33/1970

Asetus Suomen Tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltain hallituksen välisen atomienergian siviilikäyttöä koskevan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltain hallituksen välillä atomienergian siviilikäytöstä tehdyn Washingtonissa 8 päivänä huhtikuuta 1970 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen eräät määräykset on 4 päivänä heinäkuuta 1970 annetulla lailla (510/70) hyväksytty, tasavallan presidentti hyväksynyt sopimuksen ja Suomen hallitus 7 päivänä heinäkuuta 1970 ilmoittanut Amerikan Yhdysvaltain hallitukselle sopimuksen voimaantalon edellyttämien valtiosäännön mukaisten vaatimusten täyttämisestä, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 1970 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1970.

Suomen Tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltain hallituksen välinen YHTEISTYÖSOPIMUS atomienergian siviilikäytöstä

Ottaen huomioon, että Suomen Tasavallan hallitus ja Amerikan Yhdysvaltain hallitus haluavat olla yhteistyössä atomienergian rauhanomaisen ja humanitäärisen käytön alalla mukaan luettuna teho,, ja tutkimusreaktorien suunnittelu, rakentaminen ja käyttö sekä atomienergian muun rauhanomaisen käytön kehittämistä koskevien tietojen vaihto; ja

ottaen huomioon, että Suomen Tasavallan hallitus ja Amerikan Yhdysvaltain hallitus haluavat solmia tämän sopimuksen edellä mainittujen päämäärien saavuttamiseksi; ja

ottaen huomioon, että Suomen -Tasavallan hallitus ja Amerikan Yhdysvaltain hallitus ovat ratifioineet 1 päivänä heinäkuuta 1968 allekirjoitetun ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen;

osapuolet sopivat seuraavaa:

I ARTIKLA

Tässä sopimuksessa:

1) "osapuolet" tarkoittaa Suomen Tasavallan hallitusta, mukaan luettuna kauppa. ja teollisuusministeriö tai muu Suomen Tasavallan hallituksen puolesta toimiva valtuutettu valtion toimielin ja Amerikan Yhdysvaltain hallitusta mukaan luettuna Amerikan Yhdysvaltain hallituksen puolesta toimiva Komissio. "Osapuoli" tarkoittaa jotakin edellä mainituista "osapuolista";

2) "Komissio" tarkoittaa Yhdysvaltain atomienergiakomissiota;

3) "atomiase" tarkoittaa laitetta, joka käyttää hyväkseen atomienergiaa, lukuun ottamatta laitteen kuljettamiseen tai liikuttamiseen käytettyjä välineitä (milloin tällainen väline on irroitettavissa oleva ja erillinen osa laitteesta), ja joka on pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi aseena, aseprototyyppinä tai aseen koelaitteena taikka aseen, aseprototyypin tai aseen kokeilulaitteen kehittämiseen;

4) "sivutuotemateriaali" tarkoittaa radioaktiivista materiaalia (lukuun ottamatta erityistä ydinmateriaalia), joka on saatu erityistä ydinmateriaalia tuottavasta tai hyväksi käyttävästä prosessista tai joka on on tehty radioaktiiviseksi tällaisesta prosessista aiheutuvan säteilyn avulla;

5) "laitteet ja laitteistot" ja "laitteet tai laitteistot" tarkoittaa instrumenttia, kojeistoa tai laitosta, ja käsittää atomiasetta lukuun ottamatta jokaisen laitoksen, jossa voidaan käyttää hyväksi tai tuottaa erityistä ydinmateriaalia ja tällaisen laitoksen pääosia;

6) "henkilö" tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, avointa yhtiötä, muuta yhtiötä, yhdistystä, säätiötä, kuolinpesää, julkista tai yksityistä laitosta, yhtymää, valtion elintä tai valtion yhtiötä, lukuun ottamatta tämän sopimuksen osapuolia;

7) "reaktori" tarkoittaa sellaista laitetta, ei kuitenkaan atomiasetta, jossa itsensä ylläpitävää hajoamisketjureaktiota pidetään toiminnassa käyttämällä hyväksi uraania, plutoniumia tai toriumia tahi uraanin, plutoniumin tai toriumin yhdistelmää;

8) "rajoitusten alaiset tiedot" tarkoittaa kaikkia tietoja, jotka koskevat 1) atomiaseiden suunnittelua, valmistusta tai hyväksikäyttöä, 2) erityisen ydinmateriaalin valmistusta tai 3) erityisen ydinmateriaalin käyttöä energian tuotannossa, ei kuitenkaan tietoja, jotka asianomainen viranomainen on pois>tanut salassa pidettävien tal rajoitusten alaisten tietojen piiristä;

9) "valvonta" tarkoittaa valvontajärjestelmää, joka on omiaan varmistamaan, että atomienergian rauhanomaiseen käyttöön tarkoitettuja materiaaleja, laitteita ja laitteistoja ei käytetä sotilaallisten tarkoitusperien edistämiseen;

10) "lähtöaine" tarkoittaa 1) uraania, toriumia tai Suomen Tasavallan hallituksen tai Komission lähtöaineeksi määräämää muuta materiaalia tai 2) malmeja, jotka sisältävät yhtä tai useampia edellä mainituista materiaaleista Suomen Tasavallan hallituksen tai Komission aika ajoin ehkä määrääminä pitoisuuksina;

11) "erityinen ydinmateriaali" tarkoittaa 1) plutoniumia, isotoopilla 233 tai 235 rikastettua uraania ja Suomen Tasavallan hallituksen tai Komission erityiseksi ydinmateriaaliksi määräämää muuta materiaalia tai 2) jollakin edellä mainituista materiaaleista keinotekoisesti rikastettua materiaalia.

11 ARTIKLA

A. Ottaen huomioon tämän sopimuksen määräykset, henkilökunnan ja materiaalin saantimahdollisuudet sekä kummassakin maassa voimassa olevat asianomaiset lait, muut säädökset ja erikoislupavaatimukset sekä lisäksi kummankin osapuolen osaltaan kansainvälisen valvonnan soveltamisesta omaksumat periaatteet, osapuolet ovat keskenään yhteistyössä atomienergian rauhanomaista tarkoitusta palvelevan käytön aikaan saamiseksi.

B. Tämän sopimuksen perusteella ei anneta rajoitusten alaisia tietoja, eikä materiaalia tai laitteita ja laitteistoja saa siirtää eikä palveluja suorittaa tämän sopimuksen perusteella, mikäli materiaalin tai laitteiden ja laitteistojen siirtoon tai. palvelujen suorittamiseen liittyy rajoitusten alaisten tietojen ilmaisemista.

C. Tässä sopimuksessa ei edellytetä sellaisten tietojen vaihtoa, joita osapuolilla ei ole lupa antaa.

III ARTIKLA

Osapuolet vaihtavat II artiklassa määrätyin edellytyksin atomienergian soveltamista rauhanomaiseen käyttöön ja siihen liittyviä terveys- ja turvallisuuskysymyksiä koskevia tietoja, jotka eivät ole luottamuksellisia. Tässä artiklassa tarkoitettujen tietojen vaihtoa voidaan toteuttaa eri tavoin, kuten raporttien, konferenssien ja laitosvierailujen muodossa, ja siihen sisältyy tietoja seuraavilta aloilta:

1) tutkimus-, materiaalinkoestus-, kokeilu-, demonstraatioteho- ja tehoreaktoreiden kehittäminen, suunnittelu, rakentaminen, käyttäminen ja käyttö sekä reaktorikokeet;

2) radioaktiivisten isotooppien ja lähtöaineiden, erityisen ydinmateriaalin ja sivutuotemateriaalin käyttö fysikaalisessa ja biologisessa tutkimustyössä, lääketieteessä, maanviljelyksessä ja teollisuudessa; sekä

3) terveys- ja turvallisuuskysymykset, jotka liittyvät edellisiin kohtiin.

IV ARTIKLA

A. Osapuolia hyödyttävää III artiklan mukaisesti sovittuun tietojen vaihtoon liittyvää materiaalia, mukaan luettuna lähtöaine, raskas vesi, sivutuotemateriaali, muut radioisotoopit, stabiilit isotoopit ja muuhun tarkoitukseen kuin reaktoreiden polttoainetäydennyksiin ja reaktorikokeisiin käytettävä erityinen ydinmateriaali, voidaan II artiklassa määrätyillä edellytyksillä siirtää osapuolten kesken määrättyihin käyttötarkoituksiin erikseen sovittavin määrin, ehdoin ja edellytyksin, milloin mainitunlaisia materiaaleja ei ole kaupallisesti saatavissa.

B. Osapuolten alan erikoistuneet tutkimuslaitokset ja reaktorimateriaalin koelaitokset voidaan erikseen sovittavin ehdoin ja edellytyksin sekä II artiklassa määrätyillä edellytyksillä saattaa molemminpuoliseen käyttöön, ottaen tällöin kuitenkin huomioon kohtuullisesti saatavissa olevien tilojen, laitosten ja henkilökunnan asettamat rajoitukset, milloin tällaisia laitoksia ei ole kaupallisin perustein käytettävissä.

C. Osapuoli voi erikseen sovittavin ehdoin ja edellytyksin siirtää toiselle osapuolelle laitteita ja laitteistoja III artiklan mukaisesti sovittua tietojen vaihtoa vastaaviin tarkoituksiin, ottaen lisäksi huomioon II artiklassa määrätyt edellytykset. Tällaiset siirrot katsotaan kulloinkin ilmenevästä tavaran niukkuudesta ja muista olosuhteista mahdollisesti aiheutuvien rajoitusten alaisiksi.

V ARTIKLA

Osapuolien välillä tämän sopimuksen perusteella annettujen tietojen (mukaan luettuna rakennepiirustukset ja erittelyt) taikka vaihdettujen tai siirrettyjen materiaalin, laitteiden ja laitteistojen soveltamisesta tai käytöstä vastaa vastaan ottava osapuoli, eikä toinen osapuoli takaa tällaisten tietojen täsmällisyyttä tai täydellisyyttä eikä tällaisten tietojen, materiaalin, laitteiden ja laitteistojen soveltuvuutta mihinkään erityiseen käyttöön tai sovellutukseen.

VI ARTIKLA

A. Atomienergian rauhanomaista käyttöä varten voidaan jommankumman osapuolen tai sen lainkäyttövallan alaisten valtuutettujen henkilöiden - ja (toisen osapuolen lainkäyttövallan alaisten valtuutettujen henkilöiden välillä tehdä tarvittavia järjestelyjä laitteiden ja laitteistojen sekä muiden materiaalien kuin erityisen ydin. materiaalin siirtämiseksi sekä niitä koskevien palvelujen suorittamiseksi.

B. Atomienergian rauhanomaista käyttöä varten voidaan jommankumman osapuolen tai sen lainkäyttövallan alaisten valtuutettujen henkilöiden ja toisen osapuolen lainkäyttövallan alaisten valtuutettujen henkilöiden välillä tehdä tarvittavia järjestelyjä erityisen ydinmateriaalin siirtämiseksi ja sanottua ainetta koskevien palvelujen suorittamiseksi IV ja VII artiklassa määrättyihin käyttötarkoituksiin, ottaen tällöin huomioon VIII artiklan määräykset soveltuvin osin sekä IX artiklan määräykset.

C. Osapuolet katsovat, että tämän artiklan A ja B kohdassa mainitut toimenpiteet riippuvat II artiklan määräyksistä ja osapuolten noudattamasta sopimuskäytännöstä niiden liiketoimienù osalta, joissa tämän artiklan A ja B kohdassa tarkoitetut valtuutetut henkilöt ovat osallisina.

VII ARTIKLA

A. Komissio toimittaa tämän sopimuksen voimassaoloaikana ja kuten jäljempänä tarkemmin määrätään Suomen Tasavallan hallitukselle tai IV artiklan mukaisesti sen lainkäyttövallan alaisille valtuutetuille henkilöille ehdoilla ja edellytyksillä, joista voidaan sopia, Suomen Tasavallan tarvitsemaa isotoopilla U-235 rikastettua uraania käytettäväksi polttoaineena tämän sopimuksen liitteessä esitetyssä tehoreaktoriohjelmassa, jota liitettä voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa IX artiklan määrälliset rajoitukset huomioon ottaen molempien osapuolien suostumuksella tekemättä muutoksia tähän sopimukseen.

1) Komissio toimittaa sanotunlaista isotoopilla U-235 rikastettua uraania huolehtimalla yhtäläisesti kuin yhdysvaltalaisille luvanhaltijoille Suomen Tasavallan hallituksen tai sen lainkäyttövallan alaisten valtuutettujen henkilöiden lukuun isotoopilla U-235 rikastetun uraanin tuottamisesta tai rikastamisesta tahi molemmista mainituista toimenpiteistä. (Mikäli hyvissä ajoin ilmoitetaan, ettei Suomen Tasavallan hallitukselle tai sen lainkäyttövallan alaisille valtuutetuille henkilöille ole kohtuudella saatavissa tarvittavaa luonnonuraania jotakin erityistä edellä mainittujen palvelujärjestelyjen mukaista rikastetun uraanin toimitusta varten, Komissio on valmis järjestämään tarvittavan luonnonuraanin erikseen sovittavin ehdoin ja edellytyksin.)

2) Komissio voi Suomen Tasavallan hallituksen tai sen lainkäyttövallan alaisten valtuutettujen henkilöiden pyynnöstä, edellä A 1 kohdassa mainittujen määräysten estämättä harkintansa mukaan myydä isotoopilla U-235 rikastettua uraania ehdoin ja edellytyksin, joista voidaan sopia.

B. Komissio siirtää, milloin niin sovitaan, Suomen Tasavallan hallitukselle tai sen lainkäyttövallan alaisille valtuutetuille henkilöille isotoopilla U-235 rikastettua uraania käytettäväksi polttoaineena määrätyissä tutkimussovellutuksissa, mukaan luettuna tutkimus-, materiaalien koestus- ja kokeilureaktorit sekä reaktorikokeet. Jokaista siirtoa koskevista ehdoista ja edellytyksistä on sovittava etukäteen ottaen lisäksi huomioon, että tapauksissa, joissa isotoopilla U-235 rikastetun uraanin omistusoikeus siirtyy, Komissiolla on oikeus rajoittaa järjestelyt tämän artiklan A 1 kohdan mukaisiin toimenpiteisiin.

C. Komissio voi myös siirtää Suomen Tasavallan hallitukselle tai sen lainkäyttövallan alaisille valtuutetuille henkilöille, kunkin siirron osalta ehdoin ja edellytyksin, joista voidaan sopia, erityistä ydinmateriaalia Suomen Tasavallassa tapahtuvien muuntamista tai valmistusta tahi molempia tarkoittavien palvelujen suorittamiseksi sekä siirrettäväksi edelleen toiseen valtioon tai valtioryhmittymään X artiklan A 3 kohdan määräysten mukaisesti. Milloin Komission isotoopilla U-235 rikastaman uraanin omistusoikeus siirtyy, Komissiolla on oikeus rajoittaa järjestelyt tämän artiklan A 1 kohdan mukaisiin toimenpiteisiin.

VIII ARTIKLA

A. Komission isotoopilla U-235 rikastetun uraanin VI. artiklan B kohdassa ja VII artiklassa tarkoitettujen siirtojen osalta katsotaan:

1) että Suomen Tasavallan hallituksen tai sen valtuuttamien henkilöiden ja Komission välillä tehdään sopivina ajankohtina sopimuksia, joissa sovitaan yksityiskohtaisemmin määristä, rikastuksista, toimitusaikatauluista sekä muista toimitusten tai palvelujen ehdoista ja edellytyksistä;

2) että myydyn isotoopilla U-235 rikastetun uraanin hinnat tai suoritettujen rikastuspalvelujen maksut ovat samat kuin käyttäjille Amerikan Yhdysvalloissa toimituksen ajankohtana. Toimitusta varten tarvittava ennakkoilmoitusaika on sama kuin käyttäjille Amerikan Yhdysvalloissa ilmoituksen tekemisajankohtana. Komissio voi suostua isotoopilla U-235 rikastetun uraanin toimittamiseen tai rikastamispalvelujen suorittamiseen lyhyemmällä ilmoitusajalla, jolloin peritään mahdollinen Komission kohtuulliseksi katsoma lisämaksu, tavallisen perushinnan tai -maksun lisäksi, Komissiolle lyhyemmästä ilmoitusajasta aiheutuvien poikkeuksellisten kustannuksien kattamiseksi.

B. Mikäli isotoopilla U-235 rikastetun uraanin kokonaismäärä, jonka Komissio on sopinut toimittavansa tämän sopimuksen tai muiden yhteistyösopimusten mukaisesti, nousee Komissiolla tällaisiin tarkoituksiin käytettävissä olevan isotoopilla U-235 rikastetun uraanin enimmäismäärään ja ellei sopimuksia ole tehty IX artiklassa mainittuun sovitettuun nettomäärään saakka, Komissio voi asianmukaisesti siitä ilmoittaen vaatia Suomen Tasavallan hallitusta tai sen valtuuttamia henkilöitä solmimaan sopimuksia sellaisesta isotoopilla U-235 rikastetun uraanin kokonais- tai osittaismäärästä, joka ei silloin ole sopimuksen alaista. Mikäli sopimuksia ei solmita Komission tämän kohdan perusteella esittämästä vaatimuksesta, Komission katsotaan vapautuvan kaikista velvoitteistaan sellaisen isotoopilla U-235 rikastetun uraanin osalta, josta sopimuksia on edellä esitetyllä tavalla vaadittu.

C. Tämän sopimuksen perusteella toimitettu rikastettu uraani voi sisältää isotooppia U-235 enintään kaksikymmentä prosenttia (20 %). Osa tämän sopimuksen mukaan toimitetusta isotoopilla U-235 rikastetusta uraanista voidaan asettaa käytettäväksi yli 20 % isotooppia U-235 sisältävänä materiaalina, milloin osapuolet katsovat tällaisen teknisesti tai taloudellisesti perustelluksi.

D. Jollei toisin sovita, katsotaan tarpeelliseksi. liitteessä mainittuun määrättyyn reaktorisuunnitelmaan tämän sopimuksen perustella varatun, isotoopilla U-235 rikastetun uraanin koko määrän saannin varmistamiseksi, että suunnitelman toteuttaminen aloitetaan liitteessä esitetyn aikataulun mukaisesti ja että Suomen Tasavallan hallitus tai sen valtuuttamat henkilöt solmivat varattua määrää koskevan sopimuksen riittävän ajoissa, jotta Komissio voi toimittaa ensimmäiseen polttoainelataukseen tarvittavan materiaalin. Mikäli Suomen Tasavallan hallitus tai sen valtuuttamat henkilöt haluavat sopia vähemmästä kuin jotakin määrättyä suunnitelmaa varten varatusta isotoopilla U-235 rikastetun uraanin kokonaismäärästä tahi purkaa toimitussopimuksen, ylitse jäävä siihen suunnitelmaan varattu määrä lakkaa olemasta käytettävissä, jolloin myös IX artiklassa mainittua U-235 : n suurinta sovitettua nettomäärää vähennetään vastaavasti, ellei toisin ole sovittu.

E. Huomioon ottaen IX artiklassa olevat rajoitukset isotoopilla U-235 rikastetun uraanin määrä, joka on siirretty VI artiklan B-kohdan tai VII artiklan mukaisesti ja joka on Suomen Tasavallan hallituksen lainkäyttövallan alaisena käytettävissä reaktoreiden tai reaktorikokeilujen polttoaineena, ei saa minään hetkenä ylittää mainittujen reaktoreiden tai reaktorikokeilujen lataukseen .tarvittavaa määrää ja sellaista lisämäärää, joka osapuolten käsityksen mukaan on tarpeellinen tällaisten reaktoreiden tai reaktorikokeilujen tehokkaalle ja jatkuvalle toiminnalle.

F. Milloin Amerikan Yhdysvalloista saatu erityinen ydinmateriaali on jälleenkäsittelyn tarpeessa tai milloin Amerikan Yhdysvalloista vastaanotettua polttoainemateriaalia sisältäviä säteilytettyjä polttoaine-elementtejä on poistettava reaktorista ja niiden muotoa tai sisältöä on muutettava, voidaan mainittu jälleenkäsittely tai muuttaminen suorittaa suomalaisissa laitoksissa, mikäli osapuolet yhteisesti toteavat, että tämän sopimuksen mukaista valvontaa voidaan tehokkaasti soveltaa, taikka muissa laitoksissa, joista yhteisesti voidaan sopia.

G. Komission tämän sopimuksen mukaisesti vuokraaman polttoaineen kaikissa osissa säteilytysprosessin tuloksena tuotettu erityinen ydinmateriaali kuuluu vuokranottajalle, ja tämän artiklan F-kohdassa edellytetyn jälleenkäsittelyn jälkeen sanotun materiaalin omistusoikeus kuuluu vuokranottajalle, elleivät Komissio ja vuokranottaja toisin sovi.

H. Mitään tämän sopimuksen mukaisesti Suomen Tasavallan hallitukselle tai sen lainkäyttövallan alaisille valtuutetuille henkilöille siirrettyä materiaalia käyttämällä tuotettua erityistä ydinmateriaalia ei siirretä mihinkään muuhun valtioon tai valtioryhmittymään, paitsi milloin Komissio voi suostua sanotunlaiseen siirtoon.

I. Eräät atomienergiamateriaalit, joita Komissiota voidaan pyytää toimittamaan tämän sopimuksen mukaisesti, ovat vahingollisia henkilöille ja omaisuudelle, ellei niitä käsitellä ja käytetä huolellisesti. Tällaisten materiaalien toimittamisen jälkeen Suomen Tasavallan hallitus kantaa täyden vastuun Yhdysvaltain hallitusta koskevilla osin sellaisten materiaalien turvallisesta käsittelystä ja käytöstä. Kaiken lähtöaineen, erityisen ydinmateriaalin tai kaikkien reaktorimateriaalien osalta, jotka Komissio mahdollisesti vuokraa tämän sopimuksen mukaisesti Suomen Tasavallan hallitukselle tai sen lainkäyttövallan alaisille henkilöille, Suomen Tasavallan hallitus turvaa ja vapauttaa Amerikan Yhdysvaltain hallituksen kaikesta vahingonvastuusta ja korvausvelvollisuudesta (mukaan luettuna vastuu kolmatta henkilöä kohtaan) kaikissa tapauksissa, jotka aiheutuvat tällaisen lähtöaineen tai erityisen ydinmateriaalin tai tällaisten reaktorimateriaalien tuottamisesta tai valmistamisesta, omistamisesta, vuokraamisesta ja hallinnasta sekä käytöstä, sen jälkeen, kun Komissio on toimittanut tällaisen materiaalin Suomen Tasavallan hallitukselle tai sen lainkäyttövallan alaiselle henkilölle.

IX ARTIKLA

Rikastetussa uraanissa olevan U-235 : n sovitettu nettomäärä, joka on siirretty Amerikan Yhdysvalloista Suomen Tasavaltaan IV, VI ja VII artiklan perusteella tämän yhteistyösopimuksen voimassaoloaikana, ei saa ylittää kokonaismäärältään kahtakymmentäviittätuhattakahtasataa (25200) kiloa. Seuraavaa laskutapaa käytetään laskettaessa sanottujen artikloiden perusteella suoritettuja siirtoja kaksikymmentäviisituhattakaksisataa (25200) kiloa käsittävän U-235:n enimmäismäärän rajoissa:

1) mainittujen artikloiden perusteella siirrettyyn rikastettuun uraaniin sisältyvästä U-235 n määrästä, vähennettynä

2) U-235:n määrällä, joka sisältyy yhtä suureen määrään isotooppipitoisuudeltaan luonnonmukaista uraania, vähennetään:

3) U-235:n kokonaismäärä, joka sisältyy Yhdysvalloista peräisin olevaan vielä käyttökelpoiseen joko Amerikan Yhdysvaltoihin palautettuun tai johonkin muuhun valtioon tai valtioryhmittymään Amerikan Yhdysvaltain hallituksen tämän sopimuksen mukaisella suostumuksella siirrettyyn uraaniin, vähennettynä

4) U-23S:n määrällä, joka sisältyy yhtä suureen määrään isotooppipitoisuudeltaan luonnonmukaista uraania.

X ARTIKLA

A. Suomen Tasavallan hallitus vakuuttaa,

1) että XII artiklassa edellytettyä valvontaa noudatetaan;

2) että mitään Suomen Tasavallan hallitukselle tai sen lainkäyttövallan alaisille valtuutetuille henkilöille ostamalla tai muulla tavoin tämän sopimuksen perusteella siirrettyä materiaalia, mukaan luettuna laitteet ja laitteistot, samoin kuin mitään erityistä ydinmateriaalia joka on tuotettu käyttämällä tällaista materiaalia, laitteita tai laitteistoja, ei käytetä atomiaseisiin, atomiaseiden tutkimiseen tai kehittämiseen taikka mihinkään muuhun sotilaalliseen tarkoitukseen;

3) että mitään Suomen Tasavallan hallitukselle tai sen lainkäyttövallan alaisille valtuutetuille henkilöille tämän sopimuksen perusteella siirrettyä materiaalia, mukaan luettuna laitteet ja laitteistot, ei siirretä valtuuttamattomille henkilöille tai Suomen Tasavallan hallituksen lainkäyttövallan ulkopuolelle, paitsi milloin Komissio voi suostua sellaiseen siirtoon toiseen valtioon tai valtioryhmittymään ja silloinkin vain, mikäli materiaalin siirto Komission käsityksen mukaan kuuluu Amerikan Yhdysvaltain hallituksen ja toisen valtion tai valtioryhmittymän välisen yhteistyösopimuksen piiriin.

B. Amerikan Yhdysvaltain hallitus vakuuttaa,

1) että mitään Amerikan Yhdysvaltain hallitukselle tai sen lainkäyttövallan alaisille valtuutetuille henkilöille ostamalla tai muulla tavoin tämän sopimuksen perusteella siirrettyä materiaalia, mukaan luettuna laitteet ja laitteistot, samoin kuin mitään erityistä ydinmateriaalia, joka on tuotettu käyttämällä tällaista materiaalia, mukaan luettuna laitteet ja laitteistot tahi sanotun laisen siirretyn tai tuotetun materiaalin sijaan asetettua samantyyppisen materiaalin vastaavaa määrää, ei käytetä atomiaseisiin, atomiaseiden tutkimiseen tai kehittämiseen taikka mihinkään muuhun sotilaalliseen tarkoitukseen;

2) että mitään Amerikan Yhdysvaltain hallitukselle tai sen lainkäyttövallan alaisille valtuutetuille henkilöille tämän sopimuksen perusteella siirrettyä materiaalia, mukaan luettuna laitteet ja laitteistot, samoin kuin erityistä ydin. materiaalia, joka on tuotettu käyttämällä tällaista materiaalia, laitteita tai laitteistoja, ei siirretä valtuuttamattomille henkilöille tai Amerikan Yhdysvaltain hallituksen lainkäyttövallan ulkopuolelle, paitsi milloin Suomen Tasavallan hallitus voi suostua tällaiseen siirtoon toiseen valtioon tai valtioryhmittymään.

XI ARTIKLA

A. Suomen Tasavallan hallitus ja Amerikan Yhdysvaltain hallitus, pitäen Kansainvälisen atomienergiajärjestön laitoksien ja palveluksien hyväksikäyttöä toivottavana, sopivat täten, että Järjestöä pyydetään viipymättä ottamaan vastatakseen valvonnan soveltamisesta tämän sopimuksen perusteella valvottaviin materiaaleihin Ja laitoksiin. Tarpeelliset järjestelyt on tarkoitus toteuttaa tätä sopimusta muuttamatta osapuolten ja Järjestön kesken solmittavalla sopimuksella, joka voi sisältää määräyksiä Amerikan Yhdysvaltain hallitukselle tämän sopimuksen XII artiklan nojalla myönnettyjen valvontaoikeuksien keskeyttämisestä sinä aikana ja siltä osin kuin Järjestön valvontaa sovelletaan sanottuihin materiaaleihin ja laitoksiin.

B. Mikäli Suomen Tasavallan hallitus on ennen tämän artiklan A-kohdan määräysten toteuttamista omasta pyynnöstään ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen hengessä tehnyt Kansainvälisen atomienergiajärjestön perussäännön III artiklan A 5 kohdan mukaisen sopimuksen, jonka perusteella Järjestön tällöin voimassa olevaa valvontajärjestelmää sovelletaan tai on sovellettava Suomen Tasavallan toimintoihin atomienergian alalla, Amerikan Yhdysvaltain hallitus sitoutuu neuvottelemaan siitä, kuinka laajalti tällaisen Suomen Tasavallan hallituksen ja Järjestön välisen sopimuksen määräykset voidaan hyväksyä tämän artiklan. A-kohdan tarkoitusperät täyttäviksi.

C. Mikäli osapuolet eivät pääse molemminpuolisesti tyydyttävään sopimukseen tämän artiklan A tai B kohdan mukaisen järjestelyn ehdoista, kumpikin osapuoli voi ilmoituksella purkaa tämän sopimuksen. Ennen kuin jompikumpi osapuoli ryhtyy toimenpiteisiin tämän sopimuksen purkamiseksi, osapuolet harkitsevat tarkoin purkamisen taloudellisia vaikutuksia. Kumpikaan osapuoli ei vetoa purkamisoikeuteensa, ennen kuin se on antanut toiselle osapuolelle asianmukaisen ennakkoilmoituksen jotta varattaisiin Suomen Tasavallan hallitukselle, mikäli se on toinen osapuoli, mahdollisuus vaihtoehtoisen voimanlähteen järjestämiseen ja jotta varattaisiin Amerikan Yhdysvaltain hallitukselle, mikäli se on toinen osapuoli, mahdollisuus tuotantosuunnitelmien järjestelemiseen. Siinä tapauksessa, että jompikumpi osapuoli purkaa sopimuksen, Suomen Tasavallan hallituksen tulee Amerikan Yhdysvaltain hallituksen pyynnöstä palauttaa Amerikan Yhdysvaltain hallitukselle kaikki tämän sopimuksen perusteella vastaanotettu erityinen ydinmateriaali, joka on vielä sen tai sen lainkäyttövallan alaisten henkilöiden hallinnassa. Amerikan Yhdysvaltain hallitus korvaa Suomen Tasavallan hallitukselle tai sen lainkäyttövallan alaisille henkilöille palautetun materiaalin arvon Amerikan Yhdysvalloissa tällöin voimassa olevan Komission hintataulukon mukaisesti.

XII ARTIKLA

A. Suomen Tasavallan hallitus ja Amerikan Yhdysvaltain hallitus korostavat niiden yhteisen edun mukaista olevan varmistaa, että tämän sopimuksen perusteella Suomen Tasavallan hallituksen tai sen lainkäyttövallan alaisen henkilön käytettäväksi asetettua materiaalia, laitteita tai laitteistoja käytetään yksinomaan siviilitarkoituksiin.

B. Siltä osin kuin tässä sopimuksessa edellytettyjä valvontaoikeuksia ei XI artiklassa määrätyllä tavalla keskeytetä Kansainvälisen atomienergiajärjestön valvonnan soveltamisen johdosta, Amerikan Yhdysvaltain hallituksella on tämän sopimuksen kaikista muista määräyksistä riippumatta, seuraavat oikeudet:

1) varmistautuakseen suunnittelun ja käyttämisen siviilitarkoituksesta ja siitä, että valvontaa voidaan soveltaa tehokkaasti, oikeus tarkastaa rakennesuunnittelultaan kaikki.

a) reaktorit ja

b) muut laitteet ja laitteistot, joiden rakennesuunnittelun Komissio katsoo valvonnan tehokkaan soveltamisen kannalta oleelliseksi, jotka reaktorit, laitteet tai laitteistot Amerikan Yhdysvaltain hallitus tai sen lainkäyttövallan alainen henkilö asettaa tämän sopimuksen perusteella Suomen Tasavallan hallituksen tai sen lainkäyttövallan alaisen henkilön käytettäviksi taikka joissa käytetään, valmistetaan tai käsitellään jotakin seuraavista tämän sopimuksen perusteella käytettäviksi asetetuista materiaaleista: lähtöaine, erityinen ydinmateriaali, hidastinmateriaali tai muu Komission määräämä materiaali;

2) Amerikan Yhdysvaltain hallituksen, tai sen lainkäyttövallan alaisen henkilön tämän sopimuksen perusteella Suomen Tasavallan hallituksen tai sen lainkäyttövallan alaisen henkilön käytettäväksi asettaman lähtöaineen tai erityisen ydinmateriaalin osalta sekä kaiken lähtöaineen tai erityisen ydinmateriaalin osalta, jota dn käytetty, saatu tai tuotettu käyttämällä jotakin seuraavista tämän sopimuksen perusteella käytettäviksi asetetuista materiaaleista, laitteista tai laitteistoista:

a) lähtöaine, erityinen ydinmateriaali, hidastinmateriaali tai muu Komission määräämä materiaali,

b) reaktorit ja

c) muut laitteet tai laitteistot, joiden osalta Komissio on käytettäväksi asettamisen ehdoksi määrännyt, että tämän B 2 kohdan määräyksiä sovelletaan,

i) oikeus vaatia käyttökirjanpidon pitämistä ja esittämistä sekä vaatia ja saada raportteja tällaisten materiaalien selvitettävyyden varmistamisen helpottamiseksi, ja

ii) oikeus vaatia, että kaikki tällaiset Suomen Tasavallan hallituksen tai sen lainkäyttövallan alaisen henkilön hallussa olevat materiaalit ovat kaiken tässä artiklassa edellytetyn valvonnan ja X artiklassa mainittujen vakuutuksien alaisia;

3) oikeus hyväksyä laitokset, joita käytetään tämän artiklan B 2 kohdassa mainitun erityisen ydinmateriaalin varastoimiseen, jota materiaalia ei tarvita Suomen Tasavallassa toteutettaviin atomienergiaohjelmiin ja jota materiaalia ei siirretä Suomen Tasavallan hallituksen lainkäyttövallan ulkopuolelle, tai käytetä muulla tavoin molempien osapuolten hyväksyttävissä olevan järjestelyn mukaisesti;

4) oikeus Suomen Tasavallan hallituksen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen nimetä henkilöt, joilla on oikeus päästä yhdessä, mikäli jompikumpi osapuoli niin vaatii, Suomen Tasavallan hallituksen nimeämien henkilöiden kanssa Suomen Tasavallassa kaikkiin niihin paikkoihin ja saada kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen tämän artiklan B 2 kohdan alaisen lähtöaineen ja erityisen ydinmateriaalin selvittämisessä tämän sopimuksen noudattamisen toteamiseksi sekä suorittaa mahdollisesti tarpeellisiksi katsottavat erilliset mittaukset;

5) oikeus keskeyttää tai purkaa tämä sopimus ja vaatia tämän artiklan B 2 kohdassa tarkoitettujen materiaalien, laitteiden ja laitteistojen palauttamista siinä tapauksessa, että tämän artiklan määräyksiä taikka X artiklassa mainittuja vakuutuksia ei ole noudatettu, tai Suomen Tasavallan hallitus on laiminlyönyt tämän artiklan määräysten täyttämisen kohtuullisessa ajassa;

6) oikeus neuvotella Suomen Tasavallan hallituksen kanssa terveys- ja turvallisuuskysymyksistä.

C. Suomen Tasavallan hallitus sitoutuu helpottamaan tässä artiklassa edellytetyn valvonnan soveltamista.

XIII ARTIKLA

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin kumpikin hallitus on ottanut vastaan toiselta hallitukselta kirjallisen tiedonannon siitä, että se on täyttänyt kaikki lakimääräiset ja valtiosäännön mukaiset vaatimukset sopimuksen voimaantulon osalta, ja sopimus on voimassa kolmenkymmenen (30) vuoden ajan.

Tämän vakuudeksi alle merkityt asianmukaisesti valtuutetut henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Washingtonissa 8 päivänä huhtikuuta 1970, kahtena suomen- ja englannin kielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Liite Suomen rikastettua uraania käyttäviä tehoreaktoreita koskeva ohjelma


        (2)     (3)
      Suunniteltu  Kriitillisyyden  (4)
      rakennustöiden saavuttamis-  Tarvittava
      alkamis-    ajankohta    U-235:n
  (1)   ajankohta           kokonais-
Reaktorit                 määrä (KG)

A. 750 MWe   1972     1978     13000
B. 750 MWe   1974     1980     12000
             Yhteensä:     25000

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.