4/1970

Valinnainen pöytäkirja erimielisyyksien pakollisesta ratkaisemisesta

Tämän pöytäkirjan sekä Wienissä maaliskuun 2 päivän ja huhtikuun 14 päivän 1961 välisenä aikana pidetyn Yhdistyneiden Kansakuntien konferenssin hyväksymän, jäljempänä yleissopimukseksi kutsutun diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen hyväksyneet valtiot,

ilmituoden halunsa turvautua kaikissa heitä koskevissa yleissopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta aiheutuvissa riitakysymyksissä Kansainvälisen Tuomioistuimen pakolliseen tuomiovaltaan, elleivät osapuolet ole kohtuullisen määräajan kuluessa sopineet muusta menettelystä,

ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

I artikla

Yleissopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat riitakysymykset kuuluvat Kansainvälisen Tuomioistuimen pakolliseen tuomiovaltaan ja jokainen tämän pöytäkirjan hyväksynyt riidan osapuoli voi saattaa sanotun riitakysymyksen Tuomioistuimen käsiteltäväksi.

II artikla

Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osapuoli on ilmoittanut toiselle, että sen käsityksen mukaan on olemassa riitakysymys, osapuolet voivat sopia siitä, että Kansainväliseen Tuomioistuimeen turvautumisen sijasta käytetään välimiesmenettelyä. Kun tämä määräaika on mennyt umpeen, voi kumpikin osapuoli hakemuksella saattaa riitakysymyksen Tuomioistuimen käsiteltäväksi.

III artikla

1. Niinikään osapuolet voivat sopia samoin kahden kuukauden määräajan kuluessa sovittelumenettelyn käyttämisestä ennen kuin ne turvautuvat Kansainväliseen Tuomioistuimeen.

2. Sovittelulautakunnan tulee esittää suosituksensa viiden kuukauden kuluessa sen asettamisesta. Elleivät riitakysymyksen osapuolet hyväksy näitä suosituksia kahden kuukauden kuluessa siitä lukien, kun ne on esitetty, voi kumpikin osapuoli hakemuksella saattaa erimielisyyden Tuomioistuimen käsiteltäväksi.

IV artikla

Yleissopimuksen, kansalaisuuden saavuttamista koskevan valinnaisen pöytäkirjan sekä tämän pöytäkirjan hyväksyneet valtiot voivat milloin tahansa ilmoittaa ulottavansa tämän pöytäkirjan määräykset kansalaisuuden saavuttamista koskevan valinnaisen pöytäkirjan tulkinnasta ja soveltamisesta aiheutuviin riitakysymyksiin. Tällaiset ilmoitukset on saatettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tietoon.

V artikla

Tämä pöytäkirja on avoinna kaikkien niiden valtioiden allekirjoittamista varten, jotka tulevat yleissopimuksen osapuoliksi, seuraavasti: lokakuun 31 päivään 1961 saakka Itävallan ulkoasiainministeriössä ja sen jälkeen maaliskuun 31 päivään 1962 saakka Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa.

VI artikla

Tämä pöytäkirja on ratifioitava. Ratifioimiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

VII artikla

Tähän pöytäkirjaan voivat liittyä kaikki valtiot, jotka tulevat yleissopimuksen sopimuspuoliksi. Liittymiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

VIII artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan samana päivänä kuin yleissopimus tai kolmantenakymmenentenä päivänä pöytäkirjaa koskevan toisen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan siitä riippuen, kumpi näistä päivämääristä on myöhempi.

2. Jokaiseen sellaiseen valtioon nähden, joka ratifioi tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen sen jälkeen kun pöytäkirja tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti on tullut voimaan, tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä asianomaisen valtion ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisesta.

IX artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa kaikille valtioille, jotka voivat tulla yleissopimuksen sopimuspuoliksi, seuraavista seikoista:

a) tämän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja ratifioimis- tai liittymiskirjaan tallettamisesta V, VI ja VII artiklan mukaisesti;

b) tämän pöytäkirjan IV artiklan mukaisesti tehdyistä ilmoituksista;

c) päivästä, jolloin tämä pöytäkirja tulee VIII artiklan mukaisesti voimaan.

X artikla

Tämän pöytäkirjan, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, alkuperäiskappale talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, joka lähettää siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille V artiklassa tarkoitetuille valtioille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet hallituksiensa siihen asianomaisesti valtuuttamat edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Wienissä kahdeksantenatoista päivänä huhtikuuta tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäyksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.