66/1970

Teollista yhteistyötä koskeva PÖYTÄKIRJA joka liittyy Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1970 allekirjoitettuun Suomen Tasavallan Hallituksen ja Puolan Kansantasavallan Hallituksen väliseen pitkäaikaiseen kauppasopimukseen

1 artikla

Viitaten pitkäaikaisen kauppasopimuksen 4 artiklaan sopimuspuolet tähdentävät erityistä kiinnostustaan teolliseen yhteistyöhön kotimaan markkinoilla samoin kuin kolmansilla markkinoilla.

2 artikla

Sopimuspuolet ovat sopineet, että mm. seuraavia hankkeita pidetään teollisen yhteistyön toimina:

a) koneiden osien ja osayhdistelmien sekä niihin liittyvien varusteiden toimitukset lopputuotteen yhteiseksi tuottamiseksi ja/tai myymiseksi, mahdollisesti myös yhteisellä tavaramerkillä;

b) sellaisten osien tai yhdistelmien toimitukset, jotka teollisen yhteistyötoimen toinen osapuoli on tuottanut toisen osapuolen toimittaman lisenssin, know-how'n ja asiakirjaaineiston nojalla;

c) jalostusliikenne;

d) teknisen ja teknologisen asiakirja-aineiston sekä lisenssien, know-how'n, patenttien jne. siirtäminen, erityisesti näiden lisenssien tai tämän asiakirja-aineiston perusteella tuotettujen osien tai osayhdistelmien vastavuoroisissa toimituksissa;

e) sellaisten pääomatavaroiden tai palvelusten toimitukset, jotka on rahoitettu, edellyttäen, että toimenpiteen osapuolet näin päättävät, osittain tai kokonaan näiden pääomatavaroiden tuotokseen perustuvilla toimituksilla.

3 artikla

Sopimuspuolet helpottavat lisenssejä, patentteja, know-how'ta ja teknistä asiakirja-aineistoa koskevan kaupan kehittämistä kummankin maan järjestöjen, yhdistysten ja yritysten kesken. Sopimuspuolet sallivat aina tarvittaessa lakiensa ja säännöstensä puitteissa kaikkien peruslisenssiin kohdistuvien parannusten ja uudistusten siirtämisen peruslisenssin kuuluessa teollisen yhteistyötoimen osapuolten välillä solmittuun asianomaiseen sopimukseen.

Tämä pöytäkirja ei koske sellaista teknistä asiakirja-aineistoa eikä sellaisia patentteja ja muita teknisiä tietoja ja kokemuksia, jotka jommankumman sopimuspuolen järjestöt, yhdistykset tai yritykset ovat saaneet käyttöönsä sillä edellytyksellä, että niitä käytetään hyväksi vain kysymyksessä olevassa maassa ja ettei niitä saa luovuttaa kolmannelle valtiolle.

4 artikla

Ottaen huomioon teollisen yhteistyön tärkeyden keskinäisessä kaupankäynnissä sopimuspuolet perustavat teollista yhteistyötä varten sekakomission, jonka päätehtävänä on kaikkien mahdollisuuksien tutkiminen kummankin maan järjestöjen, yhdistysten ja yritysten välisen teollisen yhteistyön kehittämiseksi.

Sekakomissio käsittää sopimuspuolten nimittämät valtuuskunnat ja siihen voi kuulua asianomaisten teollisten ja kaupallisten järjestöjen edustajia.

Sekakomissio voi perustaa työryhmiä erityisongelmia tutkimaan.

Sekakomissio voi tehdä suosituksia hallituksilleen.

Sekakomissio kokoontuu vähintään kerran vuodessa, vuorotellen Helsingissä ja Varsovassa.

Tehty Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1970 kahtena alkuperäisenä englanninkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.