66/1970

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Puolan Kansantasavallan Hallituksen välinen PITKÄAIKAINEN KAUPPASOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Puolan Kansantasavallan hallitus, ottaen huomioon ne suotuisat olosuhteet, jotka vallitsevat molempien maiden välisten taloudellisten suhteiden ja kaupan edelleen laajentamiseksi ja haluten helpottaa ja edistää kauppasuhteita sekä taloudellista ja teollista yhteistyötä, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Ottaen huomioon Suomen Tasavallan ja Puolan Kansantasavallan välisen kaupan nykyisen kehityksen samoin kuin tämän sopimuksen määräykset, sopimuspuolet tekevät voitavansa taatakseen toisilleen suotuisat edellytykset keskinäisen kauppavaihdon oleelliselle lisäämiselle. Sopimuspuolet pyrkivät myös monipuolistamaan kauppansa rakennetta edistämällä teollisuustuotteiden molemminpuolista vientiä, erityisesti koneiden ja laitteiden osalta.

2 artikla

Keskinäisissä taloudellisissa suhteissaan sopimuspuolet noudattavat tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) periaatteita ja määräyksiä ottaen huomioon kummankin maan sanottuun yleissopimukseen osallistumisesta aiheutuvat ehdot.

Sopimuspuolet myöntävät toisilleen suosituimman maan kohtelun yleissopimuksen (GATT:in) I artiklan mukaisesti.

3 artikla

1. Sopimuspuolet pyrkivät takaamaan kummankin maan markkinoille vapaan pääsyn vastaavasti sekä suomalaisille että puolalaisille tavaroille.

Tämän periaatteen huomioiden kaikki tavaranvaihto sopimuspuolten välillä on kaikista rajoituksista vapaa lukuunottamatta niitä tavaroita, joille on vielä olemassa määrällisiä rajoituksia.

2. Keskinäisen kaupan yksityiskohtaisista määräyksistä sovitaan vuosittaisissa kaupallisissa pöytäkirjoissa tämän sopimuksen periaatteiden mukaisesti. Nämä pöytäkirjat muodostavat tämän sopimuksen kiinteän osan.

Vuoden 1971 kauppavaihtoa koskevat määräykset sisältyvät "vuoden 1971 kaupalliseen pöytäkirjaan", joka on tämän sopimuksen liitteenä.

Tämän sopimuksen 6. artiklassa mainittu sekakomissio sopii kaupallisista pöytäkirjoista seuraaville vuosille vahvistamalla suotuisat edellytykset keskinäisen kaupan edelleen lisäämiseksi ja kehittymiseksi.

4 artikla

Ottaen huomioon teollisen yhteistyön erityisen merkityksen maiden välisten keskinäisten taloudellisten suhteiden tulevalle kehittämiselle sopimuspuolet edistävät ja helpottavat tämänlaatuisen yhteistoiminnan kehittämistä asiasta kiinnostuneiden järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten kesken molemmissa maissa kotimaisilla samoin kuin kolmansilla markkinoilla.

Tämän päämäärän saavuttamiseksi sopimuspuolet myöntävät toisilleen suosituimmuuskohtelun erityisesti tuontimuodollisuuksien ja tullihelpotusten osalta.

Tähän sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa esitetään teollista yhteistyötä koskevat yksityiskohtaisemmat määräykset.

5 artikla

Tämän sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuvat maksut suoritetaan maiden välillä voimassa olevan maksusopimuksen määräysten mukaisesti.

6 artikla

Sopimuspuolet perustavat sekakomission valvomaan ja tarkistamaan tämän sopimuksen toimeenpanoa. Komission päätehtävänä on tutkia kaikkia mahdollisuuksia maiden välisen kaupan laajentamiseksi ja helpottamiseksi. Komissio esittää asianomaisille hallituksille tarkoituksenmukaisia päätöksiä ja suosituksia. Komissio vahvistaa tämän sopimuksen voimassaoloaikana tehtävät vuotuiset kaupalliset pöytäkirjat.

Sekakomissioon kuuluu Suomen Tasavallan hallituksen nimittämä valtuuskunta sekä Puolan Kansantasavallan hallituksen nimittämä valtuuskunta. Sekakomissio voi asettaa alakomiteoita ja työryhmiä tutkimaan erityiskysymyksiä.

Komissio kokoontuu vähintään kerran vuodessa varsinaiseen kokoukseen vuorotellen Helsingissä ja Varsovassa. Sekakomissio voi kokoontua ylimääräisiin istuntoihin käsittelemään kiireellisiä kysymyksiä toisen valtakunnan pyynnöstä 30 päivän sisällä pyynnön esittämisestä. Jokaisesta istunnosta tehdään pöytäkirja ja/tai muistiinpano.

7 artikla

Tämä sopimus korvaa 1 päivänä joulukuuta 1966 Helsingissä allekirjoitetun Suomen Tasavallan hallituksen ja Puolan Kansantasavallan hallituksen välisen kauppasopimuksen.

8 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1971 sen jälkeen, kun noottien vaihdolla on vahvistettu, että kummankin sopimuspuolen lainsäädännön edellyttämät vaatimukset sen hyväksymiseksi on täytetty.

Tämä sopimus pysyy voimassa 31 päivään joulukuuta 1975 saakka ja se katsotaan automaattisesti uusituksi samassa muodossa vuodeksi kerrallaan, ellei kolmea kuukautta ennen sen voimassaoloajan päättymistä anneta kirjallista ilmoitusta sen päättymisestä.

Tämän sopimuksen päättyminen ei kuitenkaan vaikuta niiden sopimusten lailliseen pätevyyteen ja toteutumiseen, joita tämän sopimuksen mukaisesti on solmittu näiden maiden asianomaisten yritysten, taloudellisten järjestöjen ja laitosten kesken.

Tehty Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1970 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.