72/1973

PÖYTÄKIRJA Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamisesta

Suomen Tasavallan hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallitus,

pitäen lähtökohtanaan molempien maiden välillä vallitsevia ystävällisiä suhteita,

haluten jatkuvasti kehittää Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisiä taloudellisia suhteita ja laajentaa kauppavaihtoa,

pitäen ohjeenaan Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä 20 päivänä huhtikuuta 1971 taloudellisen, teknisen ja teollisen yhteistyön kehittämisestä allekirjoitetun sopimuksen samoinkuin Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä tavaranvaihdosta ja maksuista vuosina 1971-1975 26 päivänä elokuuta 1969 allekirjoitetun sopimuksen määräyksiä,

Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä 23 päivänä marraskuuta 1972 allekirjoitetun Kaupallis-taloudellisen yhteistyön, tuotannollisen yhteistoiminnan ja erikoistumisen kehittämisen pitkän tähtäyksen ohjelman mukaisesti, ja

ottaen huomioon Pysyvän hallitusten välisen suomalais-neuvostoliittolaisen taloudellisen yhteistyökomission suositukset,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Neuvostoliiton osapuoli on periaatteessa päättänyt rakennuttaa Karjalan ASNT:aan Kostamuksen rautamalmiesiintymään perustuvan rikastamokombinaatin, joka tuottaa 24 miljoonaa tonnia vuodessa louhittavasta rautamalmimäärästä noin 8,3 miljoonaa tonnia happamia rautapellettejä sekä rakennuttaa muita mainitulle kombinaatille välttämättömiä kohteita.

Kombinaatin rakentaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa siten, että ensimmäisen vaiheen tuotantokapasiteetti tulee olemaan noin 2,7 miljoonaa tonnia rautapellettejä vuodessa.

Suomen osapuoli ilmoittaa olevansa valmis suorittamaan vuosina 1973 - 1981 Kostamuksen rikastamokombinaatin rakennustöitä mukaanluettuina louhoksen (lukuunottamatta louhoksen avaamista), teollisuusalueen, kaupungin sekä Suomen ja Neuvostoliiton väliseltä rajalta kombinaatille johtavan maantien ja rautatien rakentaminen samoin kuin suunnittelutöiden osittainen suorittaminen. Osapuolet pitävät tällöin ohjeenaan tämän pöytäkirjan liitteenä olevaa Kostamuksen rikastamokombinaatille rakennettavien kohteiden ja rakennelmien pääkohteittaista luetteloa, jossa rakennustyön ensimmäinen vaihe on eritelty sekä kombinaatin suunnittelun ja rakentamisen järjestämisen pääperiaatteita.

Osapuolet ryhtyvät välittömästi tämän pöytäkirjan voimaantultua toimenpiteisiin edellä mainittuun kombinaattiin ja siihen kuuluvien muihin kohteisiin liittyvien suunnittelutöiden suorittamiseksi sekä kuljetusyhteys- ja muiden valmistavien töiden käynnistämiseksi tavoitteena aloittaa varsinaiset kombinaatin teollisuuslaitosten sekä asuin- ja palvelukohteiden rakennustyöt viimeistään vuoden 1974 jälkipuoliskolla, jotta näin voitaisiin turvata kombinaatin ensimmäisen noin 2,7 miljoonaa tonnia rautapellettejä vuodessa tuottavan vaiheen valmistuminen vuosina 1977 - 1978 silmällä pitäen mahdollisuutta aloittaa pellettitoimitukset Suomeen vuoden 1978 viimeisen neljänneksen aikana.

2 artikla

Tämän pöytäkirjan mukaisesti asianomaiset suomalaiset toiminimet ja neuvostoliittolaiset ulkomaankauppajärjestöt käyvät teknisiä ja kaupallisia neuvotteluja ja yhteisymmärrykseen päästyään solmivat sopimuksia, joiden mukaan suomalaiset toiminimet suorittavat 1 artiklassa mainittuja töitä Kostamuksen rikastamokombinaatin ja muiden siihen liittyvien kohteiden rakentamiseksi osapuolten sopimassa laajuudessa.

Suomalaiset toiminimet laativat asianomaisten neuvostoliittolaisten järjestöjen luovuttaman teknisen tehtävän ja muun asia-aineiston perusteella teknisiä ja kaupallisia tarjouksia mainitun kombinaatin rakentamiseksi.

3 artikla

Suomen osapuoli myötävaikuttaa Kostamuksen rikastamokombinaatin ensimmäisen vaiheen kustannusten rahoittamiseen 30 miljoonalla ruplalla. Tämän summan takaisinmaksu korkoineen tapahtuu niillä tuloilla, jotka saadaan yllämainitun kombinaatin tuottamien pellettien myynnistä Suomeen.

Rahoituksen tarkemmat ehdot määritellään osapuolten tähän valtuuttamien pankkien välisessä erillisessä sopimuksessa.

4 artikla

Osapuolet ovat sopineet siitä, että Kostamuksen rikastamokombinaatin ensimmäisen vaiheen käyttöönoton jälkeen Suomen osapuoli ostaa ja Neuvostoliiton osapuoli toimittaa vuoden 1978 viimeisestä neljänneksestä alkaen vähintään 10 vuoden ajan mainitulta kombinaatilta Suomeen Raahen rautatehtaalle 1 - 1,2 miljoonaa tonnia rautapellettejä vuodessa, mihin määrään sisältyvät toimitukset tämän pöytäkirjan 3 artiklan edellyttämien rahoitussumman ja korkojen takaisinmaksamiseksi.

Neuvostoliiton osapuoli ilmoittaa olevansa valmis toimittamaan Kostamuksen rikastamokombinaatin ensimmäisen vaiheen käyttöönottoon saakka vuosina 1976 - 1977 Suomeen 1,0 miljoonaan tonniin saakka rautamalmirikastetta vuodessa. Määrät ja toimitusajat täsmennetään toimitussopimuksissa.

Asianomaiset suomalaiset toiminimet ja neuvostoliittolaiset ulkomaankauppajärjestöt solmivat keskenään sopimuksia, joissa määritellään yllämainittujen tavaroiden tarkemmat toimitusehdot.

5 artikla

Maksut Suomen osapuolen Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamisen yhteydessä suorittamista rahoitussumman ylittävistä palveluksista, joista sovitaan ja joista solmitaan asianomaisten suomalaisten toiminimien ja neuvostoliittolaisten ulkomaankauppajärjestöjen välillä sopimukset, tapahtuvat Kostamuksen rikastamokombinaatin rakennusaikana tiekaistoilta ja kombinaatin rakennusalueilta hakattavan raakapuun, metallurgisen koksin ja rautamalmirikasteen myynneistä Suomeen sekä muista osapuolten kesken sovituista lähteistä saatavilla tuloilla. Osapuolet ovat lisäksi sopineet siitä, etteivät suomalaisten toiminimien Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamisen yhteydessä suorittamat palvelukset ja toimitukset saa haitata tavaroiden viennin kehittymistä Suomesta Neuvostoliittoon.

Kombinaatin ensimmäisen vaiheen käyttöönoton jälkeen maksut yllämainituista palveluksista tapahtuvat pääasiassa tuloilla jotka saadaan myymällä kombinaatin tuotteita yli niiden määrien, jotka tarvitaan tämän pöytäkirjan 3 artiklassa mainitun rahoitussumman ja korkojen takaisin maksuun.

Osapuolet myötävaikuttavat siihen, että suomalaiset toiminimet ostaisivat Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamisessa tarvitsemiaan koneita ja laitteita ensisijaisesti neuvostoliittolaisilta ulkomaankauppajärjestöiltä.

Neuvostoliiton osapuoli toimittaa Kostamuksen rikastamokombinaatin ja muiden kohteiden rakentamisessa tarvittavia materiaaleja (mukaanluettuina metallit, teräsputket, ratakiskot, sementti, puutavara), joiden määrät, toimitusajat ja erittely täsmennetään erikseen.

Suomen osapuoli myöntää Neuvostoliiton osapuolelle oikeuden kuljettaa mainitut Kostamuksen rikastamokombinaatille tarkoitetut materiaalit, koneet ja laitteet Suomen alueen ja satamien kautta molempien maiden asianomaisten elinten sopimilla ehdoilla.

6 artikla

Suomen osapuoli myöntää Neuvostoliiton osapuolelle oikeuden kuljettaa Kostamuksen rikastamokombinaatin tuottamia pellettejä Suomen alueen ja satamien kautta kolmansiin maihin molempien maiden asianomaisten elinten kesken sopimia määriä ja vahvistamilla ehdoilla.

7 artikla

Suomen osapuoli vahvistaa olevansa valmis suorittamaan osapuolten välisellä sopimuksella Kostamuksen rikastamokombinaatin rakennustyön päätyttyä lisäpalveluksia, jotka liittyvät kombinaatin ja siihen kuuluvien kohteiden huoltoon.

8 artikla

Tässä pöytäkirjassa mainittujen palvelusten sekä Suomesta Neuvostoliittoon ja Neuvostoliitosta Suomeen asianomaisten suomalaisten toiminimien ja neuvostoliittolaisten ulkomaankauppajärjestöjen välisten sopimusten mukaisten ja tämän pöytäkirjan perusteella toimitettavien tavaroiden hinnat määritellään ruplissa maailmanmarkkinahintojen pohjalta.

9 artikla

Tämän pöytäkirjan perusteella solmittuihin sopimuksiin liittyvät maksut suoritetaan Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä voimassa olevien tavaranvaihtoa ja maksuja vastaavina vuosina säätelevien sopimusten mukaisesti.

10 artikla

Molemmat osapuolet myötävaikuttavat kaikin käytettävissä olevin keinoin siihen, että niiden suomalaiset toiminimet ja neuvostoliittolaiset ulkomaankauppajärjestöt vastaavasti täyttävät tämän pöytäkirjan perusteella solmimansa sopimukset.

11 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jolloin sopimuspuolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen, että molempien maiden valtiosääntöjen asettamat vaatimukset on täytetty.

Laadittu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1973 kahtena alkuperäisenä suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Liite 31. lokakuuta 1973 päivättyyn pöytäkirjaan

Kostamuksen rikastamokombinaatille rakennettavien kohteiden ja rakennelmien PÄÄKOHTEITTAINEN LUETTELO, jossa rakennustyön ensimmäinen vaihe on eritelty, sekä kombinaatin suunnittelun ja rakentamisen järjestämisen pääperiaatteet

I.

Pääkohteittainen luettelo kohteista ja rakennelmista

Rikastamokombinaatti, jonka   Mukaanluettuna kombinaatin
tuotantoteho on 24 miljoonaa  ensimmäinen rakennusvaihe
tonnia rautamalmia ja 8,3    minimilaajuudessa, joka
miljoonaa tonnia pellettejä   tarvitaan tuotantotehon
vuodessa            2,7 miljoonaa tonnia
                pellettejä vuodessa
                saavuttamiseksi
KAIVOS
1. Rauta- ja maantiet teknisine rakennelmineen:
a) teollisuusalueelta kaivokselle  Tehdään ensimmäisen
                   vaiheen laajuudessa.
b) kaivokselta sivukivikasoille   Tehdään ensimmäisen
                   vaiheen laajuudessa.
2. Sähkölinjat teollisuusalueelta  Tehdään ensimmäisen
  kaivokselle, muuntoasema ja    vaiheen laajuudessa.
  kytkinkentät
3. Kaivosalueen ojitus ja kuivatus  Tehdään ensimmäisen
                   vaiheen laajuudessa.
4. Malmin petausvaraston alueen   Tehdään kokonai-
  valmistelutyöt          suudessaan.
5. Kaivoksen avaustyöt        Tehdään ensimmäisen
                   vaiheen laajuudessa.
6. Räjähdysaineiden keskus- ja    Tehdään ensimmäisen
  kulutusvarastot          vaiheen laajuudessa.
7. Rautatie teknisine rakennel-   Tehdään ensimmäisen
  mineen ja sähkö- sekä viestintä- vaiheen laajuudessa.
  linjat teollisuusalueelta
  räjähdysainevarastoille
8. Maantie räjähdysainevarastolta  Tehdään kokonai-
  kaivokselle            suudessaan.
9. Murskaamo sepelin valmistusta   Tehdään ainoastaan
  varten              alueen valmistelutyöt.
TEOLLISUUSALUEET
1. Rakennusalueiden avo-ojitus,   Tehdään ensimmäisen
  salaojitus (tarpeen vaatiessa)  vaiheen laajuudessa.
  ja kuivatus
2. Maantasaustyöt rakennusalueilla  Tehdään ensimmäisen
                   vaiheen laajuudessa.
3. Rauta- ja maantiet teknisine   Tehdään ensimmäisen
  rakennelmineen teollisuus-    vaiheen laajuudessa.
  alueilla
4. Rautatieasema "Kombinaatti"    Tehdään ensimmäisen
  asemarakennelmineen, varikkoi-  vaiheen laajuudessa.
  neen ja teknisine rakennelmineen
5. Alueen sisäiset höyry-, ilma-,  Tehdään ensimmäisen
  lämpö-, ja happi-, viemäri-,   vaiheen laajuudessa
  vesi-, sadevesiviemäri- ja    ja ottaen huomioon
  kiertovesiputkistot, kaapeli-   seuraavien vaiheiden
  verkot, sähkölinjat, sähkö-    rakennustyöt.
  valaistuslinjat mukaanluettuna
  tekniset rakennelmat (tunnelit
  ja maanpäälliset tuet)
6. Karkeamurskaamo          Rakennusosa tehdään
                   kokonaisuudessaan.
                   Laiteasennnkset
                   ensimmäisen vaiheen
                   laajuudessa.
7. Keski- ja hienomurskaamo     Tehdään ensimmäisen
                   vaiheen laajuudessa.
8. Murskatun malmin varasto     Ei rakenneta.
9. Rikastamo             Tehdään ensimmäisen
                   vaiheen laajuudessa.
10. Lietepumppaamo          Rakennusosa tehdään
                   kokonaisuudessaan.
                   Laiteasennukset
                   ensimmäisen vaiheen
                   laajuudessa.
11. Lieteputkistot rikasteen     Tehdään ensimmäisen
  pelletisointilaitokselle     vaiheen laajuudessa.
  syöttöä varten
12. Rikastevarasto ja sakeuttajat  Tehdään ensimmäisen
                   vaiheen laajuudessa.
13. Pelletisointilaitos       Tehdään ensimmäisen
                   vaiheen laajuudessa.
14. Seulomo, pelletti- ja beto-   Tehdään ensimmäisen
  niittivarastot, kuormaussiilot  vaiheen laajuudessa.
15. Yhdyskuljetinsillat ja jako-   Tehdään ensimmäisen
  asemat malmin, rikasteen ja   vaiheen laajuudessa.
  pellettien kuljetusta varten
16. Hallinto- ja huoltorakennukset  Tehdään ensimmäisen
  lämpimine kulkukäytävineen    vaiheen laajuudessa.
  teollisuuskohteista
17. Lieteputkistot ja kiertovesi-  Tehdään ensimmäisen
  putkistot rikastamolta liete-  vaiheen laajuudessa.
  altaalle
18. Kiertovesijärjestelmän      Rakennusosa ja laite-
  pumppaamo            asennukset tehdään
                   ensimmäisen vaiheen
                   laajuudessa.
19. Belyi-joen johtaminen liete-   Tehdään kokonai-
  altaan padon alapuolelle     suudessaan.
20. Lietealtaan pato         Tehdään kokonai-
                   suudessaan.
21. Maantiet kiertovesipumppaamolle Tehdään kokonai-
  ja lietealtaan padolle      suudessaan.
22. Sähkölinja ja viestintälinja   Tehdään kokonai-
  teollisuusalueelta kiertovesi-  suudessaan.
  pumppaamolle ja lietealtaan
  padolle
23. Teknologisen ja huolto-     Tehdään ensimmäisen
  liikenteen autovarikko käsit-  vaiheen laajuudessa.
  täen pää- ja apurakennuksen,
  kattamattoman paikoitusalueen
  ja huoltoaseman
24. Korjaamo ja varikko       Tehdään ensimmäisen
                   vaiheen laajuudessa.
25. Keskusvarasto          Tehdään:
                   a) laitevarasto
                   b) materiaalivarasto
26. Kumitus-, korundoimis- ja    Ei rakenneta.
  vulkanointilaitokset
27. Happilaitos           Tehdään ensimmäisen
                   vaiheen laajuudessa.
28. Kompressoriasema         Tehdään ensimmäisen
                   vaiheen laajuudessa.
29. Puhelinasema teollisuusaluetta  Tehdään ensimmäisen
  ja kaupunkia varten       vaiheen laajuudessa.
30. Keskuskattilalaitos kemial-   Tehdään ensimmäisen
  lisine vedenpuhdistuslaitok-   vaiheen laajuudessa.
  sineen
31. Poltto- ja voiteluaineiden    Tehdään ensimmäisen
  keskusvarasto          vaiheen laajuudessa.
32. Jännitettä alentava päämuunto-  Tehdään ensimmäisen
  asema 220/110 kV         vaiheen laajuudessa.
33. Vesihuollon kohteet (vedenotto- Tehdään ensimmäisen
  rakennelmat Kamennoe-järvessä,  vaiheen laajuudessa.
  vesiputkistot ja vedenpuhdistus-
  laitteet)
34. Likaveden puhdistuslaitteet,   Tehdään ensimmäisen
  pääpumppaamo ja kokoomaviemärit vaiheen laajuudessa.
35. Energiatalouden käyttövarasto  Ei rakenneta.
36. Työmaahuoltokeskus käsittäen   Tehdään ensimmäisen
  varastoja, vihannesvarastoja,  vaiheen laajuudessa.
  jäähdyttämöjä ja ruokalan
  hankintaosastoineen
37. Erillisiä rakennelmia (muunto-  Tehdään ensimmäisen
  asemia, vesijohto- ja viemäri-  vaiheen laajuudessa.
  verkoston pumppaamoja, lämpö-
  verkoston pumppaamoja, pesula
  työvaatteiden pesua varten)
38. Maantiet ja sähkö- sekä     Tehdään kokonai-
  viestintälinjat vedenotto-,   suudessaan.
  vedenpuhdistus- ja likaveden-
  puhdistuslaitoksille
39. Teollisuusalueen edusalue    Rakennetaan ainoastaan
  käsittäen hallintorakennuksen,  hallintorakennus ja
  tietokonekeskuksen, käyttö-   paloasema.
  konttorin ja paloaseman
KAUPUNKI
1. Asuintalojen, kunnallisten,    Rakennetaan ensimmäinen
  sosiaali- ja kulttuuri- sekä   vaihe 7500 - 9000
  huoltokohteiden, katujen,     asukasta varten
  putkistojen ja yhteyksien
  rakentaminen laajuudessa, joka
  on tarpeen 23000 asukkaan
  normaalia elämää varten
2. Maantie kaupungista teollisuus-  Tehdään kokonai-
  alueelle teknisine rakennel-   suudessaan.
  mineen
3. Lämpöputkisto, vesijohto,     Tehdään kaupungin
  kokoomaviemäri ja sähkö sekä   ensimmäistä vaihetta
  viestintälinja kaupungista    varten tarvittavassa
  teollisuusalueelle        laajuudessa.
ULKOPUOLISET KOHTEET
1. Rauta- ja maantie teknisine    Tehdään kokonai-
  rakennelmineen ja viestintä-   suudessaan.
  linjoineen Neuvostoliiton ja
  Suomen väliseltä rajalta
  kombinaatille
2. Rautatieasema "Kostamus" asema-  Tehdään ensimmäisen
  rakennuksineen ja rakennelmineen vaiheen laajuudessa.
3. Rauta- ja maantie teknisine    Tehdään kokonai-
  rakennelmineen ja viestintä-   suudessaan.
  linjoineen välillä "Kostamuksen"
  asema - "Ledmozeron" asema
4. Viestintäkohteet Neuvostoliiton  Tehdään kokonai-
  puolella             suudessaan.
5. 220 kV:n voimansiirtolinja    Tehdään kokonai-
  Neuvostoliiton puolelta jänni-  suudessaan.
  tettä alentavalle päämuunto-
  asemalle

II.

Suunnittelun järjestäminen

1. Neuvostoliittolainen osapuoli laatii seuraavat suunnitteluasiakirjat:

a) teknillisen kokonaissuunnitelman

b) kaikkien teollisuuskohteiden teknologisen, sähköteknisen ja voimatalousosan, yleiskaavan, teollisuusalueiden ja kaupunkiin, kaivokselle ja lietealtaalle johtavien auto- ja rautateiden sekä putkistojen työpiirustukset

c) ulkoisen sähkönsyötön, viestinnän ja auto- sekä rautateiden välillä Ledmozeron asema - kombinaatti työpiirustukset (kokonaisuudessaan)

d) maaperätutkimukset työsuunnittelua varten

e) karkea-, keski- ja hienomurskaamon, rikastamon, lietepumppaamon, rikasteen syöttöön tarkoitettujen lieteputkistojen, sakeuttajan, pelletisointilaitoksen ja seulomon, pelletti- ja betoniittivarastojen, kuormaussiilojen sekä malmin, rikasteen ja pellettien kuljetukseen tarkoitettujen kuljetinsiltojen ja jakoasemien (pääkohteittaisen luettelon kohdat 6 - 15) työpiirustukset (kokonaisuudessaan)

Huomautus: Ne tarvittavat muutokset neuvostoliittolaisen osapuolen laatimiin työpiirustuksiin, jotka johtuvat siitä, että suomalainen osapuoli suorittaa rakennustyöt omia työmenetelmiä käyttäen tai siitä, että suomalainen osapuoli toimittaa saniteettilaitteet, tekevät kombinaatin rakentamisen suorittavat suomalaiset yhtiöt sovittuaan niistä neuvostoliittolaisen osapuolen kanssa.

2) Suomalainen osapuoli laatii työpiirustusvaiheessa seuraavat asiakirjat:

a) kombinaatin kaikkien kohteiden rakennus- ja saniteettiosat neuvostoliittolaisen osapuolen teknologisten piirustusten ja suunnittelutehtävien mukaisesti lukuunottamatta kohteita, jotka neuvostoliittolainen osapuoli suunnittelee ja jotka on mainittu kohdassa 1. e)

b) kaupungin rakentamista varten mukaanluettuna kunnallistekniset ja sosiaali-, kulttuuri- sekä huoltokohteet, putkistot ja muut rakennelmat (kokonaisuudessaan)

c) rakennustöitä varten tarvittavat väliaikaiset rakennelmat ja putkistot. Tällöin yleensä kaikki väliaikaiset rakennelmat suunnitellaan elementtirakenteisiksi (laajuudet täsmennetään rakennustöiden aikana)

d) rakennustöiden järjestämissuunnitelman ottaen huomioon neuvostoliittolaisen osapuolen laatiman asennustöiden järjestämissuunnitelman.

Työpiirustusten laatimisaikataulun, rakennus- ja asennustöiden suoritusaikataulun, laite- ja materiaalitoimitusaikataulun ja laitteiden koekäyttöaikataulun sekä kombinaatin käyttöönottoaikataulun laativat neuvostoliittolainen ja suomalainen osapuoli yhdessä.

III.

Rakennustöiden järjestäminen

1. Neuvostoliittolainen osapuoli:

a) rakentaa ulkoiset kohteet Neuvostoliiton puolelta rikastamokombinaatin teollisuusalueelle

b) toimittaa teknologiset, energia-, sähkötekniset, nosto- ja kuljetuslaitteet, suuret pumput sekä muut laitteet teollisuuskohteita varten, samoin teknologiset teräsrakenteet ja laitteet teknologista ilmastointia varten sekä kuljetuskaluston kaupunkia ja teollisuusaluetta varten

c) toimittaa rakennustöitä varten tarvittavat materiaalit (metallin rakennusrakenteita varten ja raudoitusteräkset, teräsputket, ratakiskot, ratapölkyt, sementin, puutavaran ja polttoaineen rakennusajaksi). Määrät, lajivalikoima ja toimitusajat täsmennetään myöhemmin

d) asentaa kaikki teknologiset, energia- ja sähkötekniset laitteet, pumppaamot, jännitettä alentavat muuntoasemat ja teollisuusalueiden muuntoasemat

e) suorittaa kaivoksen avaustyöt.

2. Suomalainen osapuoli:

a) suorittaa kaikki maantasaus- ja kuivatustyöt kombinaatin ja kaupungin rakennusalueilla

b) suorittaa kaikki rakennus- ja saniteettitekniset työt teollisuuskohteiden ja putkistojen kohdalla

c) asentaa saniteettitekniset laitteet, jotka suomalainen osapuoli toimittaa

d) rakentaa auto- ja rautatiet teknisine rakennelmineen, kaikki putkistot, kaapelilinjat ja voimansiirtolinjat teollisuusalueilla sekä kaupunkiin, kaivokselle, lietealtaalle ja vedenottolaitteille tulevat linjat

e) ulkoiset kohteet teollisuusalueelta valtakunnan rajalle (kokonaisuudessaan)

f) rakentaa kaupungin tarvittavine kunnallis- ja sosiaali-, kulttuuri- sekä huoltokohteineen, putkistoineen ja muine rakennelmineen (kokonaisuudessaan)

g) toimittaa saniteettiset laitteet ja armatuurit mukaanluettuna Suomessa valmistettavat teknologisten putkistojen armatuurit sekä kaapeli- ja johdintuotteet

h) toimittaa materiaalit, jotka ovat välttämättömiä kombinaatin rakennustöitä varten ja joita neuvostoliittolainen osapuoli ei toimita

i) valmistaa ja asentaa rakennuksia varten tarvittavat teräsrakenteet

j) huolehtii väliaikaisten rakennelmien ja putkistojen rakentamisesta sekä tarvittavien energiaresurssien turvaamisesta rakennustöitä varten, mihin liittyy suomalaisen osapuolen suorituslaajuuteen kuuluvia rakennus- ja asennustöitä varten tarvittavien laitteiden ja koneiden toimitus ja asennus

k) suorittaa vedenotto- ja vedenpuhdistuslaitosten, lietealtaan ja niille tulevien teknologisten ja muiden putkistojen rakentamisen.

Huomautus: Luetteloa Kostamuksen rikastamokombinaatin kohteista ja rakennelmista 1. vaihe mukaanlukien voidaan täsmentää sopimusten solmimisen yhteydessä ottaen huomioon tässä liitteessä mainitut ratkaisut.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.