40/1974

Asetus Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Gdanskissa 13 päivänä syyskuuta 1973 allekirjoitettu Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskeva yleissopimus, jonka eräät määräykset eduskunta on 26 päivänä maaliskuuta 1974 hyväksynyt ja tasavallan presidentti 6 päivänä kesäkuuta 1974 ratifioinut sekä jota koskeva ratifioimiskirja on 1 päivänä heinäkuuta 1974 talletettu Puolan ulkoasiainministeriöön ja joka tulee 28 päivänä heinäkuuta 1974 kansainvälisesti voimaan, on Suomen osalta voimassa viimeksi mainitusta päivästä alkaen niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 1974.

Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskeva YLEISSOPIMUS

Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot

- ottaen huomioon Itämeren ja Belttien elollisten luonnonvarojen mahdollisimman suuren ja pysyvän tuottavuuden suuren merkityksen Itämeren rannikkovaltioille,

- tunnustaen yhteisen vastuunsa elollisten luonnonvarojen säilyttämisestä ja niiden järkiperäisestä käytöstä,

- vakuuttuneina, että Itämeren ja Belttien elollisten luonnonvarojen säilyttäminen edellyttää läheisempää ja entistä laajempaa yhteistyötä tällä alueella,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimusvaltiot

- ovat Läheisessä yhteistyössä tarkoituksella säilyttää ja lisätä Itämeren ja Belttien elollisia luonnonvaroja saadakseen optimaalisen saaliin, sekä pyrkivät erityisesti laajentamaan ja koordinoimaan näihin päämääriin tähtääviä tutkimuksia.

- valmistelevat ja toteuttavat organisatorisia ja teknisiä suunnitelmia elollisten luonnonvarojen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi mukaanlukien arvokalojen keinolliseen lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet, ja/tai osallistuvat oikeudenmukaisin ja kohtuullisin perustein määrätyillä osuuksilla tällaisten toimenpiteiden rahoittamiseen, sekä ryhtyvät muihinkin toimenpiteisiin, jotka tähtäävät elollisten Luonnonvarojen järkiperäiseen ja tehokkaaseen hyväksikäyttöön.

2 artikla

1. Alue, jolla tätä yleissopimusta sovelletaan ja jota jäljempänä kutsutaan "sopimusalueeksi", käsittää, sisäisiä vesiä lukuunottamatta Itämeren koko vesialueen, jota lännessä rajoittaa Hasenore Headista Gniben Pointiin kulkeva linja ja edelleen Korshagista Spodsbiergiin ja Gilbjerg Headista Kulleniin kulkeva linja.

2. Tätä yleissopimusta sovelletaan kaikkiin kalalajeihin sekä muihin elollisiin luonnonvaroihin sopimusalueella.

3 artikla

Minkään tässä yleissopimuksessa ei voida katsoa vaikuttavan minkään sopimusvaltion kansainvälisen oikeuden mukaisiin oikeuksiin, vaatimuksiin tai näkökohtiin aluevesien rajoihin tai kalastusta koskevan määräämisvallan laajuuteen nähden.

4 artikla

Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan sanonnalla "alus" jokaista jonkin sopimusvaltion alueella rekisteröityä tai kotipaikan omaavaa taikka jonkin sopimusvaltion Lippua käyttävää alusta tai venettä, jota käytetään kalojen ja muiden meressä olevien organismien pyyntiin tai käsittelyyn.

5 artikla

1. Tämän yleissopimuksen tarkoitusta silmällä pitäen perustetaan Kansainvälinen Itämeren kalastuskomissio, jota jäljempänä kutsutaan "Komissioksi".

2. Jokainen sopimusvaltio voi nimetä enintään kaksi edustajaa komission jäseniksi sekä harkintansa mukaan heidän avukseen asiantuntijoita ja neuvonantajia.

3. Komissio valitsee jäsentensä joukosta nelivuotiskaudeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka voidaan valita uudelleen, ei kuitenkaan kahdeksi toistaan välittömästi seuraavaksi toimikaudeksi.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan eri sopimusvaltioiden edustajien keskuudesta.

4. Puheenjohtajaksi valittu komission jäsen lakkaa samalla olemasta maansa edustaja eikä hän saa äänestää. Asianomaisella valtiolla on oikeus nimetä toinen edustaja toimimaan puheenjohtajan tilalla.

6 artikla

1. Komissio sijaitsee Varsovassa.

2. Komissio nimittää sihteerinsä ja tarvittaessa hänen avukseen muuta henkilökuntaa.

3. Komissio hyväksyy menettelytapasääntönsä, ja vahvistaa muita määräyksiä joita komissio pitää työnsä kannalta tarpeellisina.

7 artikla

1. Komissio hyväksyy rahoitusta koskevat säännöksensä.

2. Komissio laatii esitettyjen kustannusten sekä tulo- ja menoarvioiden perusteella kaksivuotisen talousarvion seuraavaa varainhoitokautta varten.

3. Jokainen sopimusvaltio vastaa talousarvion ja mahdollisten Lisätalousarvioiden osoittamasta kokonaissummasta yhtä suurin osuuksin.

8 artikla

1. Mikäli komissio ei toisin päätä, se Pitää istuntonsa Varsovassa joka toinen vuosi sopivaksi katsomanaan ajankohtana. Mikäli jonkin komissiossa edustettuna olevan sopimusvaltion edustaja toisen sopimusvaltion edustajan kannattamana pyytää komission kokousta koolle, komission puheenjohtaja kutsuu komission koolle niin pian kuin mahdollista ylimääräiseen kokoukseen määräämäänsä paikkaan ja määräämänään ajankohtana, ei kuitenkaan myöhemmin kuin kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämispäivästä.

2. Tämän yleissopimuksen tallettajavaltio kutsuu komission ensimmäisen istunnon koolle, ja pidetään se 90 päivän kuluessa tämän yleissopimuksen voimaantulosta lukien.

3. Kullakin sopimusvaltiolla on komissiossa yksi ääni. Komission päätökset ja suositukset tehdään kahden kolmasosan enemmistöllä kokouksessa läsnäolevien ja äänestäneiden sopimusvaltioiden äänistä.

4. Komission työkielenä on englanti. Allekirjoittajavaltioiden kielet ovat komission virallisia kieliä. Vain komission suositukset, päätökset ja päätöslauselmat laaditaan näillä kielillä.

Komission kokouksissa kullakin sopimusvaltiolla on oikeus saada kokousaineisto käännetyksi omalle kielelleen. Kaikista tähän kääntämiseen liittyvistä kustannuksista vastaa asianomainen valtio.

9 artikla

1. Komission tehtävänä on:

a) seurata elollisia luonnonvaroja ja kalastusta sopimusalueella kokoamalla, yhdistämällä, analysoimalla sekä saattamalla julkisuuteen tilastotietoja, jotka koskevat esimerkiksi saalista, kalastustoiminnan määrää sekä muita tietoja,

b) kehittää esityksiä sopimusalueella suoritettavan tieteellisen tutkimuksen koordinoimiseksi,

c) valmistaa ja esittää sopimusvaltioiden käsiteltäväksi suosituksia, jotka perustuvat mahdollisuuksien mukaan tieteellisen tutkimuksen tuloksiin ja jotka koskevat 10 artiklassa lueteltuja toimenpiteitä.

2. Täyttäessään sille määrättyjä tehtäviä komission tulee tarvittaessa pyytää Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja muiden kansainvälisten teknisten ja tieteellisten järjestöjen palveluksia sekä käyttää hyväkseen sopimusvaltioiden virallisten elinten toimittamia tietoja.

3. Tehtäviensä suorittamiseksi komissio voi asettaa työryhmiä tai muita apuelimiä sekä määrittää niiden kokoonpanon ja tehtäväpiirin.

10 artikla

Tämän yleissopimuksen tavoitteisiin ja päämääriin liittyvät toimenpiteet, joita komissio voi käsitellä ja joiden osalta se voi esittää suosituksia sopimusvaltioille, ovat seuraavat:

a) toimenpiteet pyyntivälineiden, Laitteiden ja pyyntitapojen säätelemiseksi,

b) kalastusaluksella pidettävän, maihin toimitettavan, myyntiin esille pantavan tai tarjottavan kalan koon rajoittamista koskevat toimenpiteet

c) rauhoitusaikoja koskevat toimenpiteet,

d) rauhoitusalueiden perustamista koskevat toimenpiteet,

e) merten elollisten luonnonvarojen parantamista ja lisäämistä koskevat toimenpiteet kalanviljely ja kalojen sekä muiden organismien siirtoviljely mukaanlukien,

f) kokonaissaaliin tai kalastustoiminnan määrän säätelyä ja/tai niiden jakoa sopimuspuolten kesken koskevat toimenpiteet, kalastuksen tavoitteiden, lajien, alueiden ja aikojen pohjalta,

g) sopimusvaltioita sitovien suositusten täytäntöönpanon valvomista koskevat toimenpiteet,

h) muut elollisten luonnonvarojen säilyttämistä tai järkiperäistä hyväksikäyttöä koskevat toimenpiteet.

11 artikla

1. Tämän artiklan määräykset huomioonottaen sopimusvaltiot sitoutuvat saattamaan voimaan komission tämän yleissopimuksen 10 artiklan perusteella tehdyt suositukset komission määräämästä päivästä lukien, ei kuitenkaan ennen kuin tämän artiklan mukaisen vastalauseen esittämiselle asetettu määräaika on kulunut umpeen.

2. Jokainen sopimusvaltio voi suosituksesta tiedon saatuaan esittää 90 päivän kuluessa sitä koskevan vastalauseensa, missä tapauksessa se ei ole velvollinen panemaan suositusta täytäntöön.

Sopimusvaltio voi myös milloin tahansa peruuttaa vastalauseensa ja panna suosituksen täytäntöön.

Mikäli 90 päivän jakson kuluessa on esitetty vastalause, voivat toiset sopimusvaltiot samalla tavoin esittää vastalauseensa seuraavan 60 päivän jakson kuluessa.

3. Mikäli vähintään kolme sopimusvaltiota on esittänyt vastalauseensa suosituksen johdosta, muut sopimusvaltiot vapautuvat välittömästi velvollisuudesta saattaa sanottu päätöslauselma voimaan.

4. Komission on viipymättä ilmoitettava kaikille sopimusvaltioille jokaisesta vastalauseesta tai sen peruutuksesta ne vastaanotettuaan.

12 artikla

1. Jokainen sopimusvaltio ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistuakseen omien kansalaistensa ja näiden omistamien alusten osalta tämän sopimuksen määräysten ja sopimusvaltion kohdalta voimaantulleiden komission suositusten noudattamisen sekä rikkomustapausten ilmetessä ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin.

2. Loukkaamatta sopimusvaltioiden suvereenisia oikeuksia niiden aluevesillä ja niiden oikeuksia niiden kalastusvyöhykkeillä, jokainen sopimusvaltio toteuttaa sitä sitovat komission suositukset kansallisten viranomaistensa toimesta aluevesillään sekä kalastuksen osalta lainkäyttövaltansa piiriin kuuluvilla vesillä.

3. Jokainen sopimusvaltio toimittaa komissiolle sen määräämänä ajankohtana ja sen määrittelemässä muodossa saatavissa olevia 10 artiklan 1 a kohdan tarkoittamia tilastollisia ja muita tietoja, sekä tietoja kaikista toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tämän artiklan 1 ja 2 kohtien perusteella.

13 artikla

Komission tulee kiinnittää jokaisen sellaisen valtion, joka ei ole tämän yleissopimuksen osapuoli, huomiota sen kansalaisten tai alusten sopimusalueella suorittamiin sellaisiin kalastustoimiin, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti komission toimintaan tai tämän yleissopimuksen päämäärien toteuttamiseen.

14 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät koske toimia, joita suoritetaan jonkin sopimusvaltion siihen valtuuttamalta alukselta yksinomaan tieteellisissä tutkimustarkoituksissa tai tällaisten toimien yhteydessä pyydettävään kalaan tai muihin meressä oleviin organismeihin. Tällä tavoin pyydettyä saalista ei kuitenkaan saa myydä, panna esille tai tarjota myytäväksi.

15 artikla

1. Komissio toimii yhteistyössä yhtäläisiin tavoitteisiin pyrkivien kansainvälisten järjestöjen kanssa.

2. Komissio voi esittää mille tahansa kulloinkin käsiteltävistä asioista kiinnostuneelle järjestölle tai sopimukseen kuulumattoman valtion hallitukselle kutsun osallistua tarkkailijana komission istuntoihin tai sen apuelinten kokouksiin.

16 artikla

1. Jokainen sopimusvaltio voi esittää muutoksia tähän yleissopimukseen. Jokainen tällainen muutosehdotus toimitetaan tallettajahallitukselle, joka ilmoittaa siitä kaikille allekirjoittajavaltioille, joiden tulee ilmoittaa tallettajahallitukselle muutosehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä niin pian kuin mahdollista siitä ilmoituksen saatuaan.

Muutos tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun tallettajahallitus on saanut kaikilta sopimusvaltioilta ilmoituksen kyseisen muutoksen hyväksymisestä.

2. Jokainen valtio, joka liittyy tähän yleissopimukseen sen jälkeen kun jokin muutos on tämän artiklan 1 kohdan määräysten mukaan tullut voimaan, on velvollinen soveltamaan yleissopimusta sen muutetussa muodossa.

17 artikla

1. Allekirjoittajavaltioiden on ratifioitava tai hyväksyttävä tämä yleissopimus. Ratifiointi- tai hyväksymiskirjat on talletettava tallettajahallituksena toimivan Puolan Kansantasavallan Hallituksen huostaan.

2. Tähän yleissopimukseen voivat liittyä kaikki Itämeren elollisten luonnonvarojen suojelusta ja järkiperäisestä käytöstä kiinnostuneet valtiot, joille sopimuspuolet esittävät kutsun liittyä tähän yleissopimukseen. Liittymiskirjat on talletettava tallettajahallituksen huostaan.

18 artikla

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun neljäs ratifioimis- tai hyväksymiskirja on talletettu.

2. Jokaisen muun valtion osalta, joka on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tämän yleissopimuksen tultua voimaan tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, yleissopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua sanotun asiakirjan tallettamisesta tallettajahallituksen huostaan.

19 artikla

Viiden vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä lukien jokainen sopimusvaltio voi milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tallettajahallitukselle sanoutua irti tästä yleissopimuksesta.

Irtisanoutuminen tulee sanotun sopimusvaltion osalta voimaan kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta sitä seuraavana vuonna, jolloin tallettajahallitus on saanut ilmoituksen irtisanoutumisesta.

20 artikla

1. Tallettajahallitus ilmoittaa kaikille allekirjoittajavaltioille ja sopimukseen liittyville valtioille:

a) tämän yleissopimuksen allekirjoituksista ja kaikista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen talletuksista, sekä esitetyistä selityksistä,

b) tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä,

c) tämän yleissopimuksen muuttamista koskevista ehdotuksista, näiden muutosten hyväksymisilmoituksista ja sanottujen muutosten voimaantulosta,

d) irtisanoutumisilmoituksista.

2. Tämän yleissopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Puolan Kansantasavallan Hallituksen huostaan, joka lähettää siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikkien allekirjoittajavaltioiden hallituksille sekä tähän sopimukseen liittyvien valtioiden hallituksille.

3. Tallettajahallitus kirjaa tämän yleissopimuksen Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristössä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Gdanskissa 13 päivänä syyskuuta 1973, yhtenä alkuperäisenä tanskan-, suometu, saksan-, puolan-, venäjän-, ruotsin- ja englanninkielisenä kappaleena, kunkin tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.