40/1973

Asetus Eurooppalaisen tietoliikenneprojektin "Vaiheohjattu antenniryhmä" toteuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun eduskunta on hyväksynyt Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta 1972 eurooppalaisen tietoliikenneprojektin "Vaiheohjattu antenniryhmä" toteuttamisesta tehdyn sopimuksen niiltä osin kuin se vaatii eduskunnan suostumuksen ja tasavallan presidentti on hyväksynyt sopimuksen, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1973.

SOPIMUS Eurooppalaisen tietoliikenneprojektin "vaiheohjattu antenniryhmä" toteuttamisesta

Suomen Tasavallan,

Alankomaiden Kuningaskunnan,

Ranskan Tasavallan,

Ruotsin ja

Saksan Liittotasavallan

hallitukset, joista jäljempänä käytetään nimitystä "allekirjoittaneet", ovat suostuneet osallistumaan alla selostettuun projektiin, josta jäljempänä käytetään nimitystä "projekti", ja ovat sopineet seuraavista ehdoista:

1 artikla

Allekirjoittaneet koordinoivat projektin piiriin kuuluvat työnsä. Projektin päämääränä on edistää tutkimustyötä, joka tähtää vaiheohjatun antennin toiminnan parantamiseen. Projektin piiriin suunnitelman mukaan kuuluva työ on pääpiirteissään esitetty liitteessä.

Tutkimustyö koordinoidaan toiselta puolen allekirjoittaneen tai allekirjoittaneiden ja toiselta puolen tutkimuslaitosten (valtiollisten tai yksityisten tutkimuskeskusten yliopistollisten laitosten tai yhteisten tutkimuskeskusten) kesken tehdyillä sopimuksilla tai niin, että työtehtäviä annetaan valtiollisille tutkimuslaitoksille, jotka suostuvat yhteistyöhön valtiollisten rajojen yli.

2 artikla

Suunnitelman mukaan projektin piiriin kuuluvan työn kestoaika on noin kolme vuotta.

3 artikla

Projekti jaetaan neljään työvaiheeseen:

1. vaiheohjausta koskeva perustutkimus,

2. tutkimus, joka koskee antenniryhmän ja sisäänmeno- ja ulostulovahvistimien välisten häviöiden pienentämistä,

3. antennikomponentteja ja niiden välisiä kytkentöjä koskeva tutkimus,

4. täydellisen laiva-antennin rakentaminen ja testaus.

Kaikilla allekirjoittaneilla on oikeus vetäytyä projektiyhteistyöstä jokaisen vaiheen Päätyttyä. Poisvetäytymisestä on kuitenkin ilmoitettava muille allekirjoittaneille viimeistään kolme kuukautta ennen kyseessä olevan vaiheen päättymistä.

4 artikla

Tämän sopimuksen saavat allekirjoittaa muutkin Euroopan hallitukset, jotka ottivat osaa ministerikokoukseen, joka Pidettiin Brysselissä 22 ja 23 päivänä marraskuuta 1971, sekä Euroopan yhteisöt, mikäli allekirjoittaneet yksimielisesti hyväksyvät tämän. Tällaista yksimielistä hyväksymistä ei vaadita ennen kuin sopimus on tullut voimaan.

5 artikla

Tällä sopimuksella perustetaan hallintokomitea (jäljempänä komitea), jossa kullakin allekirjoittaneella on yksi edustaja. Kullakin edustajalla saa olla mukanaan tarvitsemansa määrä asiantuntijoita ja neuvonantajia.

Komitea laatii oman työjärjestyksensä. Työjärjestyksen tulee sisältää säännökset siitä, milloin komitea on päätösvaltainen.

Komitea laatii perusteltuja suosituksia, jotka perustuvat sille jätettyihin tutkimusehdotuksiin. Nämä suositukset hyväksytään yksinkertaisella äänten enemmistöllä; vähemmistöön jääneiden mielipiteet ja niiden perustelut voidaan esittää näissä suosituksissa.

Kullakin edustajalla on yksi ääni komiteassa. Työjärjestystä koskevat päätökset hyväksytään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kaikki muut päätökset tehdään yksimielisen äänestyksen perusteella; jos yksi tai useampi edustaja pidättyy äänestämästä, tämä ei kuitenkaan estä äänestystuloksen katsomista yksimieliseksi.

Komitea kokoontuu säännöllisesti joka kuudes kuukausi tai tarvittaessa useammin tarkastamaan työn edistymistä ja saavutettuja tuloksia.

6 artikla

Komitean tulee:

a) laatia ohjelmaehdotuksia eri työvaiheita varten;

b) tarkistaa kaikki projektia koskevat tutkimus- ja sopimusehdotukset, jotka allekirjoittaneet ovat sille jättäneet;

c) antaa asianomaisille jäsenille suosituksia siitä, mitkä sopimukset komitean mielestä pitäisi hyväksyä ja kuinka pitkäaikaisia näiden sopimusten tulisi olla;

d) edistää yhteistyötä eri maista projektiin osallistuvien välillä;

e) valvoa työn edistymistä, varmistaa tietojen vaihtoa ja tarvittaessa suositella tarpeellisia työn suuntaa tai laajuutta koskevia muutoksia;

f) julkaista vuosittain ja projektin päätyttyä raportti, jonka tulee sisältää päätelmiä projektin piiriin kuuluvien töiden tuloksista.

7 artikla

Allekirjoittaneiden pyynnöstä Euroopan yhteisöjen komissio huolehtii siitä, että komitealla on sihteeristö.

8 artikla

Projektin piiriin kuuluvan työn kustannusten lasketaan kohoavan korkeintaan 400000 laskentayksikköön, joista 150000 ovat ensimmäistä vaihetta varten, 100000 toista, 100000 kolmatta ja 50000 neljättä vaihetta varten.

Kukin allekirjoittanut vastaa sen työn kustannuksista, joka tehdään projektin piirissä sen aloitteesta.

Allekirjoittanut voi kuitenkin antaa taloudellista avustusta sellaista työtä varten, joka tehdään toisen allekirjoittaneen aloitteesta. Tällainen avustus annetaan kyseessä olevien allekirjoittaneiden välisen sopimuksen mukaisesti.

Kaikki yhteiset kustannukset jaetaan tasan allekirjoittaneiden kesken lukuunottamatta sihteeristön kustannuksia.

9 artikla

Tutkimuslaitokset, jotka kykenevät toteuttamaan tutkimusohjelman kokonaisuudessaan tai osan siitä tai jotka voivat vastata ohjelman määrättyjen osien toteuttamisesta ja niistä johtuvista kustannuksista, voivat jättää tästä asiasta sopimushakemuksen. Näiden laitosten tulisi mieluimmin olla keskenään yhteistyössä.

10 artikla

Allekirjoittaneet osoittavat komitean sihteeristölle kaikki sille jätetyt tutkimusehdotukset.

Tutkimuslaitokset, jotka tutkimusprojektin toteuttamisessa suostuvat toimimaan yhteistyössä valtakunnallisten rajojen yli, neuvottelevat vapaasti keskenään yhteistyöehdoista ja -edellytyksistä.

11 artikla

Allekirjoittaneet vastaavat tekemiensä sopimusten hallinnollisista ja taloudellisista järjestelyistä.

12 artikla

1. Ne tiedot ja teolliset omistusoikeudet, jotka allekirjoittanut on saanut projektin toteuttamiseen tähtäävästä työstään, jäävät tämän allekirjoittaneen omistukseen siinä laajuudessa, missä asianomaisen valtion lainsäädäntö tätä edellyttää. Allekirjoittanut voi käyttää - toisten allekirjoittaneiden tietoja omiin tarpeisiinsa yleiseen turvallisuuteen ja kansanterveyteen liittyvillä aloilla.

Muilla allekirjoittaneilla on oikeus maksutta saada rajoittamaton lisenssioikeus jokaisen allekirjoittaneen projektin toteuttamiseen tähtäävässä työssä saamille tiedoille ja teollisille omistusoikeuksille yllä olevassa kappaleessa määriteltyihin tarkoituksiin.

2. Toisen allekirjoittaneen pyynnöstä on kunkin allekirjoittaneen oikeudenmukaisilla ja kohtuullisilla ehdoilla annettava ensin mainitun allekirjoittaneen valtion alueelle perustetuille yrityksille rajoittamaton lisenssi sen 1 kohdassa mainituille tiedoille ja teollisille omistusoikeuksille.

3. Allekirjoittaneet eivät saa estää 1 ja 2 kohdissa mainittujen tietojen ja teollisten omistusoikeuksien käyttöä kyseessä olevissa kohdissa annetuilla ehdoilla viittaamalla heidän omistamiinsa mahdollisiin aikaisempiin omistusoikeuksiin.

4. Milloin tiedot ja teolliset omistusoikeudet eivät allekirjoittaneiden valtioiden lainsäädännön mukaan kuulu yksinomaan allekirjoittaneille, nämä lupautuvat asianomaisten valtioiden lakien määräysten mukaisesti antamaan toisilleen lisenssit, joihin sisältyvät ali-lisenssin antamisen mahdollisuudet, jotta tämän sopimuksen artikla voitaisiin toteuttaa tehokkaalla tavalla.

13 artikla

Teollisuusyritykset ja tutkimuslaitokset, jotka ovat mukana projektiin kuuluvassa tutkimus- tai kehitystyössä, laativat säännökset siitä menettelytavasta, jonka mukaan niille uskotun työn suorittamiseen tarvittavan tietojenvaihdon samoin kuin työstä saatujen tulosten vaihdon tulee tapahtua. Niiden tulee erityisesti määritellä kunkin osapuolen oikeudet siihen "know-how" -tietoon sekä niihin teollisiin omistusoikeuksiin, jotka on saavutettu yhteisen työn tuloksina. Niiden tulee myös määritellä ehdot, joiden mukaan ne luovuttavat muut saadut työhön liittyvät tiedot ja teolliset omistusoikeudet toistensa käyttöön.

14 artikla

Allekirjoittaneet sisällyttävät sopimuksiin määräyksen, jonka mukaan teollisuusyritysten tai tutkimuslaitosten on tehtävä jaksottaiset raportit työn edistymisestä sekä lopullinen raportti.

Työn edistymistä käsittelevistä raporteista jaetaan rajoitettu määrä kopioita allekirjoittaneille ja komitealle. Raportit ovat luottamuksellisia niiltä kohdin, joissa annetaan yksityiskohtaista teknistä tietoa. Lopullisesta raportista, jonka ainoana tarkoituksena on tiedoittaa saavutetut tulokset, tehdään paljon suurempi painos, ja se jaetaan ainakin projektiin osallistuneille teollisuusyrityksille ja tutkimuslaitoksille asianomaisissa maissa.

15 artikla

Sikäli kuin on mahdollista olla loukkaamatta asianomaisten maiden lainsäännöksiä allekirjoittaneet sisällyttävät tutkimussopimuksiin ja tutkimus- ja kehityssopimuksiin säännöksiä, joiden mukaan seuraavia ehtoja voidaan noudattaa niin kauan kuin tutkimuksista ja kehitystyöstä (jäljempänä "tutkimus") saadut teolliset omistusoikeudet, lukuunottamatta know-how-oikeuksia, ovat voimassa.

1. Erikseen rahoitettu työ:

a) Teolliset omistusoikeudet tutkimustuloksiin, jotka kuuluvat tutkimuksen suorittaneille yrityksille tai tutkimuslaitoksille, tai yrityksille tai tutkimuslaitoksille, joiden kustannuksella työ on suoritettu, jäävät näiden yritysten tai laitosten omistukseen, mutta allekirjoittanut joka tekee sellaisia sopimuksia, joiden toteuttamista varten tehty työ johtaa tällaisiin omistusoikeuksiin, voi pidättää määrättyjä oikeuksia itselleen. Tällaiset oikeudet määritellään sopimuksissa.

Tutkimuslaitosten (valtiollisten tai yksityisten tutkimuskeskusten, yliopistollisten laitosten tai yhteisten tutkimuskeskusten) kanssa tehdyissä sopimuksissa voidaan määrätä, että teolliset omistusoikeudet kuuluvat asianomaiselle allekirjoittaneelle tai jollekin muulle tämän allekirjoittaneen määräämälle osapuolelle.

Kun tutkimustyön suorittanut osapuoli anoo teollisia omistusoikeuksia työstä saatuihin tuloksiin, asiasta on ilmoitettava allekirjoittaneille. Ilmoitus tehdään niiden allekirjoittaneiden välityksellä, joiden valvontapiiriin osapuolet kuuluvat.

b) Niissä tapauksissa, joissa on mahdollista olla loukkaamatta kohdassa c) annettuja määräyksiä, on tutkimuksesta johtuvien tai tutkimustyön aikana saavutettujen teollisten omistusoikeuksien omistajalla vapaus myöntää lisenssejä tai määrätä teollisista omistusoikeuksista. Hänen on kuitenkin ilmoitettava sellaisista aikomuksistaan allekirjoittaneille. Ilmoitus tehdään niiden allekirjoittaneiden välityksellä, joiden valvontapiiriin asianomaiset osapuolet kuuluvat.

c) Mikäli eivät Euroopan yhteisöjen perustaviin sopimuksiin sisällytetyt määräykset, asianomaisen allekirjoittaneen valtion alueella voimassa olevat lait ja asetukset, eivätkä tutkimussopimuksen saaneiden yritysten aikaisemmin tekemät sitoumukset, joista on ilmoitettu tutkimussopimuksen tekemisen yhteydessä, ole tällaisen menettelyn esteenä, niin kullakin allekirjoittaneella on oikeus vastustaa sitä, että allekirjoittaneiden valtioiden alueiden ulkopuolella toimiville yrityksille luovutetaan sellaisia teollisia omistusoikeuksia, jotka tutkimussopimuksia saaneet yritykset ovat saavuttaneet tutkimussopimusten toteuttamisen yhteydessä, ja jotka antavat allekirjoittaneiden valtioiden alueiden ulkopuolella toimiville yrityksille mahdollisuuden valmistaa tai myydä tuotteitaan asianomaisen allekirjoittaneen valtion alueella.

d) Teollisten omistusoikeuksien omistajan on alla mainituissa tapauksissa annettava lisenssi toisen allekirjoittaneen pyynnöstä kuin sen allekirjoittaneen, joka teki sopimuksen, jonka toteuttamisen yhteydessä kyseessä olevat teolliset omistusoikeudet syntyivät:

1) kun tämä on tarpeen lisenssiä pyytäneen allekirjoittaneen tarpeiden tyydyttämiseen, 12 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä kappaleessa mainituilla aloilla;

2) kun lisenssiä pyytäneen allekirjoittaneen valtion alueella markkinointivaatimuksia ei ole tyydytetty, jolloin lisenssi annetaan tämän allekirjoittaneen määräämälle yritykselle, jotta yrityksen olisi mahdollista tyydyttää markkinointivaatimukset. Lisenssiä ei kuitenkaan anneta, jos omistaja voi esittää oikeutettuja syitä lisenssianomuksen hylkäämiseen varsinkin silloin, kun hänelle ei ole annettu asiasta riittävää tietoa.

Allekirjoittanut, joka haluaa saada tällaisia lisenssejä, jättää asiasta anomuksen sille allekirjoittaneelle, joka teki sopimuksen, minkä toteuttamiseen tähdännyt työ johti asianomaisiin omistusoikeuksiin.

Nämä lisenssit on annettava oikeudenmukaisilla ja kohtuullisilla ehdoilla ja niihin sisällytetään oikeus antaa ali-lisenssejä samoilla ehdoilla. Lisenssit voivat myös käsittää lisenssin antajan aikaisemmat teolliset omistusoikeudet ja omistusoikeushakemukset, mikäli tämä on kyseessä olevien lisenssien käytön kannalta tarpeen.

2. Kohdassa 1 määritellyt määräykset koskevat myös yhteisesti rahoitettua työtä seuraavin ehdoin: jos yksi allekirjoittanut toimii toisten allekirjoittaneiden edustajana, ulotetaan sellaiset oikeudet, jotka edustajana toimiva allekirjoittanut mahdollisesti pidättää itselleen 1 a kohdan mukaisesti, koskemaan myös muita allekirjoittaneita.

3. Kohdissa 1 ja 2 määritellyt säännökset koskevat mutatis mutandis myös tietoja, jotka eivät kuulu teollisten omistusoikeuksien piiriin (know-howtieto jne).

16 artikla

Allekirjoittaneet neuvottelevat keskenään kaikista tämän sopimuksen toteuttamisesta johtuvista asioista, jos yksi heistä niin vaatii.

17 artikla

1. Kunkin allekirjoittaneen on ilmoitettava Euroopan yhteisöjen neuvoston pääsihteerille mahdollisimman pian, kun kyseistä allekirjoittanutta sitovien sisäisten määräysten mukaan tämän sopimuksen toteuttamista varten tarvittavat järjestelyt ovat valmiit.

2. Niiden allekirjoittaneiden kohdalla, jotka ovat tehneet pykälässä 1 mainitun ilmoituksen, tämä sopimus (tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen Päivän jälkeen, jolloin vähintään kaksi kolmasosaa allekirjoittaneista ovat tehneet ilmoitukset.

Niiden allekirjoittaneiden kohdalla, jotka tekevät ilmoituksen tämän sopimuksen tultua voimaan, se tulee voimaan sinä päivänä, jolloin ilmoitus vastaanotetaan.

Allekirjoittaneet jotka eivät ole tehneet yllämainittua ilmoitusta siihen päivään mennessä, jolloin sopimus tulee voimaan, saavat ottaa osaa komitean työhön ilman äänioikeutta kuuden kuukauden ajan sopimuksen voimaantulon jälkeen.

3. Euroopan yhteisöjen neuvoston pääsihteeri tiedottaa kullekin allekirjoittaneelle 1 pykälässä mainittujen ilmoitusten tekemisestä sekä ajankohdasta, jolloin sopimus tulee voimaan.

18 artikla

Tämä sopimus, joka on tehty yhtenä kappaleena saksan, englannin, ranskan, italian ja hollannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa todistusvoimaiset, talletetaan Euroopan yhteisöjen neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeristö toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kullekin allekirjoittaneelle.

Tehty Brysselissä 16 päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataa seitsemänkymmentäkaksi.

Liite

1. Projektin osanottajat suorittavat yhtäaikaisesti ja koordinoiden perustutkimusta ja kehitystyötä koskien vaiheohjattuja antenniryhmiä. Työ tähtää yllämainittujen antennien käyttöön tekokuiden avulla tapahtuvassa meritietoliikenteessä ja navigoinnissa. Osapuolet vaihtavat tietoja ja vertaavat saavutettuja tuloksia.

2. Tämän projektin piirissä tehtävä työ jaetaan neljään alaryhmään, joista jokainen vastaa yhtä ajallisesti toisiaan seuraavista työvaiheista;

a) perustutkimus, joka koskee vaiheohjausta,

b) tutkimus, joka koskee antenniryhmän ja sisäänmeno- ja ulostulovahvistimien välisien häviöiden pienentämistä,

c) antennikomponentteja ja niiden välisiä kytkentöjä koskeva tutkimus,

d) täydellisen laiva-antennin rakentaminen ja testaus.

3. Pykälän 2 kohdassa 4 mainitun antennin spesifikaatiot ovat ehdotuksen mukaan seuraavat:

a) käyttö: meri- ja ilmailutietoliikenne tekokuiden välityksellä (lähetys ja vastaanotto).

b) taajuuskaista: 1,5-1,6 GHz

c) antennin vahvistus: 20 dB

d) antenniin syötetty lähetysteho: 200400 W

e) suuntausalue: korkeasuunnassa + 450 vaakasuunnassa + 180°

Mekaanisen ja elektronisen suuntauksen yhdistelmää voidaan käyttää 180° kulma-alueen saavuttamiseen vaakasuunnassa.

Erikoista huomiota kiinnitetään kokonaiskohinalämpötilapulman ratkaisemiseen.

4. Tutkimusohjelman teknisten yksityiskohtien määrittelemisestä vastaavat allekirjoittaneet hallintokomitean välityksellä. Komitea koostuu eri osanottajamaiden tietoliikenneviranomaisten edustajista.

5. Ohjelma toteutetaan hajasijoitusperiaatetta noudattaen, siten että työ suoritetaan kansallisissa tutkimuslaitoksissa, sekä valtiollisissa että yksityisissä. Viimeksimainittujen osaanotto perustuu tutkimussopimuksiin, jotka tehdään niiden ja kansallisten tietoliikenneviranomaisten välillä.

6. Tutkimustyötä valvoo eri osanottajamaiden tietoliikenneviranomaiset. Nämä viranomaiset ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa hallintokomitean välityksellä.

7. Kunkin osanottajamaan tietoliikenneviranomaiset vastaavat kaikesta kyseessä olevan maan alueella valtiollisissa tai yksityisissä laboratorioissa tehtävästä työstä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.