62/1973

Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa taloudellisesta, tieteellis-teknisestä ja teollisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Tasavallan hallituksen ja Saksan Demokraattisen Tasavallan hallituksen kesken on Berliinissä 20 päivänä kesäkuuta 1973 allekirjoitettu sopimus taloudellisesta, tieteellis-teknisestä ja teollisesta yhteistyöstä ja sopimuksen ratifiointia koskevat nootit vaihdettu 17 päivänä lokakuuta 1973, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus tulee voimaan 17 päivänä marraskuuta 1973.

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1973.

SOPIMUS taloudellisesta, tieteellis-teknisestä ja teollisesta yhteistyöstä Suomen Tasavallan hallituksen ja Saksan Demokraattisen Tasavallan hallituksen välillä

Tunnustaen molempien valtioiden välillä olevat hyvät taloudelliset suhteet ja haluten kehittää taloudellista, tieteellis-teknistä ja teollista yhteistyötä samanarvoisuuden ja molemminpuolisen edun pohjalta, sekä lisätä molempien valtioiden keskinäistä tavaroiden ja palvelusten vaihtoa mahdollisimman suureksi, Suomen Tasavallan hallitus ja Saksan Demokraattisen Tasavallan hallitus ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Lähtien molempien valtioiden talouselämän mahdollisuuksista ja tarpeista, molemmat sopimuspuolet pyrkivät kehittämään taloudellista, tieteellis-teknistä ja teollista yhteistyötä ja myöntävät tähän tarkoitukseen kaikki tarpeelliset helpotukset ja etuisuudet molemmissa valtioissa voimassa olevien lakien ja oikeussäännösten pohjalta.

2 artikla

Molemmat sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, että taloudellisen, tieteellis-teknisen ja teollisen yhteistyön kehitys ja siihen liittyvän tavaroiden ja palvelusten vaihdon lisääminen Suomen Tasavallan ja Saksan Demokraattisen Tasavallan välillä on mahdollista ja molempien valtioiden etujen mukaista. Ne ryhtyvät sen vuoksi tarpeellisiin toimenpiteisiin edistääkseen tätä yhteistyötä ja lisätäkseen sen tuloksena tapahtuvaa tavaroiden ja palvelusten vaihtoa.

3 artikla

Molemmat sopimuspuolet edistävät yhteistyötä Suomen Tasavallan luonnollisten ja juridisten henkilöiden ja toisaalta taloudellisen, tieteellis-teknisen ja teollisen yhteistyön toteuttamiseen oikeutettujen Saksan Demokraattisen Tasavallan juridisten henkilöiden välillä.

4 artikla

Molemmat sopimuspuolet suorittavat yhteistyötä kummankin valtion talouselämän vaatimusten mukaisesti ja niiden taloudellisten mahdollisuuksien perustalta, huomioon ottaen jo saadut kokemukset molempien valtioiden välisessä yhteistyössä, erikoisesti seuraavilla aloilla:

- metalli- ja koneenrakennusteollisuus

- sähkötekniikka/elektroniikka

- kevyt teollisuus

- maatalous ja elintarviketeollisuus

- metsätalous ja puunjalostus

- kemian teollisuus

- ympäristönsuojelu

sekä muilla sopimuspuolten molemminpuolisella sopimuksella vahvistamilla aloilla.

5 artikla

Molemmat sopimuspuolet pyrkivät seuraavin muodoin ja menetelmin edistämään ja kehittämään yhteistyötä:

- etsimällä ja toteuttamalla yhteisiä hankkeita ja yhteistyötä molemmissa maissa ja kolmansilla markkinoilla, kun se on molemminpuolisen edun mukaista

- myöntämällä lisenssejä ja välittämällä know how'ta (varsinkin vaihtamalla tuotantoteknisiä kokemuksia) ja vaihtamalla tieteellisteknisiä tietoja

- järjestämällä yhteisesti asiantuntijoille tarkoitettuja symposioita ja konferensseja sekä osallistumalla niihin, sekä vaihtamalla tiedemiehiä ja teknisiä asiantuntijoita esitelmiä, neuvotteluja ja opiskelutarkoituksia varten, jolloin niistä aiheutuvista kustannuksista savitaan erikseen

- tutkimalla yhteisesti teollisuustuotteiden käyttö- ja markkinointimahdollisuuksia, sekä toteuttamalla tutkimuksista saatuja tuloksia

- käyttämällä hyödyksi muita yhteistyön muotoja molempien sopimuspuolten eduksi taloudellisella, tieteellis-teknisellä ja teollisella alalla.

Kaikki tämän sopimuksen puitteissa molempien valtioiden asianomaisten juridisten ja luonnollisten henkilöiden toisilleen antamat tieteelliset ja tekniset tiedot tahi asiakirjat saadaan ainoastaan yllämainittujen henkilöiden keskinäisellä sopimuksella luovuttaa tai antaa tiedoksi kolmansille juridisille ja luonnollisille henkilöille.

6 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamisen varmistamiseksi ja tämän sopimuksen puitteissa tapahtuvan taloudellisten ja teollisten yhteistyöhankkeiden tukemiseksi perustetaan molempien hallitusten edustajista koostuva sekakomissio.

Sekakomissio valmistelee ehdotuksia taloudellisen, tieteellis-teknisen ja teollisen yhteistyön puitteissa toteutettavista hankkeista.

Sekakomissio edistää ajatusten ja tietojen vaihtoa taloudellisella ja teknillisellä alalla molempien valtioiden välillä.

Sekakomissio voi perustaa työryhmiä erikoisaloja ja erikoiskysymysten käsittelyä varten.

Sekakomissio kokoontuu jomman kumman sopimuspuolen aloitteesta, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, vuorotellen molempien valtioiden pääkaupungeissa.

7 artikla

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan myös sopimuksen voimassaoloajan päätyttyä niihin sopimuksiin ja toimenpiteisiin, joista päätettiin tai jotka aloitettiin tämän sopimuksen voimassaoloaikana, mutta jotka jäivät toteuttamatta ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

8 artikla

Muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne vaativat molempien sopimuspuolten hyväksymisen.

9 artikla

Tämä sopimus on vahvistettava tahi ratifioitava kummankin valtion voimassa olevien lakien mukaisesti. Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun jälkimmäisellä nootilla on ilmoitettu tapahtuneesta vahvistuksesta tai ratifioinnista ja se on voimassa 10 vuotta.

Jollei jompi kumpi sopimuspuoli irtisano sopimusta kirjallisesti 6 kuukautta ennen sen voimassaoloajan päättymistä, sopimus on voimassa aina vuoden kerrallaan.

Tehty ja allekirjoitettu Berliinissä 20. päivänä kesäkuuta 1973 kahtena alkuperäiskappaleena, suomen ja saksan kielellä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.