41/1971

Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä yhteistyöstä meren öljysaastumista vastaan tarkoittavista toimenpiteistä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä on Kööpenhaminassa 16 päivänä syyskuuta 1971 allekirjoitettu sopimus yhteistyöstä koskien toimenpiteitä meren öljysaastumista vastaan, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus tulee Suomen osalta voimaan 16 päivänä lokakuuta 1971 niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1971.

SOPIMUS Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä yhteistyöstä koskien toimenpiteitä meren öljysaastumista vastaan

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan hallitukset

joiden tarkoituksena on toimia yhteistyössä torjuttaessa huomattavia meren öljysaasteita, jotka uhkaavat jonkun sopimusvaltion rannikkoja tai niihin liittyviä etuja ja toimia yhteistyössä edistääkseen öljyn aiheuttaman meren saastunnan ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen sekä yleissopimukseen liittyen toteutettujen kansallisten määräysten noudattamisen valvontaa, ja

jotka ottavat huomioon 9 päivänä kesäkuuta 1969 solmitun sopimuksen Pohjanmeren öljysaastunnan ehkäisemistä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimusvaltion tulee asianomaisen viranomaisen välityksellä viipymättä ilmoittaa toiselle sopimusvaltiolle merellä havaitusta huomattavasta öljyesiintymästä, jonka voidaan olettaa ajautuvan tämän toisen valtion aluetta kohti.

2 artikla

Sopimusvaltion, jota uhkaa huomattava öljysaaste, jonka voidaan olettaa leviävän myös toiseen sopimusvaltioon, tulee tutkia vallitseva tilanne, erityisesti öljyn laatu, summittainen määrä tai laajuus, sijainti, liikkumissuunta ja nopeus; tutkimuksen tulokset tulee välittömästi ilmoittaa toiselle valtiolle samoin kuin antaa selvitys toimenpiteistä, joita on tehty tai joihin aiotaan ryhtyä.

3 artikla

Sopimusvaltio, joka tarvitsee apua torjuakseen rannikkoaan tai siihen liittyviä etuja uhkaavaa öljyä, voi pyytää apua muilta sopimusvaltioilta. Sellainen avunpyyntö on ensisijaisesti osoitetava sille valtiolle, jonka voidaan odottaa joutuvan kosketuksiin öljyn kanssa. Sopimusvaltion, jolta tämän artiklan mukaisesti on pyydetty apua, on tehtävä voitavansa sellaisen avun antamiseksi.

4 artikla

a) Sopimusvaltiot sitoutuvat ylläpitämään valmiutta merellä esiintyvien huomattavien öljyesiintymien torjumiseksi.

b) Jotta valmiuden hyväksikäytössä saavutettaisiin suurin mahdollinen tehokkuus on öljytorjuntavälinevarastojen perustamisen ja sijoituksen tapahduttava muiden sopimusvaltioiden kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen, siinä määrin kuin tämä katsotaan tarpeelliseksi.

c) Sopimusvaltion tulee tiedottaa muille sopimusvaltioille kansallisesta valmiudestaan.

d) Sopimusvaltion tulee tiedottaa muille sopimusvaltioille kokemuksistaan öljysaasteen torjuntavälineistä ja menetelmistä.

5 artikla

Sopimusvaltion tulee tiedottaa muille sopimusvaltioille huomattavista öljyesiintymistä merellä, jotka ovat antaneet aihetta ryhtyä öljyntorjuntaan, toimenpiteistä, joihin on ryhdytty ja saavutetuista tuloksista.

6 artikla

Sopimusvaltion tulee asianomaisen viranomaisen välityksellä ilmoittaa toiselle sopimusvaltiolle todetusta tästä valtiosta kotoisin olevan aluksen tekemistä öljysaastuntamääräysten rikkomisesta sopimusvaltioiden aluevesillä tai niihin rajoittuvilla kulkuvesillä.

7 artikla

Sopimusvaltioiden tulee avustaa toisiaan sopimusvaltioiden aluevesillä ja niihin rajoittuvilla kulkuvesillä tapahtuneiksi oletettujen öljysaastuntamääräysten rikkomisten tutkimisessa.

Tällainen avustus voi käsittää öljypäiväkirjan, laiva- ja konepäiväkirjan tarkastamisen, öljynäytteiden ottamisen ym.

8 artikla

Sopimusvaltioiden tulee antaa toisilleen tietoja:

a) olemassaolevista ja rakennettavista, aluksilta tulevien öljyjätteiden vastaanottolaitteista,

b) kansallisista määräyksistä ja muista seikoista, joilla on merkitystä öljysaastunnan torjumisessa, ja

c) niistä kunkin sopimusvaltion viranomaisista, joille tämän sopimuksen mukaiset tiedot on annettava.

9 artikla

Asianomaiset viranomaiset toimivat suorassa yhteistyössä toteutettaessa sitä suunnittelua ja muita toimenpiteitä, joihin tämän sopimuksen toteuttaminen heidät velvoittaa.

10 artikla

Jos jokin sopimusvaltioista tahtoo irtisanoa sopimuksen, on tästä toimitettava kirjallinen ilmoitus Tanskan hallitukselle, jonka tulee viipymättä tiedottaa muille sopimusvaltioille irtisanomisesta ja ilmoituksen vastaanottamispäivämäärästä.

Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua päivästä, jona Tanskan hallitus on sen vastaanottanut, tai myöhempänä ajankohtana, joka on irtisanomisessa ilmoitettu.

11 artikla

Sopimus talletetaan Tanskan ulkoasiainministeriöön. Ministeriön on lähetettävä jokaiselle sopimusvaltion hallitukselle oikeiksi todistetut jäljennökset sopimuksesta.

12 artikla

Sopimus on avoin allekirjoitettavaksi alkaen 1 päivänä syyskuuta 1971 ja tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä päivästä lukien, jolloin Tanska, Suomi, Norja ja Ruotsi ovat allekirjoittaneet sen. Samalla lakkaa olemasta voimassa 8 päivänä joulukuuta 1967 Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä yhteistyöstä öljyn aiheuttaman meren saastunnan ehkäisemiseksi annettujen määräysten noudattamisen valvonnasta tehty sopimus.

Tämän vakuudeksi ovat kunkin valtion valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Kööpenhaminassa 16 päivänä syyskuuta 1971 yhtenä suomen-, norjan-, ruotsin- ja tanskankielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.