45/1970

Asetus avaruuslentäjien pelastamista ja palauttamista sekä ulkoavaruuteen lähetettyjen esineiden palauttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun tasavallan presidentti on ratifioinut Lontoossa, Moskovassa ja Washingtonissa 22 päivänä huhtikuuta 1968 tehdyn avaruuslentäjien pelastamista ja palauttamista sekä ulkoavaruuteen lähetettyjen esineiden palauttamista koskevan sopimuksen ja Suomen ratifioimiskirja talletettu 10 päivänä syyskuuta 1970 Amerikan Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallitusten huostaan ja sopimus tullut kansainvälisesti voimaan 3 päivänä joulukuuta 1968, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1970.

Avaruuslentäjien pelastamista ja palauttamista sekä ulkoavaruuteen lähetettyjen esineiden palauttamista koskeva SOPIMUS

Sopimuspuolet,

todeten valtioiden toimintaa johtavia periaatteita niiden tutkiessa ja käyttäessä ulkoavaruutta, siihen luettuna kuu ja muut taivaankappaleet, koskevan yleissopimuksen suuren merkityksen sen edellyttäessä kaiken mahdollisen avun antamista avaruuslentäjille onnettomuus-, ahdinko- tai hätälaskeutumistapauksessa, avaruuslentäjien viivytyksettä tapahtuvaa ja turvallista palauttamista sekä ulkoavaruuteen lähetettyjen esineiden palauttamista,

pyrkien kehittämään näitä velvollisuuksia ja antamaan niille entistä kiinteämmän muodon,

haluten edistää kansainvälistä yhteistyötä ulkoavaruuden rauhanomaisessa tutkimisessa ja käyttämisessä,

ihmisyyden aatteen kannustamina,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Jokaisen sopimuspuolen, joka saa tietoja tai havaitsee, että avaruusaluksen miehistö on joutunut onnettomuuteen tai että se on hätätilassa tai että se on tehnyt pakko- tai tahattoman laskeutumisen sen lainkäyttövallan alaisena olevalle alueelle tai aavalle merelle tai muuhun paikkaan, joka ei ole minkään valtion tuomiovallan alainen, tulee välittömästi:

a) tehdä ilmoitus lähettäneelle viranomaiselle tai jos se ei voi tunnistaa tätä viranomaista eikä heti päästä yhteyteen sen kanssa, tehdä asia välittömästi julkisesti tunnetuksi kaikilla käytettävissään olevilla kysymykseen tulevilla tiedotusvälineillä;

b) tehdä ilmoitus Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, jonka tulisi viipymättä levittää tietoa asiasta kaikilla käytettävissään olevilla kysymykseen tulevilla tiedotusvälineillä.

2 artikla

Jos onnettomuudesta, hätätilasta, hätä- tai tahattomasta laskeutumisesta johtuen avaruusaluksen miehistö laskeutuu jonkun sopimuspuolen lainkäyttövallan alaisena olevalle alueelle, tämän on heti ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin miehistön pelastamiseksi ja sen auttamiseksi kaikin tarpeellisin keinoin. Sen tulee ilmoittaa lähettäneelle viranomaiselle ja myös Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille suorittamistaan toimenpiteistä ja niiden edistymisestä. Jos avaruusaluksen lähettäneen viranomaisen antama apu voisi auttaa pelastustyön nopeuttamista tai myötävaikuttaa olennaisesti etsimis- ja pelastustoimien tehokkuuteen, lähettäneen viranomaisen tulee asettua yhteistyöhön asianomaisen sopimuspuolen kanssa etsimis- ja pelastustoimien tehokkaaksi hoitamiseksi. Sopimuspuolen, jonka tulee olla kiinteässä ja jatkuvassa yhteydenpidossa avaruusaluksen lähettäneeseen viranomaiseen, tulee johtaa ja valvoa näitä toimia.

3 artikla

Jos on saatu tietoja tai havaittu, että avaruusaluksen miehistö on laskeutunut aavalle merelle tai johonkin muuhun paikkaan, joka ei ole minkään valtion lainkäyttövallan alainen, niiden sopimuspuolten, joilla on tilaisuus antaa apuaan tällaisen miehistön etsimis- ja pelastamistoimissa miehistön nopean pelastamisen turvaamiseksi, tulee tehdä niin. Niiden on ilmoitettava lähettäneelle viranomaiselle ja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille suorittamistaan toimenpiteistä ja niiden edistymisestä.

4 artikla

Jos onnettomuudesta, hätätilasta, hätä- tai tahattomasta laskeutumisesta johtuen avaruusaluksen miehistö laskeutuu sopimuspuolen lainkäyttövallan alaisena olevalle alueelle tai jos se löydetään aavalta mereltä tai jostakin muusta paikasta, joka ei ole minkään valtion lainkäyttövallan alainen, se tulee turvallisesti ja viivytyksittä palauttaa lähettäneen viranomaisen edustajille.

5 artikla

1. jokaisen sopimuspuolen, joka saa tietoja tai havaitsee, että avaruusesine tai sen osat palautuvat maahan sen lainkäyttövallan alaisena olevalle alueelle tai aavalle merelle tai johonkin muuhun paikkaan, joka ei ole minkään valtion lainkäyttövallan alainen, tulee ilmoittaa siitä lähettäneelle viranomaiselle ja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

2. Jokaisen sopimuspuolen, jolla on lainkäyttövalta sillä alueella, josta avaruusesine tai sen osia on löydetty., tulee lähettäneen viranomaisen pyynnöstä ja sen avustuksella ryhtyä käytännöllisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin esineen tai sen osien palauttamiseksi.

3. Lähettäneen viranomaisen pyynnöstä tulee ulkoavaruuteen lähetetyt esineet tai niiden osat, jotka löydetään lähettäneen viranomaisen alueen ulkopuolelta, palauttaa lähettäneen viranomaisen edustajille tai pitää niiden käytettävissä. Ennen palauttamista tulee lähettäneen viranomaisen pyynnöstä antaa tunnistavia tietoja niistä.

4. Huolimatta tämän artiklan 2 ja 3 kohdan määräyksistä, sopimuspuoli, jolla on syytä uskoa, että sen lainkäyttövallan alaisena olevalta alueelta löydetty tai sen muualta löytämä avaruusesine tai sen osat saattavat olla luonteeltaan vaarallisia tai vahingollisia, voi ilmoittaa tästä lähettäneelle viranomaiselle, jonka tulee heti ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin sanotun sopimuspuolen johdon ja valvonnan alaisena mahdollisen vahingonvaaran poistamiseksi.

5. Avaruusesineen tai sen osien löytämisestä ja palauttamisesta johtuvien 2 ja 3 kohdan mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä aiheutuneista kuluista vastaa lähettänyt viranomainen.

6 artikla

Tässä sopimuksessa käsitteellä "lähettänyt viranomainen" tarkoitetaan valtiota, joka on vastuussa lähettämisestä, tai milloin kansainvälinen hallitustenvälinen järjestö on lähettämisestä vastuussa, tätä järjestöä, edellyttäen että sanottu järjestö ilmoittaa hyväksyvänsä tässä sopimuksessa vahvistetut oikeudet ja velvollisuudet ja että enemmistö tämän järjestön jäsenvaltioista on tämän sopimuksen ja valtioiden toimintaa johtavia periaatteita niiden tutkiessa ja käyttäessä ulkoavaruutta, siihen luettuna kuu ja muut taivaankappaleet, koskevan yleissopimuksen osapuolia.

7 artikla

1. Tämä sopimus on avoimia kaikille valtioille allekirjoittamista varten. jokainen valtio, joka ei allekirjoita tätä yleissopimusta ennen sen voimaantuloa tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, voi liittyä siihen minä hetkenä hyvänsä.

2. Tämä yleissopimus on allekirjoittajavaltioiden ratifioitava. Ratifiointi- ja liittymiskirjat on talletettava Amerikan Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sekä Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton hallitusten huostaan, joita tämän vuoksi nimitetään tallettajahallituksiksi.

3. Tämä sopimus tulee voimaan viiden hallituksen, joukossa tässä sopimuksessa tallettajahallituksiksi nimitetyt hallitukset, ratifiointikirjojen tallettamisen jälkeen.

4. Niiden valtioiden osalta, joiden ratifiointi- tai liittymiskirjat talletetaan tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, se tulee voimaan niiden ratifiointi- tai liittymiskirjan tallettamispäivänä.

5. Tallettajahallitusten on viipymättä tiedotettava kaikille allekirjoittaneille ja liittyneille valtioille jokainen allekirjoituspäivä, tämän sopimuksen jokaisen ratifiointi- ja liittymiskirjan tallettamispäivä, sen voimaantulopäivä ja muut ilmoitukset.

6. Tallettajahallitusten on rekisteröitävä tämä sopimus Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

8 artikla

Jokainen sopimusvaltio voi ehdottaa muutoksia tähän sopimukseen. Muutokset tulevat voimaan kunkin muutokset hyväksyneen sopimusvaltion osalta sopimusvaltioiden enemmistön hyväksyttyä ne ja sen jälkeen jokaisen muun sopimusvaltion osalta tämän hyväksymispäivänä.

9 artikla

Jokainen sopimusvaltio voi ilmoittaa eroamisestaan sopimuksesta yhden vuoden kuluttua sen voimaantulosta kirjallisella ilmoituksella tallettajahallituksille. Tällainen eroaminen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua mainitun ilmoituksen saapumispäivästä.

10 artikla

Tämä sopimus, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, on talletettava tallettajahallitusten arkistoihin. Tämän sopimuksen asianmukaisesti oikeaksi todistetut jäljennökset on tallettajahallitusten lähetettävä allekirjoittaneille ja liittyneille valtioille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet siihen asianmukaisesti valtuutettuina ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty kolmena kappaleena Lontoossa, Moskovassa ja Washingtonissa 22 päivänä huhtikuuta 1968.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.