54/1970

Asetus sivistyksellisestä ja tieteellisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Tasavallan hallituksen ja Ranskan Tasavallan hallituksen kesken on Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1970 allekirjoitettu sopimus sivistyksellisestä ja tieteellisestä yhteistyöstä ja sopimuksen hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 19 päivänä lokakuuta 1970, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1970.

SOPIMUS sivistyksellisestä ja tieteellisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan hallituksen ja Ranskan Tasavallan hallituksen välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Ranskan Tasavallan hallitus,

haluten helpottaa ja kehittää Suomen ja Ranskan välillä opetuksen, kulttuurin, taiteen ja tieteen aloilla tapahtuvaa vaihtoa ja yhteistyötä sekä siten lujittaa molempien valtioiden välisiä ystävyyssiteitä,

ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

Sopimuspuolet harjoittavat läheistä yhteistyötä molempien valtioiden kielten ja kulttuurien tuntemuksen kehittämiseksi kummassakin sopimusvaltiossa.

Sopimuspuolet ovat samaten halukkaita ryhtymään tarpeellisiin toimiin varmistaakseen tieteellisen yhteistyön kehittämisen.

2 artikla

Tämän sopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa määritellyn yhteistyön toteuttamiseksi kumpikin sopimuspuoli tutkii yhteisymmärryksessä toisen kanssa mahdollisimman sopivia menetelmiä kehittääkseen ja parantaakseen toisen sopimuspuolen kielen ja sivistyksen opetusta oman maansa eriasteisissa kouluissa ja korkeakouluissa.

Molemmat sopimuspuolet, pitäen erityisen tärkeänä niiden opettajien koulutusta, jotka vastaavat Suomessa ranskan kielen opetuksesta ja Ranskassa suomen kielen opetuksesta, järjestävät näille opettajille kielitieteellisiä ja kasvatusopillisia jatkokoulutuskursseja.

Sopimuspuolet pyrkivät samoin käyttämään hyväkseen, edellämainittujen päämäärien saavuttamiseksi, kaikkia vapaan sivistystyön keinoja.

3 artikla

Sopimuspuolet helpottavat, mahdollisuuksiensa rajoissa, professorin- tai lehtorinvirkojen samoin kuin opettajien, assistenttien tai luennoitsijoiden toimien perustamista ja toimintaa kummankin valtion opetuslaitoksissa.

4 artikla

Kumpikin sopimuspuoli helpottaa, mahdollisuuksiensa rajoissa, sivistyksellisten ja tieteellisten laitosten perustamista ja toimintaa alueellaan edistääkseen toisen valtion kielen, kulttuurin ja tieteellisen toiminnan tuntemusta. Sopimuspuolet myöntävät helpotuksia näille laitoksille voimassa olevien lakien ja säädösten rajoissa.

5 artikla

Sopimuspuolet järjestävät opettajien, kulttuuri- ja taidemaailman edustajien, tiedemiesten ja tutkijoiden samoin kuin korkeatasoisten asiantuntijoiden vaihtoa.

Tämä vaihtotoiminta mahdollistaa suorien yhteyksien solmimisen, vastavuoroisen. tietojenvaihdon parantamisen ja, yhteisestä sopimuksesta määriteltävillä aloilla, yhteistyön perustamisen.

6 artikla

Kumpikin sopimuspuoli myöntää apurahoja toisen valtion opettajille, opiskelijoille tai tutkijoille, jotka ovat halukkaita harjoittamaan opintoja tai täydentämään koulutustaan toisessa valtiossa.

Sopimuspuolet pyrkivät helpottamaan apurahojen saajien (ja, Ranskassa, muuta tukea saavien opiskelijoiden, étudiants patronnés) pääsyä harjoittamaan haluamiaan opintoja ja tutkimuksia, samoin kuin pääsyä niille kursseille, joihin he tahtovat osallistua.

7 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät rohkaisemaan nuorisovaihdon kehittämistä kummankin valtion välillä. Tässä tarkoituksessa sopimuspuolet vaihtavat tietoja niistä kummassakin valtiossa olevista järjestöistä ja laitoksista, joiden tarkoituksena on vaihtotoiminnan kehittäminen nuorison keskuudessa.

Sopimuspuolet ilmaisevat samaten myönteisen suhtautumisensa urheilun, kansansivistyksen ja vapaa-ajan toiminnan aloilla tapahtuvan vaihdon kehittämiseen.

8 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat kummassakin valtiossa konserttien, näyttelyjen, teatteri- ja elokuvaesitysten sekä kaikenlaisten muiden taidetilaisuuksien järjestämistä, joiden tarkoituksena on edistää molempien keskinäistä kulttuurien tuntemusta.

Kumpikin sopimusvaltio pyrkii helpottamaan omalla alueellaan, voimassa olevan lainsäädäntönsä rajoissa, toisesta valtiosta peräisin olevan kulttuuriaineiston levittämistä.

9 artikla

Molemmat sopimuspuolet tuovat julki tyytyväisyytensä suomalaisen Oy Yleisradio Ab:n ja ranskalaisen Office de Radiodiffusion-Televisionin välisten suhteiden kehittymisestä.

10 artikla

Kumpikin sopimuspuoli pyrkii järjestämään, lainsäädäntönsä mukaisesti, ne hallintoa, varainhoitoa, verotusta ja tulleja koskevat kysymykset, jotka saattavat syntyä sovellettaessa tätä sopimusta toisen valtion kansalaisten toimintaan toisen valtion alueella.

Tässä tarkoituksessa osapuolet tarvittaessa vaihtavat mielipiteitä ja tarpeellisia tietoja.

11 artikla

Perustetaan pysyvä sekakomissio, jonka tehtävänä on määrätä tämän sopimuksen soveltamisen suuntaviivat, seurata niiden täytäntöönpanoa, valmistaa toimintaohjelma ja esittää suosituksia kummallekin sopimuspuolelle.

Pysyvä sekakomissio koostuu kummankin hallituksen nimittämistä jäsenistä, joilla voi olla apunaan asiantuntijoita. Jäsen- ja asiantuntijaluettelo ilmoitetaan aikanaan toiselle sopimuspuolelle diplomaattista tietä.

Sekakomissio kokoontuu silloin kun sopimuspuolet katsovat siihen olevan aihetta ja vähintään joka toinen vuosi, vuorotellen kummassakin maassa. Kokousten puheenjohtajana toimii sen valtion edustaja, jonka alueella kokous pidetään.

Pysyvän sekakomission aloitteesta ja tämän antamien toimintaohjeiden mukaisesti voidaan perustaa erityiskysymysten tutkimista varten työryhmiä, jotka laativat komissiolle selvityksiä.

12 artikla

Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen niiden perustuslakiensa edellyttämien toimenpiteiden suorittamisesta, joita tämän sopimuksen voimaansaattaminen vaatii. Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona jälkimmäinen näistä ilmoituksista on päivätty.

13 artikla

Tämä sopimus on voimassa viiden vuoden ajan voimaantulopäivästä lukien. Sen voimassaoloaika jatkuu keskeytyksettä, ellei jompikumpi sopimuspuolista ole irtisanonut sitä vähintäin kuutta kuukautta ennen viiden vuoden voimassaoloajan päättymistä. Siinä tapauksessa, että voimassaoloaika on pidentynyt, sopimus voidaan milloin tahansa irtisanoa päättyväksi kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen.

Tämän vakuudeksi ovat kummankin hallituksen edustajat allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja varustaneet sen sineteillään.

Tehty Helsingissä syyskuun 11 päivänä 1970 kahtena kappaleena, toinen suomenkielisenä, toinen ranskankielisenä, kummankin tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.