19/1970

Asetus Pohjoismaista yhteiskuntasuunnittelun instituuttia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken on Tukholmassa 24 päivänä syyskuuta 1969 allekirjoitettu pohjoismaista yhteiskuntasuunnittelun instituuttia koskeva sopimus ja se on tullut sopimuspuolten välillä voimaan 10 päivänä maaliskuuta 1970, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1970.

Pohjoismaista yhteiskuntasuunnittelun instituuttia koskeva sopimus

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan hallitukset ovat sopineet näille maille yhteisen yhteiskuntasuunnittelun instituutin perustamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1968 lukien ja ovat tällöin sopineet seuraavasta:

1 artikla

Instituutin tehtävänä on yhteiskuntasuunnittelun alalla järjestää jatkokoulutusta yhteiskuntasuunnittelun alalla toimiville ammatinharjoittajille, jotka ovat saaneet peruskoulutuksen yliopistossa tai korkeakoulussa tai joilla on vastaavat tiedot, sekä harjoittaa ja edistää tutkijakoulutusta ja tutkimusta samoilla aloilla. Instituutissa tapahtuva opetus on etupäässä tarkoitettu yhteiskuntasuunnittelun alalla toimiville ammatinharjoittajille, jotka toimivat jossain näissä maissa tai Islannissa.

2 artikla

Instituutille annetaan ruotsalaisen valtiollisen viranomaisen asema. Instituutti sijoitetaan Tukholmaan.

3 artikla

Instituutin perustamisesta ja käytöstä aiheutuvat kulut jaetaan siten, että Suomi vastaa 12,5 prosentista, Tanska ja Norja molemmat 25 prosentista sekä Ruotsi 37,5 prosentista.

Ruotsin hallitus ilmoittaa budjetin hyväksymisestä kuultuaan muiden osallistuvien maiden hallituksia.

Maiden avustukset suoritetaan Ruotsin kruunuissa. Osallistuvien maiden avustusmäärien lopullinen tarkistus saadaan suorittaa tilivuoden loputtua.

4 artikla

Instituuttia johtaa kahdeksanjäseninen hallitus, jonka Ruotsin hallitus nimeää. Kaksi hallituksen jäsentä nimitetään Tanskan hallituksen ehdotuksesta, kaksi Suomen hallituksen ehdotuksesta ja kaksi Norjan hallituksen ehdotuksesta.

Jäsenet määrätään korkeintaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kun jäsenet ensimmäisen kerran nimitetään, on Tanskaa ja Suomea edustavien jäsenten toimiaika kaksi vuotta.

Hallitus nimittää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

5 artikla

Instituutin palveluksessa on opettaja ja muita virkamiehiä Ruotsin hallituksen vahvistaman henkilökuntaluettelon mukaisesti sekä muuta henkilökuntaa tarpeen ja käytettävissä olevien varojen puitteissa. Palveluksessa olevien palvelukseen otto- ja palkkausehdot vahvistetaan siinä järjestyksessä, joka on voimassa valtiollisten virkojen osalta Ruotsissa.

6 artikla

Instituutin ehdotukset, jotka on esitettävä osallistuvien maiden hallituksille, annetaan Ruotsin hallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.

7 artikla

Instituutin toimintaa koskevat tarkemmat määräykset annetaan instituutin perussäännössä, jonka Ruotsin hallitus laatii kuultuaan muiden maiden hallituksia.

8 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona kaikki osallistuvat maat ovat sen allekirjoittaneet ilman hyväksymisvaraumaa tai sen hyväksyneet tehtyään tällaisen varauman.

9 artikla

Mikäli jokin osallistuvista maista haluaa irtisanoa sopimuksen, on tästä tehtävä kirjallinen ilmoitus Ruotsin hallitukselle, jonka välittömästi on ilmoitettava tästä muille osallistuville maille ja päivästä, jona ilmoitus otettiin vastaan.

Sopimuksen voimassaolo päättyy sitä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien, jona jokin osallistuvista maista irtisanoi sopimuksen, mikäli ilmoitus on tullut Ruotsin hallitukselle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta ja muussa tapauksessa sitä seuraavan heinäkuun alusta.

Kun sopimuksen voimassaolo on päättynyt, jaetaan instituutin varat ja velat, mukaanlukien henkilökuntaan kohdistuvat sitoumukset vakuutuksenmukaisten laskelmien perusteella osallistuvien maiden kesken 3 artiklassa mainittujen jakoperusteiden mukaisesti.

10 artikla

Sopimus talletetaan Ruotsissa Ruotsin ulkoasiaindepartementtiin ja departementti lähettää jokaisen osallistuvan maan hallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset.

Tehty Tukholmassa 24 päivänä syyskuuta 1969 yhtenä kappaleena norjan, ruotsin, suomen- jaa tanskankielellä jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.