Suomen Tasavallan ja Euroopan Talousyhteisön välinen SOPIMUS

Suomen tasavalta toiselta puolen, Euroopan talousyhteisö toiselta puolen,

haluten saada ratkaistuksi asianmukaisesti taloudelliset ongelmat, joita Euroopan talousyhteisön laajeneminen aiheuttaa Suomelle, ja kehittää kauppaansa puuttumatta toistensa itsenäiseen päätöksentekovaltaan sekä turvaamalla, pitäen kunniassa kohtuullisia kilpailuolosuhteita, kaupankäynnin tyydyttävän tasapuolisuuden,

päättäen tässä tarkoituksessa poistaa asteittain esteet keskinäisen kauppavaihtonsa oleelliselta osalta tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen vapaakauppa-alueiden muodostamista koskevien määräysten mukaisesti,

ovat päättäneet, näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja katsoen ettei minkään tämän sopimuksen määräyksen voida tulkita vapauttavan sopimuspuolia muista kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvista velvoituksistaan tehdä tämän sopimuksen:

1 artikla

Tämän sopimuksen tarkoituksena on:

a) edistää keskinäisen kauppavaihdon laajentamisella Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välisten taloudellisten suhteiden sopusointuista kehitystä ja edesauttaa siten Suomessa ja Yhteisössä taloudellisen toiminnan ripeätä kehitystä, elinehtojen ja työllisyysolosuhteiden paranemista, tuottavuuden kasvua ja vakaata rahataloutta,

b) varmistaa sopimuspuolten väliselle kaupankäynnille kohtuulliset kilpailuolosuhteet,

c) myötävaikuttaa siten, kaupan esteitä poistamalla, maailmankaupan sopusointuiseen kehitykseen ja kasvuun.

2 artikla

Sopimusta sovelletaan Suomen ja Yhteisön alkuperätuotteisiin,

i) jotka kuuluvat Brysselin nimikkeistön ryhmiin 25-99 lukuun ottamatta liitteessä lueteltuja tuotteita;

ii) jotka sisältyvät pöytäkirjaan n:o 2, ottaen huomioon siinä mainitut erityismääräykset.

3 artikla

1. Uusia tuontitulleja ei oteta käyttöön Suomen ja Yhteisön välisessä kaupassa.

2. Tuontitullit poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

- huhtikuun 1 päivänä 1973 jokaista tullia alennetaan 80 prosenttiin perustullista;

- muut neljä 20 prosentin alennusta toimeenpannaan:

tammikuun 1 päivänä 1974
tammikuun 1 päivänä 1975
tammikuun 1 päivänä 1976
heinäkuun 1 päivänä 1977.
4 artikla

1. Tuontitullien asteittaista poistamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös veronluonteisiin tulleihin.

Sopimuspuolet voivat korvata veronluonteisen tullin tai tullin vero-osuuden sisäisellä verolla.

2. Tanska, Irlanti, Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat ylläpitää tammikuun 1 päivään 1976 saakka veronluonteista tullia tai tullin vero-osuutta soveltaessaan Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä konferenssissa tehdyn ja hyväksytyn "Liittymisehtoja ja sopimusten sopeuttamista koskevan pöytäkirjan" 38 artiklaa.

5 artikla

1. Jokaisen tuotteen perustulli, josta 3 artiklassa ja pöytäkirjassa n:o 1 edellytetyt perättäiset alennukset on suoritettava, on tammikuun 1 päivänä 1972 tosiasiallisesti sovellettu tulli.

2. Mikäli Geneven kauppaneuvottelukonferenssin (1964-1967) päättyessä tehdyistä tullisopimuksista johtuvia tullinalennuksia tullaan soveltamaan tammikuun 1 päivän 1972 jälkeen, näin alennetut tullit korvaavat 1 kohdassa tarkoitetut perustullit.

3. Artiklan 3 ja pöytäkirjan n:o 1 mukaisesti laskettuja alennettuja tulleja sovelletaan pyöristämällä ne ensimmäiseen desimaaliin.

Euroopan yhteisöjen ja Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä konferenssissa tehdyn ja hyväksytyn "Liittymisehtoja ja sopimusten sopeuttamista koskevan pöytäkirjan" 39 artiklan 5 kohtaa koskevin soveltamisvaraumin, jotka Yhteisö tulee antamaan, sovelletaan 3 artiklaan ja pöytäkirjaan n:o 1 Irlannin tullitariffin paljoustullien tai sekatullien paljoustulliosuuden osalta pyöristämällä ne neljänteen desimaaliin.

6 artikla

1. Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavia uusia veroja ei oteta käyttöön Suomen ja Yhteisön välisessä kaupassa.

2. Tammikuun 1 päivästä 1972 lukien Suomen ja Yhteisön välisessä kaupassa käyttöön otetut vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat verot poistetaan sopimuksen tullessa voimaan.

Jokainen vaikutukseltaan tuontitullia vastaava vero, jonka verokanta joulukuun 31 päivänä 1972 olisi korkeampi kuin se, jota tosiasiallisesti sovellettiin tammikuun 1 päivänä 1972, alennetaan viimeksi tarkoitettuun verokantaan sopimuksen tullessa voimaan.

3. Vaikutukseltaan tuontitulleja vastaavat verot poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

- jokaista veroa alennetaan viimeistään tammikuun 1 päivänä 1974 60 prosenttiin tammikuun 1 päivänä 1972 sovelletusta verokannasta;

- muut kolme 20 prosentin alennusta toimeenpannaan:

tammikuun 1 päivänä 1975
tammikuun 1 päivänä 1976
heinäkuun 1 päivänä 1977.
7 artikla

Vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia veroja ei oteta käyttöön Suomen ja Yhteisön välisessä kaupassa.

Vientitullit ja vaikutukseltaan vastaavat verot poistetaan viimeistään tammikuun 1 päivänä 1974.

8 artikla

Pöytäkirja n:o 1 määrittelee eräisiin tuotteisiin sovellettavan tullijärjestelmän ja määräykset.

9 artikla

Pöytäkirja n:o 2 määrittelee eräisiin jalostettuihin maatalous tuotteisiin sovellettavan tullijärjestelmän ja määräykset.

10 artikla

1. Luodessaan maatalouspolitiikkansa toteuttamisen seurauksena erityisen säännöstön tai muuttaessaan voimassaolevaa säännöstöä kyseessä oleva sopimuspuoli voi mukauttaa sopimuksesta johtuvaa järjestelmää säännöstön kohteena olevien tuotteiden osalta.

2. Tällaisissa tapauksissa kyseessä oleva sopimuspuoli ottaa huomioon asianmukaisella tavalla toisen sopimuspuolen edut. Sopimuspuolet voivat tässä tarkoituksessa neuvotella keskenään 29 artiklan tarkoittamassa sekakomiteassa.

11 artikla

Pöytäkirja n:o 3 määrittelee alkuperäsäännöt.

12 artikla

Sopimuspuoli, joka harkitsee suosituimmuuskohtelua nauttiviin kolmansiin maihin soveltamiensa tullien tai vaikutukseltaan vastaavien verojen tosiasiallisen tason alentamista tai niiden toistaiseksi soveltamatta jättämistä, ilmoittaa tästä alentamisesta tai toistaiseksi soveltamatta jättämisestä sekakomitealle mikäli mahdollista vähintään kolmekymmentä päivää ennen toimenpiteen voimaantuloa. Se ottaa tiedoksi kaikki toisen sopimuspuolen huomautukset vinosuuntauksista, joita toimenpiteistä voi aiheutua.

13 artikla

1. Uusia määrällisiä tuontirajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä ei oteta käyttöön Suomen ja Yhteisön välisessä kaupassa.

2. Määrälliset tuontirajoitukset poistetaan tammikuun 1 päivänä 1973 ja vaikutuksiltaan määrällisiä tuontirajoituksia vastaavat toimenpiteet viimeistään tammikuun 1 päivänä 1975.

14 artikla

1. Yhteisö varaa itselleen oikeuden muuttaa Brysselin nimikkeistön tullinimikkeisiin 27.10, 27.11, 27.12 ja 27.13:sta (parafiini, mikrokiteinen vaha, "slack wax" ja muut kivennäisvahat kuin otsokeriitti, ruskohiilivaha ja turvevaha) sekä 27.14 kuuluvien öljytuotteiden järjestelmää hyväksyessään öljytuotteiden yhteisen alkuperämääritelmän, tehdessään kyseessä olevia tuotteita koskevia päätöksiä yhteisen kauppapolitiikan puitteissa tai luodessaan yhteistä energiapolitiikkaa.

Yhteisö ottaa tällöin asianmukaisella tavalla huomioon Suomen edut; se antaa tässä tarkoituksessa tietoja sekakomitealle, joka kokoontuu 31 artiklan määräysten mukaisesti.

2. Suomi varaa itselleen oikeuden menetellä vastaavalla tavalla samantapaisten tilanteiden tullessa kysymykseen Suomessa.

3. Kohtia 1 ja 2 koskevin varaumin sopimuksella ei puututa öljytuotteiden tuontiin sovellettaviin muihin kuin tulleja koskeviin säännöksiin.

15 artikla

1. Sopimuspuolet ilmoittavat olevansa valmiit maatalouspolitiikkansa huomioon ottaen edistämään kaupan sopusointuista kehittämistä maataloustuotteiden osalta, joihin sopimusta et sovelleta.

2. Sopimuspuolet soveltavat ei-syrjivällä tavalla määräyksiään eläinlääkinnän, terveydenhoidon ja kasvinsuojelun alalla ja pidättyvät ottamasta käyttöön uusia toimenpiteitä, joista seuraa kaupankäynnille kohtuutonta haittaa.

3. Sopimuspuolet tutkivat 31 artiklan edellyttämissä puitteissa vaikeuksia, joita saattaa esiintyä niiden maataloustuotteiden kaupassa, ja ponnistelevat etsiäkseen ratkaisuja, joita niihin voitaisiin esittää.

16 artikla

Heinäkuun 1 päivästä 1977 lukien Suomen alkuperätuotteet eivät Yhteisöön tuotaessa voi saada osakseen parempaa kohtelua kuin Yhteisön jäsenvaltioiden toisilleen myöntämä kohtelu.

17 artikla

Sopimus ei estä tulliliittojen, vapaakauppaalueiden tai rajakauppajärjestelyjen ylläpitämistä tai muodostamista, sikäli kuin ne eivät aiheuta muutoksia sopimuksen kauppajärjestelmään eivätkä etenkään alkuperäsääntöjä koskeviin määräyksiin.

18 artikla

Sopimuspuolet pidättyvät kaikista verotuksenluonteisista sisäisistä toimenpiteistä tai käytännöistä, jotka aiheuttavat välittömästi tai välillisesti syrjintää toisen sopimuspuolen tuotteiden ja vastaavien (toisen sopimuspuolen alkuperätuotteiden välillä.

Toisen sopimuspuolen alueelle vietävistä tuotteista ei voi saada sisäisten verojen palautusta, joka olisi korkeampi kuin näihin tuotteisiin kohdistuneet välittömät tai välilliset verot.

19 artikla

Tavaranvaihtoon liittyville maksuille ja näiden maksujen siirroille Suomeen tai siihen Yhteisön jäsenvaltioon, jossa maksunsaaja asuu, ei aseteta rajoituksia.

Sopimuspuolet pidättyvät kaikista valuutta- tai hallinnollisista rajoituksista, jotka koskevat sellaisiin kaupallisiin liiketoimiin liittyvien lyhytaikaisten ja keskipitkien luottojen myöntämistä, takaisinmaksamista ja ottamista, joissa on osallisena sopimusvaltiossa asuva.

20 artikla

Sopimus ei estä tuonti-, vienti- ja kauttakulkukieltoja tai -rajoituksia, jotka ovat tarpeen julkisen moraalin, yleisen järjestyksen ja yleisen turvallisuuden suojelemiseksi tahi ihmisten ja eläinten terveyden tai elämän turvaamiseksi tai kasvien suojelemiseksi tahi sellaisten kansallisaarteiden suojelemiseksi, joilla on taiteellista, historiallista tai arkeologista arvoa taikka kaupallisen ja teollisoikeuden suojelemiseksi, eikä liioin kullan ja hopean säännöstelyä. Nämä kiellot ja rajoitukset eivät kuitenkaan saa johtaa mielivaltaiseen syrjintään eivätkä sopimuspuolten välisen kaupan naamioituun rajoittamiseen.

21 artikla

Mikään sopimuksen määräys ei estä sopimuspuolta ryhtymästä toimenpiteisiin,

a) jotka se katsoo välttämättömiksi oleellisten turvallisuusetujensa vastaisten tietojen ilmaisemisen ehkäisemiseksi;

b) jotka liittyvät aseiden, ammuksien tai sotamateriaalin kauppaan, tai puolustustarkoituksia varten välttämättömään tutkimukseen, kehitykseen tai tuotantoon, edellyttäen että nämä toimenpiteet eivät muuta kilpailuolosuhteita sellaisten tuotteiden osalta, joita ei ole tarkoitettu varsinaiseen sotilaalliseen käyttöön;

c) joita se pitää oleellisina turvallisuudelleen sodan aikana tai vakavan kansainvälisen jännitystilan vallitessa.

22 artikla

1. Sopimuspuolet pidättyvät kaikista toimenpiteistä, jotka voivat saattaa vaaranalaiseksi sopimuksen tavoitteiden toteutumisen.

2. Ne ryhtyvät kaikkiin yleisiin tai erityisiin toimenpiteisiin sopimuksen velvoitusten täyttämisen varmistamiseksi.

Jos sopimuspuoli katsoo, että toinen sopimuspuoli on laiminlyönyt sopimuksesta johtuvan velvoituksen, se voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin 27 artiklassa määrättyjen ehtojen ja menettelytapojen mukaisesti.

23 artikla

1. Sopimuksen moitteettoman toiminnan kanssa ovat ristiriidassa, sikäli kuin ne ovat omiaan vaikuttamaan haitallisesti Suomen ja Yhteisön väliseen kauppaan:

i) kaikki yritysten väliset sopimukset, kaikki yritysten muodostamien yhtymien päätökset ja kaikki yritysten yhteisesti sopimat menettelytavat, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen tavaroiden tuotannossa ja kaupassa;

ii) yhden tai useamman yrityksen hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttäminen sopimuspuolten koko alueella tai tämän oleellisella osalla;

iii) kaikki valtion tukitoimenpiteet, jotka suosimalla tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotannonaloja aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa kilpailun vääristymistä.

2. Jos sopimuspuoli katsoo, että tietty menettely on ristiriidassa tämän artiklan kanssa, se voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin 27 artiklassa määrättyjen ehtojen ja menettelytapojen mukaisesti.

24 artikla

Kun tietyin tuotteen tuonnin kasvu aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa jommankumman sopimuspuolen alueella harjoitetulle tuotannolliselle toiminnalle ja jos tämä kasvu johtuu

- sopimuksessa tarkoitetusta, tuojasopimuspuolen tämän tuotteen tullien ja vaikutukseltaan vastaavien verojen täydellisestä tai osittaisesta poistamisesta,

- ja siitä, että kysymyksessä olevan tuotteen valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden viejäsopimuspuolen maahantuonnissa kantamat tullit ja vaikutukseltaan vastaavat verot ovat tuntuvasti alhaisemmat kuin tuojasopimuspuolen kantamat vastaavat tullit ja verot,

asianomainen sopimuspuoli voi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin 27 artiklassa määrättyjen ehtojen ja menettelytapojen mukaisesti.

25 artikla

Jos sopimuspuoli havaitsee suhteissaan toisen sopimuspuolen kanssa harjoitettavan polkumyyntiä, se voi ryhtyä asianmukaisiin, tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 6 artiklan täytäntöönpanoa koskevan sopimuksen mukaisiin vastatoimenpiteisiin 27 artiklassa määrättyjen ehtojen ja menettelytapojen mukaisesti.

26 artikla

Taloudellisen toiminnan jonkin alan vakavissa häiriötiloissa tai vaikeuksissa, jotka voivat ilmetä jonkin alueen taloudellisen tilan vakavana heikentymisenä, asianomainen sopimuspuoli voi ryhtyä asiainmukaisiin toimenpiteisiin 27 artiklassa määrättyjen ehtojen ja menettelytapojen mukaisesti.

27 artikla

1. Jos sopimuspuoli ryhtyy soveltamaan tuotteiden tuontiin, joka on omiaan aiheuttamaan 24 ja 26 artiklassa tarkoitettuja vaikeuksia, sellaista hallinnollista menettelyä, jonka tarkoituksena on nopeasti hankkia tietoja kaupan kehityksestä, se ilmoittaa tästä toiselle sopimuspuolelle.

2. Artikloissa 22-26 tarkoitetuissa tapauksissa, ennen näissä artikloissa edellytettyihin toimenpiteisiin ryhtymistä tai 3d)-kohdan tapauksissa niin pian kuin mahdollista, kyseessä oleva sopimuspuoli toimittaa sekakomitealle kaikki tilanteen perusteelliselle tutkimiselle tarpeelliset tiedot sopimuspuolille hyväksyttävän ratkaisun etsimiseksi.

Ensisijaisesti on valittava toimenpiteet, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän häiriöitä sopimuksen toiminnalle.

Suojatoimenpiteistä ilmoitetaan välittömästi sekakomitealle, jossa niistä neuvotellaan määräajoin niiden poistamiseksi niin pian kuin olosuhteet sen sallivat.

3. Seuraavia määräyksiä sovelletaan 2 kohdan täytäntöön panemiseksi:

a) Artiklan 23 tapauksissa kumpikin sopimuspuoli voi saattaa asian sekakomitean käsiteltäväksi, jos se katsoo tietyn menettelyn olevan ristiriidassa sopimuksen moitteettoman toiminnan kanssa 23 artiklan 1 kohdan mukaan.

Sopimuspuolet antavat sekakomitealle kaikki tarpeelliset tiedot ja tarvittavan avun asian (tutkimiseksi ja tarvittaessa huomautuksen kohteena olevan menettelyn poistamiseksi.

Jollei kyseessä oleva sopimuspuoli ole lopettanut huomautuksen kohteena olevaa menettelyä sekakomiteassa määrätyn ajan kuluessa tai jollei tässä komiteassa saavuteta yksimielisyyttä kolmessa kuukaudessa asian vireillepanopäivästä lukien, asianomainen sopimuspuoli voi ryhtyä mainituista menettelystä aiheutuneiden vakavien vaikeuksien poistamiseksi välttämättömäksi katsomiinsa turvatoimenpiteisiin, erityisesti tullimyönnytysten peruuttamiseen.

b) Artiklan 24 tapauksissa iloitetaan tämän artiklan tarkoittamasta tilanteesta johtuvat vaikeudet tutkimista varten sekakomitealle, joka voi tehdä näiden vaikeuksien lopettamiseksi tarvittavan päätöksen.

Jollei (sekakomitea tai viejäsopimuspuoli 30 päivän kuluessa ilmoituksesta lukien ole tehnyt vaikeudet lopettavaa päätöstä, tuojasopimuspuolella on oikeus kantaa maahan tuodusta tuotteesta tasoitusmaksua.

Tämä tasoitusmaksu lasketaan käyttämällä kyseessä oleviin tavaroihin sisältyvien raaka-aineiden tai puolivalmisteiden osalta todettujen tullierojen arvoinsidenssia.

c) Artiklan 25 tapauksissa neuvotellaan sekakomiteassa ennen kuin asianomainen sopimuspuoli ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin.

d) Kun poikkeukselliset olosuhteet, jotka tekevät välittömän asiaan puuttumisen välttämättömäksi, estävät etukäteen tapahtuvan tutkimuksen, asianomainen sopimuspuoli voi 24, 25 ja 26 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa, samoin kuin sellaisen vientituen kysymyksessä ollessa, jolla on suora ja välitön vaikutus kauppavaihtoon, soveltaa viipymättä tilanteen korjaamiseksi ehdottoman välttämättömiä suojatoimenpiteitä.

28 artikla

Suomen tahi yhden tai usean Yhteisön jäsenvaltion joutuessa maksutasevaikeuksiin tai vakavan maksutaseuhan alaiseksi, asianomainen sopimuspuoli voi ryhtyä tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin. Se ilmoittaa tästä viipymättä toiselle sopimuspuolelle.

29 artikla

1. Sopimuksen hallintoa ja sen häiriöttömän täytäntöönpanon valvomista varten asetetaan sekakomitea. Tässä tehtävässään se tekee suosituksia. Se tekee päätöksiä sopimuksen edellyttämissä tapauksissa. Sopimuspuolet panevat nämä päätökset täytäntöön omien säädöstensä mukaisesti.

2. Sopimuksen häiriöttömäksi täytäntöönpanemiseksi sopimuspuolet antavat toisilleen tietoja ja neuvottelevat keskenään sekakomiteassa jomman kumman pyynnöstä.

3. Sekakomitea laatii sisäisen työjärjestyksensä.

30 artikla

1. Sekakomitea koostuu toiselta puolen Suomen ja toiselta puolen Yhteisön edustajista.

2. Sekakomitea ilmaisee kantansa yksimielisesti.

31 artikla

1. Sekakomitean puheenjohtajana toimii vuorotellen kumpikin sopimuspuoli sisäisen työjärjestyksen määräysten mukaan.

2. Sekakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa puheenjohtajansa aloitteesta sopimuksen yleisen toiminnan tutkimiseksi.

Se kokoontuu lisäksi sisäisen työjärjestyksensä määräysten mukaisesti jomman kumman sopimuspuolen pyynnöstä aina kun erityinen tarve vaatii.

3. Sekakomitea voi päättää asettaa työryhmiä, jotka avustavat sitä sen tehtävien suorittamisessa.

32 artikla

Liite ja pöytäkirjat jotka on liitetty sopimukseen, ovat sen erottamaton osa.

33 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi sanoa irti sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle. Sopimus lakkaa olemasta voimassa kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona tämä ilmoitus on tehty.

Sopimuspuolet voivat kuitenkin jatkaa sopimuksen soveltamista enintään yhdeksän kuukauden ajan siitä päivästä lukien, jona sopimus lakkaa tosiasiallisesti olemasta voimassa.

34 artikla

Sopimusta sovelletaan toiselta puolen Suomen tasavallan alueella ja toiselta puolen niillä alueilla, joilla sovelletaan Euroopan talousyhteisön perustamissopimusta siinä sopimuksessa edellytetyin ehdoin.

35 artikla

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena suomen, englannin, hollannin, italian, ranskan, saksan ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Sopimuspuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelymuotojensa mukaisesti.

Se tulee voimaan tammikuun 1 päivänä 1973, edellyttäen että sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen ennen tätä päivämäärää voimaantuloa varten tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta.

Tämän päivämäärän jälkeen tämä sopimus tulee voimaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Viimeinen päivämäärä tämän ilmoituksen tekemiseksi on marraskuun 30 päivä 1973.

Huhtikuun 1 päivänä 1973 sovellettavia määräyksiä sovelletaan tämän sopimuksen tullessa voimaan, jos voimaantulo tapahtuu tämän päivämäärän jälkeen.

LIITE Luettelo sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetuista tuotteista

(Taulukko on jätetty tästä pois.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.