulta kieleltä muulle kielelle, saadaan kustannukset periä pyynnön tehneeltä valtiolta.

Kustannukset muusta asiantuntijatodistelusta kuin veritutkimuksesta saadaan periä oikeusapupyynnön tehneeltä valtiolta.

5 artikla

Sopimusvaltiot voivat liittyä tähän sopimukseen

a) allekirjoittamalla sen, tekemättä ratifiointia koskevaa ehtoa, tai

b) allekirjoittamalla sen ratifiointia koskevin ehdoin ja ratifioimalla sen.

Ratifioimisasiakirjat on talletettava Tanskan ulkoasiainministeriöön.

Sopimus tulee voimaan kaksi kuukautta sen jälkeen kun kolme sopimusvaltioista on siihen liittynyt. Sen sopimusvaltion osalta, joka liittyy sopimukseen myöhemmin, sopimus tulee voimaan kahden kuukauden kuluttua liittymisestä.

Sopimuksen tullessa voimaan Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1957 näiden valtioiden välillä keskinäisestä oikeusavusta tehty pöytäkirja.

Jokainen valtio voi irtisanoa sopimuksen päättymään kuuden kuukauden kuluttua kunkin muun valtion osalta.

Tämän vakuudeksi ovat valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Laadittu Kööpenhaminassa 26 päivänä huhtikuuta 1974 yhtenä suomen-, islannin-, norjan-, ruotsin- ja tanskankielisenä kappaleena, jossa ruotsiksi on kaksi tekstiä, toinen Suomea ja toinen Ruotsia varten.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.