5/1974

Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä pohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston perustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1973 pohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston perustamisesta tehty sopimus, jonka eräät määräykset eduskunta on marraskuun 20 päivänä 1973 hyväksynyt ja jonka tasavalian presidentti on ratifioinut sekä jota koskevat ilmoitukset sopimuksen voimaantulon vaatimien valtiosäännön mukaisten toimenpiteiden suorittamisesta on tehty, on voimassa 14 päivästä joulukuuta 1973 lähtien niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 1974.

SOPIMUS Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä pohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston perustamisesta

1 artikla

Pohjoismaisessa verotieteellisessä tutkimusneuvostossa on Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan määräämiä jäseniä.

Neuvoston tehtävänä on edistää pohjoismaiden välistä yhteistyötä verotutkimuksen alalla, kohteena erityisesti pohjoismaita yhteisesti kiinnostavat kysymykset. Neuvosto ei toimi kaupallisessa tarkoituksessa.

2 artikla

Neuvosto ottaa itselleen sihteerin. Neuvosto ottaa sen ohessa tule- ja menoarvionsa puitteissa tutkijoita ja muuta henkilökuntaa erityisiä suunnitelmia varten.

3 artikla

Neuvoston työstä johtuneet menot suoritetaan osanottajamaista saaduilla vuotuisilla avustuksilla sellaisen kustannusmäärän puitteissa, josta hallitukset ovat keskenään sopineet. Avustukset jaetaan toistaiseksi saman perusteen mukaan kuin Pohjoismaiden neuvoston kustannukset.

Kukin maa maksaa osuutensa varainhoitovuoden alussa.

Neuvostolla on oikeus vastaanottaa tutkimusavustuksia muualta.

4 artikla

Neuvostossa on kolme jäsentä Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta.

Asianomaisen maan hallitus määrää jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varamiehet. Siinä tapauksessa, että määrätään kolme jäsentä, voi yksi edustaa viranomaisia, jota vastoin muiden kahden sekä heidän varamiehensä tulee mikäli mahdollista edustaa verotutkimuksen eri sektoreita.

5 artikla

Neuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Neuvosto vahvistaa puheenjohtajan tehtävät ja palkkion.

6 artikla

Neuvosto kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Puheenjohtaja voi myös muuten kutsua kokouksen koolle, jos hän katsoo siihen olevan syytä.

Jos jonkin osanottajamaan kaikki jäsenet niin vaativat, on neuvoston kokoonnuttava viimeistään kahden kuukauden kuluessa sen jälkeen.

Neuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään seitsemän jäsentä, heistä vähintään yksi jäsen Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa.

Neuvosto voi siirtää oikeuden tehdä päätöksiä kiireellisissä asioissa työvaliokunnalle, jossa on yksi jäsen Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta.

7 artikla

Neuvosto pitää kokousselostuksen sisältävää pöytäkirjaa. Neuvosto laatii kunakin vuonna kertomuksen toiminnastaan.

8 artikla

Neuvoston tilivuotena on kalenterivuosi.

Neuvosto pitää tilejä kaikista tuloistaan ja menoistaan.

Puheenjohtajan kotimaan hallitus määrää tilintarkastajan neuvoston tilejä tarkastamaan. Tämän on oltava laillistettu tai sanotun maan valtiontalouden tarkastusviraston palveluksessa.

Kappale tilejä merkinnöin toimitetusta tilintarkastuksesta sekä neuvoston toimintakertomus lähetetään osanottajamaiden hallituksille kuuden kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä.

9 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet Suomen ulkoasiainministeriölle, että sopimuksen voimaantulon vaatimat valtiosäännön mukaiset toimenpiteet on suoritettu. Suomen ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimusvaltioille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta.

10 artikla

Tämä sopimus on voimassa ilman aikarajoitusta, mutta sopimusvaltio voi irtisanoa sopimuksen diplomaattiteitse ilmoittamalla tästä muille sopimusvaltioille viimeistään kuusi kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. Jos irtisanomisaikaa on noudatettu, sopimus lakkaa olemasta voimassa irtisanomisen toimittaneen valtion ja muiden sopimusvaltioiden välillä kalenterivuoden päättyessä.

Sopimus on talletettava Suomen ulkoasiainministeriöön ja on Suomen ulkoasiainministeriön toimitettava oikeiksi todistetut jäljennökset kunkin sopimusvaltion hallitukselle.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja varustaneet sen sineteillään.

Tehty Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1973 yhtenä suomen-, norjan-, ruotsin- ja tanskankielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.