78/1968

Asetus pakolaisten oikeusasemaa koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta.

1 §.

Sitten kun tasavallan presidentti on 13 päivänä syyskuuta 1968 päättänyt, että mat. Suomi liittyy New Yorkissa 31 päivänä tammikuuta 1967 tehtyyn pakolaisten oikeusasemaa koskevaan pöytäkirjaan, ja Suomen liittymiskirja on 10 päivänä lokakuuta 1968 talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu pöytäkirja on voimassa niin kuin siitä on sovittu, ottaen kuitenkin huomioon 2 §:ssä mainitut varaumat.

2 §.

Edellä 1 §:ssä mainittuun pöytäkirjaan liityttäessä on Suomen osalta tehty samat varaumat kuin liityttäessä pakolaisten oikeusasemaa koskevaan 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehtyyn yleissopimukseen.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1968.

Alkuperäinen sopimus: 77/1968

PAKOLAISTEN OIKEUSASEMAA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA

Tähän pöytäkirjaan liittyneet valtiot, ottaen huomioon, että 6 Genevessä 28 päivänä heinäkuuta 1951 solmittu pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus (tästä lähtien käytetty nimitystä yleissopimus) koskee ainoastaan henkilöitä, joista on tullut pakolaisia ennen 1 päivää tammikuuta 1951 sattuneiden tapahtumien perusteella,

ottaen huomioon, että yleissopimuksen hyväksymisen jälkeen on sattunut tapahtumia, joista on ollut seurauksena uusien pakolaisten syntyminen, ja että nämä pakolaiset eivät sen vuoksi kuulu yleissopimuksen soveltamisen piiriin,

ottaen huomioon, että on toivottavaa, että kaikilla yleissopimukseen sisältyvän määritelmän mukaisilla pakolaisilla, riippumatta tammikuun 1 päivän 1951 määräajasta olisi sama asema,

ovat sopinet seuraavasta:

1 artikla
Yleiset määräykset

1. Tähän pöytäkirjaan liittyneet valtiot sitoutuvat soveltamaan yleissopimuksen 2-34 artikloita seuraavan määritelmän mukaisiin pakolaisiin.

2. Tässä pöytäkirjassa nimitys "pakolainen" tarkoittaa, paitsi milloin en kysymys tämän artiklan 3 kohdan soveltamisesta, jokaista henkilöä, joka täyttää yleissopimuksen 1 artiklaan sisältyvät tunnusmerkit, kun 1 A (2) artiklaan sisältyviä sanoja "ennen 1 päivää tammikuuta 1951 sattuneiden tapausten vuoksi" ja sanoja "edellä mainittujen seikkojen johdosta" ei oteta huomioon.

3. Tätä pöytäkirjaa on siihen liittyneiden valtioiden sovellettava ilman maantieteellisiä rajoituksia, ottaen kuitenkin huomioon, että yleissopimukseen jo liittyneiden valtioiden yleissopimuksen 1 B (1) (a) artiklan mukaisesti tekemät voimassa olevat ilmoitukset, joita ei ole muutettu 1 B (2) artiklan mukaisesti, ovat voimassa myös tämän pöytäkirjan osalta.

2 artikla
Kansallisten viranomaisten ja Yhdistyneiden Kansakuntien välinen yhteistyö

1. Tähän pöytäkirjaan liittyneet valtiot sitoutuvat olemaan yhteistoiminnassa Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain pääkomissaarin toimiston tai muun sen tilalle mahdollisesti tulevan Yhdistyneiden Kansakuntien elimen kanssa sille kuuluvien tehtävien suorittamisessa sekä erityisesti helpottavat sen toimintaa tämän pöytäkirjan soveltamisen valvonnassa.

2. Jotta pääkomissaarin toimisto tai muu sen tilalle mahdollisesti tuleva Yhdistyneiden Kansakuntien elin voisi antaa tiedonantoja Yhdistyneiden Kansakuntien asianomaisille elimille, tähän pöytäkirjaan liittyneet valtiot sitoutuvat sopivalla tavalla antamaan sille pyydettyjä tietoja ja tilastoaineistoa, jotka koskevat:

a) Pakolaisten oikeudellista asemaa;

b) Tämän pöytäkirjan soveltamista;

c) Pakolaisia koskevia voimassa olevia tai voimaan tulevia lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä.

3 artikla
Sisäistä lainsäädäntöä koskevat ilmoitukset

Tähän pöytäkirjaan liittyneiden valtioiden on ilmoitettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille laeista ja asetuksista, joita ne hyväksyvät tämän pöytäkirjan noudattamisen varmistamiseksi.

4 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Jokainen tähän pöytäkirjaan liittyneiden valtioiden välinen pöytäkirjan tulkintaa tai soveltamista koskeva riita, jota ei voida ratkaista muilla keinoin, on alistettava Kansainvälisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, mikäli joku riidan osapuolista sitä vaatii.

5 artikla
Liittyminen

Kaikki yleissopimukseen liittyneet valtiot ja jokainen muu Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltio tai erityisjärjestön jäsen tai ao jolle Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous on esittänyt liittymiskutsun voi liittyä tähän pöytäkirjaan. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

6 artikla
Liittovaltioita koskeva lauseke

Liittovaltion tai sellaisen valtion osalta, joka ei ole yhtenäisvaltio, on sovellettava seuraavia määräyksiä:

a) Tämän pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdassa mainitut yleissopimuksen artiklat velvoittavat liittovaltion hallitusta samassa laajuudessa kuin niiden sopimusvaltioiden hallituksia, jotka eivät ole liittovaltioita, mikäli mainittujen artikloiden määräysten täytäntöönpano kuuluu liittovaltion lainsäädäntöelimen toimivaltaan.

b) Tämän pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdassa mainitut yleissopimuksen artiklat, mikäli niiden täytäntöönpano kuuluu osavaltioiden, läänien tai kanttoonien toimivaltaan, jotka liittovaltion valtiosäännön mukaan eivät ole velvollisia ryhtymään lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin, on liittovaltion hallituksen toimesta puoltavine lausuntoineen saatettava mahdollisimman pian osavaltioiden, maakuntien tai kantonien asianomaisten viranomaisten tietoon.

c) Tähän pöytäkirjaan liittyneen liittovaltion on toisen pöytäkirjaan liittyneen valtion Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin välityksellä esittämästä pyynnöstä annettava selvitys liittovaltion ja siihen kuuluvien yhteisöjen laeista ja käytännöstä sen selvittämiseksi missä määrin tämän pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdassa mainittuja yleissopimuksen määräyksiä on toteutettu lainsäädännöllisiin tai muun laatuisin toimenpitein.

7 artikla
Varaumat ja selitykset

1. Jokainen valtio voi liittyessään tehdä varaumia tämän pöytäkirjan 4 artiklan samoin kuin sen 1 artiklan mukaan tapahtuvan muiden yleissopimuksen määräysten soveltamisen osalta lukuunottamatta yleissopimuksen 1, 3, 4, 16 (1) ja 33 artikloihin sisältyviä määräyksiä. Mikäli valtio on liittynyt yleissopimukseen tämän artiklan perusteella tehdyt varaumat eivät kuitenkaan koske pakolaisia, joihin sovelletaan yleissopimusta.

2. Yleissopimukseen liittyneiden valtioiden yleissopimuksen 42 artiklan mukaisesti tekemät varaumat, mikäli niitä ei ole peruutettu, ovat voimassa myös niiden tästä pöytäkirjasta johtuviin velvollisuuksiin nähden.

3. Valtio voi milloin hyvänsä peruuttaa tämän artiklan 1 kohdan mukaan tekemänsä varauman ilmoittamalla siitä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

4. Tähän pöytäkirjaan liittyneen yleissopimuksen osapuolen yleissopimuksen 40 artiklan 1 ja 2 kohtien nojalla antamaa selitystä on sovellettava myös tähän pöytäkirjaan nähden, ellei valtio liittyessään toisin ilmoita Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. Yleissopimuksen 40 artiklan 2 ja 3 kohtien ja 44 artiklan 3 kohtaan sisältyviä määräyksiä on sovellettava mutatis mutandis tähän pöytäkirjaan.

8 artikla
Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan, kun kuusi liittymiskirjaa on talletettu.

2. Kun kuusi liittymiskirjaa on talletettu, pöytäkirja tulee siihen liittyvän valtion osalta voimaan sinä päivänä, kun se on tallettanut liittymiskirjansa.

9 artikla
Irtisanominen

1. Pöytäkirjaan liittynyt valtio voi sanoutua siitä irti milloin hyvänsä ilmoittamalla tästä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

2. Irtisanoutuminen tulee voimaan asianomaisen valtion osalta vuoden kuluttua siitä päivästä jona Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri otti vastaan sitä koskevan ilmoituksen.

10 artikla
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin ilmoitukset

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on ilmoitettava 5 artiklassa mainituille valtioille tätä pöytäkirjaa koskevasta voimaantulopäivästä, liittymisistä, varaumista ja varaumien peruutuksista ja irtisanomisista sekä sitä koskevista selityksistä ja ilmoituksista.

11 artikla
Tallettaminen Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristön arkistoon

Yksi kappale tätä pöytäkirjaa, jonka kiinan-, englannin-, ranskan-, venäjän- ja espanjankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, ja jonka yleiskokouksen puheenjohtaja ja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri ovat allekirjoittaneet talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristön arkistoon. Pääsihteeri toimittaa siitä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioille ja muille 5 artiklassa mainituille valtioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.