31/1970

Suomen Tasavallan hallituksen ja Bulgarian Kansantasavallan hallituksen välinen SOPIMUS kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä

Suomen Tasavallan hallitus ja Bulgarian Kansantasavallan hallitus;

Chicagossa joulukuun 7 päivänä 1944 allekirjoitettavaksi avatun kansainvälisen siviiliilmailun yleissopimuksen osapuolina;

haluten tehdä sanottua yleissopimusta täydentävän sopimuksen alueittensa välisen ja niiden kautta edelleen tapahtuvan lentoliikenteen aloittamisesta, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä sopimuksessa, ellei lauseyhteys muuta edellytä:

a) tarkoittaa sanonta "yleissopimus" Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettavaksi avattua kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta mukaanluettuina kaikki tämän yleissopimuksen 90 artiklan mukaisesti hyväksytyt liitteet sekä kaikki sen 90 ja 94 artiklan mukaisesti liitteisiin ja yleissopimukseen tehdyt muutokset siinä laajuudessa kuin kumpikin sopimuspuoli on nämä liitteet ja muutokset hyväksynyt;

b) tarkoittaa sanonta "ilmailuviranomaiset" Suomen kohdalla liikenneministeriötä ja Bulgarian Kansantasavallan kohdalla kuljetusministeriötä (Ministry of Transport) ja jokaista henkilöä tai elintä, joka on valtuutettu suorittamaan niitä tai samankaltaisia tehtäviä joita sanottu ministeriö tällä hetkellä hoitaa;

c) tarkoittaa sanonta "nimetty lentoliikenneyritys" lentoliikenneyritystä, joka on nimetty ja jolle on myönnetty liikennelupa tämän sopimuksen 3 artiklan mukaisesti;

d) sanonta "alue" tarkoittaa valtion ollessa kysymyksessä asianomaisen valtion täysivaltaisuuden alaisia maa-alueita sekä niihin liittyviä aluevesiä.

e) sanonnoilla "lentoliikenne", "kansainvälinen lentoliikenne", "lentoliikenneyritys" ja "lasku ilman kaupallista tarkoitusta" on yleissopimuksen 96 artiklassa niille annettu merkitys.

2 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet kansainvälisen säännöllisen lentoliikenteen aloittamiseksi tämän sopimuksen liitteen asianomaisen osan mukaisesti. Tällaista liikennettä ja näitä reittejä kutsutaan alempana "sovituksi liikenteeksi" ja vastaavasti määrätyiksi reiteiksi". Kummankin sopimuspuolen nimeämillä lentoliikenneyrityksillä on harjoittaessaan sovittua liikennettä määrätyllä reitillä seuraavat oikeudet:

a) lentää ilman välilaskua toisen sopimuspuolen alueen yli;

b) laskeutua mainitulle alueelle ilman kaupallista tarkoitusta; ja

c) laskeutua mainitulla alueella tämän sopimuksen liitteessä asianomaista reittiä varten määrätyissä paikoissa jättääkseen ja ottaakseen kansainvälisessä liikenteessä matkustajia, rahtia ja postia.

2. Älköön minkään tämän artiklan 1 kohdassa katsottako merkitsevän toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen oikeuttamista ottamaan .toisen sopimuspuolen alueella matkustajia, tahtia tai postia kuljetettavaksi korvausta tai maksua vastaan toiseen paikkaan tämän sopimusvaltion alueella.

3 artikla

1. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus nimetä toiselle sopimuspuolelle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella yksi tai useampia lentoliikenneyrityksiä harjoittamaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä.

2. Saadessaan tällaisen ilmoituksen toisen sopimuspuolen tulee, tämän artiklan 3 ja 4 kohdan määräykset huomioon ottaen, viipymättä myöntää nimetylle lentoliikenneyritykselle tai nimetyille lentoliikenneyrityksille asianomaiset liikenneluvat.

3. Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaiset voivat vaatia toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä osoittamaan, että se täyttää ne vaatimukset, jotka laki ja määräykset mainittujen viranomaisten normaalisti ja kohtuullisesti soveltamina asettavat kansainväliselle lentoliikenteelle yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

4. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä myöntämästä tämän artiklan 2 kohdassa mainittua liikennelupaa tai asettaa välttämättömiksi katsomiaan, itämän sopimuksen 2 artiklassa mainittujen, nimetylle lentoliikenneyritykselle myönnettävien oikeuksien täyttöä koskevia ehtoja, aina milloin se katsoo, ettei tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaiselle.

5. Kun lentoliikenneyritys on näin nimetty ja sille on myönnetty liikennelupa, se voi milloin tahansa ryhtyä harjoittamaan sovittua liikennettä edellyttäen, että tätä liikennettä koskeva, tämän sopimuksen 8 artiklan mukaisesti laadittu tariffi on voimassa.

4 artikla

Kummankin sopimuspuolen nimetyt lentoliikenneyritykset toimittavat toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaisen hyväksyttäviksi mahdollisimman ajoissa ennen kunkin liikennekauden alkua täydelliset lentoaikataulunsa, joista ilmenee lentovuorojen viikottainen lukumäärä, käytettävä lentokonetyyppi sekä muut samantapaiset sovitun liikenteen suorittamista koskevat tiedot. Mainitulle viranomaiselle ilmoitetaan myös edellämainittuja tietoja koskevat muutokset.

5 artikla

1. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus peruuttaa liikennelupa tai "toistaiseksi kieltää toisen sopimuspuolen nimeämää yritystä käyttämästä hyväkseen tämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia, tai asettaa näiden oikeuksien käytölle välttämättömiksi katsomiaan ehtoja:

a) milloin se katsoo, että tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja tehokas valvonta ei kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle tai sen kansalaisille, tai

b) jos kyseessä oleva lentoliikenneyritys on noudattamatta nämä oikeudet myöntäneen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, tai

c) jos lentoliikenneyritys muutoin laiminlyö sovitun liikenteen tämän sopimuksen mukaisen hoidon.

2. Mikäli ei välitön peruuttaminen, hyväksikäytön lykkääminen tai tämän artiklan 1 kohdassa mainittujen ehtojen asettaminen ole välttämätöntä lakien ja määräysten jatkuvan rikkomisen estämiseksi, tätä oikeutta älköön käytettäkö ennen kuin toisen sopimuspuolen kanssa on neuvoteltu. Tässä tapauksessa neuvottelut on aloitettava kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä päivästä kun jompikumpi sopimuspuoli on esittänyt neuvotteluja koskevan pyynnön.

6 artikla

1. Kummankin sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten kansainvälisessä liikenteessä toimivat ilma-alukset, niinkuin myös niiden vakiovarusteet, polttoaineet, voiteluöljyt ja ilma-aluksessa olevat varastot (mukaanluettuina ruoka, juomat ja tupakka) ovat vapaat kaikista tulleista, tarkastusmaksuista ja muista samankaltaisista maksuista saapuessaan toisen sopimuspuolen alueelle, edellyttäen, että varusteet ja varastot jäävät alukseen siksi kunnes ne jälleenviedään tai käytetään lennettäessä matkaosuutta mainitun alueen yläpuolella.

2. Samoista tulleista ja muista maksuista, lukuunottamatta tehdyistä palveluksista kannettuja maksuja, ovat myös vapaat:

a) sopimuspuolen alueella tämän sopimuspuolen viranomaisten määräämissä rajoissa toisen sopimuspuolen kansainvälisessä liikenteessä toimivaan, mainitulta alueelta lähtevään ilmaalukseen otetut, aluksessa käytettävät varastot;

b) jommankumman sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten kansainvälisessä liikenteessä käytettävän ilma-aluksen huoltoa tai korjausta varten toisen sopimuspuolen alueelle tuomat varaosat;

c) toisen sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten kansainvälisessä liikenteessä toimivan, lähtevän ilma-aluksen tarpeisiin tarkoitettu polttoaine ja voiteluöljy siinäkin tapauksessa, että niitä käytetään lennettäessä sen sopimuspuolen alueen yläpuolella olevalla matkaosuudella, jossa ne on otettu alukseen.

Edellä a), b) ja c) kohdissa tarkoitettu materiaali voidaan vaatia pidettäväksi tullivalvonnan alaisena.

7 artikla

Kummankin sopimuspuolen ilma-aluksen käyttämät vakiovarusteet niinkuin myös ilmaaluksessa pidettävät tarvikkeet ja varastot saadaan purkaa toisen sopimuspuolen alueelle ainoastaan tämän alueen tulliviranomaisten suostumuksella. Tällöin ne voidaan asettaa mainittujen viranomaisten valvontaan siihen asti kunnes ne jälleenviedään tai niiden suhteen muutoin menetellään tullimääräysten mukaisesti.

8 Artikla

1. Toisen sopimuspuolen lentoliikenneyritysten kuljetuksissaan toisen sopimuspuolen alueelle tai alueelta soveltamat tariffit on vahvistettava kohtuullisiksi ottamalla asianmukaisesti huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät kuten liikennekustannukset, kohtuullinen voitto ja muiden lentoliikenneyritysten tariffit.

2. Molempien sopimuspuolten nimeämien asianomaisten lentoliikenneyritysten on, mikäli mahdollista, sovittava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tariffeista sekä sovellettavista edustajien toimipalkkiotaksoista neuvotellen muiden samaa reittiä, joko kokonaan tai osittain, liikennöivien lentoliikenneyritysten kanssa, ja tällaisen sopimuksen laatimisessa on, mikäli mahdollista, käytettävä hyväksi Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) hinnanvahvistusmekanismia.

3. Täten sovitut tariffit on alistettava sopimuspuolten ilmailuviranomaisten hyväksyttäviksi viimeistään yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen niiden suunniteltua käyttöönottoa; erikoistapauksissa tätä määräaikaa voidaan lyhentää edellyttäen, että mainitut viranomaiset siitä sopivat.

4. Mikäli nimetyt lentoliikenneyritykset eivät pääse sopimukseen näistä tariffeista, tai jos tariffia ei voida jostakin muusta syystä määrätä tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, tai jos jompikumpi sopimuspuoli tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun yhdeksänkymmenen (90) päivän ajanjakson alusta lukien kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle tyytymättömyytensä johonkin tämän artiklan 2 kohdan nojalla sovittuun tariffiin, sopimuspuolten ilmailuviranomaisten tulee pyrkiä määräämään tämä tariffi sopimalla siitä keskenään.

5. Elleivät ilmailuviranomaiset pääse sopimukseen heille tämän artiklan 3 kohdan nojalla alistetun tariffin hyväksymisestä tai 4 kohdan nojalla tapahtuvasta tariffin määräämisestä, erimielisyys on ratkaistava tämän sopimuksen 13 artiklan määräysten mukaisesti.

6. Huomioonottaen tämän artiklan 3 ja 5 kohdan määräykset mikään tariffi ei tule voimaan, elleivät kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaiset ole sitä hyväksyneet.

7. Tämän artiklan määräysten mukaisesti vahvistetut tariffit ovat voimassa siksi kunnes uudet tariffit on vahvistettu tämän artiklan määräysten mukaisesti.

9 artikla

Kummankin sopimuspuolen nimetyillä lentoliikenneyrityksillä on oikeus pitää toisen sopimuspuolen alueella omaa edustustoa sekä sovitun liikenteen harjoittamiseksi tarvittavaa teknillistä ja kaupallista henkilökuntaa. Kummankin sopimuspuolen ilmailuviranomaiset antavat mainituille edustustoille kaikkea mahdollista apua niiden suorittaessa tehtäviään.

10 artikla

Kumpikin sopimuspuoli myöntää toisen sopimuspuolen nimeämille lentoliikenneyrityksille oikeuden vapaasti siirtää viralliseen vaihtokurssiin ne tuloylijäämät, jotka ne ovat ansainneet matkustajia, postia ja rahtia sen alueella kuljettaessaan.

11 artikla

Sopimuspuolten ilmailuviranomaisten on aika ajoin neuvoteltava keskenään läheisen yhteistyön hengessä varmistaakseen tämän sopimuksen ja sen liitteen määräysten toteuttamisen ja asianmukaisen noudattamisen.

12 artikla

1. Mikäli jompikumpi sopimuspuoli pitää tämän sopimuksen jonkin määräyksen muuttamista toivottavana, se voi pyytää neuvotteluja toisen sopimuspuolen kanssa. Tällaiset neuvottelut, jotka voidaan käydä ilmailuviranomaisten keskeisinä ja jotka voivat tapahtua joko keskustelujen tai kirjeenvaihdon muodossa, tulee aloittaa kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Näin sovitut muutokset tulevat voimaan kun ne on vahvistettu diplomaattisella noottien vaihdolla.

2. Muutokset tämän sopimuksen liitteeseen voidaan tehdä sopimuspuolten asianomaisten ilmailuviranomaisten keskinäisellä sopimuksella ja ne tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu diplomaattista tietä.

13 artikla

Mikäli sopimuspuolten kesken syntyy erimielisyyttä tämän sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta, sopimuspuolet pyrkivät ensisijassa ratkaisemaan sen sopimuspuolten ilmailuviranomaisten välisin neuvotteluin. Elleivät mainitut viranomaiset pääse sopimukseen, erimielisyys on ratkaistava diplomaattista tietä.

14 artikla

Tämä sopimus ja sen liite on saatettava sopusointuun jokaisen monenkeskisen sopimuksen kanssa, joka saattaa tulla molempia sopimuspuolia sitovaksi.

15 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle päätöksestään irtisanoa tämä sopimus; tällainen ilmoitus on samanaikaisesti toimitettava Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle. Tällaisessa tapauksessa sopimus lakkaa olemasta voimassa kahdentoista (12) kuukauden kuluttua siitä päivästä lukien, jolloin toinen sopimuspuoli on vastaanottanut mainitun ilmoituksen, paitsi jos irtisanominen peruutetaan yhteisellä sopimuksella ennen mainitun määräajan päättymistä. Ellei toinen sopimuspuoli tunnusta vastaanottaneensa ilmoitusta, se katsotaan vastaanotetuksi neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä, kun Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on sen vastaanottanut.

16 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluttua sen allekirjoittamisesta.

Tämän vakuudeksi allamainitut, hallitustensa siihen valtuuttamina ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä yhdeksäntenätoista päivänä maaliskuuta 1970 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Liite Suomen Tasavallan ja Bulgarian Kansantasavallan väliseen lentoliikennesopimukseen.

I osa

Nimetty bulgarialainen lentoliikenneyritys voi tai nimetyt bulgarialaiset lentoliikenneyritykset voivat harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä seuraavilla reiteillä:

Sofia - yksi tai useampia välillä olevia paikkakuntia - Helsinki ja paikkakunnat Suomesta edelleen, molempiin suuntiin ja oikeudella jättää pois jotkut välillä olevista paikkakunnista tai paikkakunnista Suomesta edelleen joillakin tai kaikilla lennoilla.

II osa

Nimetty suomalainen lentoliikenneyritys voi tai nimetyt suomalaiset lentoliikenneyritykset voivat harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä seuraavilla reiteillä:

Helsinki - yksi tai useampia välillä olevia paikkakuntia - Sofia ja paikkakunnat Bulgariasta edelleen, molempiin suuntiin ja oikeudella jättää pois jotkut välillä olevista paikkakunnista tai paikkakunnista Bulgariasta edelleen joillakin tai kaikilla lennoilla.

III osa

Sopimuspuolten ilmailuviranomaiset sopivat välilläolevien paikkakuntien ja kummastakin maasta edelleen olevien paikkakuntien määräämisestä osissa I ja II määritetyillä reiteillä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.