26/1974

Asetus Puolan kanssa pelastustöiden suorittamisesta suomen ja Puolan aluevesillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen Tasavallan hallituksen ja Puolan Kansantasavallan hallituksen välillä Varsovassa 8 päivänä maaliskuuta 1973 tehty sopimus pelastustöiden suorittamisesta Suomen ja Puolan aluevesillä, jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 22 päivänä maaliskuuta 1974, on voimassa 22 Päivästä huhtikuuta 1974 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1974.

SOPIMUS Suomen Tasavallan Hallituksen ja Puolan Kansantasavallan Hallituksen välillä pelastustöiden suorittamisesta Suomen ja Puolan aluevesillä

Suomen Tasavallan Hallitus ja Puolan Kansantasavallan Hallitus,

ottaen huomioon, että mahdollisuudet pelastaa vaarassa olevat alukset ja niiden lastit voivat ratkaisevasti riippua pikaisista avustustoimenpiteistä,

pyrkien varaamaan aluksille mahdollisuuden käyttää kussakin hätätilanteessa tarkoituksenmukaisinta apua, sekä

haluten edelleen kehittää hyviä naapuruussuhteita Suomen Tasavallan ja Puolan Kansantasavallan välillä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) "aluksella" minkä tahansa tyyppistä mertakulkevaa alusta, hinattavat tai omin konein liikkuvat uivat laitteet mukaan lukien,

b) "pelastustöillä" jokaista aluksille tai lasteille annettavaa pelastustoimenpidettä, nostoa, hinausta tai muuta meriapua,

c) "aluevesillä" sopimuspuolen aluemerta ja sisäisiä aluevesiä, lukuunottamatta järviä, jokia ja kanavia.

2 artikla

Milloin jommankumman sopimuspuolen lippua käyttävä alus kulkiessaan tai ollessaan toisen sopimuspuolen aluevesillä tarvitsee apua haaksirikon johdosta tai on muuten vaarassa, on aluksen päälliköllä, omistajalla tai vakuutuksenantajalla oikeus oman harkintansa mukaan kutsua pelastustöihin jommankumman sopimuspuolen lippua käyttävä alus.

Jommankumman sopimuspuolen aluksen jouduttua hätätilaan toisen sopimuspuolen aluevesien ulkopuolella ja, tarvitessa kiireellisesti apua, tämä alus voidaan muun samaa lippua käyttävän aluksen avulla tuoda, korjausta varten toisen sopimuspuolen aluevesille. Tässä tapauksessa apua antavaan alukseen nähden noudatetaan tämän sopimuksen 3 artiklassa määrättyä, saapumista aluevesille koskevaa menettelytapaa.

Toisen sopimuspuolen alueella olevien alusten osalta on, tämän sopimuksen määräykset huomioon ottaen, noudatettava tämän sopimuspuolen alueella voimassa olevia ulkomaisten alusten ja kansalaisten saapumista ja oleskelua koskevia lakeja ja säännöksiä.

3 artikla

Sopimuspuolen alusten vapaa pääsy toisen sopimuspuolen aluevesille pelastustöiden suorittamista varten sallitaan sillä ehdolla, että kyseessä olevan sopimuspuolen asianomaisille viranomaisille mahdollisimman pian ja viimeistään sillä hetkellä, jolloin pelastusalus tai muu apua antava alus saapuu tämän aluevesille, tiedotetaan hätätilanteesta sekä järjestöjen (yrityksen, laitoksen) ja alusten nimet, joiden tarkoituksena on suorittaa pelastustyöt.

Tämän artiklan 1 kappaleessa mainittujen tietojen välittäminen on suoritettava niin kuin siitä on sovittu tämän sopimuksen liitteenä olevassa pöytäkirjassa.

4 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan sota-aluksiin niiltä osin kuin se vastaa asianomaisen sopimuspuolen alueella kulloinkin voimassa olevia lakeja ja määräyksiä ulkomaisten sota-alusten pääsystä sen vesille.

5 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan Suomen aluevesillä Itämerellä, Suomenlahti ja Pohjanlahti mukaanlukien, lukuunottamatta niitä alueita, joilla merenkulku tai ankkurointi on kielletty "Tiedonantoja merenkulkijoille" -julkaisussa julkaistun ilmoituksen mukaisesti.

Tätä sopimusta sovelletaan Puolan aluevesillä Itämerellä, lukuunottamatta niitä alueita, joilla merenkulku tai ankkurointi on kielletty "Wiadomosci Zeglarskie" -julkaisussa julkaistun ilmoituksen mukaisesti.

Sopimuspuolet tulevat myötämielisesti ja kiireellisesti käsittelemään pyyntöjä lupien myöntämiseksi pelastustöiden suorittamiseksi tässä artiklassa tarkoitetuilla kielletyillä alueilla.

6 artikla

Tämä sopimus on hyväksyttävä kummankin sopimuspuolen lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja se tulee voimaan kolmantenakymmenentenä (30) päivänä sen jälkeen, kun tällaista hyväksymistä koskeva noottienvaihto on tapahtunut.

Tämä sopimus on voimassa rajoittamattoman ajan.

Kumpikin sopimuspuoli voi sanoa sopimuksen irti kuuden kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti diplomaattista tietä toiselle sopimuspuolelle.

Tehty Varsovassa 8 päivänä maaliskuuta 1973 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

PÖYTÄKIRJA

Allekirjoittaessaan Suomen Tasavallan Hallituksen ja Puolan Kansantasavallan Hallituksen välisen pelastustöiden suorittamista Suomen ja Puolan aluevesillä koskevan sopimuksen allekirjoittaneet ovat sopineet sopimuksessa mainittujen tietojen tai pyyntöjen antotavasta seuraavasti:

1. Puolan taholta tiedot tai pyynnöt annetaan Suomen rajavartiostojen esikunnalle telexillä n:o 12-865 tai Helsingin radioaseman tai Suomen muiden rannikkoradioasemien kautta / sähkeosoite: rve Helsinki /.

2. Suomen taholta tiedot tai pyynnöt annetaan Puolan merenkulkuministeriölle joko telexillä n:o 814607 b pl, tai Gdynia-Radion, Szczecin-Radion tai Witovo-Radion rannikkoasemien kautta / sähkeosoite: Zegmor Warsaw /.

3. Välitettävät tiedot on varustettava "pikamerkillä" /xxx/.

Tehty Varsovassa 8 päivänä maaliskuuta 1973 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.