48/1973

Laki tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta Genévessä 19 päivänä toukokuuta 1956 tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sanotun yleissopimuksen soveltamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Genévessä 19 päivänä toukokuuta 1956 tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin niistä on sovittu.

Yleissopimusta sovellettaessa on lisäksi noudatettava, mitä jäljempänä säädetään.

2 §.

Asetuksella voidaan, sitten kun asiasta on sovittu vieraan valtion kanssa ja edellyttäen vastavuoroisuutta, säätää, että tavaran tiekuljetukseen Suomen ja tuon valtion välisessä paikallisessa rajaliikenteessä ei sovelleta yleissopimusta tai että sitä sovelletaan vain osaksi.

3 §.

Rahtikirjassa, joka tehdään Suomessa, saavat rahdinkuljettajan ja lähettäjän allekirjoitukset olla painettuja. Leimaa saadaan käyttää allekirjoituksen sijasta.

4 §.

Yleissopimuksen 16 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetussa tapauksessa Suomessa olevan tavaran myynti on suoritettava julkisella huutokaupalla tai, ellei tämä sopivasti käy päinsä, muulla tavarasta määräämään oikeutetun edut turvaavalla tavalla. Rahdinkuljettajan on mikäli mahdollista hyvissä ajoin ilmoitettava myynnin aika ja paikka sille, jolla on oikeus määrätä tavarasta.

5 §.

Sovellettaessa yleissopimuksen 29 artiklaa ja 32 artiklan 1 kappaletta törkeä huolimattomuus on rinnastettava tahallisuuteen.

6 §.

Kannetta, joka yleissopimuksen 31 artiklan 1 kappaleen mukaan voidaan panna vireille Suomessa, saadaan ajaa, paitsi oikeudenkäymiskaaren mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa, myös sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä tavara vastaanotettiin kuljetettavaksi, tai määräpaikan tuomioistuimessa.

Jollei 1 momentin mukaan ole toimivaltaista tuomioistuinta, kannetta voidaan ajaa Helsingin raastuvanoikeudessa.

7 §.

Sellaisen ulkomaisen tuomion täytäntöönpanoa, joka yleissopimuksen 31 artiklan 3 ja 4 kappaleen mukaan voidaan panna täytäntöön Suomessa, haetaan Helsingin hovioikeudelta. Hakemukseen on liitettävä:

1) tuomio alkuperäisenä tai viranomaisen oikeaksi todistamana jäljennöksenä; sekä

2) sen valtion, missä tuomio on annettu, asianomaisen viranomaisen todistus, että tuomio on annettu yleissopimuksen alaista kuljetusta koskevassa riita-asiassa sekä että tuomio on saanut lainvoiman ja voidaan panna täytäntöön siinä valtiossa.

Jos jokin asiakirjoista on muun kuin suomen-, ruotsin-, norjan- tal tanskankielinen, on asiakirjaan liitettävä suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Käännöksen tulee olla diplomaattisen edustajan tai konsuliviranomaisen taikka suomalaisen valantehneen kielenkääntäjän oikeaksi todistama.

Täytäntöönpanosta tehtyyn hakemukseen ei voida suostua, ennen kuin vastapuolelle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen.

Jos hakemukseen suostutaan, pannaan tuomio täytäntöön niin kuin Suomen tuomioistuimen antama lainvoimainen tuomio. Milloin tuomio on täytäntöönpanokelpoinen ja ulosottomiehen täytäntöönpantavissa, täytäntöönpano voi tapahtua tuomioistuimessa oikeaksi todistetun tuomion jäljennöksen nojalla.

8 §.

Tarkempia säännöksiä tämän yleissopimuksen täytäntöönpanemisesta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

9 §. Tämän lain voimaantulosta säädetään asetuksella.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1973.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.