31/1974

Alkuperäinen sopimus: 2/1970

Suomen Tasavallan hallituksen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välillä Lontoossa 17 päivänä heinäkuuta 1969 allekirjoitetun, tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämistä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehty PÖYTÄKIRJA

Suomen Tasavallan hallitus sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitus;

haluten tehdä sopimuspuolten välillä Lontoossa 17 päivänä heinäkuuta 1969 allekirjoitettua, tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi koskevaa sopimusta (jäljempänä "sopimus") muuttavan pöytäkirjan;

ovat sopineet seuraavasti:

I artikla

Sopimuksen 11 artikla poistetaan ja sen tilalle tulee seuraava artikla:

"11 artikla

Osingot

1. a) Suomessa asuvan henkilön Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvalta yhtiöltä saamista osingoista voidaan verottaa Suomessa.

b) Milloin Suomessa asuvalla henkilöllä on osingon osalta oikeus veronhyvitykseen tämän artiklan 2 kohdan perusteella, voidaan veroa määrätä myös Yhdistyneessä Kuningaskunnassa voimassa olevan lainsäädännön mukaan, mainitun osingon määrän tai arvon ja mainitun veronhyvityksen määrän yhteismäärästä soveltamalla verokantaa, joka ei ylitä 15 prosenttia.

c) Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa ovat osingot, jotka Suomessa asuva henkilö osinkoetuuden omistajana on saanut Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvalta yhtiöltä, vapaat kaikista Yhdistyneessä Kuningaskunnassa osingoista määrättävistä veroista.

2. Mikäli tämän artiklan 3 kohdan määräyksistä ei muuta johdu, on Suomessa asuvalla henkilöllä, joka saa Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvalta yhtiöltä osinkoja ja on kysymyksessä olevan osinkoetuuden omistaja, oikeus sellaiseen veronhyvitykseen niiden osalta kuin mihin Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvalla luonnollisella henkilöllä olisi ollut oikeus, jos hän olisi saanut nämä osingot, sekä siihen hyvityksen liikamäärää vastaavaan maksuun, joka ylittää hänen velvollisuutensa suorittaa Yhdistyneen Kuningaskunnan veroa.

3. Tämän artiklan 2 kohtaa ei sovelleta, milloin osinkoetuuden omistaja on yhtiö, joka yksin tai yhdessä yhden tai useamman etuyhteydessä keskenään olevan yhtiön kanssa hallitsee välittömästi tai välillisesti vähintään 10 prosenttia osingon maksavan yhtiön äänimäärästä. Tässä kohdassa kahden yhtiön katsotaan olevan etuyhteydessä keskenään, jos toinen hallitsee toista välittömästi tai välillisesti tai jos kolmas yhtiö hallitsee välittömästi tai välillisesti kumpaakin.

4. Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvan henkilön Suomessa asuvalta yhtiöltä osinkoetuuden omistajana saamista osingoista voidaan verottaa Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Osingosta voidaan verottaa myös Suomessa, mutta siten määrättävä vero ei saa olla suurempi kuin 5 prosenttia osinkojen kokonaismäärästä.

5. Tämän artiklan edellä olevat kohdat eivät vaikuta yhtiön verottamiseen siitä voitosta, josta osinko maksetaan.

6. Sanonnalla "osinko" tarkoitetaan tässä artiklassa tuloa, joka on saatu osakkeista tai muista oikeuksista, jotka osallistuvat voittoon olematta saamisia, samoin kuin muista yhtiöoikeuksista saatua tuloa, joka sen valtion verolainsäädännön mukaan, jossa asuva voiton jakava yhtiö on, rinnastetaan osakkeista saatuun tuloon sekä myös kaikkea muuta tuloa (muuta kuin tämän sopimuksen 12 ja 13 artiklan nojalla verosta vapaata korkoa ja rojaltia), jota sen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan, jossa asuva osingon maksava yhtiö on, pidetään yhtiön osinkona tai voitonjakona.

7. Milloin sopimusvaltiossa asuvalla henkilöllä on toisessa sopimusvaltiossa kiinteä toimipaikka, josta harjoitettuun liiketoimintaan osingon maksamisen perusteena olevat oikeudet tosiasiallisesti liittyvät, ei tämän artiklan 1 ja 2 kohdan eikä 4 kohdan määräyksiä sovelleta. Tässä tapauksessa sovelletaan 8 artiklan määräyksiä.

8. Milloin sopimusvaltiossa asuva osinkoetuuden omistaja omistaa 10 prosenttia tai enemmän sen laatuisista osakkeista, joille osinko maksetaan, tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tai 4 kohdassa tarkoitettu veronhuojennus ei koske osinkoa siltä osin kuin sitä on voitu maksaa vain siitä voitosta tai muusta tulosta, jonka osinkoa maksava yhtiö on saanut vähintään 12 kuukautta ennen "ratkaisevaa päivää päättyvältä ajalta. Tässä kohdassa sanonnalla "ratkaiseva päivä" tarkoitetaan sitä päivää, jolloin osinkoetuuden omistaja sai omistukseensa 10 prosenttia tai enemmän kysymyksessä olevan laatuisista osakkeista.

Tätä kohtaa ei sovelleta, milloin osinkoetuuden omistaja näyttää, että osakkeet oli hankittu vilpittömässä mielessä kaupallisista syistä eikä etupäässä tässä artiklassa myönnetyn edun saamiseksi.

9. Milloin sopimusvaltiossa asuva yhtiö saa tuloa toisesta sopimusvaltiosta, tämä toinen valtio ei saa määrätä veroa yhtiön sellaisille osinkoetuuden omistajille maksamista osingoista, jotka eivät asu tässä toisessa valtiossa, eikä myöskään määrätä yhtiön jakamattomasta voitosta jakamattomaan voittoon kohdistuvaa veroa, vaikka maksetut osingot tai jakamattomat voittovarat kokonaan tai osaksi koostuisivatkin tässä toisessa valtiossa kertyneestä tulosta."

II artikla

Sopimuksen 25 artiklan 2 kohdan b ja c alakohta poistetaan ja niiden tilalle tulevat seuraavat kohdat:

"25 artikla

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

2. b) Milloin Suomessa asuvalla henkilöllä on tuloa tai verotettavaa myyntivoittoa, josta 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 5 kohdan määräysten mukaan voidaan verottaa Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Suomen on vähennettävä tämän henkilön tulosta suoritettavasta verosta Yhdistyneessä Kuningaskunnassa suoritetun veron määrä. Tämän vähennyksen määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin se ennen vähennyksen tekemistä lasketun veron osa, joka johtuu Yhdistyneessä Kuningaskunnassa saadusta tulosta tai verotettavasta myyntivoitosta.

c) Tämän kohdan b alakohdan määräysten estämättä ovat Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuvan yhtiön Suomessa asuvalle yhtiölle maksamat osingot vapaat Suomen verosta, milloin yhtiöllä ei ole 11 artiklan 2 kohdan perusteella oikeutta näiden osinkojen osalta veronhyvitykseen Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tätä vapautusta ei sovelleta, elleivät osingot Suomen lainsäädännön mukaan olisi vapaat Suomen verosta, jos ensiksi mainittu yhtiö olisi Suomessa eikä Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asuva yhtiö."

III artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen lainsäädännössään tämän pöytäkirjan voimaan saattamiseksi vaadittavien toimenpiteiden suorittamisesta. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona myöhempi näistä ilmoituksista on tehty, ja sitä sovelletaan 6 päivänä huhtikuuta 1973 tai sen jälkeen maksettuihin osinkoihin.

IV artikla

Tämä pöytäkirja on voimassa niin kauan kuin sopimus on voimassa.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Lontoossa 17 päivänä toukokuuta 1973 kahtena suomen ja englannin kielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.