61/1974

Asetus Tshekkoslovakian kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

Sitten kun Suomen Tasavallan ja Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan välillä Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1974 allekirjoitetun kaupan esteiden vastavuoroista poistamista koskevan sopimuksen, sekä ne sopimukseen liittyvien pöytäkirjojen ja liitteiden eräät määräykset, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen, on 29 päivänä marraskuuta 1974 annetulla lailla (930/74) hyväksytty ja tasavallan presidentti ratifioinut sopimuksen sekä hyväksymisen vahvistavat asiakirjat on vaihdettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1974, sanottu sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975 niin kuin siitä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä sopimuksen määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa ulkoasiainministeriö.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1974.

SOPIMUS Suomen Tasavallan ja Tshekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan välillä kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta

Suomen tasavalta ja Tshekkoslovakian sosialistinen tasavalta,

ottaen huomioon kummankin maan pyrkimyksen myötävaikuttaa kansainvälisen kaupan esteiden asteittaiseen poistamiseen maailmanlaajuisella pohjalla ja löytää keinoja kaupan lisäämiseksi ja entistä läheisemmän taloudellisen yhteistyön aikaansaamiseksi talous- ja yhteiskuntajärjestelmältään erilaisten maiden välillä,

haluten saada ratkaistuksi kohtuullisella ja tasapuolisella tavalla ongelmat. jotka aiheutuvat meneillään olevasta eurooppalaisesta taloudellisesta yhdentymiskehityksestä sopimuspuolten kaupallisille ja taloudellisille suhteille, sekä saada tässä tarkoituksessa asteittain poistetuiksi esteet käytännöllisesti katsoen kaiken kauppavaihtonsa tieltä tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen vapaakauppa-alueiden muodostamista koskevien määräysten mukaisesti,

todeten, ettei minkään tämän sopimuksen määräyksen voida tulkita vapauttavan sopimuspuolia muista kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvista oikeuksistaan ja velvoitteistaan,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tämän sopimuksen tarkoituksena on:

a) varmistaa sopimuspuolille toistensa markkinoilla kohtuulliset kilpailuolosuhteet, jotta voitaisiin taata niiden keskinäisen kaupan kehittyminen riittävän tasapainoisella tavalla,

b) edistää keskinäisen kaupan laajentamisella sopimuspuolten taloudellisten suhteiden sopusointuista kehittymistä ja luoda sopimuspuolten yrityksille ja. muille taloudellisille järjestöille mahdollisimman suotuisat edellytykset kehittää taloudellista, teollista ja teknistä yhteistyötään sopimuspuolten kansantalouksien molemminpuoliseksi eduksi.

2 artikla

Sopimusta sovelletaan Suomen ja Tshekkoslovakian alkuperätuotteisiin,

a) jotka kuuluvat Brysselin nimikkeistön ryhmiin 1-24, siten kuin pöytäkirjassa n:o 1 erikseen määrätään;

b) jotka kuuluvat Brysselin nimikkeistön ryhmiin 25-99.

3 artikla

1. Uusia tuontitulleja ei oteta käyttöön sopimuspuolten välisessä kaupassa.

2. Tuontitullit poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

a) tammikuun 1 päivänä 1975 jokaista tullia alennetaan 40 prosenttiin perustullista,

b) kaksi muuta 20 prosentin alennusta toimeenpannaan tammikuun 1 päivänä 1976 ja heinäkuun 1 päivänä 1977.

3. Pöytäkirja n:o 2 sisältää määräykset eräiden tuotteiden tullikohtelusta.

4. Sopimuksen mukaisesti alennettuja tulleja sovelletaan pyöristämällä ne ensimmäiseen desimaaliin.

4 artikla

Jokaisen tuotteen perustulli, josta 3 artiklassa ja pöytäkirjoissa n:o 1 ja 2 edellytetyt perättäiset alennukset on suoritettava, on sopimuspuolten välisessä kaupassa tammikuun 1 päivänä 1974 tosiasiallisesti sovellettu tulli.

5 artikla

1. Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavia uusia veroja ei oteta käyttöön sopimuspuolten välisessä kaupassa.

2. Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat verot poistetaan sopimuksen tullessa voimaan.

6 artikla

1. Sopimuspuolet eivät välittömästi tai välillisesti sovella toisen sopimuspuolen alueelta tuotuihin tuotteisiin muita veronluonteisia maksuja kuin niitä, joita samankaltaisiin kotimaisiin tai muualta tuotuihin tuotteisiin välittömästi tai välillisesti sovelletaan.

2. "Veronluonteiset maksut" tarkoittavat finanssitulleja, sisäisiä veroja ja muita tavaroista kannettavia sisäisiä maksuja.

7 artikla

Pöytäkirja n:o 3 määrittelee alkuperäsäännöt.

8 artikla

1. Uusia määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä ei oteta käyttöön sopimuspuolten välisessä kaupassa.

2. Sopimuspuolet poistavat tällaiset rajoitukset sopimuksen tullessa voimaan.

3. Pöytäkirja n:o 4 sisältää eräitä tuotteita koskevat määräykset.

9 artikla

Tshekkoslovakia käyttää niitä talousjärjestelmänsä tarjoamia keinoja, joilla tullien lisäksi on vaikutusta suomalaisten tuotteiden pääsyyn Tshekkoslovakian markkinoille, siten että Suomen vienti saa etuja, jotka vastaavat niitä etuja, joista Tshekkoslovakian vienti pääsee Suomen markkinoilla nauttimaan tähän sopimukseen perustuvien Suomen kaupanvapauttamistoimenpiteiden ansiosta.

10 artikla

Päätettyään poistaa Suomen tasavallan ja Tshekkoslovakian sosialistisen tasavallan välisestä kaupasta esteitä tämän sopimuksen nojalla sopimuspuolet ovat sopineet, että siihen sisällytetään seuraavat suojalausekemääräykset:

1. Jos toisen sopimuspuolen alkuperätuotteiden tuonti toisen sopimuspuolen alueelle kasvaa niin suureksi ja/tai tapahtuu sellaisten olosuhteiden vallitessa, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa häiriöitä jälkimmäisen sopimuspuolen kotimaisille markkinoille tai tuotannolle, tämä sopimuspuoli voi ryhtyä tämän artiklan 4 kohdassa määrättyjen menettelytapojen mukaisesti sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tilanteen syntymisen estämiseksi tai korjaamiseksi.

2. Vastaavasti sopimuspuoli voi ryhtyä edellä tarkoitettuihin toimenpiteisiin taloudellisen toiminnan jonkin alan vakavissa häiriötilanteissa tai vaikeuksissa, jotka voivat ilmetä jonkin alueen taloudellisen tilan vakavana heikentymisenä.

3. Ensisijaisesti on valittava toimenpiteet, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriötä sopimuksen toiminnalle.

4. Seuraavia määräyksiä sovelletaan tämän artiklan täytäntöön panemiseksi:

a) Edellä tarkoitetuissa tapauksissa, ennen niissä edellytettyihin toimenpiteisiin ryhtymistä tai kohdassa 4 c) tarkoitetussa tapauksessa niin pian kuin mahdollista, asianomainen sopimus. puoli ilmoittaa välittömästi toiselle sopimuspuolelle häiriöistä ja kysymykseen tulevista suojatoimenpiteistä ja toimittaa toiselle sopimuspuolelle kaikki tilanteen perusteelliselle tutkimiselle 15 artiklassa tarkoitetussa sekakomissiossa tarpeelliset tiedot, jotta hyväksyttävä ratkaisu saataisiin aikaan.

b) Mikäli sekakomissiossa ei kolmen kuukauden kuluessa asian vireillepanopäivästä lukien ole saavutettu molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua, asianomainen sopimuspuoli voi ryhtyä tilanteen hoitamiseksi välttämättömiksi katsomiinsa suojatoimenpiteisiin, erityisesti tullimyönnytysten peruuttamiseen.

c) Kun poikkeukselliset olosuhteet, jotka vaativat välitöntä asiaan puuttumista, estävät asian ilmoittamisen etukäteen toiselle sopimuspuolelle, asianomainen sopimuspuoli voi viipymättä ryhtyä soveltamaan tilanteen korjaamiseksi ehdottoman välttämättömiä suojatoimenpiteita.

11 artikla

Sopimuspuolen joutuessa maksutasevaikeuksiin tai vakavan maksutaseuhan alaiseksi se voi ryhtyä tarpeellisiin suojatoimenpiteisiin. Se ilmoittaa tästä viipymättä toiselle sopimuspuolelle.

12 artikla

1. Sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin toimenpiteisiin, joita tästä sopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden täyttäminen edellyttää.

2. Sopimuspuolet pidättyvät kaikista toimenpiteistä, jotka voivat saattaa vaaranalaiseksi sopimuksen tavoitteiden toteutumisen.

3. Jos sopimuspuoli katsoo, että toinen sopimuspuoli on laiminlyönyt sopimuksesta johtuvan velvoitteen täyttämisen tai että sopimuksen jonkin tavoitteen toteutuminen on vaarassa, sopimuspuoli Voi ryhtyä soveltamaan asianmukaisia suojatoimenpiteitä 10 artiklan kohdissa 4 a) ja 4 b) määrättyjen menettelytapojen mukaisesti estääkseen tai korjatakseen sellaisesta tilanteesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

13 artikla

Sopimus ei estä tuonti-, vienti- tai kauttakulkukieltoja tai -rajoituksia, jotka ovat tarpeen julkisen moraalin, yleisen järjestyksen ja yleisen turvallisuuden suojelemiseksi tahi ihmisten ja eläinten terveyden tai elämän turvaamiseksi tai kasvien suojelemiseksi tahi sellaisten kansallisaarteiden suojelemiseksi, joilla on taiteellista, historiallista tai arkeologista arvoa taikka kaupallisen ja teollisoikeuden suojelemiseksi, eikä liioin kullan ja hopean säännöstelyä. Nämä kiellot ja rajoitukset eivät kuitenkaan saa johtaa mielivaltaiseen syrjintään eivätkä sopimuspuolten kaupan naamioituun rajoittamiseen.

14 artikla

Mikään sopimuksen määräys ei estä sopimuspuolta ryhtymästä toimenpiteisiin,

a) jotka se katsoo välttämättömiksi oleellisten turvallisuusetujensa vastaisten tietojen ilmaisemisen ehkäisemiseksi;

b) jotka liittyvät aseiden, ammuksien tai sotamateriaalin kauppaan tai puolustustarkoituksia varten välttämättömään tutkimukseen, kehitykseen tai tuotantoon, edellyttäen että nämä toimenpiteet eivät muuta kilpailuolosuhteita sellaisten tuotteiden osalta, joita ei ole tarkoitettu varsinaiseen sotilaalliseen käyttöön;

c) joita se pitää oleellisina turvallisuudelleen sodan aikana tai vakavan kansainvälisen jännitystilan vallitessa.

15 artikla

1. Sopimuksen hallintoa ja sen täytäntöönpanon valvomista varten asetetaan sekakomissio. Tässä tehtävässään se suorittaa tutkimuksia ja tekee päätöksiä sopimuksen edellyttämissä tapauksissa. Sopimuspuolet panevat nämä päätökset täytäntöön omien säädöstensä mukaisesti.

2. Sopimuksen häiriöttömäksi täytäntöönpanemiseksi sopimuspuolet antavat toisilleen tietoja ja neuvottelevat keskenään sekakomissiossa jomman kumman pyynnöstä.

3. Sekakomissio laatii sisäisen työjärjestyksensä.

16 artikla

1. Sekakomissio koostuu toiselta puolen Suomen ja toiselta puolen Tshekkoslovakian edustajista.

2. Sekakomissio ilmaisee kantansa yksimielisesti.

17 artikla

1. Sekakomission puheenjohtajana toimii vuorotellen kumpikin sopimuspuoli sisäisen työjärjestyksen määräysten mukaan.

2. Sekakomissio kokoontuu vähintään kerran vuodessa puheenjohtajansa aloitteesta sopimuksen yleisen toiminnan tutkimiseksi. Se kokoontuu lisäksi sisäisen työjärjestyksensä määräysten mukaisesti jomman kumman sopimuspuolen pyynnöstä aina kun erityinen tarve vaatii.

3. Sekakomissio voi päättää asettaa työryhmiä, jotka avustavat sitä sen tehtävien suorittamisessa.

18 artikla

Sopimukseen liitetyt pöytäkirjat ovat sen erottamaton osa.

19 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi sanoa irti sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona tämä ilmoitus on tehty. Sopimuspuolet voivat kuitenkin jatkaa sopimuksen soveltamista enintään yhdeksän kuukauden ajan siitä päivästä lukien, jona sopimus lakkaa tosiasiallisesti olemasta voimassa.

20 artikla

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin kielellä kummankin tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen.

Sopimuspuolet hyväksyvät sopimuksen omien perustuslakiensa edellyttämässä järjestyksessä.

Hyväksymisen vahvistavat asiakirjat vaihdetaan diplomaattiteitse.

Sopimus tulee voimaan näiden asiakirjojen vaihtoa seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

PÖYTÄKIRJA No 1 Brysselin nimikkeistön ryhmiin 1-24 kuuluviin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä

1 artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat olevansa valmiit edistämään sopusointuista maataloustuotteiden kauppaa kansallisen maatalouspolitiikkansa sallimissa rajoissa.

Sopimuspuolet ilmoittavat edelleen, että niiden keskinäisten maataloustuotteiden kauppaa koskevien järjestelyjen tarkoituksena on helpottaa kaupan laajentumista tavalla, joka ottaa huomioon molempien sopimuspuolten edut tällä tuotannonalalla.

2 artikla

1. Suomi soveltaa tämän sopimuksen määräyksiä Brysselin tullinimikkeistön nimikkeeseen 12.06 (humala ja humalajauho) kuuluviin tuotteisiin.

2. Tshekkoslovakia soveltaa tämän sopimuksen määräyksiä kaikkiin Brysselin tullinimikkeistön ryhmiin 1-24 kuuluviin tuotteisiin.

3 artikla

Sopimuspuolet soveltavat eläinlääkintä-, terveydenhoito- ja kasvinsuojelumääräyksiään ei-syrjivällä tavalla eivätkä ryhdy näissä kysymyksissä mihinkään uusiin toimenpiteisiin, joista aiheutuisi kaupankäynnille tarpeetonta haittaa.

4 artikla

Sopimuspuolet tutkivat sopimuksen 15, 16 ja 17 artiklojen edellyttämällä tavalla vaikeudet ja muut kysymykset, joita saattaa esiintyä niiden maataloustuotekaupassa ja pyrkivät löytämään niihin sopivia ratkaisuja.

5 artikla

Sopimuksen artikloissa 15, 16 ja 17 tarkoitettujen neuvottelujen aikana sopimuspuolet kiinnittävät erityistä huomiota sopimuksen määräysten toteutumiseen ja sen tavarakatteen laajentamismahdollisuuksiin.

PÖYTÄKIRJA N:o 2 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä

1. Tullit, joita kannetaan tuotaessa luettelossa 1 mainittuja tuotteita Tshekkoslovakiasta Suomeen, poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

            Sovellettava
Aikataulu       prosenttimäärä
            perustullista
            laskettuna
1 päivänä tammikuuta 1975  85
1 päivänä tammikuuta 1976  80
1 päivänä heinäkuuta 1977  65
1 päivänä tammikuuta 1979  50
1 päivänä tammikuuta 1980  50
1 päivänä tammikuuta 1981  35
1 päivänä tammikuuta 1982  35
1 päivänä tammikuuta 1983  20
1 päivänä tammikuuta 1984  20
1 päivänä tammikuuta 1985  0

PÖYTÄKIRJA N:o 2 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä Luettelo 1

Suomen
tulli
tariffin      Tavara
nimike
25.23    Portland-, aluminaatti- ja kuonasementti sekä
      niiden kaltainen hydraulinen sementti, myös
      värjätty tai klinkkereinä
28.19:stä  Sinkkioksidi
28.54    Vetyperoksidi (myös kiinteä vetyperoksidi)
29.02:sta  Trikloori- ja tetrakloorietyleeni
29.07:stä  Pentakloorifenoli ja pentakloorifenolaatti
36.01    Ruuti
36.02    Valmistetut räjähdysaineet, muut kuin ruuti
36.03    Tulilanka, myös räjähtävä
36.04    Sytytysnallit; sytyttimet; räjähdysnallit
39.01:stä  Kondensaatio-, polykondensaatio- ja polyaddi-
      tiotuotteet, myös modifioidut tai poly-
      meroidut sekä myös suoraketjuiset (esim.
      fenolimuovit, aminomuovit, alkydit,
      polyallyyliesterit ja muut tyydyttämättömät
      polyesterit, silikonit):
      - Valmistetut tuotteet (tekosuoli; heijas-
      tavat tuotteet, joissa on lasijyväsiä
      (ballotini), myös takertuvalla liimalla
      sivellyt; teippi ja muut takertuvalla liimalla
      sivellyt tuotteet, myös pintakäsiteltyinä;
      kelmu (myös letkuna); laatat, levyt ja
      kaistaleet; yksikuitulanka, putket, letkut
      ja tangot)
39.02:sta  Polymeraatio. ja sekapolymeraatiotuotteet
      (esim. polyetyleeni, polytetrahalogeeni-
      etyleenit, polyisobutyleeni, polystyreeni,
      polyvinyylikloridi, polyvinyyliasetaatti,
      polyvinyyliklooriasetaatti ja muut poly-
      vinyylijohdonnaiset, polyakryyli- ja
      polymetakryylijohdannaiset, kumaroni-
      indeenihartsit):
      - Valmistetut tuotteet (tekosuoli; heijas-
      tavat tuotteet, joissa on lasijyväsiä
      (ballotini), myös takertuvalla liimalla
      sivellyt; teippi ja muut takertuvalla
      liimalla sivellyt tuotteet, myös pintakäsi-
      teltyinä; kelmu (myös letkuna); laatat, levyt
      ja kaistaleet; yksikuitulanka, putket, letkut
      ja tangot)
39.03    Regeneroitu selluloosa; selluloosanitraatti,
      selluloosa-asetaatti ja muut selluloosa-
      esterit, selluloosaeetterit ja muut kemial-
      liset selluloosajohdannaiset, myös pehmenne-
      tyt (esim. kollodiumi, selluloidi);
      vulkaanikuitu
39.04:stä  Valmistetut tuotteet (tekosuoli; jne.)
39.07    Teokset aineista, jollaiset kuuluvat nimik-
      keisiin 39.01-39.06
40.09    Letkut ja putket, vulkanoidusta pehmeäkautsusta
40.10    Käyttö- ja kuljetushihnat vulkanoidusta
      pehmeäkautsusta
40.11    Renkaat, ulkorenkaat, vaihdettavat ulkorenkaan
      kulutuspinnat, sisärenkaat ja kehänauhat,
      vulkanoidusta pehmeäkautsusta, kaikenlaisia
      pyöriä varten
41.02:sta  Naudannahka (myös puhvelinnahka) ja hevos-
      eläinten nahka, muokattu, nimikkeisiin
      41.06, 41.07 tai 41.08 kuulumaton; lukuun
      ottamatta ainoastaan esiparkittua, edelleen
      parkittavaksi tarkoitettua nahkaa
41.03:sta  Lampaan- ja karitsannahka, muokattu,
      nimikkeisiin 41.06, 41.07 tai 41.08 kuulu-
      maton; lukuun ottamatta ainoastaan esipar-
      kittua, edelleen parkittavaksi tarkoitettua
      nahkaa
42.02    Matkatarvikkeet (kuten matka-arkut, matka-
      laukut, hattukotelot ja selkäreput) ostos-
      laukut, käsilaukut, koululaukut, salkut,
      lompakot, kukkarot, toalettilaukut, työkalu-
      kotelot, tupakkapussit sekä lippaat, rasiat
      ja kotelot (esim. aseita, soittimia, kiika-
      reita, koruja pulloja, kauluksia, jalkineita
      tai harjoja varten) ja niiden kaltaiset
      säilytysesineet, nahasta tai tekonahasta,
      vulkaanikuidusta, muoviainelevystä, pahvista
      tai tekstiilikudelmasta
42.03    Vaatteet ja vaatetustarvikkeet nahasta tai
      tekonahasta
43.02:sta  Turkisnahat, joita ei ole yhdistetty
      levyiksi, risteiksi tai sen kaltaiseen muotoon
43.03    Turkisnahkatavarat
51.01:stä  Ompelulanka ja teksturoitu lanka synteetti-
      kuiduista (katkomattomista ) 3 ei kuitenkaan
      vähittäismyyntimuodoissa; muu kuin teksturoitu
      lanka muuntokuiduista (katkomattomista) ei
      kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
51.04:stä  Kankaat katkomattomista tekokuiduista, myös
      nimikkeeseen 51.01 tai 51.02 kuuluvista
      yksikuitulangoista tai kaistaleista kudotut;
      lukuun ottamatta cordkangasta
53.10    Lanka lampaanvillasta, jouhesta tai muusta
      eläimenkarvasta (hienosta tai karkeasta)
      vähittäismyyntimuodoissa
53.11    Kankaat lampaanvillasta tai hienosta
      eläimenkarvasta
54.05    Pellava- ja ramikankaat
55.08    Pyyheliinafrotee. ja sen kaltaiset frotee-
      kankaat, puuvillaa
55.09:stä  Muut puuvillakankaat; lukuun ottamatta cord-
      kangasta
56.06    Tekokuitulanka (katkotuista tekokuiduista
      tai tekokuitujen jätteistä), vähittäismyynti-
      muodoissa
56.07:stä  Tekokuitukankaat (katkotuista tekokuiduista
      tai tekokuitujen jätteistä); lukuun ottamatta
      cordkangasta
57.10    Jutikankaat ja kankaat nimikkeeseen 57.03
      kuuluvista muista niinitekstiilikuiduista
58.02    Muut matot, myös sovitetut; kelim-, sumak-,
      karamanie- ja niiden kaltaiset kudelmat,
      myös sovitetut
58.04    Nukka- ja hetulankakankaat (nimikkeeseen
      55.08 tai 58.05 kuulumattomat)
58.05    Kudotut nauhat ja yhdensuuntaisten yhteen
      liimattujen tekstiililankojen tai -kuitujen
      muodostamat kuteettomat nauhat (bolducs),
      nimikkeeseen 58.06 kuulumattomat
58.07:stä  Palmikot, palmikoidut nauhat ja koriste-
      punokset, metritavarana
58.09    Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkko-
      kudokset, kuosein; pitsit ja pitsikudelmat,
      käsin tai koneella tehdyt, metritavarana,
      kaistaleina tai koristekuvioina
59.02:sta  Huopa ja siitä valmistetut tavarat, myös
      kyllästetyt tai päällystetyt; lukuunottamatta
      asfaltilla, tervalla tai niiden kaltaisella
      aineella kyllästettyjä tai päällystettyjä
59.03:sta  Kuitukangas, sen kaltainen kangas langoista
      sekä tällaisista kankaista valmistetut
      tavarat, myös kyllästetyt tai päällystetyt;
      lukuun ottamatta asfaltilla, tervalla tai
      niiden kaltaisella aineella kyllästettyä tai
      päällystettyä kuitukangasta ja sen kaltaista
      kangasta langoista, metritavarana
59.08:sta  Tekstiilikudelmat, kyllästetyt, päällystetyt,
      peitetyt tai kerrostetut selluloosajohdan-
      naisilla tai muilla muoviaineilla; lukuun-
      ottamatta eristyskaistaleita (myös ilman
      takertuvaa liimaa) sekä muita takertuvalla
      liimalla käsiteltyjä kaistaleita, joiden
      leveys on enintään 5 cm; sähköeristyssukkia
      ja nauhoja kenkäteollisuutta varten
59.10:stä  Lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliaine-
      pohjalla muu päällystekerros, myös määrämuo-
      toiseksi leikatut
59.11:stä  Kautsulla käsitellyt tekstiilikudelmat, muut
      kuin kautsulla käsitellyt neuletuotteet;
      lukuun ottamatta cordkangasta ja eristyskais-
      taleita (myös ilman takertuvaa liimaa) sekä
      muita takertuvalla liimalla käsiteltyjä kais-
      taleita, joiden leveys on enintään 5 cm;
      sähköeristyssukkia ja nauhoja kenkäteolli-
      suutta varten
59.13    Kimmoisat kudelmat (ei kuitenkaan neulokset),
      joissa on kautsusäikeitä tekstiiliaineiden
      ohessa
59.15    Paloletkut ja niiden kaltaiset letkut,
      tekstiiliainetta, myös vuoratut, vahvistetut
      tai muuta ainetta olevin varustein
60.01    Neulokset, ei kuitenkaan kimmoiset eikä
      kautsulla käsitellyt
60.03    Sukat, alus-, puoli-, ja nilkkasukat, sukan-
      suojukset sekä niiden kaltaiset tavarat,
      neuletuotetta, ei kuitenkaan kimmoiset eikä
      kautsulla käsitellyt
60.04    Alusvaatteet, neuletuotetta, ei kuitenkaan
      kimmoiset eikä kautsulla käsitellyt
60.05    Päällysvaatteet ja muut tavarat, neuletuo-
      tetta, ei kuitenkaan kimmoiset eikä kautsulla
      käsitellyt
61.01    Miesten ja poikien päällysvaatteet
61.02    Naisten, tyttöjen ja pikkulasten päällysvaatteet
61.03    Miesten ja poikien alusvaatteet, myös kau-
      lukset, paidanrintamukset ja kalvosimet
61.04    Naisten, tyttöjen ja pikkulasten alusvaatteet
61.05    Nenäliinat
61.07    Solmiot ja solmukkeet
61.08    Kaulukset, röyhelöt, rintamukset, kalvosimet,
      poimureunusteet, olkanauhat ja niiden kal-
      taiset tarvikkeet ja koristeet naisten ja
      tyttöjen vaatteita varten
61.09    Kureliivit, lantioliivit, sukkanauhavyöt,
      rintaliivit, housunkannattimet, sukanpitimet
      ja sukkanauhat sekä niiden kaltaiset tavarat
      (neuletuotettakin), myös kimmoiset
62.01    Matka- ja vuodehuovat
62.02    Vuodeliinavaatteet, pöytäliinat ja pyyhe-
      liinat sekä niiden kaltaiset tavarat; ikkuna-
      verhot ja muut sisustustavarat
62.04    Tavaranpeitteet, purjeet, ulkokaihtimet,
      aurinkokatokset, teltat ja leiriytymis-
      varusteet
62.05:stä  Muut sovitetut tekstiilitavarat, metri-
      tavarana
64.01    Jalkineet kautsu- tai muovipohjin ja
      -päällisin
64.02    Jalkineet, nahka. tai tekonahkapohjin; jal-
      kineet (muut kuin nimikkeeseen 64.01 kuu-
      luvat), kautsu- tai muovipohjin
65.05    Hatut ja muut päähineet (myös hiusverkot)
      neuletuotteesta tai pitsistä, huovasta tai
      muusta tekstiilimetritavarasta (ei kuitenkaan
      palmikoista, nauhoista tai kaistaleista)
      myös vaatetetut
65.06:sta  Muut päähineet, myös vaatetetut; lukuun otta-
      matta muotoon puristamattomia ja lierittömiä
      hatunteelmiä tekoturkiksesta, pohja huopaa
68.12:sta  Levyt ja putket asbestisementistä, sellu-
      loosakuitusementistä tai niiden kaltaisesta
      aineesta
69.07    Katulaatat ja -kivet, lattialaatat ja seinä-
      laatat, lasittamattomat
69.08    Katulaatat ja -kivet, lattialaatat ja seinä-
      laatat, lasitetut
69.10    Huuhtelualtaat, pesualtaat, bideet, klosetti-
      astiat, urinaalit, kylpyammeet ja niiden
      kaltaiset kiinteät saniteettikalusteet
69.11    Pöytäesineet ja muut esineet, jollaisia
      yleensä käytetään talous- tai toaletti-
      tarkoituksiin, posliinia (myös biskviipos-
      liinia)
69.12    Pöytäesineet ja muut esineet, jollaisia
      yleensä käytetään talous- tai toaletti-
      tarkoituksiin, muuta keraamista ainetta
      kuin posliinia
70.05    Valmistamaton vedetty tai puhallettu lasi
      (myös verholasi), suorakulmaisina levyinä
70.07    Valettu, valssattu, vedetty tai puhallettu
      lasi (myös verho- ja lankalasi), leikattu
      muuten kuin suorakulmaisiksi kappaleiksi
      tai taivutettu tai muuten valmistettu (esim.
      reunoista hiottu tai kaiverrettu), myös
      pinnalta hiottu tai kiillotettu; lasilevystä
      valmistettu eristyslasi; lyijykehysteiset
      ikkunat ja niiden kaltaiset tavarat
70.10    Koripullot, pullot, tölkit, ruukut, putkilot
      ja niiden kaltaiset astiat lasista, jollaisia
      tavallisesti käytetään tavaroiden pakkaukseen
      tai kuljetukseen; tulpat, kannet ja muut
      astioiden sulkemislaitteet lasista
70.13    Lasiesineet (nimikkeeseen 70.19 kuulu-
      mattomat), jollaisia tavallisesti käytetään
      pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toimisto-
      esineinä, sisäkoristeluun tai sen kaltaisiin
      tarkoituksiin
70.20:stä  Lasikuidut (esim. lasivilla); lukuun otta-
      matta lankaa, kudelmia tai niistä tehtyjä
      tavaroita
73.10:stä  Tangot (myös valssilanka), rautaa tai
      terästä, kuumavalssatut, kuumapursutetut,
      kylmänä muokatut tai kylmänä viimeistellyt
      (myös täsmätyt); lukuun ottamatta onttoa
      vuoriporaterästä sekä taottuja tankoja
73.11:stä  Muotorauta ja -teräs, kuumavalssattu, taottu,
      kuumapursutettu, kylmänä muokattu tai kylmänä
      viimeistelty; lukuun ottamatta
      - kuumavalssattua, taottua tai kuumapursu-
        tettua, silaamatonta
        - ponttirautaa ja -terästä; leveälaip-
         paista 1-rautaa ja -terästä sekä
        - muuta, jonka paino on vähintään 60 kg/m
73.13:sta  Levy, rautaa tai terästä, kuumavalssattu
      - paksuus alle 30 mm, mutta yli 4,75 mm
73.14:stä  Rauta- ja teräslanka, myös päällystetty, ei
      kuitenkaan sähköeristetty lukuun ottamatta
      teräskuparijohdinlankaa
73.15:stä  Seostettu ja runsashiilinen teräs, nimik-
      keissä 73.06-73.14 mainituissa muodoissa
      - valssilanka
      - tanko (myös muototanko)
        - kuumavalssattu tai kuumapursutettu;
         lukuun ottamatta onttoa vuoripora-
         terästä; ponttiterästä ja leveälaip-
         paista I-terästä; muuta muototerästä,
         paino vähintään 60 kg/m
      - kylmänä muokattu tai kylmänä viimeistelty
      - lanka; lukuun ottamatta ruostumatonta
        lankaa sekä sähkövastuslankaa
73.16    Rauta- ja raitiotieradan rakennusosat, rautaa
      tai terästä, nimittäin kiskot, johtokiskot,
      vaihteenkielet, raideristeykset (raide-
      vaihteet), vaihdetangot, hammaskiskot,
      ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja
      niiden kiilat, aluslaatat puristuslaatat,
      liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen
      liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät
      erityistavarat
73.17    Putket, valurautaa
73.18:sta  Hitsatut putket
73.29:stä  Taotut, hitsatut tai valetut ketjut sekä nii-
      den osat; lukuun ottamatta ankkuriketjuja
73.30    Ankkurit ja naarat sekä niiden osat, rautaa
      tai terästä
73.31    Naulat, nastat (myös piirustusnastat), sin-
      kilät, koukku- ja silmukkanaulat sekä
      aaltonaulat, rautaa tai terästä, myös jos
      niiden kanta on muuta ainetta, ei kuitenkaan
      kuparia
73.32    Pultit ja mutterit (myös pultinpäät ja vaar-
      napultit), kierteiset tai kierteettömät, sekä
      ruuvit (myös koukku- ja silmukkaruuvit), rau-
      taa tai terästä; niitit (ei kuitenkaan putki-
      niitit eikä kaksipiikkiset niitit), kiilat,
      sokkapultit ja alus- ja jousilaatat, rautaa
      tai terästä
73.35:stä  Lehtijouset ja jousenlehdet
73.38    Esineet, jollaisia yleensä käytetään talous-
      tarkoituksiin, sisätiloissa käytettävät sani-
      teettiesineet, sekä niiden osat, rautaa tai
      terästä
73.40:stä  Valmistamattomat rautavalut; valmistamattomat
      teräsvalut
76.12    Kaapeli, köysi, punos, palmikoitu nauha ja
      niiden kaltaiset tavarat, alumiinilangasta,
      ei kuitenkaan eristetty sähköjohdin
76.15:stä  Keitto- ja paistinastiat
82.01    Seuraavat käsityökalut: lapiot, kihvelit,
      kuokat, hakut, heinähangot, talikot ja
      haravat; kirveet, piilut, vesurit ja niiden
      kaltaiset työvälineet; viikatteet, sirpit,
      heinä- ja olkiveitset, puutarhasakset, hal-
      kaisukiilat ja muut maanviljelyksessä, puu-
      tarhanhoidossa tai metsänhoidossa käytettävät
      käsityövälineet
82.02    Sahat (ei mekaaniset) sekä käsisahan- ja
      konesahanterät (myös hampaattomat)
82.03    Seuraavat käsityökalut: pihdit (myös kat-
      kaisupihdit), atulat, metallilevysakset ja
      metallilankasakset, pultinleikkaimet ja
      niiden kaltaiset käsityövälineet; reikärau-
      dat; putkenkatkaisimet; jakoavaimet ja
      kiinteät mutteriavaimet; viilat ja raspit
82.04    Käsityövälineet, myös lasinleikkuutimantit,
      tämän ryhmän muihin nimikkeisiin kuulumatto-
      mat; puhalluslamput ja alasimet; ruuvi-
      puristimet ja -pakottimet, muut kuin työstö-
      koneiden osat ja tarvikkeet; kenttäahjot;
      kehyksillä varustetut tahkokivet ja hioma-
      kiekot (käsin tai polkimella käytettävät)
82.05    Vaihdettavat työterät käsityövälineitä,
      työstökoneita tai mekaanisia käsityövälineitä
      varten (esim. puristusta, meistausta, poraa-
      mista, kierteenleikkaamista, avartamista,
      jyrsimistä, leikkaamista, sorvaamista, liit-
      tämistä tai ruuvittamista varten, myös
      langanvetolevyt, metallinpuristussuulakkeet
      sekä vuoriporanterät
82.06    Koneiden tai mekaanisten laitteiden veitset
      ja leikkuuterät
82.07    Terät, laatat, sauvat ja niiden kaltaiset
      asentamattomat kappaleet työteriä varten,
      sintrattua metallikarbidia (esim. volframi-,
      molybdeeni- tai vanadiinikarbidia)
82.08    Kahvimyllyt, lihamyllyt, mehupuristimet ja
      muut enintään 10 kg painavat mekaaniset
      välineet, jollaisia käytetään taloudessa
      ruoan tai juoman valmistukseen, tarjoiluun
      tai kunnostamiseen
82.09    Veitset, leikkaavin, hammastetuinkin terin
      (myös oksastusveitset) 3 nimikkeeseen 82.06
      kuulumattomat
82.10    Veitsenterät nimikkeeseen  82.09 kuuluvia
      veitsiä varten
82.11    Partaveitset ja parranajolaitteet (myös
      niiden terät ja terien teelmät, kaista-
      leinakin)
82.12    Sakset ja niiden terät
82.13    Muut leikkaamisvälineet (esim. sekatöörit,
      tukan- ja karvanleikkuukoneet, teurastajan
      lyöntiveitset ja paperiveitset).; manikyyri-
      ja pedikyyrivälineet ja -välineistöt (myös
      kynsiviilat)
82.14    Lusikat, haarukat, kala- ja voiveitset,
      kauhat sekä sokeripihdit ja niiden kaltaiset
      keittiö- ja pöytävälineet
82.15    Varret ja kädensijat, epäjaloa metallia,
      nimikkeisiin 82.09, 82.13 ja 82.14 kuuluviin
      välineisiin
83.01    Lukot ja riippulukot (avaimella, yhdistel-
      mällä tai sähköllä toimivat) ja niiden osat,
      epäjaloa metallia; käsilaukkujen, matka-
      arkkujen ja niiden kaltaisten esineiden
      lukolliset kehykset ja niiden osat, epäjaloa
      metallia; edellä mainittujen lukkojen
      avaimet, epäjaloa metallia
83.02    Helat ja varusteet, epäjaloa metallia, jol-
      laiset soveltuvat huonekaluihin, oviin, por-
      taisiin, ikkunoihin, kaihtimiin, vaunun-
      koreihin, valjasteoksiin, matkalaukkuihin,
      lippaisiin ja niiden kaltaisiin tavaroihin
      (myös itsetoimivat ovensulkimet); hattu-
      hyllyt, -naulat ja -telineet ja niiden kal-
      taiset esineet, epäjaloa metallia
84.06:sta  Perämoottorit
84.13:sta  Tulipesän polttimet nestemäistä polttoainetta
      varten
84.22:sta  Nostotaljat, nosturit; nostokurjet, lukuun
      ottamatta omalla kuljetuskoneistolla varus-
      tettuja
84.61:stä  Hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset varus-
      teet, putkijohtoja, höyrykattiloita, säi-
      liöitä, astioita ja niiden kaltaisia tava-
      roita varten, myös paineenalennusventtiilit
      ja termostaatin ohjaamat venttiilit; lukuun-
      ottamatta:
      - ajoneuvojen sisärenkaiden ilmaventtiileitä;
       aerosoliventtiileitä
      - kaasuliesien kaasuhanoja ja -venttiileitä
      - magnettiventtiileitä
85.01    Sähkögeneraattorit, moottorit, muuttajat
      (pyörivät tai kiinteät), muuntajat, tasa-
      suuntaajat ja induktanssikäämit
85.03:sta  Galvaaniset parit ja paristot; lukuunotta-
      matta sinkkisiä onttokatodeja
85.11:stä  Hitsaus-, juotto- ja leikkauskoneet ja
      -laitteet sekä osat; lukuun ottamatta uunien
      sekä sähköinduktio- ja dielektristen kuu-
      mennuslaitteiden osia
85.12:sta  Vedenkuumennuslaitteet ja kuumanvedenvaraajat
      sekä upotuskuumentimet, sähköiset; maan ja
      huoneen sähkölämmityslaitteet; sähköiset
      tukanhoitolaitteet (esim. tukankuivaajat,
      -kihartimet ja kiharruspihtien kuumentimet)
      ja sähkösilitusraudat; taloudessa käytettävät
      sähkölämpölaitteet; sähkökuumennusvastukset,
      ei kuitenkaan hiilestä valmistetut; lukuun-
      ottamatta sähkökuumennusvastuksien osia
85.18    Sähkökondensaattorit, kiinteät tai säädet-
      tävät
85.19    Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä ja
      katkaisemista varten, sen suojaamista tai
      siihen liittämistä varten (esim. kytkin-
      laitteet, releet, varolaitteet, ukkossuojat,
      jännitteenvaimentimet, pistotulpat, lampun-
      pitimet ja haaroitusrasiat), vastukset,
      kiinteät tai säädettävät (myös potentio-
      metrit), muut kuin kuumennusvastukset; pai-
      netut piirit, kytkintaulut (muut kuin puhe-
      linkytkentäpöydät) sekä ohjauspöydät
85.20:stä  Sähköhehkulamput ja sähköpurkauslamput (myös
      infrapunaultraviolettilamput); kaarilamput;
      sähkökäyttöiset valokuvaussalamalamput;
      lukuun ottamatta hehkulampun kantoja
85.23    Eristetty (myös emaloitu tai anodisoitu)
      sähkölanka, -kaapeli, -tanko, -kaistale tai
      niiden kaltainen sähköjohdin (myös koaksi-
      aalikaapeli), myös päätekappalein varustettu
85.25    Eristimet, aineesta riippumatta
87.02:sta  Dieselmoottorilla toimivat linja-autot;
      dieselmoottorilla toimivat kuorma-autot,
      uudet, joiden kokonaispaino on vähintään
      10 tonnia; alustat, moottorein ja ohjaamoin
      varustetut
87.04:stä  Linja-autojen ja kuorma-autojen alustat,
      moottorein varustetut
87.07    Trukit, kuljetuskoneistoiset jollaisia käy-
      tetään tehtaissa, varastoissa, satama-
      alueella tai lentokentillä tavaran lyhyt-
      matkaiseen kuljetukseen tai käsittelyyn
      (esim. lavatrukit, haarukkanostotrukit sekä
      haaratrukit); traktorit, jollaisia käytetään
      rautatien asemalaiturilla; edellä mainittujen
      ajoneuvojen osat
87.09:stä  Mopedit ja apumoottorilla varustetut
      polkupyörät
87.10    Polkupyörät (myös kolmipyöräiset tavarankul-
      jetuspolkupyörät), moottorittomat
87.14    Muut kuljetusvälineet (myös perävaunut),
      ilman mekaanista kuljetuskoneistoa, sekä
      niiden osat
90.24:stä  Kojeet ja laitteet nesteiden tai kaasujen
      virtauksen, syvyyden, paineen tai muiden
      vaihtelevien ominaisuuksien mittaamista,
      tarkkailua tai automaattista säätöä varten
      (esim. painemittarit, nestepinnan osoittimet,
      virtausmittarit, lämmönkulutusmittarit ja
      automaattiset vedensäätimet, nimikkeeseen
      90.14 kuulumattomat; lukuun ottamatta
      termostaatteja
90.25    Kojeet ja laitteet fysikaalista tai kemial-
      lista analyysiä varten (esim. polarimetrit,
      refraktometrit, spektrometrit ja kaasu-
      analyysilaitteet); kojeet ja laitteet, vis-
      kositeetin, huokoisuuden, laajenemisen,
      pintajännityksen ja niiden kaltaisten ominai-
      suuksien mittaamista tai tarkkailua varten;
      kojeet ja laitteet kuumuuden, valon tai äänen
      mittaamista tai tarkkailua varten (esim.
      valomittarit, myös valotusmittarit ja kalori-
      metrit); mikrotomit
90.26    Kaasun, nesteen ja sähkön kulutus- ja tuotanto-
      mittarit; niiden tarkistusmittarit
90.27    Kierroslaskijat, tuotannonlaskijat, taksa
      mittarit, matkamittarit, askelmittarit ja
      niiden kaltaiset kojeet, nopeusmittarit (myös
      magneettiset) ja takometrit (nimikkeeseen
      90.14 kuulumattomat); stroboskoopit
90.28:sta  Sähkökojeet ja -laitteet mittausta, tarkkai-
      lua ja analyysiä varten sekä automaattiset
      sähkösäätökojeet ja -laitteet; lukuun otta-
      matta termostaatteja
90.29    Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat yksin-
      omaan tai pääasiassa käytettäväksi nimikkei-
      siin 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 tai 90.28
      kuuluvien tavaroiden yhteydessä
93.04:stä  Luodikot, väljyys alle 6 mm
93.07:stä  Haulikonpatruunat

PÖYTÄKIRJA N:o 3 Alkuperäsäännöt

1 artikla

Sopimusta sovellettaessa katsotaan:

1. Suomen alkuperätuotteiksi,

a) kokonaan Suomessa tuotetut tuotteet;

b) tuotteet, jotka on tuotettu Suomessa ja joiden valmistukseen on käytetty muita kuin a-kohdassa mainittuja tuotteita, edellyttäen että sanottuja tuotteita on riittävässä määrin valmistettu tai käsitelty 3 artiklan tarkoittamalla tavalla. Tämä ehto ei kuitenkaan koske tuotteita, jotka ovat tämän Pöytäkirjan tarkoittamassa mielessä Tshekkoslovakian alkuperätuotteita.

2. Tshekkoslovakian alkuperätuotteiksi

a) kokonaan Tshekkoslovakiassa tuotetut tuotteet

b) tuotteet, jotka on tuotettu Tshekkoslovakiassa ja joiden valmistukseen on käytetty muita kuin a-kohdassa mainittuja tuotteita, edellyttäen että sanottuja tuotteita on riittävässä määrin valmistettu tai käsitelty 3 .artiklan tarkoittamalla tavalla. Tämä ehto ei kuitenkaan koske tuotteita, jotka ovat tämän pöytäkirjan tarkoittamassa mielessä Suomen alkuperätuotteita.

2 artikla

Seuraavia tuotteita pidetään 1 artiklan 1 aja 2 a-kohdan tarkoittamassa mielessä joko Suomessa tai Tshekkoslovakiassa "kokonaan tuotettuina":

a) niiden maaperästä tai niiden merenpohjasta saadut kivennäistuotteet;

b) siellä korjatut kasvituotteet;

c) siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet;

d) siellä kasvatetuista. elävistä eläimistä saadut tuotteet;

e) siellä metsästämällä tai kalastamalla saadut tuotteet;

f) niiden alusten merestä pyydystämät merikalastus- ja muut tuotteet;

g) niiden tehdasaluksilla yksinomaan f-kohdassa mainituista tuotteista valmistetut tuotteet;

h) siellä kerätyt ainoastaan raaka-aineeksi soveltuvat käytetyt tavarat;

i) siellä suoritetuista valmistustoiminnoista syntyneet jätteet;

j) siellä yksinomaan kohdissa a-i mainituista tuotteista valmistetut tavarat.

3 artikla

1. Sovellettaessa 1 artiklan 1 b- ja 2 b-kohtaa katsotaan riittäväksi:

a) valmistus tai käsittely, jonka seurauksena tuotetut tavarat siirtyvät toiseen tariffinimikkeeseen kuin se, jota sovelletaan kuhunkin valmistukseen tai käsittelyyn käytetyistä tuotteista, lukuun ottamatta kuitenkaan A-luettelossa mainittuja valmistus- ja käsittelymenetelmiä, joihin sovelletaan tämän luettelon erityismääräyksiä;

b) B-luettelossa mainitut valmistus- ja käsittelymenetelmät.

2. Silloin kun jonkin valmiin tuotteen osalta A-luettelossa ja B-luettelossa prosenttisäännöllä rajoitetaan valmistuksessa käytettäviksi sallittujen tuotteiden arvo, näiden tuotteiden kokonaisarvo - riippumatta siitä onko niiden tariffinimike muuttunut valmistuksen, käsittelyn tai kokoamisen kuluessa kummassakin luettelossa säädettyjen rajojen ja ehtojen puitteissa - ei saa suhteessa valmiin tuotteen arvoon ylittää näissä kahdessa luettelossa säädettyä määrää, jos määrä on kummassakin sama, tai korkeampaa määristä, jos ne ovat erilaiset.

3. Sovellettaessa 1 artiklan 1 b- ja 2-b-kohtaa katsotaan seuraavat valmistus- ja käsittelytavat aina riittämättömiksi tekemään tavaroista alkuperätuotteita riippumatta siitä, onko nimike muuttunut vai ei:

a) käsittelyt, joiden tarkoituksena on taata tavaroiden kunnon säilyminen kuljetuksen ja varastoinnin aikana (tuuletus, ripustaminen, kuivaaminen, jäähdyttäminen, suolaveteen, rikkihapokkeeseen. tai muuhun liuokseen upottaminen, turmeltuneiden osien poistaminen ja niiden kaltaiset toimenpiteet);

b) pelkkä pölynpoisto, seulominen, lajittelu, laatuluokittelu, yhteensovittaminen (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi ) 3 peseminen, maalaaminen, paloittelu;

c) i) uudelleen pakkaaminen ja kollien jakaminen ja yhdistäminen;

ii) pelkkä pullotus, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille, laudoille jne. kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet;

d) merkkien, nimilappujen ja muiden niiden kaltaisten tunnusmerkkien kiinnittäminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin;

e) erilaistenkin tuotteiden pelkkä sekoittaminen, mikäli yksi tai useammat seoksen aineosista eivät vastaa tässä pöytäkirjassa määrättyjä ehtoja, jotta niitä voitaisiin pitää Suomen tai Tshekkoslovakian alkuperätuotteina;

f) tavaroiden osien pelkkä yhdistäminen kokokonaiseksi tavaraksi;

g) kahden tai useamman edellä a-f kohdassa mainitun toimenpiteen suorittaminen;

h) eläinten teurastus.

4 artikla

1. Milloin 3 artiklassa mainituissa A- ja B-luettelossa määrätään, että Suomessa tai Tshekkoslovakiassa tuotettujen tavaroiden katsotaan olevan niiden alkuperätuotteita vain sillä ehdolla, että valmistuksessa tai käsittelyssä käytettyjen tuotteiden arvo ei ylitä määrättyä prosenttilukua tuotettujen tavaroiden arvosta, tämän prosenttiluvun määrittämisessä huomioon otettavat arvot ovat:

- toisaalta,

tuoduiksi osoitettujen tuotteiden osalta: niiden tullausarvo maahantuontihetkellä;

epämääräistä alkuperää olevien tuotteiden osalta: ensimmäinen todettavissa oleva näistä tuotteista sen sopimuspuolen alueella maksettu hinta, jossa valmistus tapahtuu;

- toisaalta,

valmiiden tavaroiden hinta vapaasti tehtaalla, josta vähennetään vietäessä palautetut tai palautettavat sisäiset verot.

5 artikla

1. Suomen tai Tshekkoslovakian alkuperätuotteiden kuljetus voi tapahtua:

a) kulkematta minkään muun maan alueen kautta;

b) yhden tai useamman maan alueen kautta, mukaan luettuna näissä maissa suoritettu uudelleenlastaus ja väliaikainen varastointi, edellyttäen että kauttakuljetus on ollut tarpeen maantieteellisten syiden tai kuljetustavan asettamien vaatimusten vuoksi, että tavarat ovat pysyneet tullivalvonnan alaisina ja että niitä ei ole asetettu kaupan tai otettu käyttöön näissä maissa sekä ettei niille ole siellä suoritettu muita toimenpiteitä kuin purkaminen ja lastaaminen tai niiden pitämiseksi hyvässä kunnossa tarvittavia toimenpiteitä.

2. Tulliviranomaiset voivat, milloin on erittäin painavia syitä epäilyksiin, vaatia seuraavia lisäselvityksiä todetakseen, että yllä mainitut ehdot on täytetty:

a) joko yksi ainoa viejämaassa laadittu kuljetusasiakirja, jonka turvin tavaroiden kuljetus kauttakulkumaan kautta on tapahtunut;

b) kauttakulkumaan tulliviranomaisten antama todistus, jossa on tarkka kuvaus tavaroista, tavaroiden purkamis- ja uudelleenlastaamisajankohta, tiedot aluksen tai muun kulkuneuvon yksilöimiseksi sekä todistus olosuhteista, joissa tavarat ovat olleet kauttakulkumaassa; tai

c) edellä olevan selvityksen puuttuessa, mikä tahansa vastaava asiakirja.

6 artikla

1. Alkuperätuotteet tämän pöytäkirjan 1 artiklan tarkoittamassa mielessä saavat maahan tuotaessa sopimuksessa määrätyt etuudet, kun niistä esitetään maahantuonnin yhteydessä valtion viranomaisen tai valtuutetun elimen antama tämän pöytäkirjan IV liitteessä olevan mallin mukainen alkuperätodistus.

2. Alkuperätodistus annetaan viejämaassa vain viejän kirjallisesta hakemuksesta. Tämä hakemus tehdään tämän pöytäkirjan IV liitteessä olevan mallin mukaiselle lomakkeelle.

7 artikla

Epäolennaiset eroavuudet alkuperätodistuksen merkintöjen ja muiden tulliselvitystä varten vaadittujen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät tee todistuksesta mitätöntä, jos voidaan osoittaa, että todistus vastaa tulliselvitettäväksi esitettyjä tavaroita.

8 artikla

1. Tavaroille, jotka on lähetetty Suomesta tai Tsekkoslovakiasta muissa maissa pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen Tsekkoslovakiaan tai Suomeen tuotaviksi, myönnetään maahan tuotaessa sopimuksen määräysten mukaiset etuudet, edellyttäen että ne täyttävät tämän pöytäkirjan ehdot niin, että -niitä voidaan pitää Suomen tai Tsekkoslovakian alkuperätuotteina ja sikäli kuin todistetaan tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla:

a) että viejä on -lähettänyt nämä tavarat Suomen tai Tsekkoslovakian alueelta näyttelymaahan ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b) että mainittu viejä on myynyt tai luovuttanut nämä tavarat Tshekkoslovakiassa tai Suomessa olevalle vastaanottajalle;

c) että tavarat on lähetetty -näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen Tshekkoslovakiaan tai Suomeen siinä tilassa,- jossa ne lähetettiin näyttelyyn;

d) että sen jälkeen kun tavarat on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn.

2. Alkuperätodistus tulee esittää normaalissa järjestyksessä tulliviranomaisille. Siinä on mainittava näyttelyn nimi ja osoite. Tavaroiden luonteesta ja olosuhteista, joissa niitä on pidetty näytteillä, voidaan vaatia kirjallinen lisäselvitys, milloin on erittäin painavia syitä epäilyksiin.

3. Kohtaa 1 sovelletaan kaikkiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joissa tavarat näyttelyn aikana pysyvät tullivalvonnan alaisina, sellaisia tilaisuuksia lukuun ottamatta, jotka on järjestetty kaupoissa tai liiketiloissa yksityisiin tarkoituksiin ulkomaisten tavaroiden myymiseksi.

9 artikla

Taatakseen tämän pöytäkirjan oikean soveltamisen Suomi ja Tshekkoslovakia avustavat toisiaan tullihallintojensa välityksellä alkuperätodistusten aitouden ja oikeellisuuden tarkistamisessa.

10 artikla

Rangaistus- ja muita seuraamuksia sovelletaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti kaikkiin niihin henkilöihin, jotka laativat tai laadituttavat vääriä tietoja sisältävän alkuperätodistuksen saadakseen tavaralle tässä sopimuksessa tarkoitetun etuuskohtelun.

11 artikla

Selventävät huomautukset, A- ja B-luettelo sekä alkuperätodistusmallit muodostavat tämän pöytäkirjan erottamattoman osan.

12 artikla

Sekakomissio voi päättää tämän pöytäkirjan määräyksiin tehtävistä muutoksista.

PÖYTÄKIRJA N:o 3 Alkuperäsäännöt I LIITE SELVENTÄVÄT HUOMAUTUKSET

1 huomautus - 1 artiklaan

Ratkaistaessa onko tavara Suomen tai Tshekkoslovakian alkuperää, ei tutkita, ovatko tavaran valmistuksessa käytetyt energiatuotteet, laitteistot, koneet ja työkalut kolmansien maiden alkuperää vai eivät.

2 huomautus - 1 artiklaan

Pakkausten ja niiden sisältämien tavaroiden katsotaan muodostavan yhden kokonaisuuden. Tätä määräystä ei kuitenkaan sovelleta pakkauksiin, jotka eivät ole pakatulle tuotteelle tavanomaisia ja joilla pakkaustehtävästään riippumatta on oma pysyvä itsenäinen käyttöarvonsa.

3 huomautus - 1 artiklaan

Tavaran mukana tuotujen työkalujen, osien ja tarvikkeiden, joiden hinta sisältyy tavaran hintaan tai joista ei laskuteta erikseen, on katsottava muodostavan tavaran kanssa yhden kokonaisuuden, edellyttäen että kysymyksessä ovat vakiovarusteet, jotka tavanomaisesti sisältyvät tällaisen tavaran kauppaan.

4 huomautus - 1 artiklaan

Kokoamatonta tai osiin purettua tavaraa, joka on tuotu maahan useampana kuin yhtenä lähetyksenä sen vuoksi, että tavaran maahantuominen yhtenä lähetyksenä ei ole kuljetus- tai valmistussyistä mahdollista, on maahantuojan niin halutessa käsiteltävä yhtenä tavarana.

5 huomautus - 2 artiklan f-kohtaan

Sanonta "niiden alukset" tarkoittaa vain aluksia:

- jotka on rekisteröity Suomessa tai Tshekkoslovakiassa;

- jotka purjehtivat Suomen tai Tshekkoslovakian lipun alla.

6 huomautus - 3 artiklaan

Tariffin osilla, ryhmillä ja nimikkeillä tarkoitetaan Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1950 allekirjoitetun tavaroiden sijoittelua tullitariffien nimikkeisiin koskevan yleissopimuksen mukaisia osia, ryhmiä ja nimikkeitä.

7 huomautus - 4 artiklaan

"Vapaasti tehtaalla -hinnalla" tarkoitetaan sille valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu, maksettavaa hintaa, kaikkien valmistuksessa käytettyjen tuotteiden arvo mukaan luettuna.

"Tullausarvolla" tarkoitetaan Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1950 allekirjoitetun tavaroiden tullausarvoa koskevan yleissopimuksen mukaista tullausarvoa.

8 huomautus - 12 artiklaan

Viitaten sopimuksen päämääriin. ja ottaen huomioon sopimuksen 15 artiklan ja pöytäkirjan 12 artiklan määräykset sopimuspuolet vakuuttavat olevansa valmiit tutkimaan alkuperäsääntöjen määräyksiä sovellettaessa mahdollisesti syntyviä vaikeuksia, jotta löydettäisiin asianmukaisia ratkaisuja, mahdollisesti myös muuttamalla näitä sääntöjä sekä laatimalla perusmateriaaliluettelo.

PÖYTÄKIRJA N:o 3 Alkuperäsäännöt II LIITE A-LUETTELO

(Teksti painettuna)

PÖYTÄKIRJA N:o 3 Alkuperäsäännöt III LIITE B-LUETTELO

(Teksti painettuna)

PÖYTÄKIRJA N:o 3 Alkuperäsäännöt IV LIITE

Alkuperätodistus ja alkuperätodistushakemus

(Lomakkeet painettuna)

PÖYTÄKIRJA N:o 4 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä

1. Sopimuksen 8 artiklasta poiketen Suomi Voi ylläpitää luettelossa A mainittuja tuotteita koskevia määrällisiä tuontirajoituksia.

2. Määrällisiä rajoituksia, joita Suomi voi ylläpitää tämän pöytäkirjan 1 kohdan mukaisesti sovelletaan siten, että Tshekkoslovakian viejille annetaan mahdollisuus kilpailla muiden hankkijoiden kanssa kohtuullisin ja tasaveroisin ehdoin kohtuullisesta osuudesta luettelossa A lueteltujen tuotteiden markkinoista Suomen alueella kaupan normaalin kehityksen huomioon ottaen.


       Luettelo A
Brysselin
nimikkeistön     Tavara
nimike
25.10    Luonnon kalsiumfosfaatit ja luonnon kalsium-
      aluminiumfosfaatit, apatiitti ja fosfaatti-
      liitu
27.01    Kivihiili; briketit ja niiden kaltaiset kivi-
      hiilestä tehdyt jähmeät polttoaineet
27.04    Koksi ja puolikoksi kivihiilestä, ruskohii-
      lestä tai turpeesta
27.06    Kivihiili-, ruskohiili-, turveterva sekä muu
      kivennäisterva, myös osittain tislattu, sekä
      pien ja kreosoottiöljyn tai muun kivihiili-
      tervan tislaustuotteen seokset
27.07    Öljyt ja muut korkean lämpötilan kivihiili-
      tervan tislaustuotteet; niiden kaltaiset
      tämän ryhmän 2. huomautuksessa määritellyt
      tuotteet
27.09    Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut
      öljyt, raa'at
27.10    Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut
      öljyt, muut kuin raa'at; muualle kuulu-
      mattomat valmisteet, joissa on luonteen-
      antavana perusaineosana maaöljyä tai bitumi-
      sista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään
      70 % painosta
27.14    Maaöljybitumi, maaöljykoksi ja muut maaöljy-
      jen tai bitumisista kivennäisistä saatujen
      öljyjen jätetuotteet
27.15    Luonnonbitumi ja asfaltti; bitumiliuske,
      asfalttikivi ja bitumipitoinen hiekka
27.16    Luonnon asfalttiin, luonnon bitumiin, maa-
      öljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäis-
      tervapikeen perustuvat bitumiset seokset
      (esim. bitumimastiksi ja "cut-backs")
31.03:sta  Fosfaattilannoitteet, kivennäiset tai kemial-
      liset, lukuun ottamatta tuomaskuonaa
31.04    Kalilannoitteet, kivennäiset tai kemialliset

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.