52/1970

SOPIMUS teknisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan hallituksen ja Sambian Tasavallan hallituksen välillä

Suomen tasavallan hallitus ja Sambian tasavallan hallitus, haluten yhteistyössä edistää Sambian taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä, ovat sopineet seuraavaa:

Artikla 1
Hallituksen toimenpiteet

Suomen tasavallan hallitus (jota jäljempänä kutsutaan Suomen hallitukseksi) sitoutuu antamaan Sambian tasavallan hallitukselle (jota jäljempänä kutsutaan Sambian hallitukseksi) sellaista henkilökuntaa, materiaalia ja koulutusmahdollisuuksia Sambian ulkopuolella kuin toimivaltaiset viranomaiset kussakin tapauksessa määrittelevät. Sambian hallitus takaa sanotun henkilökunnan, materiaalin ja koulutusmahdollisuuksien tehokkaan käytön.

Artikla 2
Toimivaltaiset viranomaiset

Asiassa, jotka koskevat tämän sopimuksen ja siihen liittyvien erityisten lisäsopimusten täytäntöönpanoa, hallituksia edustaa, ellei muuta ole sovittu, Suomen ulkoasiainministeriö ja Sambian ulkoasiainministeriö.

Artikla 3
Suomalaisten toimihenkilöiden asema ja käyttö

1. Suomalaiset toimihenkilöt, jotka Suomen hallitus tämän sopimuksen mukaan asettaa käytettäväksi, ovat työsopimussuhteessa Suomen ulkoasiainministeriöön. Näillä toimihenkilöillä voi olla toimeenpanevia tai neuvoa-antavia tehtäviä. Ennen rekrytointia antaa Sambian ulkoasiainministeriö Suomen ulkoasiainministeriön käyttöön tehtäväkuvauksen. Tehtäväkuvauksessa määritellään toimeen kuuluvat velvollisuudet sekä ne ominaisuudet, jotka toimeen valittavalla välttämättä tulee olla tai jotka ovat suotavia. Ennen toimihenkilöiden lopullista määräämistä tehtäväänsä Suomen ulkoasiainministeriö hankkii Sambian ulkoasiainministeriön hyväksymisen kyseisille toimihenkilöille. Suomen ulkoasiainministeriö antaa Sambian ulkoasiainministeriölle kaikki tiedot, jotka ovat välttämättömiä ehdolla olevien henkilöiden arvioimiseksi, kuten koulutuksesta ja aikaisemmasta ammatillisesta kokemuksesta. Suomen ulkoasiainministeriön ja Sambian ulkoasiainministeriön välisellä sopimuksella voidaan suomalaisia toimihenkilöitä siirtää tehtävästä toiseen työsopimuskauden aikana. Niissä tapauksissa, joissa suomalaisilla toimihenkilöillä on esimiestehtäviä, heidän tulee pyrkiä kouluttamaan alaisiaan virkamiehiä. Toimihenkilöiden tehtäviin voidaan myös sisällyttää virassa olevan sambialaisen henkilökunnan koulutus.

2. Tehtäviään suorittaessaan suomalaiset toimihenkilöt ovat Sambian hallituksen tai sen laitoksen tai järjestön yksinomaisen johdon alaisena, johon heidät on määrätty. Heidän tulee noudattaa Sambian lakeja ja Sambian hallituksen antamia sääntöjä ja määräyksiä, ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä.

3. Suomen hallituksen pyrkimyksiin kouluttaa ja muullakin tavalla valmistaa henkilökuntaa tehtäviinsä voi kuulua koulutuskausi Sambiassa ennen tehtävään määräämistä. Sambian hallitus sitoutuu edistämään sellaista maassa tapahtuvaa koulutusta.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on mahdollisuuksien mukaan hankittava sambialaisia työtovereita toimihenkilöille, jotka Suomen hallitus on asettanut käytettäväksi tämän sopimuksen puitteissa tai ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin saavuttaakseen halutut päämäärät.

5. Sambian hallitus vastaa vahingosta kolmannelle osapuolelle, jonka suomalainen toimihenkilö on aiheuttanut täyttäessään tehtävää, joka hänelle on annettu tämän sopimuksen mukaan, joten tässä suhteessa ei suomalaiseen henkilöön voida kohdistaa mitään oikeudellisia vaateita, paitsi niissä tapauksissa, jolloin sambialainen tuomioistuin toteaa, että sellainen vahinko on syntynyt suomalaisen toimihenkilön törkeästä laiminlyönnistä tai tahallisuudesta.

6. Jos suomalainen toimihenkilö, hänen puolisonsa tai hänen huoltovelvollisuutensa alainen henkilö pidätetään tai pannaan turvasäilöön tai jos heitä vastaan nostetaan rikossyyte, tulee tästä heti ilmoittaa suomalaisille viranomaisille.

7. Sambian hallituksella on oikeus vaatia minkä tahansa Suomen hallituksen käyttöön asettaman toimihenkilön kotiinkutsumista tai korvaamista toisella, jos tämän työsuoritus tai käytös ei ole tyydyttävää. Ennen tällaisen oikeuden käyttämistä tulee Sambian ulkoasiainministeriön neuvotella asiasta Suomen ulkoasiainministeriön kanssa.

8. Suomen ulkoasiainministeriöllä on oikeus kutsua Suomen hallituksen käyttöön asettamat toimihenkilöt kotiin. Ennen tällaisen oikeuden käyttämistä sanotun ministeriön tulee neuvotella Sambian ulkoasiainministeriön kanssa tästä asiasta sekä järjestelyistä tällaisten toimihenkilöiden nopeaksi korvaamiseksi toisilla.

9. Kummankin hallituksen velvollisuudet suomalaisten Sambiassa palvelevien toimihenkilöiden suhteen tämän sopimuksen mukaan on esitetty tämän sopimuksen liitteessä 1.

Artikla 4
Määräykset tavarasta ja valuutasta

Tämän sopimuksen liitteen 2 määräykset soveltuvat tavaroihin ja valuuttaan, joka asetetaan käyttöön tähän sopimukseen liittyvissä tarkoituksissa.

Artikla 5
Opiskelu- ja koulutusmahdollisuudet

Suomen hallitus järjestää tilaisuuksia yliopistolliseen jatkokoulutukseen ja ammattikoulutukseen Sambian kansalaisille Sambian ulkopuolella. Toimivaltaiset viranomaiset sopivat noottien tai kirjeiden vaihdolla välttämättömistä järjestelyistä kussakin yksittäistapauksessa.

Suomen hallitus maksaa yllä mainittujen Sambian kansalaisten kansainväliset matkat Suomen ulkoasiainministeriön harkinnan mukaan sekä kuukausittaisen stipendin, joka on riittävä peittämään elinkustannukset sekä kaikki sellaiset kustannukset, jotka tavallisesti liittyvät kyseessä olevaan opiskeluun tai koulutukseen.

Artikla 6
Suomalaisten toimihenkilöiden kohtelu

Sambian hallitus takaa suomalaisille toimihenkilöille ja heidän perheilleen kohtelun, joka on vähintään yhtä suopea kuin se joka kohdistetaan muiden maiden Sambiaan määräämään teknillisen avun henkilökuntaan.

Artikla 7
Yhteistyön tulosten arviointi

Toimivaltaiset viranomaiset antavat niin usein kuin mahdollista toisilleen kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen mukaisten toimenpiteitten teknilliseen ja taloudelliseen arviointiin. Kunkin teknillisen yhteistyön osan päättyessä voivat toimivaltaiset viranomaiset neuvotella keskenään eritelläkseen työn tuloksia.

Artikla 8
Muuttaminen

Jos jompikumpi hallituksista pitää suotavana muuttaa tämän sopimuksen liitteitä 1 ja 2 voidaan sellainen muutos tehdä suoraan toimivaltaisten viranomaisten välisellä sopimuksella.

Artikla 9
Voimaantulo ja päättyminen

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua allekirjoituksesta lukien ja on voimassa kunnes jompikumpi hallitus sen kirjallisesti sanoo irti kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

2. Tämän sopimuksen määräykset soveltuvat myös niihin suomalaisiin toimihenkilöihin ja heidän perheisiinsä, jotka jo toimivat Sambiassa näiden hallitusten välisen teknillisen yhteistyön puitteissa.

3. Kaikki teknilliset yhteistyötoimet, jotka on aloitettu tämän sopimuksen puitteissa, tulee viedä loppuun tämän sopimuksen päättämisestä huolimatta, ellei se poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ole mahdotonta.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet kummankin hallituksen asianmukaisesti valtuuttamina ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty kahtena kappaleena Lusakassa elokuun 29 päivänä 1970 englannin kielellä.

Liite 1 Suomalaisiin toimihenkilöihin liittyvät velvoitteet

Suomen hallituksen velvoitteet

1. Suomen hallitus maksaa jäljempänä 3 kohdassa sanotuin poikkeuksin suomalaisille neuvonantajille ja toimeenpanotehtävissä oleville henkilöille palkat ja niihin liittyvät korvaukset, heidän matkansa Sambiaan ja Sambiasta sekä kotilomasta aiheutuvat matkakustannukset heidän työsopimuksensa ehtojen mukaisesti, ellei toisin ole sovittu.

Sambian hallituksen velvoitteet

2. Seuraavat etuisuudet annetaan kaikille suomalaisille toimihenkilöille:

a) ellei toisin sovita, ilmainen asunto peruskalusteineen ja keittomahdollisuuksineen, jotka ovat samaa tasoa kuin ne, jotka annetaan muille ei-sambialaisille valtion virkamiehille vastaavassa asemassa, kahden kuukauden kuluessa suomalaisen toimihenkilön saapumisesta Sambiaan, edellyttäen kuitenkin, että hänen tehtävänsä kesto ylittää kuusi kuukautta;

b) kunnes alakohdassa a) mainittu asunto voidaan hankkia, ilmainen asuntola- tai hotellimajoitus suomalaiselle toimihenkilölle ja hänen perheelleen lukuunottamatta ruoka-, pesula- ja puhelinkuluja; tai

c) kun tehtävä kestää kuusi kuukautta tai vähemmän, ilmainen asuntola- tai hotellimajoitus lukuunottamatta ruoka-, pesula- ja puhelinkuluja, suomalaisille toimihenkilöille.

3. Ellei toisin sovita, antaa Sambian hallitus suomalaisten toimihenkilöiden käyttöön toimistotilat ja muut siihen liittyvät edut mukaanlukien sihteeripalvelukset sekä oikeuden käyttää puhelinta ja lennätintä paikallisiin yhteydenottoihin, maksaa paikalliset matkakulut ja matkapäivärahat sekä antaa sellaisen lääkintä- ja sairaalahuollon kuin mitä normaalisti annetaan ei-sambialaisille virkamiehille, jotka ovat vastaavassa asemassa.

4. Suomalaisten toimihenkilöiden työsopimusehdot sellaisina kuin ne ovat työsopimuksissa tai Suomen ulkoasiainministeriön yleisissä työsopimusehdoissa, annetaan Sambian ulkoasiainministeriön tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Nämä sopimusehdot sisältävät mm. määräykset sairaslomasta ja vuosilomasta. Niiden sambialaisten laitosten tai järjestöjen, joihin suomalaiset toimihenkilöt on määrätty, on aika ajoin ilmoitettava Suomen ulkoasiainministeriölle sairasloman ja vuosiloman antamisesta suomalaisille toimihenkilöille tämän sopimuksen mukaan.

5. Suomalaisille toimihenkilöille annetaan seuraavat etuoikeudet:

a) verovapaus sen tulon ja niiden muiden etuuksien osalta, jotka he saavat Suomen ulkoasiainministeriöltä työsopimuksensa ehtojen mukaisesti;

b) vapautus kaikista tulleista henkilökohtaisten ja taloustarvikkeidensa suhteen, jotka suomalaiset toimihenkilöt ja heidän perheensä tuovat maahan omaan yksinomaiseen käyttöönsä kuuden kuukauden kuluessa saapumisestaan lukien edellytyksellä, että ne viedään maasta toimikauden päättyessä tai niistä maksetaan tulli, jos ne myydään Sambiassa. Henkilökohtaisilla tarvikkeilla tarkoitetaan kutakin taloutta kohti yhtä moottoriajoneuvoa, yhtä jääkaappia, yhtä pakastuslaitetta, yhtä radiota, yhtä levysoitinta, yhtä nauhuria, yhtä televisiovastaanotinta, vähäisempiä sähkölaitteita ja yhtä valokuvaus- ja elokuvauslaitteistoa;

c) samat oikeudet valuutan vaihtoon kuin mitä annetaan samanarvoiselle muiden maiden Sambiassa palvelevalle teknillisen avun henkilökunnalle.

6. Suomalaisille toimihenkilöille ja heidän perheilleen kussakin tapauksessa annetaan viipymättä maahantuloluvat ja suomalaisille toimihenkilöille kaikki välttämättömät työluvat.

7. Kaikki toimihenkilöt ja heidän perheensä, jotka tämän sopimuksen mukaan on määrätty Sambian Tasavaltaan, nauttivat täyttä lain suojaa.

Liite 2 Tavarat ja valuutta

1. Ellei toisin sovita, kaikki tavarat, jotka Suomen hallitus tuo Sambiaan tai ostaa sieltä tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin lukuunottamatta tavaroita, jotka on tarkoitettu suomalaisen henkilökunnan taloutta varten, tulevat ja jäävät Sambian hallituksen omaisuudeksi ylläsanottuihin tarkoituksiin.

2. Kaikki tavarat, jotka on tuotu maahan kohdan 1 mukaisesti, ovat vapaita tulleista ja tuontirajoituksista. Niiden nopean käsittelyn, tulliselvityksen ja eteenpäin lähettämisen hoitaminen on Sambian hallituksen vas tuulla tavaroiden tultua Sambian alueelle.

3. Suomen hallituksen Sambiaan tämän sopimuksen tarkoitusten täyttämiseksi tuomille varoille ei saa asettaa valuutta- tai valuutanvaihtorajoituksia. Pankkitilit, joita avataan Sambiassa näille varoille, tullaan käyttämään ainoastaan yllämainittuihin tarkoituksiin ja näitten tilien saldojen tulee olla vapaasti muutettavissa Suomen valuuttaan tal muuhun vaihtokelpoiseen valuuttaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.