PÖYTÄKIRJA N:o 1 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä

OSASTO A

Yhteisön tiettyihin Suomen alkuperätuotteisiin soveltama tuontijärjestelmä

1 artikla

1. Yhteisen tullitariffin ryhmiin 48 ja 49 kuuluvilta tuotteilta, lukuun ottamatta nimikettä 48.09 (Rakennuslevy puuvanukkeesta tai kasvikuiduista, myös luonnon- tai tekohartsilla tai niiden kaltaisella sideaineella yhteenliitetty), poistetaan tuontitullit Yhteisössä sen alkuperäisessä kokoonpanossa asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

2. Kohdassa 1 tarkoitettujen tuotteiden tuontitullit Irlannissa poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti: 471

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

3. Sopimuksen 3 artiklasta poiketen Tanska, Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta soveltavat 1 kohdassa tarkoitettuihin Suomen alkuperätuotteisiin jäljempänä olevia tulleja:

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

4. Tammikuun 1 päivän 1974 ja joulukuun 31 päivän 1983 välisenä aikana Tanskalla, Norjalla ja Yhdistyneellä Kuningaskunnalla on oikeus ottaa käyttöön Suomen alkuperätuotteiden tuonnissa vuosittain tullittomia tariffikiintiöitä, joiden A-liitteessä vuodelle 1974 mainittu suuruus on sama kuin vuosina 1968-1971 tuonnin keskiarvo korotettuna kerrannaisesti neljä kertaa 5 prosentilla; tammikuun 1 päivästä 1975 lähtien näitä tullittomia kiintiöitä korotetaan 5 prosentilla vuosittain.

5. Tammikuun 1 päivän 1973 ja joulukuun 31 päivän 1982 välisenä aikana Irlannilla on oikeus ottaa käyttöön nimikkeisiin 48.0148.07 kuuluvien Suomen alkuperätuotteiden tuonnissa vuosittain tullittomia tariffikiintiöitä joulukuun 31 päivään 1980 (saakka ja sen jälkeen tariffikiintiöitä, joiden puitteissa tapahtuvasta tuonnista kannetaan 2 prosentin tulli. Nämä tariffikiintiöt ovat yhtä suuret kuin vuosien 1968-1971 tuonnin keskiarvo, jota korotetaan vuosittain 5 prosentilla vuosien 1974-1976 aikana.

Näiden tariffikiintiöiden suuruus on vuoden 1973 osalta mainittu B-liitteessä.

6. Sanonnalla "Yhteisö sen alkuperäisessä kokoonpanossa" tarkoitetaan Belgian kuningaskuntaa, Saksan liittotasavaltaa, Ranskan tasavaltaa, Italian tasavaltaa, Luxemburgin suurherttuakuntaa ja Alankomaiden kuningaskuntaa.

2 artikla

1. Kohdassa 2 mainittujen tuotteiden tuontitulleja Yhteisössä sen alkuperäisessä kokoonpanossa ja Irlannissa alennetaan asteittain jäljempänä mainituille tasoille seuraavan aikataulun mukaisesti:

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

Kohdassa 2 olevassa taulukossa mainittujen alanimikkeiden 78.01 A II ja 79.01 A osalta tullinalennukset toimeenpannaan Yhteisössä sen alkuperäisessä kokoonpanossa sopimuksen 5 artiklan 3 kohdasta poiketen toiseen desimaaliin pyöristämällä.

2. Kohdassa 1 tarkoitetut tuotteet ovat seuraavat:

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

3 artikla

Niiden tuotteiden tuonti, joihin 1 ja 2 artiklassa tarkoitettua tullijärjestelmää sovelletaan, lukuun ottamatta valmistamatonta lyijyä, muuta kuin yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 78.01 A II kuuluvaa raakalyijyä, asetetaan vuotuisen suuntaa-antavien tuontikattojen alaiseksi, jotka ylittävältä tuonnin osalta voidaan kantaa kolmansiin maihin sovellettava tulli jäljempänä olevien määräysten mukaisesti:

a) Ottaen huomioon, että Yhteisöllä on mahdollisuus jättää väliaikaisesti soveltamatta tuontikattoja tiettyjen tuotteiden osalta, on vuodelle 1973 vahvistetut tuontikatot mainittu C-liitteessä. Nämä tuontikatot on laskettu ottamalla huomioon, että Yhteisö alkuperäisessä kokoonpanossaan ja Irlanti toteuttavat ensimmäisen tullinalennuksen huhtikuun 1 päivänä 1973 ja että Irlanti voi ottaa käyttöön tullittomia tariffikiintiöitä nimikkeisiin 48.0148.07 kuuluville tuotteille. Vuonna 1974 tuontikattojen suuruus vastaa vuoden 1973 tasoa vuosittain mukautettuna Yhteisön vuositasolle ja 5 prosentilla korotettuna. Tammikuun 1 päivästä 1975 lukien tuontikattoja korotetaan vuosittain 5 prosentilla.

Niiden tähän pöytäkirjaan kuuluvien tuotteiden osalta, joita ei ole mainittu sanotussa liitteessä, Yhteisö varaa mahdollisuuden asettaa tuontikattoja, jotka ovat yhtä suuria kuin Yhteisön tuonnin keskiarvo niiltä neljältä viimeiseltä vuodelta, joilta tilastot ovat käytettävissä, 5 prosentilla korotettuna; seuraavina vuosina näitä tuontikattoja korotetaan vuosittain 5 prosentilla.

b) Jos kahden perättäisen vuoden aikana tuontikaton alaisen tuotteen tuonti on alle 90 prosenttia vahvistetusta määrästä, Yhteisö jättää toistaiseksi soveltamatta tätä tuontikattoa.

c) Suhdannevaikeuksissa Yhteisö varaa itselleen mahdollisuuden, sekakomiteassa käytävien neuvottelujen jälkeen, vahvistaa yhdeksi vuodeksi uudelleen edelliselle vuodelle vahvistetun määrän.

d) Yhteisö ilmoittaa kunkin vuoden joulukuun 1 päivänä sekakomitealle seuraavaksi vuodeksi tuontikattojen alaiseksi asetettujen tuotteiden luettelon ja tuontikattojen suuruudet.

e) Tuonti, joka tapahtuu 1 artiklan 4 ja 5 kohdan nojalla käyttöön otettujen tariffikiintiöiden puitteissa, sisällytetään näille tuotteille vahvistettuihin tuontikattoihin.

f) Tähän pöytäkirjaan kuuluvan tuotteen tuonnille vahvistetun tuontikaton tultua saavutetuksi voidaan sopimuksen 3 artiklasta ja mainitun pöytäkirjan 1 ja 2 artiklasta poiketen kyseessä olevasta tuotteesta jälleen kantaa yhteisen tullitariffin mukainen tulli kalenterivuoden loppuun saakka.

Tässä tapauksessa, ennen heinäkuun 1 päivää 1977:

- Tanska, Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta ottavat jälleen käyttöön jäljempänä mainitun tullin:


     Sovellettava prosenttimäärä
Vuosi  yhteisen tullitariffin
     tullista laskettuna
1973        0
1974       40
1975       60
1976       80

- Irlanti ottaa jälleen käyttöön kolmansiin maihin soveltamansa tullin.

Tämän pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaiset tullit otetaan jälleen käyttöön seuraavan tammikuun 1 päivänä.

g) Heinäkuun 1 päivän 1977 jälkeen, sopimuspuolet tutkivat sekakomiteassa mahdollisuutta tarkistaa tuontikattojen korotusprosenttia, ottaen huomioon kulutuksen ja tuonnin kehityksen Yhteisössä sekä tämän artiklan soveltamisesta saadut kokemukset.

h) Tuontikatot poistetaan tämän pöytäkirjan 1 ja 2 artiklassa edellytettyjen tullinpoistokausien päättyessä.

OSASTO B

Suomen tiettyihin Yhteisön alkuperätuotteisiin soveltama tuontijärjestelmä

4 artikla

1. Tullit, joita sovelletaan D-liitteen 1 luettelossa mainittujen tuotteiden tuontiin Yhteisöstä sen alkuperäisessä kokoonpanossa ja Irlannissa, poistetaan Suomessa asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

2. Kaupan vinosuuntausten ehkäisemiseksi voidaan D-liitteen 1 luettelossa mainittujen tuotteiden tuontiin Tanskasta, Norjasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta soveltaa seuraavia tulleja:

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

3. Tammikuun 1 päivän 1974 ja joulukuun 31 päivän 1984 välisenä aikana Suomi voi ottaa käyttöön D-liitteen 1 luettelossa mainittujen tuotteiden tuontia varten Tanskasta, Norjasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta tullittomia tariffikiintiöitä. Vuodelle 1974 vahvistetut kiintiöt on mainittu E-liitteessä. Kiintiöitä korotetaan vuosittain ottaen asianmukaisella tavalla huomioon kaupan normaalin kehittymisen vaatimukset.

4. Tullit, joita sovelletaan D-liitteen 2 luettelossa mainittujen tuotteiden tuontiin Yhteisöstä sen alkuperäisessä kokoonpanossa ja Irlannista, poistetaan Suomessa asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

5. a) F-liitteessä mainittuihin tuotteisiin sovelletaan seuraavia määräyksiä kesäkuun 30 päivään 1977 saakka:

Sopimuksen 3 artiklaan sovelletaan tuontiin Yhteisöstä sen alkuperäisessä kokoonpanossa ja Irlannista siltä osin kuin tuonti tapahtuu tariffikiintiöiden puitteissa. Näitä kiintiöitä, joiden suuruus vuodelle 1973 on vahvistettu F-liitteessä, korotetaan vuosittain 7 prosentilla tammikuun 1 päivästä 1974 lähtien. Tariffikiintiöt ylittävästä tuonnista voidaan kantaa tämän artiklan 1 kohdan mukainen tulli.

b) G-liitteessä mainittuihin tuotteisiin sovelletaan seuraavia määräyksiä:

Tammikuun 1 päivästä 1974 lähtien ja kesäkuun 30 päivään 1977 saakka otetaan käyttöön tuontia varten Tanskasta, Norjasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta tullittomia tariffikiintiöitä. Näitä kiintiöitä, joiden suuruus vuodelle 1974 on vahvistettu G-liitteessä, korotetaan vuosittain 7 prosentilla tammikuun 1 päivästä 1975 lähtien. Tariffikiintiöt ylittävästä tuonnista voidaan kantaa 2 kohdan mukainen tulli.

c) Heinäkuun 1 päivästä 1977 lähtien ja joulukuun 31 päivään 1984 saakka otetaan käyttöön F- ja G-liitteissä lueteltujen tuotteiden tuontia varten Yhteisöstä tullittomat tariffikiintiöt. Näiden - vuosittain korotettavien - kiintiöiden määrät eivät ole minkään kyseessä olevan tuotteen osalta kohdissa a) ja b) tarkoitettujen kiintiöiden yhteismääriä pienempiä. Ne ilmoitetaan sekakomitealle ennen joulukuun 31 päivää 1976. Tariffikiintiöt ylittävästä tuonnista voidaan kantaa 1 kohdan mukainen tulli.

5 artikla

1. Mikäli D-liitteen 1 ja 2 luettelossa mainittujen tuotteiden tuonti Yhteisöstä aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa markkinahäiriöitä, Suomi voi asettaa näiden tuotteiden tuonnille vuotuisia tuontikattoja. Nämä tuontikatot ylittävästä tuonnista voidaan kalenterivuoden loppuun saakka kantaa kolmansiin maihin sovellettava tulli.

2. Tuontikatot vahvistetaan tasolle, joka vastaa keskimääräistä tuontia Yhteisöstä neljänä edeltäneenä vuonna, joilta tilastot ovat käytettävissä.

3. Suomi ilmoittaa vuosittain tässä artiklassa tarkoitetut tuontikatot sekakomitealle.

PÖYTÄKIRJA N:o 1 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä A-LIITE

Luettelo tariffikiintiöistä vuodelle 1974 Tanska, Norja, Yhdistynyt kuningaskunta

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

PÖYTÄKIRJA N:o 1 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä B-LIITE

Luettelo tariffikiintiöistä vuodelle 1973

Irlanti

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

PÖYTÄKIRJA N:o 1 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä C-LIITE

Vuoden 1973 tuontikattojen luettelo

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

PÖYTÄKIRJA N:o 1 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä D-LIITE Luettelo 1

Yhteisön alkuperätuotteet, joiden tuontitullit poistetaan Suomessa asteittain 12 vuodessa

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

PÖYTÄKIRJA N:o 1 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä D-LIITE Luettelo 2

Yhteisön alkuperätuotteet, joiden tuontitullit poistetaan Suomessa asteittain 8 vuodessa

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

PÖYTÄKIRJA N:o 1 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä E-LIITE

Suomen vuoden 1974 tullittomat tariffikiintiöt Tanskalle, Norjalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle (1000 Suomen markkaa)

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

PÖYTÄKIRJA N:o 1 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä F-LIITE

Suomen vuoden 1973 tariffikiintiöt Yhteisölle sen alkuperäisessä kokoonpanossa ja Irlannille (tonneina)

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

PÖYTÄKIRJA N:o 1 tiettyihin tuotteisiin sovellettavasta järjestelmästä G-LIITE

Suomen vuoden 1974 tullittomat tariffikiintiöt Tanskalle, Norjalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.