68/1973

Alkuperäinen sopimus: 65/1974

Laki toiselta puolen Suomen tasavallan sekä toiselta puolen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välillä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä hintojen, myyntiehtojen ja kuljetushintojen julkistamisesta ja noudattamisesta eräiden sopimuksessa tarkoitettujen tuotteiden kaupassa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Toiselta puolen Suomen tasavallan sekä toiselta puolen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön välillä Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 1973 tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvien liitteen ja pöytäkirjojen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin niistä on sovittu.

Mainittujen määräysten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tarkemmat määräykset annetaan asetuksella.

Sen jälkeen kun tämä sopimus on Suomen puolelta hyväksytty, mutta ennenkuin sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen voimaantuloa varten tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta, uusia tuontitulleja ei oteta käyttöön Suomen ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisöjen jäsenvaltioiden välisessä kaupassa ja tuontitullit alenevat asteittain sopimuksessa olevan aikataulun mukaisesti Suomen sekä niiden Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden välillä, jotka suorittavat vastavuoroisesti samansisältöiset tullinalennustoimenpiteet.

2 §

Edellä 1 §:ssä mainitun sopimuksen 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ja sopimuksen liitteessä tarkemmin lueteltujen rauta- ja terästuotteiden myynnissä sopimusvaltioiden alueella noudatettavien periaatteiden soveltamiseksi annetaan asetuksella määräyksiä hintojen, myyntiehtojen ja kuljetushintojen julkistamisesta ja noudattamisesta sekä ehdoista, joilla hinnoista saa poiketa.

Valtioneuvosto voi päättää, että 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä sovelletaan vastavuoroisuuden perusteella myös myynnissä Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden alueelle.

3 §.

Elinkeinohallitus valvoo 2 §:ssä tarkoitettujen määräysten noudattamista sekä 1 §:ssä mainitun sopimuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden toteuttamista.

Jokainen, joka harjoittaa 1 §:ssä mainitun sopimuksen 19 artiklassa tarkoitettujen rauta- ja terästuotteiden tuotantoa tai tukkukauppaa, on velvollinen antamaan elinkeinohallitukselle sen tarvitsemia tietoja 1 momentissa tarkoitettua valvontaa varten sekä kirjanpitoaineistonsa ja sopimuksensa sen tarkastettavaksi, milloin elinkeinohallitus tarvitsee niitä tätä valvontaa varten. Tietojen antamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske teknillisluontoisia ammattisalaisuuksia.

Elinkeinonharjoittajalle ei saa aiheuttaa tätä lakia sovellettaessa suurempia kustannuksia tai suurempaa haittaa kuin on tarpeen lain noudattamisen valvomiseksi.

4 §.

Jokainen on velvollinen pitämään salassa mitä hän virassaan tai julkisessa toimessaan taikka 9 §:ssä tarkoitetun neuvottelukunnan jäsenenä tai asiantuntijana on 3 §:n nojalla annetuista tiedoista saanut tietää toisen taloudellisesta asemasta tai liikesuhteista.

5 §.

Joka rikkoo 4 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden tai joka jättää täyttämättä tässä laissa tai sen nojalla säädetyn tai määrätyn tietojen antamisvelvollisuuden tahi joka tahallaan antaa valvontaviranomaisille väärän ilmoituksen tai muun väärän tiedon taikka joka jättää noudattamatta 2 §:n nojalla annettuja määräyksiä, on tuomittava sakkoon, jollei muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta.

Virallinen syyttäjä saa nostaa syytteen 1 momentissa tarkoitetusta rikoksesta vain, jos elinkeinohallitus on ilmoittanut sen syytteeseen pantavaksi.

6 §.

Elinkeinohallitus voi todettuaan, että 2 §:n nojalla annettuja määräyksiä vastaan on rikottu, sakon uhalla velvoittaa rikkojan noudattamaan näitä määräyksiä. Uhkasakon asettamisesta ei saa valittaa.

Jos joku on laiminlyönyt tässä laissa tai sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitettujen tietojen antamisen, lääninhallitus voi elinkeinohallituksen pyynnöstä sakon uhalla velvoittaa hänet täyttämään velvollisuutensa.

7 §.

Yleinen tuomioistuin, joka käsittelee tässä laissa tarkoitettua syytettä tai uhkasakon muuntamista koskevaa asiaa, voi määrätä asian käsiteltäväksi suljetuin ovin, jos käsittelyn julkisuus johtaisi liike- tai ammattisalaisuuden paljastumiseen.

8 §.

Taloudellisen kilpailun edistämisestä annetun lain (423/1973) 23 §:n säännöksiä ei sovelleta 2 §:ssä tarkoitettujen määräysten mukaisesti ilmoitettavaan hintaan.

9 §.

Kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa neuvottelukunnan, joka avustaa elinkeinohallitusta tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamisessa. Neuvottelukunnassa on viranomaisten, metalliteollisuuden sekä kaupan edustajia.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1973.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.